ࡱ> ~bjbjNjjA<l$---P(.Dl../:04n0n0n0I1x :=x$ 4C]%?I1I1%?%?Cc@n0n0c@c@c@%?Xn0n0c@%?c@lc@H~M8Yn0/ U*k %-}?XXY0ݟ|֧?֧Yc@ Model- Huisvestingsverordening Geconsolideerde tekst (Gewijzigd bij besluit van 14 december 2005) (Gewijzigde bij besluit van 24 mei 2006) Huisvestingsverordening __________2005 De raad van de gemeente___________; Gezien het voorstel van het college d.d._________________; Gelet op artikel 2 van de Huisvestingswet; BESLUIT Vast te stellen de volgende verordening houdende regels omtrent de verdeling van woonruimte in de gemeente ____________, Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: aanbodmedium: een door of in opdracht van de verhuurders uitgegeven medium waarin vrijkomende woningen worden aangeboden; aandachtsgroepen: woningzoekenden die behoren tot n van de doelgroepen waarvoor krachtens het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen (BBSH) specifieke doelstellingen en/of prestatieafspraken gelden; beleidscommissie: de adviescommissie als bedoeld in artikel 3 van het Convenant Woonruimteverdeling Holland Rijnland 2005 en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het woonruimteverdelingsbeleid en overeenkomstig het bepaalde in genoemd convenant - voorstellen te doen voor bijstellingen van dat beleid; college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente___________ ; convenant: het Convenant Woonruimteverdeling Holland Rijnland 2005; corporatie: toegelaten instelling die ingevolge artikel 70, eerste lid, van de Woningwet (Stb 1991, 439) sociale huurwoningen exploiteert; Dagelijks Bestuur: het dagelijks bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland; economische binding aan een gebied: de binding als bedoeld in artikel 1, sub l van de Huisvestingswet; eigenaar: degene die bevoegd is tot het in gebruik geven van een woonruimte of een gebouw; huishouden: een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren of willen gaan voeren; huisvestingsvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet; huurprijs: de prijs die bij huur en verhuur is verschuldigd voor het enkele gebruik van een woonruimte, uitgedrukt in een bedrag per maand; huurprijsgrens: maximale huurprijs waarboven men niet meer in aanmerking komt voor huurtoeslag zoals omschreven in artikel 13, lid 1, sub a van de Wet op de huurtoeslag; ingezetene: degene die in de Gemeentelijke Basis Administratie van n van de gemeenten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland is opgenomen, en feitelijk in deze gemeente hoofdverblijf heeft in een voor permanente bewoning aangewezen woonruimte; inkomen: het belastbaar inkomen volgens de Wet Inkomstenbelasting 2001, waarbij als sprake is van een meerpersoonshuishouden gerekend wordt met de gezamenlijke inkomens vanaf 27 jaar; inschrijftijd: de periode dat men op grond van deze verordening is ingeschreven als woningzoekende in de regio; inschrijfwaarde: het totaal van de inschrijftijd en de woonwaarde, uitgedrukt in dagen; koopprijsgrens: maximale koopprijs van woonruimte waarvoor een huisvestingsvergunning is vereist maatschappelijke binding aan een gebied: de binding als bedoeld in artikel 1, sub m van de Huisvestingswet; regio Holland Rijnland: het gebied bestaande uit het grondgebied van de gemeenten Alkemade, Katwijk, Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude; regionaal gebondene: een woningzoekende die in de regio Holland Rijnland woont dan wel van buiten deze regio komt, maar kan aantonen dat een noodzaak tot huisvesting in deze regio bestaat op economische of maatschappelijke gronden; senior: woningzoekende zijnde hoofd van een huishouden van 65 jaar of ouder; stadsvernieuwingsurgente: de persoon die in het bezit is van een stadsvernieuwings-urgentieverklaring in de zin van deze verordening; stadsvernieuwingsurgentieverklaring: een op grond van de verordening afgegeven verklaring waarbij de woningzoekende gedurende een in de verklaring genoemde periode onder de daarin gestelde voorwaarden, voorrang krijgt bij de toewijzing van woonruimte; student: de persoon die als dagstudent staat ingeschreven bij een instelling voor vervolgonderwijs (MBO, HBO of Universiteit); urgente: de persoon die in het bezit is van een urgentieverklaring in de zin van de verordening; Vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland: rechtspersoon, die de in de regio Holland Rijnland werkzame toegelaten instellingen vertegenwoordigt, verder aan te halen als de VWHR; vermogen: het vermogen als aangenomen bij de vaststelling van het inkomen, alsmede het verschil tussen de WOZ-waarde en een eventuele hypotheek op de eigen woning. Als sprake is van een meerpersoonshuishouden wordt gerekend met het gezamenlijk vermogen vanaf 27 jaar; woningzoekende: het huishouden dat in het register als bedoeld in artikel 3 van deze verordening is ingeschreven respectievelijk ingeschreven wil worden; woonduur: de onafgebroken periode gedurende welke een woningzoekende de huidige woonruimte zelfstandig bewoont en op dat adres ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basis Administratie; woonruimte: een ruimte met een eigen toegang, en die door een huishouden kan worden bewoond zonder dat die afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte; woonwaarde: de jaarlijks door of namens het college vastgestelde waarde van een woning uitgedrukt in de voor die woning benodigde inschrijftijd; zoekopdracht: een omschrijving van de woonruimte waar de voorkeur van een woningzoekende naar uitgaat; zoekprofiel: een omschrijving van de woonruimte en de gemeenten waarvoor een urgent woningzoekende met voorrang in aanmerking komt. Artikel 2 Werkingsgebied Deze verordening geldt voor de gemeente __________ en is uitsluitend van toepassing op woonruimten met een huurprijs beneden de huurprijsgrens en nieuwgebouwde woonruimten met een koopprijs onder de maximale koopprijsgrens jaarlijks bepaald door het ministerie van VROM en Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, waaronder dus ook woningen gebouwd onder een constructie van Maatschappelijk Gebonden Eigendom of daarmee vergelijkbaar. Hoofdstuk II Inschrijving woningzoekenden Artikel 3 Register van woningzoekenden Het college draagt zorg voor doen het aanleggen en bijhouden van een register van woningzoekenden. Voor inschrijving als woningzoekende komen in aanmerking personen van 18 jaar of ouder die de Nederlandse nationaliteit bezitten of rechtmatig in Nederland verblijven in de zin van artikel 8 onder a t/m e en l van de Vreemdelingenwet 2000. Artikel 4 Verzoek om inschrijving Het verzoek om als woningzoekende te worden ingeschreven in het in artikel 3, eerste lid, bedoelde register wordt gericht aan het college. De woningzoekende kan zijn verzoek op de volgende wijzen indienen: schriftelijk middels een door of namens het college vastgesteld aanvraagformulier; bij de balies van de in de regio werkzame corporaties; op een andere door of namens het college aangegeven (digitale) wijze. Het verzoek om inschrijving wordt niet in behandeling genomen indien de betrokken woningzoekende niet binnen dertig dagen na indiening van het verzoek het verschuldigde inschrijfgeld heeft voldaan. Het college verstrekt aan de in het register ingeschreven woningzoekenden een bewijs van inschrijving. Dit bewijs vermeldt - naast de persoonlijke gegevens en het registratienummer - in ieder geval de rangordegegevens zoals deze aan de hand van de in artikel 15 genoemde factoren zijn vastgesteld. De inschrijving heeft, gerekend vanaf de dagtekening van het bewijs van inschrijving, een geldigheidsduur van n jaar. Na het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving wordt de betrokken woningzoekende door of namens het college een formulier tot verlenging beschikbaar gesteld dan wel op een andere geschikte wijze in staat gesteld zijn inschrijving te verlengen. De procedure voor verlenging van de inschrijving is gelijk aan die voor de aanvraag als beschreven in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel. Het college voert de naam van de woningzoekende in het register af, als: de inschrijving als woningzoekende heeft geresulteerd in de verlening van een huisvestingsvergunning en de betreffende woonruimte door betrokkene is aanvaard; is gebleken dat de woningzoekende niet of niet meer voldoet aan de vereisten voor inschrijving; de woningzoekende niet binnen dertig dagen reageert op een schriftelijk aanbod tot herinschrijving of een daarop volgende schriftelijke herinnering. Van de afvoering uit het register vindt een schriftelijke mededeling plaats; de woningzoekende bewust onjuiste gegevens heeft verstrekt die van belang zijn voor de (her)inschrijving. Het is aan de woningzoekende om aan te tonen dat de verstrekte gegevens wel juist zijn; als de woningzoekende hierom verzoekt. Hoofdstuk III Huisvestingsvergunning Artikel 5 Vergunningvereiste Het is conform artikel 7, tweede lid van de Huisvestingswet, verboden een woonruimte, als bedoeld in artikel 1, zonder huisvestingsvergunning van het college in gebruik te nemen of te geven. Artikel 6 Aanvraag van een huisvestingsvergunning De aanvraag voor een huisvestingsvergunning wordt gericht aan het college. Het college stelt een aanvraagformulier beschikbaar, dat door het huishouden dat de huisvestingsvergunning aanvraagt, wordt ingevuld en ingediend. Bij de aanvraag voor een huisvestingsvergunning moeten in ieder geval de navolgende stukken worden overlegd: een rechtsgeldig document waaruit de leeftijd van alle leden van het huishouden blijkt; indien het lid of de leden van het huishouden niet de Nederlandse nationaliteit heeft of hebben: een rechtsgeldig document waaruit het rechtmatig verblijf in Nederland blijkt; stukken aan de hand waarvan het inkomen en het vermogen van de aanvrager kunnen worden vastgesteld; een verklaring van de eigenaar waaruit blijkt dat deze bereid is de woonruimte aan het huishouden te verhuren dan wel te verkopen; overige stukken die voor de beoordeling van de aanvraag nodig worden geacht. Artikel 7 Criteria voor vergunningverlening Voor een huisvestingsvergunning komen in aanmerking personen van 18 jaar of ouder die de Nederlandse nationaliteit bezitten of rechtmatig in Nederland verblijven in de zin van artikel 8 onder a t/m e en l van de Vreemdelingenwet 2000. Voor woonruimte van particuliere verhuurders verleent het college de huisvestingsvergunning indien wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 11 en 12 van deze verordening. Het college verleent voorts de huisvestingsvergunning voor sociale koopwoningen indien wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 11 en 12 van deze verordening. Onverminderd het bepaalde in het vierde en vijfde lid van dit artikel verleent het college de huisvestingsvergunning voor een woonruimte welke wordt verhuurd door een in de regio werkzame corporatie als betrokkene hiervoor in aanmerking komt naar de rangorde omschreven in artikel 15. Indien een doelmatige en rechtvaardige verdeling van de woonruimte daartoe aanleiding geeft, kan het college bepalen dat de aanvraag voor een huisvestingsvergunning eveneens moet worden getoetst aan het bepaalde in de artikelen 10, 11 en 12 van deze verordening. Het college maakt van deze bevoegdheid eerst gebruik na een eenstemmig advies van de beleidscommissie als bedoeld in artikel 3 van het convenant. Indien blijkt dat de slaagkans voor alle huishoudens dan wel een een specifieke huishoudenscategorie uit een gemeente tenminste 20% ligt beneden het regionale gemiddelde n het toewijzingsresultaat met meer dan 10% achteruit gaat ten opzichte van het gemiddelde over de drie voorgaande jaren, kan het college besluiten dat de aanvraag voor een huisvestingsvergunning voor in de desbetreffende gemeente aangeboden woningen tevens is vereist dat sprake is van een economische of maatschappelijke binding aan die gemeente. Het college maakt van deze bevoegdheid eerst gebruik na advies van de beleidscommissie als bedoeld in artikel 3 van het convenant. Jaarlijks evalueert het college of de leden 3, 4 en 5 van dit artikel en de regionale bindingseis uit artikel 18 de instroom van personen van buiten de regio Holland Rijnland niet zodanig belemmeren, dat hierdoor het principe van vrije vestiging teniet wordt gedaan. Het bepaalde in lid 5 van dit artikel, alsmede artikel 13, eerste lid, artikel 14, artikel 18, artikel 23, zesde lid, en artikel 30, eerste lid sub d, geldt uitsluitend na verkregen toestemming van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland voor de duur van n jaar, gerekend vanaf de datum van de inwerkingtreding van deze verordening en telkens te verlengen met n jaar. In afwijking van de leden 2 tot en met 4 wordt de vergunning altijd verleend, indien de woonruimte gedurende drie maanden door de eigenaar vruchteloos is aangeboden aan personen aan wie op grond van het eerste tot en met vierde lid een vergunning kan worden verleend. De huisvestingsvergunning kan worden geweigerd als de bestaande huurovereenkomst van de betrokken woningzoekende is of dreigt te worden ontbonden in verband met overlast, gevaar, schade of huurschuld. Artikel 8 Verlening van de vergunning Door of namens het college wordt uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van de volledige aanvraag beslist. De huisvestingsvergunning vermeldt in ieder geval: de betreffende woonruimte; de vergunninghouder of vergunninghouders; de ingangsdatum; de termijn waarbinnen van de vergunning gebruik moet worden gemaakt. Artikel 9 Intrekking van de vergunning Door of namens het college kan de huisvestingsvergunning worden ingetrokken indien: de vergunninghouder de erin vermelde woonruimte niet binnen de bij de verlening van de vergunning gestelde termijn in gebruik heeft genomen; de vergunning is verleend op grond van door de vergunninghouder verstrekte gegevens waarvan deze wist of redelijkerwijs had moeten weten dat zij onjuist of onvolledig waren. Artikel 10 Passendheid 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 van deze verordening, dan wel een besluit van het college als bedoeld in artikel 13, komt een huishouden in aanmerking voor een woning indien sprake is van: financile passendheid, n; passendheid van de woninggrootte. 2. Aan de artikelen 10, 11 en 12 wordt voor woonruimte van verhuurders die een convenant zijn aangegaan slechts toepassing gegeven indien door of namens het college daartoe is besloten, overeenkomstig het bepaalde in het convenant. Artikel 11 Financile passendheid Van financile passendheid is sprake als het inkomen en de huur zich verhouden als aangegeven in de tabel in het vierde lid of als, in geval van nieuwgebouwde woonruimten met een koopprijs onder de maximale koopprijsgrens, het inkomen kleiner of gelijk is aan de bovengrens van de middeninkomens, genoemd onder lid 2 sub b van dit artikel. In de tabel in het vierde lid worden de volgende inkomenscategorien aangehouden: onder lage inkomens wordt verstaan het inkomen tot waar huurtoeslag wordt verstrekt als bedoeld in artikel 14, eerste lid onder b van de Wet op de huurtoeslag; onder middeninkomens wordt verstaan het inkomen vanaf het maximum van het tweede lid onder a tot en met 10 keer de kwaliteitskortingsgrens op jaarbasis berekend - als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag; onder hogere inkomens wordt verstaan het inkomen vanaf het maximum van het tweede lid onder b tot en met 10 keer de laagste aftoppingsgrens op jaarbasis berekend - als bedoeld in artikel 20, tweede lid onder a van de Wet op de huurtoeslag. In de tabel in het vierde lid worden de volgende huurcategorien aangehouden: onder betaalbare huur wordt verstaan het huurniveau tot en met de kwaliteitskortingsgrens als bedoeld in artikel 20, eerste lid van de Wet op de huurtoeslag; onder bereikbare huur wordt verstaan het huurniveau tot en met de laagste aftoppingsgrens als bedoeld in artikel 20, tweede lid onder a van de Wet op de huurtoeslag; onder middeldure huur wordt verstaan het huurniveau tot de maximale grens voor huurtoeslag als bedoeld in artikel 13, eerste lid onder a van de Wet op de huurtoeslag. Gegeven de koppeling in de leden 2 en 3 van dit artikel worden de elementen inkomen, inkomenscategorie en huurcategorie jaarlijks gewijzigd, ingaande op dezelfde datum als de regelgeving van het Rijk wijzigt. Tabel financile passendheid (huurgrenzen tot 1 juli 2008, inkomensgrenzen tot 1 januari 2008) INCLUDEPICTURE "http://www.huis-aan-bod.nl/images/spacer.gif" \* MERGEFORMATINET Lage inkomens: 0 - 27.575 Midden inkomens: 27.576 - 41.219Hogere inkomens: 41.220 - 58.997Betaalbaar: 0,00 - 343,49 INCLUDEPICTURE "http://www.huis-aan-bod.nl/images/spacer.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.huis-aan-bod.nl/images/spacer.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.huis-aan-bod.nl/images/spacer.gif" \* MERGEFORMATINET Bereikbaar: 342,50 - 491,64 INCLUDEPICTURE "http://www.huis-aan-bod.nl/images/spacer.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.huis-aan-bod.nl/images/spacer.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.huis-aan-bod.nl/images/spacer.gif" \* MERGEFORMATINET Middelduur: 491,65 - 621,78 * INCLUDEPICTURE "http://www.huis-aan-bod.nl/images/spacer.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.huis-aan-bod.nl/images/spacer.gif" \* MERGEFORMATINET * Toewijzing van middeldure huurwoningen aan huishoudens met lage inkomens vindt plaats als de huurtoeslag aanvraag wordt gehonoreerd, dan wel als de aanvrager niet voor huurtoeslag in aanmerking komt. Als voor een woonruimte met een huurprijs beneden de huurprijsgrens geen gegadigde met een inkomen overeenkomstig de tabel in het vierde lid bekend is, kan het college een huisvestingsvergunning verlenen in afwijking van de gestelde normen. Het college is bevoegd tijdelijk ontheffing te verlenen van de in de tabel in het vierde lid weergegeven verhouding tussen inkomen en huurprijs voor een of meerdere specifieke woningcomplexen na een gemotiveerd verzoek van de eigenaar. Artikel 12 Passendheid van de woninggrootte De passendheid van de woninggrootte wordt bepaald door zowel de omvang van het huishouden als het aantal kamers of de woninggrootte. Daarbij wordt de volgende tabel aangehouden: Of maximum aantal kamersOf maximale woninggrootte1-persoonshuishouden3 kamersalsmede 4 kamers, totaal ten hoogste 50 m22 personen4 kamersalsmede 5 kamers, totaal ten hoogste 60 m23 personen5 kamersalsmede 6 kamers, totaal ten hoogste 70 m24 personengeen maximumgeen maximum5 personen of meergeen maximumgeen maximum Voor de bepaling van de grootte van het huishouden van de aanvrager geldt dat het ongeboren kind, waarvoor een verklaring van een arts of verloskundige wordt overgelegd dat sprake is van een zwangerschap van tenminste vier maanden, als reeds geboren wordt beschouwd. Bij een voorgenomen adoptie wordt overeenkomstig gerekend, maar dan als een schriftelijke verklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat adoptie binnen vijf maanden zal plaatsvinden. Voor de bepaling van de grootte van het eenoudergezin telt het aantal leden plus 1, tenzij de aanvrager daartegen bezwaar heeft. Onder kamer worden de volgende vertrekken verstaan: de woonkamer en de andere kamers, niet zijnde keuken, badkamer en doucheruimte. De maximale woninggrootte wordt bepaald door het oppervlak van alle bovengenoemde vertrekken. Het oppervlak wordt bepaald volgens het Woningwaarderingsstelsel zoals is vastgesteld in het Besluit huurprijzen woonruimte Het college is bevoegd de bezettingsnormen, zoals opgenomen in de tabel van het eerste lid van dit artikel, te verruimen voor een of meerdere specifieke woningcomplexen na een gemotiveerd verzoek van de eigenaar. Artikel 13 Onderscheid naar doelgroep Bij verlening van een huisvestingsvergunning kan het college onderscheid maken naar woningen, die in het bijzonder zijn voorbehouden voor de in de volkshuisvesting te onderscheiden doelgroepen, te weten: senioren met medische indicatie op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten of een GGD-advies; senioren zonder medische indicatie; gehandicapten die zijn aangewezen op ingrijpend aangepaste woonruimte; starters, zijnde ingeschreven woningzoekenden die niet woonachtig zijn in een zelfstandige woonruimte in de regio Holland Rijnland; woningzoekenden die vallen onder door de Rijksoverheid opgelegde taakstellingen zoals statushouders of woningzoekenden in "blijf van mijn lijf"-huizen; lokaal, beleidsmatig afgesproken taakstellingen of nader overeen te komen taakstellingen. Bij verlening van een huisvestingsvergunning voor woningen met speciale voorzieningen, kan het college voorrang verlenen aan de woningzoekenden voor wie deze voorzieningen bedoeld zijn. Indien een vrijkomende woning in het bijzonder is voorbehouden aan n van de in het eerste lid genoemde doelgroepen, wordt daarvan bij het aanbieden van de woning mededeling gedaan. Artikel 14 Specifieke toewijzing Het college kan voor bepaalde (complexen van) woningen of (groepen van) woningzoekenden aanvullende en/of afwijkende toewijzingsregels vaststellen. Het college willigt het verzoek in, indien naar haar oordeel aan de volgende toetsingscriteria is voldaan: het gaat om een duidelijk omschreven lokaal project (objectgericht of gericht op een consumentengroep) van tijdelijke aard, gericht op het oplossen van een specifiek probleem of, in geval van herstructurering en nieuwbouw, te verwachten probleem; de voorgestelde maatregelen en de aangegeven looptijd van het project staan in redelijke verhouding tot de ernst van het probleem; het probleem kan redelijkerwijs niet opgelost worden met maatregelen die wel binnen de regels in de artikelen 7 tot en met 13 passen. 3. Bij de toewijzing van de desbetreffende woningen wordt mededeling gedaan van het besluit van het college dat aanvullende en/of afwijkende toewijzingsregels zijn vastgesteld. Voor woonruimte aangewezen voor studenten kan het college afwijkende toewijzingsregels vaststellen. Voor woonruimte aangewezen voor senioren kan het college lokale toewijzing mogelijk maken en afwijkende toewijzingsregels vaststellen. Hoofdstuk IV Rangorde Artikel 15 Rangordebepaling Indien meerdere woningzoekenden voor woonruimte die in het aanbodmedium wordt aangeboden in aanmerking komen, wordt de woning toegewezen aan de woningzoekende met de meeste inschrijfwaarde, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 1, 13 en 14 van deze verordening en hetgeen in het derde en vierde lid van dit artikel is bepaald. Bij gelijke inschrijfwaarde vindt toewijzing plaats in volgorde van loting. Het college kan, als ontwikkelingen op de woningmarkt daartoe aanleiding geven, afwijken van het eerste lid in die zin dat de woning wordt toegewezen aan de woningzoekende met de langste woonduur en inschrijftijd, danwel de hoogste leeftijd, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 1, 13 en 14, en hetgeen in het derde en vierde lid van dit artikel is bepaald. Bij gelijke woonduur en inschrijftijd, danwel leeftijd vindt toewijzing plaats in volgorde van loting. Stadsvernieuwingsurgenten hebben binnen hun zoekprofiel voorrang boven alle andere kandidaten, met inbegrip van woningzoekenden met de indicatie urgent in de zin van de artikelen 1 en 18. Binnen de groep stadsvernieuwingsurgenten hebben stadsvernieuwingsurgenten uit de eigen gemeente waar de stadsvernieuwing plaatsvindt voorrang op stadsvernieuwingsurgenten uit andere gemeenten. Binnen een gemeente hebben vervolgens stadsvernieuwingsurgenten uit de eigen kern, wijk of buurt (zulks te bepalen door de gemeente) voorrang boven stadsvernieuwingsurgenten uit andere kernen, wijken of buurten. Vervolgens wordt de voorrang tussen stadsvernieuwingsurgenten in alle regiogemeenten bepaald door de datum van sloopbesluit en de woonduur. Woningzoekenden met de indicatie 'urgent' hebben, binnen hun zoekprofiel en met uitzondering van het bepaalde in het vorige lid, voorrang boven alle andere kandidaten. De volgorde van toewijzing tussen urgenten wordt bepaald op basis van de langste inschrijfwaarde als zodanig, danwel het bepaalde in artikel 30 lid 3. Hoofdstuk V Urgentie Artikel 16 Gereserveerd Artikel 17 Gereserveerd Artikel 18 Urgentieverklaring Het college kan een woningzoekende, die voldoet aan het bepaalde in artikel 7, eerste lid en regionaal gebonden is, op zijn verzoek urgent verklaren als hij niet in staat is zelf te voorzien in zijn (her)huisvesting. Artikel 19 Aanvraag van een urgentieverklaring De aanvraag voor een urgentieverklaring wordt ingediend bij het college. Het college stelt een aanvraagformulier beschikbaar, dat door de woningzoekende die de urgentieverklaring aanvraagt, wordt ingevuld en ingediend. Bij de aanvraag dienen alle bewijsstukken te worden overgelegd die het college nodig oordeelt om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over de aanvraag voor het toekennen van urgentie. Indien dit voor de beoordeling van de aanvraag van belang is, kan het college besluiten de aanvrager te horen. Artikel 20 Criteria voor toekenning van urgentie Een woningzoekende komt in aanmerking voor een urgentieverklaring op basis van medische dan wel psychosociale gronden, met welke oorzaak dan ook, als wordt voldaan aan de volgende criteria: de medische dan wel psychosociale gronden zijn zodanig verbonden met omstandigheden in de huidige woonruimte dat de daarmee verbonden gevolgen door voortduring van die omstandigheden verergeren, of het gebruik van de woonruimte feitelijk onmogelijk maken, uitgaande van redelijk welzijn, n voortduring van bedoelde omstandigheden langer dan zes maanden niet aanvaardbaar is; voorts dient ten aanzien van een medische indicatie voor urgentieverklaring op basis van een verklaring van een medisch deskundige vastgesteld te kunnen worden dat opheffing van de omstandigheden, als bedoeld in het tweede lid onder a van dit artikel, redelijkerwijs niet door ergonomische aanpassing van de woonruimte tot stand kan worden gebracht en dat dus verhuizing naar een - gegeven het fysieke gebrek - passende woonruimte gewenst is. 2. Een woningzoekende kan in aanmerking komen voor een urgentieverklaring indien blijkt dat er sprake is van financile gronden verbonden met de huidige woonruimte in de regio, waardoor verhuizen binnen zes maanden naar het oordeel van de commissie een noodzaak is. 3. Een woningzoekende kan tevens in aanmerking komen voor een urgentieverklaring na echtscheiding of beindiging van de samenwoning als geregeld in een samenlevingsovereenkomst dan wel middels een afdoende bewezen samenwoning van minimaal 2 jaar, mits in ieder geval is voldaan aan de volgende voorwaarden, voor zover van toepassing: a. een schriftelijk verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank; b. er is schriftelijk bewijs van gedegen pogingen de (echtelijke) woning te verkrijgen; c. er is schriftelijk bewijs dat betrokkene de woning moet verlaten met minderjarige kinderen die hun hoofdverblijf bij betrokkene hebben; d. slechts n van de betrokkenen kan urgent worden verklaard. 4. Een urgentieverklaring wordt verleend indien: de gewenste verhuizing bijdraagt aan de verlichting en zo mogelijk de oplossing van de problematiek die ten grondslag ligt aan de gevraagde urgentieverklaring; de aanvrager, gelet op zijn inkomen en vermogen gerelateerd aan de kosten van de totale huur voor de duur van de gemiddelde wachttijd voor een woning conform het zoekprofiel, niet in staat moet worden geacht gedurende deze wachttijd zelf te voorzien in andere woonruimte. Voor het bepalen van het vermogen wordt ten tijde van de inwerkingtreding van deze verordening uitgegaan van een bedrag van maximaal 103.530,--, jaarlijks te indexeren met het gemiddelde prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Indien de aanvrager beschikt over een vermogen van meer dan de ten tijde van de aanvraag geldende vermogensgrens, komt hij niet in aanmerking voor een urgentieverklaring; de aanvrager geen vrije keuze inzake de woonsituatie heeft, en geen andere mogelijkheid openstaat die in redelijkheid tot een urgentieaanvraag in de regio Holland Rijnland had mogen leiden; sprake is van een acute noodzaak. Artikel 21 Toekenning, geldigheidsduur en intrekking van een urgentieklaring Het college beslist uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Aan de toekenning van een urgentieverklaring op grond van het eerste lid verbindt het college een zoekprofiel, waarin wordt omschreven aan welke eisen de woning moet voldoen gegeven de grondslag voor de urgentieverklaring voor de betrokken woningzoekende. Verbetering van de woonsituatie anders dan op grond van de urgentie wordt uitgesloten. Buiten het zoekprofiel is de urgentie niet van toepassing. Urgentieverklaring en zoekprofiel vormen de basis voor toewijzing bij voorrang als bedoeld in artikel 15, vierde lid. De urgentieverklaring is zes maanden geldig. Wanneer binnen die periode buiten de verantwoordelijkheid van de urgente geen passende woonruimte wordt gevonden, kan de urgente eenmalig een verlenging van maximaal zes maanden aanvragen. De urgentieverklaring vermeldt in ieder geval: de personalia van de urgente; de omvang van het huishouden van de urgente; de ingangsdatum en de periode waarvoor de urgentieverklaring geldig is; het zoekprofiel; de mededeling dat aan de urgente, wanneer hij tot twee maanden voor beindiging van de periode waarvoor de urgentieverklaring geldt nog geen andere woning heeft, hem n keer een passende woonruimte overeenkomstig het zoekprofiel wordt aangeboden. De urgente is zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een andere woning. Advies en ondersteuning van de zijde van de corporatie zijn beschikbaar en worden ingezet naar de mate waarin betrokkene zelf in staat is te reageren op vrijkomende woningen. Als de urgente tot twee maanden voor beindiging van de urgentieverklaring nog geen andere woning heeft, dan zal de corporatie zelf n keer een passende woning overeenkomstig het zoekprofiel aanbieden. Het college trekt de urgentieverklaring in als: de urgente een op grond van de leden 5 en 6 aangeboden passende woonruimte zonder goede gronden weigert; de verklaring is verleend op grond van door de urgente verstrekte gegevens waarvan deze wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat zij onjuist of onvolledig waren; de urgente een op grond van de leden 5 en 6 aangeboden woonruimte aanvaardt; de urgente geen prijs meer stelt op inschrijving; de urgente niet meer aan de vereisen voor verlening van een huisvestingsvergunning voldoet. Artikel 22 Criteria voor toekenning van stadsvernieuwingsurgentie Urgentie op grond van stadsvernieuwing ontstaat: bij sloop van woningen van verhuurders met wie een convenant is afgesloten, waarbij de urgentie ingaat direct na het gemeentelijk sloopbesluit, dat wordt genomen tenminste twaalf maanden voor de werkelijke sloop; bij ingrijpende woningverbetering als gevolg waarvan bewoners niet in de woning kunnen terugkeren, waarbij de urgentie ingaat direct na het verbeterbesluit van de verhuurder met wie een convenant is afgesloten, dat wordt genomen tenminste twaalf maanden voor start van de werkzaamheden. Artikel 23 Toekenning, geldigheidsduur en intrekking van stadsvernieuwingsurgentie Het college beslist uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Aan de uitspraak tot toekenning van een stadsvernieuwingsurgentieverklaring verbindt het college een zoekprofiel. Voor stadsvernieuwingsurgenten richt dit zoekprofiel zich op woningen in de eigen gemeente, maar wordt een jaar voor de daadwerkelijke ingreep uitgebreid tot alle bestaande huurwoningen binnen alle regiogemeenten voor zover deze via het woonruimteverdelingsysteem aan alle woningzoekenden worden aangeboden. Voor het zoekprofiel geldt in elk geval dat de huurder er qua woningtype en woninggrootte (aantal kamers of woonoppervlak) niet op achteruit gaat. Buiten het zoekprofiel is de stadsvernieuwingsurgentie niet van toepassing. De stadsvernieuwingsurgentieverklaring en het zoekprofiel vormen de basis voor toewijzing bij voorrang op basis van artikel 15, tweede lid. De stadsvernieuwingsurgentieverklaring vermeldt in ieder geval: de personalia van de stadsvernieuwingsurgente; de omvang van het huishouden van de stadsvernieuwingsurgente; de ingangsdatum en de periode waarvoor de stadsvernieuwingsurgentieverklaring geldig is; het zoekprofiel; de mededeling dat aan de stadsvernieuwingsurgente, wanneer hij tot zes maanden voor de sloop of de ingrijpende woningverbetering nog geen andere woning heeft, door de corporatie zelf maximaal twee keer een passende woonruimte overeenkomstig het zoekprofiel wordt aangeboden. Het voorrangsrecht van de stadsvernieuwingsurgente vervalt indien twee keer een passend aanbod geweigerd wordt. De stadsvernieuwingsurgente is tot zes maanden voor de sloop of de ingrijpende woning-verbetering zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een andere woning. Advies en ondersteuning van de zijde van de corporatie zijn beschikbaar, en worden ingezet naar de mate waarin betrokkene zelf in staat is te reageren op vrijkomende woningen. Als de stadsvernieuwingsurgente tot zes maanden voor de sloop of de ingrijpende woningverbetering nog geen andere woning heeft, dan zal de corporatie zelf maximaal twee keer een woning aanbieden. De urgentiecommissie trekt de stadsvernieuwingsurgentieverklaring in als: de verklaring is verleend op grond van door de urgente verstrekte gegevens waarvan deze wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat zij onjuist of onvolledig waren; de urgente een op grond van het in dit artikel bepaalde aangeboden woonruimte aanvaardt; de urgente geen prijs meer stelt op inschrijving; de urgente niet meer aan de vereisten voor verlening van een huisvestingsvergunning voldoet. Als blijkt dat binnen het tijdsbestek van een jaar meer dan dertig procent van de vrijgekomen woningen in een gemeente wordt toegewezen aan stadsvernieuwingsurgenten uit andere gemeenten, zal het Dagelijks Bestuur afwijkende toewijzingregels opstellen. Hoofdstuk VI Bezwaarschriften en klachten Artikel 24 Gereserveerd Hoofdstuk VII Overige bepalingen Artikel 25 Gereserveerd Artikel 26 Hardheidsclausule Het college is bevoegd in gevallen, waarin de toepassing van deze verordening naar haar oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening. Het college rapporteert jaarlijks aan het Dagelijks Bestuur of, en in welke gevallen, in afwijking van het advies van de bezwarencommissie is beslist en in welke gevallen toepassing is gegeven aan de hardheidsclausule. Artikel 27 Handhaving Met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de artikelen 5 tot en met 14 van deze verordening bepaalde zijn belast de daartoe door het college aangewezen ambtenaren. Artikel 28 Restbepaling In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college, waarbij het zich uitsluitend zal laten leiden door overwegingen betrekking hebbende op de evenwichtige en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte. Artikel 29 Overleg Bij de voorbereiding van een besluit tot wijziging van deze verordening, pleegt het college overleg met: de in de regio werkzame corporaties; met andere instellingen en organisaties die binnen de regio woondiensten verlenen; met in de regio werkzame huurderorganisaties. Hoofdstuk VIII Overgangs- en slotbepalingen Artikel 30 Overgangsbepaling De vr de inwerkingtreding van deze verordening bij het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsorgaan Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Leidse Regio en de bij de gemeenten Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout en Warmond, gedane inschrijvingen van woningzoekenden worden geacht inschrijvingen te zijn als bedoeld in hoofdstuk II van deze verordening met dien verstande dat: a. voor ingeschreven woningzoekenden die niet woonachtig zijn in een zelfstandige woonruimte in de regio Holland Rijnland (starters) de inschrijftijd wordt bepaald op de leeftijd van de woningzoekende verminderd met 18 jaar en met een maximum van 7 jaar, uitgedrukt in dagen; b. aan de woningzoekende omschreven onder a, wordt voor iedere dag boven de leeftijd van 25 jaar extra inschrijftijd toegekend van een dag vermenigvuldigd met de factor 0,25, met een maximum van 5 jaar, uitgedrukt in afgeronde, hele dagen; c. voor ingeschreven woningzoekenden die woonachtig zijn in een woonruimte in de regio Holland Rijnland die beschikbaar komt voor verhuur of koop (doorstromers) wordt de inschrijftijd vastgesteld op het aantal jaren dat de woningzoekende woonachtig is in die woning indien de woonduur zeven jaar of minder bedraagt, uitgedrukt in dagen. Indien de woonduur meer dan zeven jaar bedraagt wordt de inschrijftijd vastgesteld op zeven jaar, vermeerderd met het aantal jaren woonduur van acht of meer gedeeld door vier, uitgedrukt in dagen; d. een huurder van n van de deelnemende corporaties die 60 jaar of ouder is n waarvan na berekening van de woonwaarde blijkt dat de woonduur groter is dan de woonwaarde, de woonduur in tijd als woonwaarde krijgt toegekend; e. de onder a, b, c en d. genoemde overgangsregeling geldt uitsluitend voor woningzoekenden die uiterlijk vr de in lid 3 bedoelde door het Dagelijks Bestuur te bepalen datum van de inwerkingtreding van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem een verzoek tot inschrijving als woningzoekenden hebben ingediend en het daarvoor verschuldigde inschrijfgeld, voor zover dat nog niet was gebeurd, hebben voldaan en waarvoor geldt dat de woningzoekende een regionaal gebondene is, dan wel voor de inwerkingtreding was ingeschreven als woningzoekende; f. de vr de inwerkingtreding van deze verordening afgegeven urgentieverklaringen door het Dagelijks Bestuur van het de bestuurscommissie van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, alsmede de door de gemeenten Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout en Warmond afgegeven urgentieverklaringen worden geacht urgentieverklaringen te zijn als bedoeld in hoofdstuk V van deze verordening. De vr de inwerkingtreding van deze verordening door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsorgaan Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Leidse Regio verleende huisvestingsvergunningen, alsmede de door de gemeenten Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout en Warmond verleende huisvestingsvergunningen worden geacht vergunningen te zijn als bedoeld in hoofdstuk III van deze verordening. Tot een nader door het Dagelijks Bestuur te bepalen datum van de inwerkingtreding van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem geldt dat de volgorde tussen urgenten wordt bepaald op basis van de datum van urgentieverlening, met uitzondering van het bepaalde in artikel 15 lid 3. Artikel 31 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Huisvestingsverordening ____________2005. Artikel 32 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente ___________ . de secretaris, de voorzitter,   PAGE PAGE 1 PAGE 7 %'>RS:Fyz G H R T + , N y j x  <KawezNU!D$1ȾȾȾȾȾȾȾȾȾȾȾȾȾȾȾȾȾȾȶȾCJOJQJh5@CJOJQJ@CJOJQJ>*CJOJQJ5CJOJQJ CJOJQJOJQJ5>*B* CJ\ph CJ,OJQJH %&'=>kJKS d d $a$$a$$a$A}S:z H , y " & F 2`0p@ P !$`'d 5`0p@ P !$`'d dy j <aeN!( & F 2`0p@ P !$`'d 1$]" & F 2`0p@ P !$`'d 0^f#XdCM\#$%PQ[wx$$x&&&&&&&&&''''*b+d+n++++{,,----023r7s7t7~77778889::::<<<<<<Q>>*@CJOJQJ CJOJQJOJQJ>*@CJOJQJ5@CJOJQJT^XC\]V#$%PQxd $ & F 5`0p@ P !$`'d $ & F 2`0p@ P !$`'d 1$xymJ" & F 2`0p@ P !$`'d ' 2`0p@ P !$`'0d ^`0( 5`0p@ P !$`'0d ^`0! & F /`0p@ P !$`'d 2`0p@ P !$`'d LX !!##t$$%x&ssss" & F 2`0p@ P !$`'d " & F 2`0p@ P !$`'d " & F 2`0p@ P !$`'d " & F 2`0p@ P !$`'d x&&&&&&&&'''''rr 5`0p@ P !$`'d 2`0p@ P !$`'d 2`0p@ P !$`'d d " & F 2`0p@ P !$`'d '(%)}).**+b+c+tM' 2`0p@ P !$`';d ^`;! & F /`0p@ P !$`'d " & F 2`0p@ P !$`'d " & F 2`0p@ P !$`'d $ & F 5`0p@ P !$`'d c+d+++|,---.0345hhh$ & F 5`0p@ P !$`'d p" & F 2`0@ P !$`'d 2`0@ P !$`'d ' 2`0p@ P !$`';d ^`; 56r7s7t7778;8V8ssP" & F 2`0p@ P !$`'d ! & F /`0p@ P !$`'d 2`0p@ P !$`'d $ & F 5`0p@ P !$`'d $ & F 5`0p@ P !$`'d V88888899U99:{WW$ & F 5`0p@ P !$`'d 5`0p@ P !$`'d 2`0p@ P !$`'d 2`0p@ P !$`'d " & F 2`0p@ P !$`'d :::::s;;;<<<<<>e> & F d d ^` & F 8d ^` 7d ^7` 2`0p@ P !$`'d 5`0p@ P !$`'d Q>R>e>????@@A#A$A&A4AAAzB|B!C"C#CCCCCCDDNETEVErEtEEEEEEEEEF&F(F*F@FBFJFjFlFnFpFGG𹲯 56CJ 5CJPJ0JCJ5CJ 0J5CJCJPJCJ jCJU6@CJOJQJ@CJOJQJ6CJNHeOJQJ6CJOJQJ0J5CJOJQJ5CJOJQJ CJOJQJCJNHOJQJ5e>??@4AA|B#CCCDVEEE(F$ $If]a$ $ $Ifa$" 8`0p@ P !$`'d d & F d $ & F 1$$ & F n81$^8` & F d 1$$ & F (F*FnFGGxH`SIII $If $ $Ifa$$$If\;_"$ 04 aGGGGGGGGGGGpHrHtHvHxHzHHHHHHHHbIdIfIhIjIlIJJJJJJJJJJJJJJJKK K KKKKKKKKKK2L3L4L5L6L7L9L@ j0 CJU j CJU jdCJU jCJU jCJU0JCJ 56CJ 0J5CJ j2CJU jCJUCJCJPJ jCJU jfCJU@xHzHHjIJJ`SIII $If $ $Ifa$$$If\;_"$ 04 aJJ KKK6LZLQQKK$If $$Ifa$$$If\;_"$ 04 a6L7LMMTG& 5`0p@ P !$`'d Ld ^`L$$If\;_"$ (04 a9LMNN OOOOOOOOO PAPLPPPPPPPQUUUUU8ZCZXZYZZZY]^^___+_,_``bbceffffffgggggggg)g*@CJOJQJ6CJOJQJ@CJNHOJQJ CJOJQJ>*@CJOJQJ@CJKMMNNNOOOOOOOphf```$If & Fd 2`0p@ P !$`'d  5`0p@ P !$`'d 5`0p@ P !$`'d $ & F 5`0p@ P !$`'d & F d OO PP@P(|||$If|$$IfFF7J " T ` 0  4 Fa}@PAPLPUPPPPPPPPPP|||||||||$If|$$IfFF7J " T ` 0  4 Fa} PPPQQQQRWSzzztPP$ & F 5`0p@ P !$`'d ^$If~$$IfFF7J " T ` 0  4 Fa}WSTUUUUVVWOWWv____ & F' 7nnd ^n`" & F 2`0p@ P !$`'d 2`0p@ P !$`'d 5`0p@ P !$`'d $ & F 5`0p@ P !$`'d WkXXY6Z7Z8ZYZZZZY[cc" & F 2`0p@ P !$`'d /`0p@ P !$`'d 2`0p@ P !$`'d " & F 2`0p@ P !$`'d & F' 7nnd ^n` Y[P\\Y] ^n^^^^__+_,_ 5`0p@ P !$`'d 2`0p@ P !$`' & F" & F 2`0p@ P !$`'d ,_`befffffgggggg*@CJNHOJQJ@CJOJQJ CJOJQJCJNHOJQJGqvqr@rurswxxxxyyuy}{g||||)}:}2~ & Fd & Fd d ^ & F 88d ^8`d 8d ^8`2~-)6UV\{|}Єф*<| & Fd & Fd d d 1$ & Fd & Fd |DUۊ9ݍ6hŎÏďŏ 5`0p@ P !$`'d & F# hd ^` & F& hd ^ & Fd & F Ld ^`L & F 8Ld ^`LŎŏ ,-8EFGRde˒֒̓דߓ);<=rٕśޝߝb r}ŢǢ "ABDEGHJKQR³ j0JU jUB*CJOJQJmHphsHCJOJQJhmHsH @OJQJ 6CJ]6]OJQJ>*@CJOJQJ>* CJOJQJ@CJOJQJB ,-EFGde /`0p@ P !$`'d ( 5`0p@ P !$`'`d ^`` 5`0p@ P !$`'d ɒʒ˒ʓ˓̓ߓyyy 5`0p@ P !$`'d  5`0p@ P !$`'d 5`0Sp@ P !$`'d 2`0p@ P !$`'d In;<=xuss1$"$ 5`0p@ P !$`'d 5`0p@ P !$`'d " & F 2`0hp@ P !$`'d 2`0hp@ P !$`'d =ϗߚߝb}}{y" & F) 2`0p@ P !$`'d Tn]^n` Tn^n` 8Tn^n` n^n`" & F) 2`0p@ P !$`'d pqrŢƢǢ !"ACDFGIJL $$ `f*$ & `0x8` 0 5`0p@ P !$`'d LMNOPQZ[\gijklmn{|}~ $$ `f*$&`#$RXYZ\]cdefghinopvwxyz{}~B*CJOJQJmHphsH6CJOJQJ6CJ0JmHnHu j0JU0J# 01h. A!"#$%'01hP. A!"#$%fDd^ s :AspacerbcL㓹ߴO)s6 D5ncL㓹ߴO)s6PNG IHDR7n$tRNSbKGD݊ cmPPJCmp0712Om IDATchIENDB`fDd^ s :AspacerbcL㓹ߴO)s6 5ncL㓹ߴO)s6PNG IHDR7n$tRNSbKGD݊ cmPPJCmp0712Om IDATchIENDB`fDd^ s :AspacerbcL㓹ߴO)s6 5ncL㓹ߴO)s6PNG IHDR7n$tRNSbKGD݊ cmPPJCmp0712Om IDATchIENDB`fDd^ s :AspacerbcL㓹ߴO)s6 v5ncL㓹ߴO)s6PNG IHDR7n$tRNSbKGD݊ cmPPJCmp0712Om IDATchIENDB`fDd^ s :AspacerbcL㓹ߴO)s6 5ncL㓹ߴO)s6PNG IHDR7n$tRNSbKGD݊ cmPPJCmp0712Om IDATchIENDB`fDd^ s :AspacerbcL㓹ߴO)s6 B5ncL㓹ߴO)s6PNG IHDR7n$tRNSbKGD݊ cmPPJCmp0712Om IDATchIENDB`fDd^ s :AspacerbcL㓹ߴO)s6 5ncL㓹ߴO)s6PNG IHDR7n$tRNSbKGD݊ cmPPJCmp0712Om IDATchIENDB`fDd^ s :AspacerbcL㓹ߴO)s6 5ncL㓹ߴO)s6PNG IHDR7n$tRNSbKGD݊ cmPPJCmp0712Om IDATchIENDB`fDd^  s :AspacerbcL㓹ߴO)s6 t 5ncL㓹ߴO)s6PNG IHDR7n$tRNSbKGD݊ cmPPJCmp0712Om IDATchIENDB`" iB@B StandaardOJQJ_HaJmHsHtH0@0 Kop 1$d @&5\R@R Kop 2$$ d 1$@&a$@CJOJQJ]h Kop 8V$ 5`0p@ P !$`'0d @&^`06@CJOJQJ]DA@D Standaardalinea-lettertypexBx Platte tekst= /@P `0d1$CJOJQJaJ:: Heading 2 & F CJOJQJC@ Platte tekst inspringenH 5`0p@ P !$`'7d ^7 CJOJQJR@" Platte tekst inspringen 2M 2`0p@ P !$`'d ^`@CJOJQJ@'@1@ Verwijzing opmerkingCJaJ,OA, Alineanummer 1B+@RB Eindnoottekst1$CJOJQJhpP@bp Platte tekst 2. & `0x8` 0 1$CJOJQJ]aJXOrX Dokument 1$$ 0*$1$CJ_HaJhmH sH tHF@F Tekst opmerking1$OJQJaJhS@ Platte tekst inspringen 3P 5`0p@ P !$`'d ^`@CJOJQJLQL Platte tekst 3d 6@CJOJQJ] W@ Zwaar5\"X@" Nadruk6]0@0 Koptekst p#2 @2 Voettekst p#()@( Paginanummer>> Ballontekst CJOJQJ^JaJXX Onderwerp van opmerking!1$5OJQJ\h~% %&'=>kJKS:zH,yj < a e N!^XC\]V#$%PQxyLXt !x""""""""#####$%%}%.&&'b'c'd'''|(-))*,/012r3s3t3334;4V44444455U5566666s77788888:e:;;<4==|>#???T@@@@AA7AAA0|>0|>0|>0|>0|>0|>0|>0|>0|>0|>0|>0|>0|>0|>0|>0|>0|>0|>0|>0|>0|>0|>0|>0|> 0|> 0|>0|>0|>0|>0F 0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F 0F 0F 0F 0F0F0|>0M 0M' 0M' 0M' 0M' 0M' 0M' 0M 0M 0M0M0M0|>08R 0Q8R 0Q8R 08R 08R 08R08R 08R 08R08R08R00V0V0W 0W 0W 0W 0W0W000^0^0^0^0^0^0_0^0_0_0_0_0^0` 0` 0`0`0`0^0Qb 0Qb 0bQb 0Qb0Qb0Qb0Qb0Qb0Qb0Qb0Qb 0$aQb 0$aQb 0$aQb 0$aQb0Qb0Qb0^0n 0n 0n 0n 0n 0grn 0grn 0grn 0grn 0grn 0n 0n 0n 0un 0un 0un 0un 0un0n0n0^0x0x 0x 0x0x0x0^0}z 0}z 0}z 0}z 0<~}z 0<~}z 0<~}z 0<~}z 0<~}z 0}z 0}z& 0}z& 0}z& 0}z& 0}z# 0}z0}z0}z00Ņ0Ņ0000 0 0-0-0 0G0G0G0G0 00000 0ˈ0ˈ0ˈ0ˈ0 0̉0̉ 0Ẻ 0Ẻ 0Ẻ0̉0̉00000) 0000000) 0) 00000000r0r0r0r0r0r0r0r0r0r@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 0 ))))--;;;>Q>G9LkŎR~UZdgkuySy xx&'c+5V8:e>(FxHJ6LMO@PPWSWY[,_!!4!48@0(  B S ?] _Toc82012600 _Toc83702760 _Toc82012601 _Toc83702761 _Toc82012602 _Toc83702762 _Toc82012603 _Toc83702763 _Hlt98658709 _Hlt98658710 _Toc82012604 _Toc83702764 _Toc82012605 _Toc83702765 _Toc82012606 _Toc83702766 _Toc82012607 _Toc83702767 _Toc82012608 _Toc83702768 _Toc82012609 _Toc83702769 _Toc82012610 _Toc83702770 _Toc82012611 _Toc83702771 _Toc82012612 _Toc83522611 _Toc83702772 _Toc82012613 _Toc83522612 _Toc83702773 _Toc82012614 _Toc83522613 _Toc83702774 _Toc82012615 _Toc83522614 _Toc83702775 _Toc82012616 _Toc83522615 _Toc83702776 _Toc82012617 _Toc83522616 _Toc83702777 _Toc82012618 _Toc83702778 _Hlt98660303 _Hlt98660304 _Toc82012619 _Toc83702779 _Toc82012620 _Toc83702780 _Toc82012621 _Toc83702781 _Toc82012622 _Toc83702782 _Toc82012623 _Toc83702783 _Toc82012624 _Toc83702784 _Toc82012625 _Toc83702785 _Toc82012626 _Toc83702786 _Toc82012627 _Toc83702787 _Toc82012628 _Toc83702788 _Toc82012629 _Toc83702789 _Toc82012630 _Toc83702790 _Toc82012631 _Toc83702791 _Toc82012632 _Toc83702792 _Toc83702793 _Toc82012633 _Toc83702794 _Toc82012634 _Toc83702795 _Toc82012635 _Toc83702796 _Toc82012636 _Toc83702797 _Toc82012637 _Toc83702798 _Toc82012638 _Toc83702799 _Toc82012639 _Toc83702800 _Toc82012640 _Toc83702801CC%%QQ""""""##d'd'r3r3446688e:e:e:;;;;;;4=4=4====|>|>|>FFGGMM8R8RVVWW^^__``QbQbnnxx}z}zŅŅ -GGˈˈ̉̉rr@ @ !"#$%&'()*+,-.@/@0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\[[OOww""""""##''33446688;;;;;;<<<==={>{>{>"?"?"? G GGGMMXRXR W W*W*W^^;_;_F`F`bbooTxTxzz++8ccމމ::AACCDDFGIJLM|AACCDDFGIJLM|?S@T@E@AACCDDFGIJLMfh|rloversG:\Info Holland Rijnland\Beleidsveld Ruimte\! Regionale woonruimteverdeling\2005-12-21 def Huisvest verordening +convenant + model + toel\2005-12-14 Model Huisvestingsverordening.doc rhuijgens<C:\bewerking\2005-12-14 Model Huisvestingsverordening[1].doc rhuijgens<C:\bewerking\2006-05-24 Model Huisvestingsverordening[1].doc rhuijgens<C:\bewerking\2006-05-24 Model Huisvestingsverordening[1].doc rhuijgens<C:\bewerking\2006-05-24 Model Huisvestingsverordening[1].doc rhuijgens<C:\bewerking\2006-05-24 Model Huisvestingsverordening[1].doc rhuijgens<C:\bewerking\2006-05-24 Model Huisvestingsverordening[1].docJlieveG:\Info Holland Rijnland\Beleidsveld Ruimte\! Regionale woonruimteverdeling\2006-05-24 def gewijzigde huisvestingsverord en model en toelichting\2006-05-24 gewijzigde Model Huisvestingsverordening geconsolideerd.docrloversk\\SrvFile\Homes\rlovers\Site\Vandaag\2006-05-24 gewijzigde Model Huisvestingsverordening geconsolideerd.docrloversn\\SrvFile\Homes\rlovers\Site\Vandaag\2006-05-24_gewijzigde_Model_Huisvestingsverordening_geconsolideerd[1].doc)%P^;C>ez"n즰zqj҃!jJ($8w%疌`T&V\)`|N*+RF`.xҒ@p/[AE7Vhg78g8Jce3:즰t~~vH7GC@DN6ڶWE>G& mKLLNW\JjMK[buU]ZBR^>j_HH2"b,F7ye\ZSk2Aw+lr2i ptrip&r/Lr TT t֢*7L:{L |(77^7`o(.^`o(.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.nn^n`o(.@ @ ^@ `OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHPP^P`OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH77^7`o(.nn^n`o(.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.77^7`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. hh^h`OJQJo(77^7`o(.77^7`o(.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.77^7`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.hh^h`o(.P^`Po(@@^@`OJPJQJ^J.0^`0o(..``^``o(... ^`o( .... ^`o( ..... ^`o( ...... `^``o(....... 00^0`o(........hh^h`.77^7`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.77^7`o(.nn^n`o(.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.77^7`o(.nn^n`o(.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.77^7`o(.nn^n`o(.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. 77^7`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hh^h`o(.nn^n`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.77^7`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.77^7`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.77^7`o(.nn^n`o(.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.nn^n`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.nn^n`CJOJQJo(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.77^7`o(.nn^n`o(.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.77^7`o(.^`o(.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.77^7`o(.nn^n`o(.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.77^7`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.77^7`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.77^7`o(.nn^n`o(.77^7`o(.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.77^7`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.77^7`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.77^7`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.h77^7`o(.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.77^7`o(.nn^n`o(.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.h^`.h^`.h L ^ `L.hw w ^w `.hGG^G`.hL^`L.h^`.h^`.hL^`L.77^7`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.77^7`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.77^7`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.77^7`o(.ii^i`.9L9^9`L. ^ `. ^ `.L^`L.yy^y`.II^I`.L^`L.^`OJPJQJ^Jo(- PP^P`OJQJo(o  ^ `OJQJo( ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(o  ^ `OJQJo( ``^``OJQJo( 00^0`OJQJo(o ^`OJQJo(77^7`o(.77^7`o(.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.)L:{yew%RF`. {=zK[mKLLe3:T>!i pN*U]V\)q |/Lrt~<ZSk;C>G@p/@D%PWEip2"bg8>j_WH7GCT tE7T&g7zjJ($Aw+lnBR^))?T@@@@AA7AAA?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fp<6k Data 1Table֧WordDocumentNSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjjObjectPoolp<6k p<6k  FMicrosoft Word-document MSWordDocWord.Document.89q