De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Investeringsstrategie

Holland Rijnland ontwikkelt samen met de regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland aan strategie voor de financiering van de RijnlandRoute, RijnGouweLijn-west, het Offensief van Teijlingen en het Groenfonds. Doel is een samenhangende investeringsstrategie te ontwikkelen die als basis dient voor onderhandelingen met het Rijk over investeringen in de regio. De overweging daarbij is dat een zogenaamde package deal tussen regio, provincie en rijk meer kans van slagen heeft dan het indienen van afzonderlijke projecten.

Lees hier uitgebreide informatie in de special editie SamenGevat >>

PROCESAANPAK
Om tot een investeringsstrategie te komen wordt er langs zes lijnen gewerkt:
1) Krachtenveldanalyse: welke partijen zijn van belang om de package deal te realiseren en wie hebben het binnen die partijen voor het zeggen? Zowel intern Holland Rijnland als extern.
2) Inhoudelijke voortgang van de projecten: bewaken dat de projecten voortgang boeken.
3) Scenario’s uitwerken: hoe verdelen we de kosten, wat zijn daarbij de kostendragers?
4) Afspraken met Rijk en Provincie: over de hoogte van de bijdrage van deze partijen en de voorwaarden waaronder deze tot stand komt.
5) PPS: de bijdrage (inhoudelijk, financieel, procesmatig) van marktpartijen in het proces onderzoeken en hen eventueel betrekken bij de verdere uitwerking.
6) Communicatiestrategie: richting ambtenaren, bestuurders en politici en richting belangengroeperingen, maatschappelijk middenveld en burgers om informatie te geven en draagvlak te genereren.

WAAR STAAT DE STRATEGIE?
Op donderdag 24 november 2005 werd een ambtelijke conferentie georganiseerd waarvoor hoofden Ruimtelijke Ordening, hoofden Grondzaken, hoofden Verkeer & Vervoer, hoofden Middelen/Financiën en de gemeentesecretarissen van de regiogemeenten waren uitgenodigd.

Verslag >>
Bijlage 1 Deelnemers >>
Bijlage 2 Presentatie Offensief van Teylingen >>
Bijlage 3 Presentatie As Leiden-Katwijk >>
Bijlage 4 Presentatie Publieke Private Samenwerking >>

Brief ambtelijke task force m.b.t. regionale investeringsstrategie >>

Onder grote belangstelling werd donderdag 12 januari 2006 de eerste bestuurlijke conferentie over de regionale Investeringsstrategie gehouden. Tijdens deze conferentie is door alle regiogemeenten de solidariteit voor de strategie uitgesproken en ook dat zij de regionale investeringen wil dragen. Uitgangspunt hierbij is het Programma van Afspraken 2004. Als kernelement voor de regionale financiële dekking werden de mogelijkheden exploitatie van nieuwbouwlocaties, inwonersbijdrage en tolheffing van nieuwe infrastructuur onderkent. Een vroege rol van de private partijen in het proces werd door alle aanwezigen gewenst. De bijeenkomst krijgt op 26 april 2006 een vervolg met de nieuwe colleges, waarbij financiële scenario’s verder zijn uitgewerkt en doorgerekend.


Op 26 april 2006 werd in een historische bollenschuur aan de rand van Lisse een tweede bestuurlijk conferentie over de regionale investeringsstrategie gehouden. Voor een groot aantal nieuwe bestuurders, na de raadsverkiezingen van maart 2006, was dit een eerste kennismaking met de regionale investeringsstrategie. Alle regiogemeenten waren vertegenwoordigd en zij hebben net als op 12 januari de solidariteit voor de strategie onderstreept. De verder uitgewerkte financiële scenario’s zijn in de vorm van spelregels en scenario’s voorgelegd. Voor een deel van de spelregels zijn afspraken gemaakt. Een aantal van de spelregels zijn geparkeerd om in een volgende bestuurlijk overleg te bespreken, omdat een verdere verdieping van de stof noodzakelijk bleek.


26 juni 2006 vond wederom een bestuurlijke conferentie over de investeringsstrategie plaats.
De colleges van burgemeester en wethouders van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten waren hier positief over het voornemen een investeringsfonds op te richten voor de vijf grote infra- en landschapsprojecten van de regio en hierover op korte termijn afspraken te maken. Dat is de belangrijkste uitkomst van de bestuurlijke conferentie over de regionale Investeringsstrategie Holland Rijnland van 26 juni in de Kaagsociëteit in Warmond.
De regionale Investeringsstrategie heeft betrekking op de vijf grote projecten van de regio in de komende jaren: de RijnlandRoute, de RijnGouweLijn(-West), het Offensief van Teylingen, het Groenfonds voor het Veenweidegebied en de verbinding N205-N206.
Op constructieve wijze dachten de aanwezige collegeleden mee over mogelijkheden om de investeringsstrategie van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten verder vorm te geven. De vergadering van 26 juni was een vervolg van de bijeenkomst van 26 april in Lisse, waar al de basis was gelegd voor de afspraken over de Investeringsstrategie. In deze vervolgvergadering zijn de puntjes op de i gezet bij enkele onderwerpen die nog nader overleg en onderzoek vergden.
Op 6 juli bespreekt het Dagelijks Bestuur een gewijzigde intentie-overeenkomst, waarin de resultaten van deze conferentie zijn verwerkt. Hierna zal de twaalf gemeenten een intentie-overeenkomst voor een regionale Investeringsstrategie worden voorgelegd.

PLANNING

Oktober-december 2005

Werkconferenties bestuurders en ambtenaren

Januari 2006

Voorstel investeringsstrategie gereed

Februari-maart 2006

Bestuurlijke besluitvorming over strategie

26 april 2006

Bestuurlijke conferentie

Mei-juni 2006

Overleg Holland Rijnland – provincie

Voorstel ondertekening intentieovereenkomst gemeenten

22 juni 2006

Regiomanifestatie (raden worden geïnformeerd over RIS)

26 juni 2006

Bestuurlijke conferentie

Juni / half augustus

Colleges bespreken overeenkomst. Reacties worden verwerkt

September / november

Raden ontvangen overeenkomst om te bespreken

Eind november / december

Ondertekening overeenkomst door regiogemeenten


Wie meer (achtergrond)informatie wil over de investeringsstrategie van Holland Rijnland, kan daarvoor contact opnemen met de programmamanager Verkeer & Vervoer,
de heer Chr. (Chris) de Veer [email protected] (071) 523 90 55