De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Regio Holland Rijnland

De regio Holland Rijnland

Meerwaarde samenwerking

Meerwaarde samenleving

4 Beleidsvelden

Portefeuillehouders-overleggen

De regio Holland Rijnland
Het gebied in de ‘driehoek’ van Katwijk tot Noordwijk, van Hillegom tot Alkemade en van Zoeterwoude tot Voorschoten heeft een bijzonder karakter. De regio Holland Rijnland ligt als het ware ingeklemd tussen de sterk verstedelijkte Amsterdamse regio aan de noordzijde en de Haagse en Rotterdamse regio’s in het zuiden.
De regio Holland Rijnland telt bijna 400.000 inwoners, waarvan iets minder dan de helft woont in de stedelijke kernen Leiden en Katwijk, het grootste deel woont in de meer landelijk gelegen kernen. Het is een sterke economische regio met een grote variatie aan bedrijvigheid en werkgelegenheid. Door de strategische ligging in de Randstad is er een sterk toenemende druk op de infrastructuur en op de schaarse ruimte in de regio om te kunnen wonen, werken en recreëren.
Holland Rijnland wordt met name gewaardeerd om zijn landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten, het open karakter, de betrekkelijke rust en de kleinschaligheid. Het behoud van deze kwaliteiten in het licht van de regionale ruimtelijke en economische ontwikkelingen is de centrale opgave waarvoor het gebied zich momenteel gesteld ziet. Een goed vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven vraagt immers ook om een goed woon- en leefmilieu.

Meerwaarde samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Samen geven de twaalf deelnemende gemeenten invulling aan de ruimtelijk economische en sociale ontwikkeling van het gebied waarvan zij deel uitmaken. De wens van de gemeenten in Holland Rijnland tot behoud van de kwaliteiten van het gebied (het landschap en het open karakter, kleinschaligheid, woonklimaat, etc.) staat daarbij centraal.
Vanuit deze wens werkt Holland Rijnland onder meer aan het versterken van de regionaal economische positie van het kenniscluster en toerisme, betere oost-west-verbindingen, openbaar vervoer en het creëren van hoogwaardige woon- en werklocaties. Aan een regio met een goede sociaal culturele samenhang.
Door gezamenlijk optreden van de gemeenten in Holland Rijnland wordt de regio krachtig op de Rijks-, de Randstedelijke en Provinciale agenda gezet.
En daarmee worden de ambities van het Programma van Afspraken uitgevoerd en waar gemaakt.

Het samenwerkingsorgaan heeft als primaire doelstelling het realiseren van het Programma van Afspraken (november 2002). Hierin zijn afspraken gemaakt over wonen, werken, verkeer en vervoer en natuur en landschap.

Op dit moment zijn de afspraken in meer of mindere mate uitgewerkt in verschillende uitvoeringsprogramma’s. Deze programma’s vormen een solide basis voor onderhandelingen met het Rijk, de Provincie en diverse organisaties over bijvoorbeeld de regionale ruimtelijke ontwikkelingsvisie of het maken van financiële afspraken zoals in het kader van het Regionaal Investeringsfonds.

Aanvullend op het Programma van Afspraken november 2002 is in december 2004 de Regionaal Sociale Agenda vastgesteld. De gemeenten hebben daarmee uitgesproken in gezamenlijkheid uitvoering te geven aan de zeven hierin verwoorde afspraken.

Samenwerking leidt niet automatisch tot meer bestuurlijke invloed. De werkelijke meerwaarde van de samenwerking wordt bereikt als gemeenten er in slagen om een gezamenlijke visie op de toekomst van de regio te ontwikkelen en daarbij knopen door te hakken over lastige bestuurlijke dilemma’s. Samenwerking veronderstelt een zekere bereidheid bij de deelnemende gemeenten om de lokale belangen te plaatsen in het bredere perspectief van de toekomstige regionale ontwikkeling. Een effectieve samenwerking wordt ondersteund door een slagvaardige regio organisatie. Een organisatie die, professionele ondersteuning verleent bij de besluitvorming en uitvoering geeft aan genomen beslissingen en projecten. Een blijvende inzet van de gemeenten bij de uitvoering van de projecten en activiteiten is daarbij een voorwaarde voor het doen slagen van de regionale agenda.

Kenmerken meerwaarde samenwerking
De samenwerking heeft een meerwaarde voor alle deelnemende gemeenten. Deze samenwerking kenmerkt zich door:
 • een integrale benadering van wonen, werken, verkeer & vervoer, natuur- & landschap en de sociale agenda;
 • strategische sturing en regie, in spanningsveld stad & rand;
 • het bieden van een permanent onderhandelingsplatform van en vóór gemeenten;
 • het gezamenlijk anticiperen op kansen;
 • het optimaal benutten van instrumenten en middelen;
 • effectiviteit en efficiency;
 • een uitvoering- en resultaatgerichte werkwijze;
 • het leveren van service aan gemeenten;
 • de blijvende inzet van de gemeenten bij de uitvoering van regionale taken en projecten.

De taken van de regio Holland Rijnland spelen zich af op vier beleidsvelden

 • Economische Zaken
 • Ruimte
 • Sociale Agenda
 • Verkeer & Vervoer

Aan elk beleidsveld is op deze website een hoofdstuk gewijd, waarin u de benodigde informatie over dit beleidsveld kunt vinden, zoals vergaderstukken van het betreffende portefeuillehoudersoverleg, rapporten, nota’s en andere documenten, namen van contactpersonen etcetera.

Portefeuillehoudersoverleggen
Voor de vier beleidsvelden Economische Zaken, Ruimte, Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer en voor Algemeen Bestuurlijke Zaken en Financiën zijn portefeuillehoudersoverleggen ingesteld. Hierin overleggen de vakwethouders van de gemeenten over regionale kwesties en adviseren zij het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.
Elk portefeuillehoudersoverleg vergadert circa vier keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar; de vergaderdata, agenda en stukken treft u aan onder het tabje ‘Vergaderingen/stukken’ op deze website.