De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Speerpunten

Speerpunten voor uitvoering
In een dichtbevolkte regio als Zuid-Holland Noord vragen kwesties op het gebied van wonen, de ontwikkeling van het bedrijfsleven, natuur en landschap en verkeer en vervoer om een gezamenlijke aanpak. Daarom hebben de gemeenten van Holland Rijnland samen afspraken gemaakt. Ruimte is schaars in dit gebied. Natuur en open ruimte staan onder druk. Toch is het belangrijk om het oorspronkelijke karakter van de regio te behouden. Daarmee blijft de streek aantrekkelijk voor bewoners, toeristen en bedrijven. De “groen-blauwe onderlaag” van landschap, natuur, water en cultuurhistorie is bepalend voor de ontwikkeling van wonen, werken en natuur. Het Programma van Afspraken van de zestien gemeenten en de provincie gaat daarom uit van behoud van de landschappen die zo kenmerkend zijn: bollengronden, weilanden, meren en duinen. Geen verdere groei van de verstedelijking meer door opnieuw extra ruimtebeslag, maar juist door intelligent en duurzaam gebruik van de beschikbare ruimte.

Afspraken maken is één. Ze uitvoeren is twee.

Daarom stelt de regio elk jaar een actueel uitvoeringsprogramma op. De kern van dit programma bestaat uit speerpunt-projecten, die de agenda van de samenwerkende gemeenten de komende jaren bepalen.

Speerpunten voor Holland Rijnland in 2005 en 2006 zijn:

  • De Regionale Structuurvisie : Het ontwikkelen van een integrale regionale ruimtelijke structuurvisie. Daarbij zullen in 2005 de volgende zaken centraal staan: de ruimtelijke vraagstukken in de As Leiden-Katwijk op het gebied van woningbouw, de oost-west-verbindingen, invulling van de oevers langs de Oude Rijn, ontwikkeling van knopen rond Leiden, vernieuwing van oude wijken en vernieuwing van de glastuinbouw.
  • De As Leiden Katwijk 
  • Het Offensief van Teylingen : Het tot stand brengen van een vitaal en duurzaam bollencomplex (teelt, handel, onderzoek, toerisme) in 2020, met aandacht voor natuur- en landschapswaarden. In 2005 zal verder uitvoering worden gegeven aan de module-benadering die in 2004 van start gegaan is en zullen de direct betrokken gemeenten zich beraden op hun inzet voor 2006 en verder.
  • De RijnGouweLijn : Deelname aan de projectgroepen RijnGouweLijn en RijnGouweLijn West, ter realisatie van een lightrail-verbinding van Gouda, via Alphen en Leiden naar de kust.
  • De Rijnlandroute : Deelname aan de totstandkoming van een oost-west-verbinding voor verkeer en transport tussen de A4 en de A44.
  • Het Mobiliteitsfonds : Opzetten en beheren van een Regionaal Mobiliteitsfonds voor het oplossen van een aantal regionale knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer.
  • De Regionale woningmarkt : Herstructurering van de regionale woonruimteverdeling, opzet van een woonvisie en een regionaal woningbouwscenario; per 1 januari 2006 zal er sprake zijn van één regionale woningmarkt voor de regio Holland Rijnland.
  • De Bedrijventerreinstrategie : Opzet van een regionale strategie voor de (her)ontwikkeling van een aantal regionale bedrijventerreinen.
  • De Regionaal Sociale Agenda : Opzet van een effectief en integraal regionaal programma op het gebied van sport, cultuur, jeugdbeleid, onderwijs, sociale zaken, integratie, volwasseneneducatie en vrijwilligersbeleid.