De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Wat gaat Holland Rijnland doen?

In het algemeen zal de regio Holland Rijnland zich richten op:

 • Het vaststellen van gemeenschappelijk beleid over zaken waarvan het belang niet beperkt blijft tot de afzonderlijke gemeenten.
 • Het bevorderen van de coördinatie en afstemming tussen gemeenten door het voeren van overleg en het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek.
 • Het behartigen van de belangen van de regio richting het rijk en de provincie en in overlegstructuren.
 • Het uitvoeren van gemeentelijke taken die aan het samenwerkingsorgaan zijn overgedragen en het verlenen van diensten.

Speerpunten voor Holland Rijnland in 2005 zijn:

 • De Regionale Structuurvisie: Het ontwikkelen van een integrale regionale ruimtelijke structuurvisie. Daarbij zullen in 2005 de volgende zaken centraal staan: de ruimtelijke vraagstukken in de as Leiden-Katwijk op het gebied van woningbouw, de oost-west-verbindingen, invulling van de oevers langs de Oude Rijn, ontwikkeling van knopen rond Leiden, vernieuwing van oude wijken en vernieuwing van de glastuinbouw.
 • Het Offensief van Teylingen: Het tot stand brengen van een vitaal en duurzaam bollencomplex (teelt, handel, onderzoek, toerisme) in 2020, met aandacht voor natuur- en landschapswaarden. In 2005 zal verder uitvoering worden gegeven aan de module-benadering die in 2004 van start gegaan is en zullen de direct betrokken gemeenten zich beraden op hun inzet voor 2006 en verder.
 • De RijnGouweLijn: Deelname aan de projectgroepen RijnGouweLijn en RijnGouweLijn West, ter realisatie van een lightrail-verbinding van Gouda, via Alphen en Leiden naar de kust.
 • De Rijnlandroute: Deelname aan de totstandkoming van een oost-west-verbinding voor verkeer en transport tussen de A4 en de A44.
 • Het Mobiliteitsfonds: Opzetten en beheren van een Regionaal Mobiliteitsfonds voor het oplossen van een aantal regionale knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer.
 • De Regionale woningmarkt: Herstructurering van de regionale woonruimteverdeling, opzet van een woonvisie en een regionaal woningbouwscenario; gestreefd wordt om per 1 juli 2005 te komen tot één regionale woningmarkt voor de regio Holland Rijnland.
 • De Bedrijventerreinstrategie: Opzet van een regionale strategie voor de (her)ontwikkeling van een aantal regionale bedrijventerreinen.
 • De Regionaal Sociale Agenda: Opzet van een effectief en integraal regionaal programma op het gebied van sport, cultuur, jeugdbeleid, onderwijs, sociale zaken, integratie, volwasseneneducatie en vrijwilligersbeleid.
 • De bestuurlijke organisatie van de regionale samenwerking: na de fusie van SDB en SLR tot de Regio Holland Rijnland moeten de ambities op het terrein van transparante werkwijze (communicatie), efficiency en professionalisering van de organisatie in 2005 hun beslag krijgen.
Created by afra
Last modified 2004-09-27 07:12 PM