De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Jaarrekening en -verslag 2005 definitieve versie 28 juni 2006

Jaarverslag

 1. Inhoudsopgave & Inleiding
 2. Rekeningresultaat
 3. Programma’s
  • Ruimte
  • Verkeer en Vervoer
  • Economische Zaken
  • Sociale Agenda
  • Bestuur
  • Financiering en Middelen
 4. Paragrafen
  • Weerstandsvermogen
  • Onderhoud kapitaalgoederen
  • Financiering
  • Bedrijfsvoering
  • Verbonden partijen
 5. Afrekenstaat
  • Bijdragen gemeenten per taak
  • Bijdragen gemeenten rekening 2005
  • Afrekenstaat

Jaarrekening

 1. Balans
  • Waarderingsgrondslagen
  • Balans
  • Toelichting op de balans
  • Staat van de reserves
  • Staat van de voorzieningen
  • Investerings- en financieringsstaat
 2. Baten en Lasten
  • Programmaberekening over begrotingsjaar
  • Overzicht baten en lasten
  • Kostenverdeelstaat
  • Analyse van de verschillen per programma
  • Overzicht incidentele baten en lasten
  • Staat geraamde en werkelijke uren
 3. Besluit en accountantsverklaring

  Klik hier om het gehele document te downloaden