De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Jaarrekening en jaarverslag 2007

JAARVERSLAG 2007

 1. Programma’s
  • Weerstandsvermogen
  • Onderhoud kapitaalgoederen
  • Financiering
  • Bedrijfsvoering
  • Verbonden partijen
  • BTW-compensatiefonds

Klik hier om het jaarverslag in zijn geheel te downloaden

JAARREKENING

Holland Rijnland 2007

  • Waarderingsgrondslagen
  • Balans
  • Toelichting op de balans
  • Saat van de reserves
  • Staat van de voorzieningen
  • Investerings- en financieringsstaat
  • Programmarekening over begrotingsjaar
  • Overzicht baten en lasten
  • Kostenverdeelstaat
  • Overzicht incidentele baten en lasten
  • Bijdragen gemeenten per taak
  • Bijdragen gemeenten rekening 2007 (na bestemming)
  • Afrekenstaat (na bestemming)
  • Overzicht liquiditeit i.v.m. renteopbrengsten
  • Kostenverdeling Woonruimteverdeling
  • Bijdrage gemeenten op basis van leerlingenaantallen
  • Overzichten Besluit Woninggebonden Subsidies
  • SiSa verantwoording Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)

Klik hier om de jaarrekening in zijn geheel te downloaden