De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Algemeen

De regio Holland Rijnland heeft een veelzijdige economie
Om de economische structuur te versterken en de werkgelegenheid te vergroten, is het van groot belang dat gemeenten op economisch terrein met elkaar samenwerken in beleidsvorming- en uitvoering.

Momenteel wordt in het kader van de Regionale Structuurvisie gewerkt aan het opstellen van een lange termijn ruimtelijk-economische visie voor Holland Rijnland. Gelijktijdig wordt gewerkt aan de Agenda 2010, waarin voor de periode 2007-2010 de onderwerpen staan benoemd, waarover in regionaal verband afspraken moeten worden gemaakt. Het gaat daarbij om belangrijke thema’s als Greenport, Life-sciences, Space-science, maakindustrie, HMC-bedrijven, detailhandel, leisure, toerisme, zorg, de toekomst van het Veenweidegebied en de aansluiting op de regionale arbeidsmarkt van werkgelegenheid en onderwijs.
De ruimtelijke opgave is om naast wonen en ander functies, ook voldoende ruimte te bieden voor bedrijven op daarvoor meest geschikte locaties (“Het juiste bedrijf op de juiste plek”).

Programma Economische Zaken
De regio Holland Rijnland wil op het gebied van Economische Zaken de volgende doelen bereiken:
 • Werkgelegenheid: bevorderen van de werkgelegenheid in met name de kennisclusters en het toerisme;
 • Bedrijventerreinenstrategie: De regio Holland Rijnland werkt aan een strategie voor bedrijventerreinen, evenals voor kantoorlocaties. Deze strategie behelst onder andere het ondersteunen van gemeenten bij herstructureringsprojecten middels kennisuitwisseling en monitoring op regionaal niveau. Daarnaast stimuleert de regio meer regionale samenwerking bij ontwikkeling van nieuwe kantoorlocaties en bedrijventerreinen. Dit doet de regio door gemeenten te adviseren over regionale samenwerking en de wijze waarop deze vorm gegeven kan worden. De regio brengt gemeenten en andere partijen bij elkaar en vervult zodoende de rol van makelaar. In het kader van de bedrijventerreinenstrategie kunnen nadere afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld profilering, risicodeling en fasering;
 • Kantorenstrategie: Voor kantorenlocaties past de regio Holland Rijnland een soortgelijke strategie toe als bij de bedrijventerreinen;
 • versterking van de Greenport Duin- en Bollenstreek met een vitaal bollencomplex, ruimte voor glastuinbouw en toerisme;
 • verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie in de regio en uitvoering van concrete toeristische projecten;
 • Detailhandel: in 2003 is voor het totale REO-gebied (Holland Rijnland en Rijnstreek) een nieuwe Regionale detailhandelsstructuurvisie opgesteld. Al snel bleek dat deze visie, door de dynamiek binnen de detailhandel zelf, maar ook vanwege gewijzigd rijks- en provinciaal beleid, niet meer goed bruikbaar was. Medio 2005 is daarom besloten een nieuwe visie op te stellen, waarvan het concept inmiddels is vastgesteld door de Stuurgroep REO en nu bij de gemeenten (Colleges en Raden) ligt.inzicht in de kantorenmarkt en de uitvoering van ontwikkelingsprojecten in het kader van de Kantorennota;
 • goed zicht hebben op de ruimtelijk- en sociaal-economische ontwikkelingen in de regio;
 • Regionale Structuurvisie: in het kader van het opstellen van een ruimtelijke Regionale Structuurvisie voor Holland Rijnland is in samenwerking met gemeenten een Streefbeeld Economie opgesteld. Het sectorale Streefbeeld Economie bevat een inventarisatie van gemaakte afspraken, ambities, dilemma’s , discussiepunten en een aanzet voor een ruimtelijk-economische visie. Het streefbeeld heeft betrekking op de periode tot 2020, met een doorkijk naar 2030.

Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken
Het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken is het regionale platform waarin de gemeenten de voortgang bespreken van het beleid en de uitvoering van projecten op het gebied van economische zaken. Het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken komt minimaal 4 maal per jaar bijeen.

Belangenbehartiging

 • Hogere overheden
  Naast de platformfunctie heeft het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken een functie bij het behartigen van de economische belangen van de regio bij de provincie Zuid-Holland en de ministeries van Economische Zaken en VROM. Richting de provincie Zuid-Holland gaat het bijvoorbeeld over afstemming van subsidieaanvragen en regelgeving voor (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. De belangenbehartiging richting het ministerie van Economische Zaken concentreert zich op het regionaal-economische beleid van het ministerie. Voor de regio Holland Rijnland is het van belang dat het ministerie de speerpuntprojecten van de regio ondersteunt. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van subsidies, vereenvoudiging van regelgeving en ondersteuning bij acquisitie.
 • Regionale projecten
  In diverse regionale projecten, zoals de As Leiden-Katwijk, het Offensief van Teylingen en de regionale Structuurvisie, zullen eveneens de economische belangen worden ingebracht. De bouwstenen die over Economische Zaken zijn opgesteld worden daarbij als basis gebruikt.
 • Overleg in de regio
  Via de regio Holland Rijnland nemen de gemeenten deel aan het Regionaal Economisch Overleg (REO) In het REO vindt afstemming plaats over het regionaal-economisch beleid tussen provincie, Kamer van Koophandel Rijnland, Rijnstreekberaad en de gemeenten Leiden en, Alphen aan den Rijn. Een speciale rol is weggelegd voor de werkgroep detailhandel die de provincie Zuid-Holland via de stuurgroep REO adviseert over detailhandelsprojecten.
Neem contact op met de programmamanager Economische Zaken
Stuur een e-mail (071) 523 90 86
Neem contact op met de beleidsmedewerker Economische Zaken
Stuur een e-mail (071) 523 90 41