De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Bedrijventerreinenstrategie

Bedrijventerreinenstrategie
In de Economische agenda voor Holland Rijnland is onder meer de keuze gemaakt voor het opstellen van een regionale bedrijventerreinenstrategie. In vervolg hierop is in het Portefeuillehoudersoverleg economische zaken van 13 februari 2008 een presentatie gegeven en is in oriënterende zin verder gesproken over “nut en noodzaak” van een dergelijke strategie. De portefeuillehouders hebben hier positief op gereageerd.
Het opstellen van een regionale bedrijventerreinenstrategie wordt door zowel het rijk als de provincie gezien als een zinvol instrument. Beiden dringen aan op meer regionale regie bij de ontwikkeling van nieuwe werklocaties en op het leggen van een koppeling met de herstructureringsopgave van bedrijventerreinen.

In de Economische Agenda is als doel van de strategie geformuleerd het blijven bieden van voldoende ruimte aan nieuwe en bestaande bedrijven op een zodanige wijze dat vraag en aanbod (kwantitatief en kwalitatief) – ook in relatie tot de arbeidsmarkt – in de regio optimaal op elkaar worden afgestemd. Hierbij dient versnippering van zowel de open ruimte als van het aanbod worden tegengegaan en dient ruimtelijk kwaliteit te worden gestimuleerd.
Kort samengevat met de woorden uit Nota Ruimte: “het juiste bedrijf op de juiste plek”.

De inzet is primair om via herstructurering van bestaande terreinen meer ruimte te vinden.
Het gaat hierbij niet alleen om meer fysieke ruimte, maar ook om kwaliteitsverbetering, waardoor de bestaande locaties voor bedrijven aantrekkelijk blijven als vestigingsplaats.
Omdat dit niet voldoende ruimte zal opleveren is in de Economische Agenda ook afgesproken om tot 2020 tenminste 143 hectare nieuw bedrijventerrein te realiseren.

De taak van Holland Rijnland hierbij is richtinggevend. Dit betekent, dat door de regio het proces zal worden getrokken, waarbij de input en de acties vooral vanuit de gemeenten zelf zullen moeten komen. Wat er concreet moet komen is:

  • een regionale afsprakenset over de ontwikkeling en uitgifte van nieuwe en de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en
  • een jaarlijkse monitor waarin de ontwikkelingen worden bijgehouden.

Er wordt naar gestreefd de Regionale bedrijventerreinenstrategie begin 2009 te laten vaststellen door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

Neem contact op met de programmamanager Economische Zaken
Stuur een e-mail (071) 523 90 42
Neem contact op met de beleidsmedewerker Economische Zaken
Stuur een e-mail (071) 523 90 41