Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Verslag startbijeenkomst over profiel regio Holland Rijnland 19 januari

Waar willen we met de regio naartoe? Welke keuzes moeten we daarvoor maken? Waarin is de regio Holland Rijnland uniek? En hoe kunnen we onze ambities waarmaken? Die vragen stonden centraal op de startbijeenkomst over het profiel van de regio Holland Rijnland, die op 19 januari werd gehouden in het Scheltemacomplex aan de Oude Singel in Leiden. Zo’n 160 raadsleden, bestuurders en vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties uit de regio waren hierbij aanwezig.
In zijn inleiding stelde voorzitter Henri Lenferink van Holland Rijnland dat de discussie over het profiel moet uitmonden in een structuurvisie voor de regio. Het is de bedoeling dat de regio de komende maanden discussieert over het profiel van de regio. De aftrap werd daarvoor tijdens de bijeenkomst gegeven met de film ‘Holland Rijnland inspireert tot ontdekkingen’, waarin een aantal regiobewoners de gedachten lieten gaan over de toekomst van de regio. Na afloop van de film nodigde voorzitter Lenferink vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven uit te reageren en hun visie te geven op de toekomst van de regio. Alle betrokken organisaties krijgen de startnotitie over het regioprofiel binnenkort toegestuurd waarbij zij nadrukkelijk worden uitgenodigd om mee te discussiëren. In april moeten de reacties op de startnotitie bij de regio binnen zijn. Hierna zijn de gemeenten aan zet. In oktober van dit jaar volgt dan de besluitvorming.

Visie bedrijfsleven Greenport Duin-en Bollenstreek

De stichting Hou het Bloeiend wil werken aan een economisch sterke regio, waarin de greenport Duin- en Bollenstreek centraal staat, maar ook het landschap in de streek aan kwaliteit wint. Een vitale economie in een vitaal landschap. Een brochure met deze ambities voor de Duin- en Bollenstreek werd op maandag 24 januari jl. door Hou het Bloeiend-voorzitter Jonkman aangeboden aan Jeltje van Nieuwenhoven, de nieuwe gebiedsgedeputeerde van de provincie Zuid-Holland voor de regio West.
De brochure ‘Een vitale economie in een vitaal landschap’ is te verkrijgen bij de Kamer van Koophandel Leiden, tel. 071-5250500. Een PDF-bestand van de brochure is te vinden op www.hollandrijnland.net >> beleidsvelden >> ruimte >> Pact van Teylingen.

Koopstromenonderzoek 2004

De provincie doet iedere vijf jaar onderzoek naar het winkelgedrag van mensen. De resultaten van het meest recente onderzoek zijn bekend gemaakt tijdens een symposium op 20 januari jl. Via het REO Rijn- en Bollenstreek is ook Holland Rijnland medeopdrachtgever van dit onderzoek. Leiden-centrum staat in de top 50 van sterkste winkelgebieden in de Randstad op de derde plaats en is daarmee ongewijzigd ten opzichte van de onderzoeksresultaten in 1999 en 1994. Lisse centrum steeg naar de 16e plaats (dit was 18e en 24e), Katwijk en Hillegom daalden, terwijl Leiderdorp Winkelhof en Meubelplein een plaats als nieuwkomer wisten te veroveren op de lijst.
Meer resultaten kunt u vinden op www.kso2004.nl.

Provinciale subsidie voor Space Expo

Space Expo krijgt subsidie van de provincie om de expositie te vernieuwen en zo bij te dragen aan het streven van de provincie om de toeristische bestedingen in Zuid-Holland met tien procent te laten stijgen in de collegeperiode 2003-2007.
Geduputeerde Erik van Heijningen overhandigt de cheque van 100.000 euro op 2 februari aanstaande aan directeur Karin Husmann van Space Expo. De subsidie is bestemd voor de volledige vernieuwing en restyling van de expositie. Space Expo is een belangrijke toeristische trekker in de regio Holland Rijnland. Verwacht wordt dat het aantal bezoekers in de regio zal groeien dankzij de vernieuwing van deze ‘slecht weer’ attractie.

Subsidies regionaal openbaar vervoer

In de vergadering van Gedeputeerde Staten van 25 januari 2005 is besloten de volgende subsidies te verlenen. Voor de periode januari tot en met juni 2005 krijgen 10 organisaties voorschotten van de provincie ter compensatie van de exploitatiekosten voor regionaal openbaar vervoer. Holland Rijnland krijgt 546.813 euro. Wegens aanbesteding van werkzaamheden krijgt de gemeente Zoeterwoude een voorschotbedrag van 368.000 euro voor het GDU project ‘busbaan Polder-Roomburg’.

Verslag bestuursbijeenkomst Wet Maatschappelijke Ondersteuning 28 januari

Op vrijdagmiddag 28 januari hebben ongeveer 40 ambtenaren en bestuurders uit Holland Rijnland zich gebogen over de vraag wat de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor de gemeenten gaat betekenen. Dat het een zeer omvangrijke operatie wordt met veel beleidsmatige, organisatorisch en financiële gevolgen voor de gemeenten dat zit zo langzamerhand wel tussen ieders oren, maar was de kernvraag op deze vrijdagmiddag: Voor welke keuzes komen we nu te staan, hoe kunnen we nu een start maken met de discussie in onze gemeente en hoe moeten we de invoering nu concreet gaan aanpakken? Duidelijk werd dat alle 16 gemeenten in Holland Rijnland gaan werken aan een visie op de uitvoering van de WMO op basis waarvan concreet beleid kan worden gemaakt. Daarnaast is het van belang inzicht te krijgen in de bestaande voorzieningen die onder de WMO (gaan) vallen, de doelgroep, de zorgaanbieders en de huidige geldstromen. De bestuurders van de regio hebben de inmiddels geformeerde regionale ambtelijke werkgroep gevraagd aan te geven hoe bovenstaande vragen kunnen worden beantwoord en of en zo ja, op welke wijze regionale samenwerking daarbij behulpzaam kan zijn.

Ambtelijke adviesgroep en regiocontactfunctionarissen

In de besluitvormingscyclus is standaard overleg in ambtelijke adviesgroepen (AAG) ingebouwd. Een AAG bestaat uit ambtenaren uit alle deelnemende gemeenten. De voorzitter wordt door hen zelf gekozen. Bij voorkeur is dit een ambtenaar uit een gemeente die niet in het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd is. Voorafgaand aan het portefeuillehoudersoverleg komt de ambtelijke adviesgroep bijeen. Het AAG bespreekt onder andere de agendastukken van het portefeuillehoudersoverleg en geeft een gezamenlijk advies aan dit portefeuillehoudersoverleg. De voorzitter van het AAG is tijdens het portefeuillehoudersoverleg beschikbaar voor een toelichting. In week vier vonden de AAG’s plaats die adviseerden aan de portefeuillehoudersoverleggen van 2, 3 en 4 februari.

Voor regionale aangelegenheden heeft elke deelnemende gemeente een contactambtenaar aangesteld. Deze zogenoemde gemeentelijke regiocontactambtenaren zijn binnen hun gemeente het aanspreekpunt voor de regio Holland Rijnland. Van alle correspondentie die verzonden wordt vanuit het regiokantoor Holland Rijnland zullen de regiocontactambtenaren een afschrift ontvangen. Voor een overzicht van de regiocontactambtenaren per gemeente: www.hollandrijnland.net >> bestuur en organisatie >> ambtelijke organisatie.

2, 3 en 4 februari: Portefeuillehoudersoverleggen

In de eerste week van februari aanstaande vinden de openbare vergaderingen van de portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland plaats. Tijdens iedere vergadering zullen de ontwerpbegroting 2006 / kaderstellende notitie en het profiel van de regio op de agenda staan.

2 februari 14.00 – 16.00 uur, portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda. Tijdens deze vergadering zullen onder andere de gebiedsgerichte aanpak van de provincie, het project WMO, en de besteding van de middelen volwasseneneducatie 2005 en inburgering 2005 besproken worden.

3 februari 10.00 – 12.00 uur, portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken. Op de agenda staan onder andere projectvoorstellen Toerisme 2005, de besluitvormingsprocedure rond de regionale structuurvisie van het REO inzake detailhandel; het activiteitenplan bedrijventerreinenstrategie, het activiteitenplan integratienotitie Economie en de Greenport Rijnland.

3 februari 14.00 – 16.00 uur, portefeuillehoudersoverleg Ruimte. Er zullen presentaties gegeven worden over de Zuidvleugel en over de culturele planologie in de Oude Rijnzone. Andere agendapunten zijn onder ander de Greenport Rijnland, woonzorgwijk Voorhout, SGB-Gebiedsprogramma Natuur en Landschap Holland Rijnland.

4 februari 10.00 – 12.00 uur, portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen. Tijdens deze vergadering zal onder andere geadviseerd worden over de toekomst van de dwanginvorderingen gemeentelijke heffingen, de ontwerp Inspraakverordening en het ontwerp Delegatiebesluit.

4 februari 14.00 – 16.00 uur, portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer. Hier zal het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan Leiden gepresenteerd worden. Daarnaast staan onder ander de subsidie-aanvragen voor de Brede doeluitkering, Interim Regeling Duurzaam Veilig en de BMW stimuleringsgelden geagendeerd.

Alle portefeuillehoudersoverleggen zijn dit keer in het gemeentehuis van Leiderdorp.
De agenda’s en stukken zijn te vinden op www.hollandrijnland.net >> vergaderingen/stukken >> hierna klikt u door op het betreffende portefeuillehoudersoverleg.

16 februari: Mini-symposium en extra portefeuillehoudersoverleg over regionale woonruimteverdeling

In het gemeentehuis van Leiderdorp zal op woensdagmiddag 16 februari van 13.30 tot 16.30 uur een ‘mini-symposium’ worden georganiseerd voor wethouders RO/wonen en corporatiedirecteuren, waarvoor ook de huurderkoepelorganisaties worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst worden de voorlopige resultaten van de uitvoering van het project regionale woonruimteverdeling Holland Rijnland gepresenteerd. Daarnaast wordt een aantal veranderingen in het voorgestelde verdelingssysteem toegelicht en besproken aan de hand van voorbeelden en ervaringen elders in het land. Vanaf 20 januari wordt met regelmaat een informatiebulletin uitgegeven met betrekking tot het project regionale woonruimteverdeling. Hierin wordt u op hoofdlijnen op de hoogte gehouden van de stand van zaken van onder andere het besluitvormingstraject en de uitvoering van het project. U kunt zich voor het informatiebulletin regionale woonruimteverdeling aanmelden door een mail te sturen aan [email protected].

1 april: Regiomanifestatie

Manifestatie van workshops rond het eerste half jaar ‘de regio Holland Rijnland in actie’. Een bijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij wat zich, waar het gaat om gemeentegrens overschrijdende activiteiten, afspeelt in deze nieuwe regio. De bijeenkomst zal gehouden worden op vrijdagmiddag 1 april. Nadere informatie en locatie volgt later.

april/mei: Extra vergadering Algemeen Bestuur onder voorbehoud

Met het oog op een tijdige indiening van de rijkssubsidie MIT (Meerjarenprogramma Investeringen Transport en Logistiek) voor de Rijnlandroute wordt een extra vergadering van het Algemeen Bestuur voorzien in de periode van eind april / mei 2005 in het gemeentehuis van Oegstgeest.


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net