Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

16 februari: Mini-symposium en extra portefeuillehoudersoverleg over regionale woonruimteverdeling

Op 16 februari is er door de regio Holland Rijnland, in samenwerking met het projectteam, een minisymposium georganiseerd voor wethouders, corporatiedirecteuren, hun betrokken (beleids)medewerkers en de koepelorganisaties van de huurdersverenigingen. Het doel van deze middag was het verstrekken van informatie over andere woonruimteverdeelsystemen in het land, waardoor bewuster keuzes kunnen worden gemaakt over de uitwerkingen van het woonruimteverdeelsysteem voor de regio Holland Rijnland. Met een opkomst van ruim 70 mensen, goede informatievoorziening en uitgebreide discussies was het minisymposium een groot succes! Een uitgebreid verslag en de presentaties van het minisymposium vindt u op de website. Na het Minisymposium vond een extra vergadering plaats van het portefeuillehouderoverleg Ruimte waarin het concept beslisdocument is besproken. Op de website van de regio vindt u de ontwerpbesluitenlijst: www.hollandrijnland.net.
In de eerste week van februari vonden de openbare vergaderingen van de portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland plaats. De concept besluitenlijsten van de portefeuillehoudersoverleggen zijn te vinden op www.hollandrijnland.net >> vergaderingen/stukken >> hierna klikt u door op het betreffende portefeuillehoudersoverleg. De kaderstellende besluistvorming zal in het Algemeen Bestuur van 16 maart a.s. plaatsvinden.

24 februari Dagelijks bestuur Holland Rijnland

Tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 24 februari is teruggeblik op de portefeuillehoudersoverleggen van begin februari. Gesproken is over het bestuurlijk overleg dat de regio met de provincie zal starten over gebiedsgerichte afspraken. Doel van deze afspraken is dat de uitvoeringsgerichtheid en realiseerbaarheid van de beleidsdoelen bevorderd wordt. Voor de subsidieaanvraag bij de provincie voor het project Alfabetisering in Holland Rijnland is de subsidieaanvraag en het actieplan vastgesteld. Ook heeft het DB het voorstel Woonruimteverdeling voor het Algemeen Bestuur van 16 maart 2005 vastgesteld.

24 februari Stuurgroep Pact van Teylingen

De Stuurgroep Pact van Teylingen heeft in haar vergadering van 24 februari j.l. gesproken over de Greenport Bollenstreek.

Vrijetijdsbeleid Provincie Zuid-Holland

In haar vergadering van 15 februari j.l heeft Gedeputeerde Staten de Agenda Vrijetijdsbeleid 2006-2010 voorlopig vastgesteld. In het actieplan 2001 – 2005 lag het accent o.a. op Bloemen en bollen. Voor de periode tot en met 2010 is nu gekozen voor Kust, Cultuur en Water. De notitie wordt nu ter bespreking voorgelegd aan Provinciale Staten.

Cultuursubsidie Museum en School toegekend

Op 15 februari j.l. stemde Gedeputeerde Staten in met de toekenning van een subsidie van € 43.333,- aan het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voor het project Museum en School. De doelstelling van dit project is het structureel inpassen van museumbezoek in het onderwijsprogramma van basisscholen en het stimuleren van herhalingsbezoek met familieleden op korte termijn.

Ontwerp-beleidsnota Water

Op 15 februari stelde Gedeputeerde Staten de Ontwerp-Beleidsnota Water vast. Deze gaat met name in op taken, rollen en procedures binnen het regionale waterveld. Het college richt zich op een duidelijke taakverdeling tussen rijk, provincie, waterschappen en gemeente in de gezamenlijke wateropgave. Inzet van de provincie is dat de verschuiving van uitvoerende taken wordt verankerd in de in voorbereiding zijnde Integrale waterwet. Holland Rijnland is samen met de provincie en het Hoogheemraadschap van Rijnland een regionaal bestuursakkoord Water op te stellen. De nota van GS zal effect hebben op de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in Holland Rijnland.

16 maart Algemeen Bestuur Holland Rijnland

Afgelopen week zijn de agenda en stukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland verzonden aan de gemeenten. Op de agenda staan onder anderen de Kaderstellende nota en ontwerp begroting 2006, de regionale woonruimteverdeling en het SGB-gebiedsprogramma Natuur en Landschap. De agenda en stukken zijn ook in te zien via de website van Holland Rijnland.

1 april: Regiomanifestatie

Manifestatie van workshops rond het eerste half jaar ‘de regio Holland Rijnland in actie’. Een bijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij wat zich, waar het gaat om gemeentegrens overschrijdende activiteiten, afspeelt in deze nieuwe regio. De bijeenkomst zal gehouden worden op vrijdagmiddag 1 april bij ROC Leiden Lammerschans. Regionaal werkende organisaties zich hier presenteren op de regiomarkt. Gedurende de middag zullen diverse workshops worden aangeboden. De middag zal worden afgesloten met een ‘Lagerhuisdebat’ over het profiel van de regio.

11 april: Regionale bijeenkomst detailhandel

Op maandag 11 april 2005 zal van 9.00 to 12.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk een regionale bijeenkomst Detailhandel plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst zal de Regionale Structuurvisie Detailhandel besproken worden. Agenda en overige informatie volgen.

14 april: Informatie-avond Rijnlandroute

Op donderdagavond 14 april 2005 zullen de uitkomsten van de verkenningsperiode Rijnlandroute worden gepresenteerd. Indien u een uitnodiging wilt ontvangen kunt u uw mailadres doorgeven via [email protected]. De uitnodiging zal ook in de plaatstelijke kranten verschijnen.

18 mei: Extra vergadering Algemeen Bestuur over de Rijnlandroute

Met het oog op een tijdige indiening van de rijkssubsidie MIT (Meerjarenprogramma Investeringen Transport en Logistiek) voor de Rijnlandroute is een extra vergadering van het Algemeen Bestuur voorzien op 18 mei 2005 in het gemeentehuis van Oegstgeest.

Voorjaarscongres Pact van Teylingen over binnenduinrand

Eind mei 2005 (precieze datum volgt nog) vindt het voorjaarscongres Pact van Teylingen plaats. Dit keer staat de binnenduinrand centraal. Deze zone is onder meer vanuit cultuurhistorie van grote betekenis: de scherpe overgang van duin naar achterland – vaak bollengrond – is uniek en fraai. Tijdens het congres zal een vogelvluchtpresentatie worden gegeven van de hele zone van Lentevreugd tot aan De Zilk. Opvallend is de grote diversiteit aan ruimtelijke kwaliteiten en ontwikkelingen.

Daarna zal op een aantal actuele zaken dieper worden ingegaan: de verstedelijking op verschillende plekken, de natuurontwikkeling en voor- en nadelen van toerisme en recreatie in het gebied. Organisatie is in handen van de stichting Duinbehoud, het Zuid Hollands Landschap, regio Holland Rijnland en Katwijk. Van de VVV Holland Rijnland en Noordwijk is nog geen medewerking toegezegd. Het vorige congres van het Pact was in november 2004 en trok 230 bezoekers. Toen was de glastuinbouw het onderwerp.


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net