Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Kort verslag vergadering 17 juli 2008 —

Donderdag 17 juli was de laatste vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland voor de zomervakantie. Het Dagelijks Bestuur heeft de volgende onderwerpen besproken:

· De regionale structuurvisie.
· De RijnlandRoute.
· Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het voorstel voor de financiering van  de verkeersleerkracht in 2008 en 2009.
· De stand van zaken van de Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG).
· Enkele personele zaken.
· Het Dagelijks Bestuur heeft het voorstel voor de overeenkomst met de provincie Zuid-Holland over de FES-subsidies voor Trappenberg-Kloosterschuur en bedrijventerrein Delfweg aangehouden. Het Dagelijks Bestuur wil onderzoeken of het niet beter is dat de betrokken gemeenten Katwijk en Teylingen zelf een overeenkomst sluiten met de provincie of dat één gemeente als centrumgemeente fungeert.
· Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de Notitie Arbeidsmarktbeleid van Holland Rijnland.
· Tot slot heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met de plannen voor de Regionale Agenda Samenleving 2009-2012.

In verband met de zomervakantie is de volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur op 4 september 2008. Tijdens die vergadering bespreekt het Dagelijks Bestuur onder andere de agenda’s van de portefeuillehoudersoverleggen die medio oktober worden gehouden.

Terug naar inhoudsopgave

Jongerenloket nu voor alle jongeren in regio Holland Rijnland

Het jongerenloket is uitgebreid naar de hele regio Holland Rijnland. Alle wethouders onderwijs uit de betrokken gemeenten hebben hiervoor op donderdag 10 juli jl. hun handtekening gezet. Daarnaast tekenden ook de andere partners voor de samenwerkingsovereenkomst: CWI Lisse en Leiden, ROC Leiden en het ROC ID College.

Het regionale jongerenloket biedt individuele begeleiding en advies aan jongeren van 16 tot 23 jaar op het gebied van onderwijs en werk. Het loket richt zich vooral op het halen van een startkwalificatie. Dat is het minimale onderwijsniveau dat nodig is om kans te maken op duurzaam werk; een havo of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2. Ook helpt het loket jongeren op weg naar de arbeidsmarkt.

Het jongerenloket bestond al voor de jongeren uit de omgeving van Leiden, maar is met de komst van een fysiek loket in Lisse regionaal gericht.

Jongerenloket Leiden Jongerenloket Lisse
Oosterkerkstraat 1  Hobahostraat 92
2312 SN Leiden   2161 HE  Lisse
(in CWI-gebouw)   (gebouw CWI)

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
telefoon: 071 – 750 38 79
e-mail:
[email protected]
website: www.jongerenloket.net
Inloopspreekuur van 9.00 – 12.00 uur.

Op beide locaties staat een enthousiast team van trajectbegeleiders klaar om jongeren te adviseren en te begeleiden richting onderwijs of werk. Jongeren kunnen zich hiervoor aanmelden door contact op te nemen, maar ze kunnen ook zonder afspraak binnenlopen op de open spreekuren in de ochtenden: van 9.00 tot 12.00 uur.

Terug naar inhoudsopgave

3 september 2008 – Bijeenkomst raads- en collegeleden over mogelijke aansluiting Alphen aan de Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop en Rijnwoude bij Holland Rijnland

Op woensdag 3 september organiseren de samenwerkingsorganen Holland Rijnland en Rijnstreekberaad een informatie- en dialoogbijeenkomst voor raadsleden uit de betrokken gemeenten van de twee regio’s. Deze bijeenkomst gaat over de mogelijke aansluiting van Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop en Rijnwoude bij het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.
Een van de onderwerpen van de bijeenkomst is de bespreekversie van de zogeheten contourenschets/vervlechtingsonderzoek, die de afgelopen maanden in opdracht van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland is opgesteld. Dit stuk wordt benut voor dialoog en discussie in en met de portefeuillehouders in beide gebieden. Daarnaast wordt het nu ook aangeboden voor dialoog en discussie binnen de kring van de gemeenteraden.
De bijeenkomst is vooral bedoeld om de dialoog in en tussen de gemeenteraden te ondersteunen. Tijdens de bijeenkomst geven de voorzitters van beide samenwerkingsverbanden een toelichting op het concept van de contourenschets/vervlechtinsonderzoek. Verder is er ruime gelegenheid om vragen en aandachtspunten over een mogelijke aansluiting te bespreken.
De bijeenkomst is ook een uitstekende gelegenheid voor de raadsleden om elkaar te ontmoeten en nader kennis te maken.
De bijeenkomst is geen besluitvormende bijeenkomst. Voor Holland Rijnland geschiedt besluitvorming in het Algemeen Bestuur Holland Rijnland in de vergadering van december 2008. Vervolgens door de gemeenteraden in het eerste kwartaal van 2009.

Terug naar inhoudsopgave

10 september 2008 – Bijeenkomst raadsleden Greenport Duin- en Bollenstreek bijgewoond door LNV-minister Verburg

Op woensdagavond 10 september organiseert Holland Rijnland een informatieve bijeenkomst voor raadsleden van de zes Greenport-gemeenten over de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Bijzondere gast is minister Gerda Verburg van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Na een rondleiding door de Duin- en Bollenstreek, in aanwezigheid van de wethouders Ruimtelijke Ordening en de kwartiermakers van de Greenport, houdt zij ‘s avonds tijdens de bijeenkomst een toespraak.
Tijdens de bijeenkomst wordt toelichting gegeven op wat de op te richten Greenport Ontwikkelingsmaatschappij in de praktijk gaat doen. Ook is er een korte presentatie van het raadsvoorstel en de statuten voor de oprichting van de GOM, het bedrijf dat in opdracht van de zes Greenport-gemeenten projecten gaat uitvoeren.
De bijeenkomst is alleen voor genodigden.

Terug naar inhoudsopgave

Interim-bestuursovereenkomst RijnGouweLijn ondertekend

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden hebben op donderdag 17 juli 2008 een interim-bestuursovereenkomst ondertekend over de RijnGouweLijn. In de overeenkomst is het akkoord vastgelegd dat provincie en gemeente in juni van dit jaar bereikten. Kern van dat akkoord is dat de RijnGouweLijn in de Leidse binnenstad over het tracé Hooigracht/Langegracht gaat rijden.
Eind dit jaar moet er een definitieve bestuursovereenkomst liggen, met daarbij een definitief ontwerp voor de inpassing over de Hooigracht, de Langegracht en het Schuttersveld en een meer nauwkeurige raming van de kosten.
Hoe de tram precies over het tracé Hooigracht/Langegracht wordt ingepast, wordt de komende maanden bepaald. Deze zomer werken de gemeente en de provincie aan een ontwerp voor het tracé over de Hooigracht en Langegracht. Daarvoor wordt onder meer input gevraagd van bewoners en ondernemers langs het tracé.
Het tracé over de Hooigracht is duurder dan dat over de Breestraat (83,3 miljoen euro versus 70,6 miljoen euro). In de overeenkomst die op 17 juli is getekend, is afgesproken dat de provincie 10 miljoen euro en de gemeente Leiden 2,7 miljoen euro van de extra kosten voor hun rekening nemen. De keuze voor de Hooigracht/Langegracht is pas definitief als uit het eindontwerp blijkt dat de kosten voor dit tracé onder de 91 miljoen euro blijven. De betrokken bestuurders benadrukken dat ze er het volste vertrouwen in hebben dat dit zal lukken.
(bron: provincie Zuid-Holland, gemeente Leiden)

Meer informatie over de RijnGouweLijn: www.rijngouwelijn.nl

Terug naar inhoudsopgave

Aangepast structuurplan Locatie Valkenburg naar gemeenteraden

Op 16 juli hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Katwijk en Wassenaar het concept van het Integraal Structuurplan Nieuw Valkenburg (ISP) vrijgegeven voor behandeling door de raden van beide gemeenten. Naar aanleiding van de inspraakreacties is het ISP op enkele belangrijke onderdelen aangepast.
Zo is er in het nu vrijgegeven ISP onder meer extra aandacht besteed aan de ontwikkelingsmogelijkheden van het bestaande glasareaal. Zo blijft naast de Zijlhoek nu ook de Woerd behouden voor de glastuinbouw. Een innovatief kassengebied levert een bijdrage aan een duurzame energievoorziening voor de woonlocatie van Nieuw Valkenburg. Ook wordt uitvoeriger beschreven en uitgebeeld op welke wijze het Werkpark bijdraagt aan een verantwoorde koppeling tussen de huidige kern Valkenburg en de nieuwe wijk. Verder is het aantal te bouwen woningen nu gesteld op 4.500 tot 5.000. De capaciteit in het plan is 5000 woningen. Wanneer uit de woningbehoeftenramingen in de periode 2020-2025 blijkt dat bijstelling van het aantal te bouwen woningen naar beneden nodig is, zal in elk geval het zuidelijk deel van De Mient-Kooltuin niet worden bebouwd.
In het ISP staat ook beschreven dat de gezamenlijke ambitie over duurzaamheid concreet wordt gemaakt. De minister van VROM en bestuurders uit de stuurgroep Locatie Valkenburg bereiden hiervoor een intentieovereenkomst voor. De waarde van dit plan op het gebied van de duurzaamheid komt tot uitdrukking in zowel de woningbouw als de hoogwaardige groene buffer en de overgang van de woningbouw naar de groene buffer. In dat licht is de inrichting van de groene buffer tussen Holland Rijnland en Haaglanden van groot belang. Daarbij zal speciale aandacht nodig zijn voor een ecologische verbinding van de duinen naar het Groene Hart.
Partijen houden onverkort vast aan het principe ‘eerst bewegen, dan bouwen’. Hiermee wordt bedoeld dat er eerst een aanvaardbare oplossing moet zijn voor tracé en financiering van de Rijnlandroute en de RijnGouweLijn-West voordat met de woningbouw kan worden begonnen.
Naar verwachting wordt het ISP in september in de raden behandeld.
(bron: persbericht projectgroep Locatie Valkenburg)

Meer informatie: www.locatievalkenburg.nl

Terug naar inhoudsopgave

Onderzoek provincie: gemeentelijke herindelingen hebben positief effect

Een gemeentelijke herindeling leidt tot betere dienstverlening aan de inwoners, professionelere ambtenaren, betere bestuurders, effectiever beleid, en een sterkere positie ten opzichte van andere overheden. Een aandachtspunt is de betrokkenheid van mensen bij de nieuwe gemeente: zij ervaren een grotere afstand tot het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Die betrokkenheid kan goed op andere manieren worden vormgegeven.
Dit komt naar voren uit onderzoek dat de provincie Zuid-Holland heeft gedaan naar de effecten van de recente gemeentelijke herindelingen. De onderzoekers ondervroegen raadsleden, bestuurders, gemeentesecretarissen, het ambtelijk management, leden van de ondernemingsraden en externe adviseurs. Ook spraken zij met enkele maatschappelijke organisaties en met provinciale bestuurders en ambtenaren.
Het onderzoek is uitgevoerd door Berenschot in samenwerking met prof. dr. Herweijer van de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzochte gemeenten zijn Jacobswoude (1991), Rijnwoude (1991), Leidschendam-Voorburg (2002), Pijnacker-Nootdorp (2002), Zwijndrecht (2003), Westland (2004), Midden-Delfland (2004) en in de Holland Rijnland-gemeenten Teylingen (2006) en Katwijk (2006). Ook de grenscorrecties tussen Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Nootdorp en Den Haag in 2002 zijn meegenomen in het onderzoek. De gemeenten Binnenmaas (2007), Nieuwkoop (2007) en Lansingerland (2007) viel een lichtere vorm van onderzoek ten deel, omdat deze herindelingen nog zo kort een feit zijn.
Deze eerste rapportage over de effecten van herindelingen wordt gevolgd door een eindrapport. Het eerste deel dat nu is opgeleverd, gaat nog voor de zomer naar Provinciale Staten. Het eindrapport, dat behalve aan de effecten van herindelingen ook aandacht besteedt aan het proces, wordt in september aangeboden aan PS.
(bron: provincie Zuid-Holland).

Een pdf van het rapport is te downloaden via deze link:

http://www.zuid-holland.nl/rapport_effecten_van_gemeentelijke_herindelingen.pdf

Terug naar inhoudsopgave

Samenwerkingsovereenkomst voor Oude Rijnzone

Een duurzame en integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone. Met dit doel voor ogen slaan de betrokken partijen de handen ineen. Zuid-Holland, Bodegraven, Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp, de dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland en de minister van VROM ondertekenen hiertoe na de zomer een samenwerkingsovereenkomst. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben hiermee ingestemd.
Het gebied op en langs de rivier de Oude Rijn wordt klaargestoomd voor de toekomst waarin ruimte is voor wonen, werk, infrastructuur, recreatie, natuur en water. Zuid-Holland gaat fors bijdragen aan de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Zo wordt in totaal 8,9 miljoen euro geïnvesteerd in de herstructurering van bedrijventerreinen, een aandeel van 25% in de kosten voor de Máximabrug (met een maximum van 10 miljoen euro) en de voorfinanciering van onderdelen van het groenprogramma voor de Oude Rijnzone (tot maximaal 20 hectare).
In 2009 neemt de minister van VROM een besluit over de financiële bijdrage vanuit de nota Ruimtebudget. De Oude Rijnzone is één van de 35 projecten van Randstad Urgent, het programma waarmee Rijk, provincies, gemeenten en stadsregio’s samen de problemen in de Randstad aanpakken. Zo moet de Randstad internationaal een economisch sterke regio zijn en blijven, waar het aantrekkelijk is om te wonen, werken en te leven.
Los van de samenwerkingsovereenkomst wordt ook de watergebonden bedrijvigheid van de Oude Rijn gestimuleerd. Concreet gaat het onder meer om een onderzoek naar de mogelijkheden voor vervoer van afval over water. Ook nieuwe initiatieven naar overslag op het water worden gestimuleerd. Ten slotte wordt een inventarisatie van ligplaatsen en laad- en loswallen langs de provinciale vaarwegen, waaronder de Oude Rijnzone, uitgevoerd en wordt in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gekeken naar het gebruik van openbare loswallen.
(bron: provincie Zuid-Holland)

Terug naar inhoudsopgave

Archeologisch monument Rhijngeest-Zuid maakt plaats voor biosciencepark

De archeologisch waardevolle resten in het gebied Rhijngeest-Zuid worden in kaart gebracht, uitgegraven en vakkundig bewaard. Dit hebben Gedeputeerde Staten bepaald op grond van het bestaande provinciaal beleidskader en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg. Op die plekken waar de bodem niet verstoord wordt, blijft het archeologisch bodemarchief intact.
Het gebied Rhijngeest-Zuid staat sinds 1994 te boek als archeologisch monument. Op deze locatie in Oegstgeest is een uitbreiding van het Leidse biosciencepark gepland. De provincie staat, als bevoegd gezag, verstoring van dit monument toe vanwege het grote economische belang. Er liggen resten van een uitgestrekte nederzetting uit de vroege middeleeuwen (550-700 na Chr.). Het gaat om ten minste zes woningen, enkele bijgebouwen, waterputten en erfafscheidingen, greppels, beschoeiingen en afvalkuilen. Naar verwachting ligt er ook een begraafplaats.
(bron: provincie Zuid-Holland)

Terug naar inhoudsopgave

Gemeenten in de regio steken geld in bomen en hagen. Actie “Bollenstreek Mooi Landschap” in uitvoering

In de Duin- en Bollenstreek worden de komende anderhalf jaar op allerlei plaatsen hagen, bomen en houtsingels aangeplant. Daardoor wordt het oorspronkelijk cultuurlandschap hersteld en zo wordt de belevingswaarde van de Bollenstreek vergroot.

Voor deze actie is door de Regio Holland Rijnland € 400.000 beschikbaar gesteld uit het fonds voor het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek. Deze gelden zijn in de afgelopen jaren samengebracht door de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen (de voormalige SDB-gemeenten). Dit geld is niet volledig benut doordat de aanvraagprocedure te omslachtig was. Het bestuur van Holland Rijnland heeft daarom besloten de resterende gelden actief in te zetten, waardoor de Bollenstreek in korte tijd wordt voorzien van duurzaam en robuust groen.
Daarmee blijft ook de oorspronkelijke doelstelling van de fondsen gehandhaafd: “Het versterken van het cultuurlandschap in de Duin- en Bollenstreek door het herstellen en opnieuw aanleggen van karakteristieke streekeigen landschapselementen.”

Bollenstreek Mooi Landschap
Landschapsbeheer Zuid-Holland en de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond gaan het project “Bollenstreek Mooi Landschap” samen uitvoeren, in nauw overleg met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. ANLV Geestgrond besteedt de werkzaamheden uit aan Reijers Landschapsadvies en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO).
Momenteel worden locaties geïnventariseerd die in aanmerking komen voor een groene impuls. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan wegen en lanen in het buitengebied, de entrees van de dorpen en andere zichtlocaties.
Op kleinschalig niveau zullen houtsingels, hagen en erfbeplanting worden geplant bij moderne bloembollenkwekerijen en exportbedrijven, zodat die beter ingepast worden in het landschap en bij een aantal particulieren in het buitengebied. Gegadigden hiervoor kunnen zich aanmelden.

Hagen, houtsingels en laanbeplanting
In totaal zullen 500 laanbomen, 4,4 kilometer hagen, 800 m2 bosplantsoen en 400 m2 houtsingel worden aangeplant en zullen tien prefab bollenschuren worden aangekleed met groen, zodat ze minder opvallen. Het planten gebeurt in twee fases: de eerste bomen en hagen gaan al in het najaar van 2008 de grond in, de tweede plantronde volgt in het najaar van 2009. Bij de beplanting wordt gekozen voor streekeigen soorten die passen bij in het landschap van de Bollenstreek, zoals zwarte elzen, essen, eiken, beukenhagen en meidoorns.
Doel van de actie “Bollenstreek Mooi Landschap” is het cultuurlandschap van de Duin- en Bollenstreek te versterken, waardoor de landschappelijke kwaliteit toeneemt. Daardoor wordt ook de positieve belevingswaarde van het landschap voor de burger, ondernemer, recreant en toerist vergroot en wordt het woon-, werk- en leefmilieu versterkt.

Regionale aanpak
De gemeenten in de regio en Holland Rijnland zijn enthousiast over de actie, vertelt Hans Horlings, wethouder van Voorschoten, maar ook portefeuillehouder Landschap in Holland Rijnland. “Bij de Greenport Bollenstreek spelen veelal economische aspecten een rol, zoals het instandhouden van de teelt, locaties voor bedrijven en de bereikbaarheid van de streek. Dat is allemaal prima maar het is ook nodig dat het landschap wordt versterkt en verfraaid. De Bollenstreek is van ons allemaal, het is een wereldwijd bekend landschap, dat het juist moet  hebben van de mooie vergezichten en de groene omlijsting. Verbetering van de economie en versterking van het landschap moeten wat dat betreft hand in hand gaan.
Het is de afgelopen jaren niet helemaal gelukt om deze doelstelling uit het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek te realiseren. Gelukkig hebben de gemeenten niet gezegd: geef dat geld dan maar terug, maar staan ze achter deze nieuwe gezamenlijke aanpak, waarmee een kwaliteitsverbetering voor het landschap kan worden bereikt.”
(Bron: persbericht 24 juli  2008 Landschapsbeheer Zuid-Holland)

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net