Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Algemeen Bestuur Holland Rijnland

— Vergadering 24 mei 2006 — Op 24 mei 2006 vindt vanaf 18.00 uur de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland plaats in de nieuwe zittingsperiode. Locatie is de raadzaal van het gemeentehuis Oegstgeest. Op de agenda staan de installatie van het nieuwe Algemeen Bestuur, de benoeming van de leden van het nieuwe Dagelijks Bestuur en de vaststelling van de Eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Openbare stukken staan op www.hollandrijnland.net bij Vergaderdata en Stukken.
Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Kort verslag vergadering 11 mei — Op 11 mei vergaderde het Dagelijks Bestuur. De stand van zaken bij de Investeringsstrategie van Holland Rijnland en de Regionale Structuurvisie was het eerste onderwerp op de agenda. Het DB boog zich ook over het moment van inwerkingtreding van de Regionale Woonruimteverdeling. De gezamenlijke woningbouwverenigingen in Holland Rijnland zijn verantwoordelijk voor de invoering, maar zijn bij de invoering van het nieuwe systeem aangelopen tegen technische problemen. Hierdoor kon niet worden gegarandeerd dat het nieuwe woonruimteverdeelsysteem op 1 mei op een zorgvuldige wijze kon plaatsvinden. Besloten is om aan het Algemeen Bestuur voor te stellen in de (model)verordening het DB de bevoegdheid te geven het moment van definitieve inwerkingtreding te bepalen. Het DB kan dan – als er voldoende zekerheid is over een correct functionerend systeem en er zorgvuldige voorlichting naar de woningzoekenden heeft plaatsgevonden – een goed moment voor inwerkingtreden bepalen zonder dat nog enkele maanden hoeft te worden gewacht op een nieuwe vergadering van het Algemeen Bestuur. Het DB heeft ingestemd met de concept-jaarrekening Holland Rijnland en het bijbehorende verslag over 2005 en het concept voor de Beleidsarme begroting 2007. Zie het bericht hieronder. Tot slot heeft het DB het Programma van Uitgangspunten project Locatie Valkenburg besproken. In een brief aan de projectgroep spreekt het DB zijn waardering uit voor het vele werk dat is verzet. Verder verklaart het DB voorstander te zijn van de realisatie van 40 ha bedrijfsterrein op Valkenburg. Het is volgens het DB mogelijk een bedrijventerrein hoogwaardig in te passen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteiten van de locatie. Zeker gezien de schaarste aan alternatieve locaties is realisatie op Valkenburg vanuit regionaal perspectief zeer gewenst. — Agenda vergadering 24 mei — Op woensdag 24 mei wordt de volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland gehouden. Als vast onderwerp bespreekt het DB de Investeringsstrategie Holland Rijnland en de Regionale Structuurvisie. Vervolgens buigt het DB zich over een analyse van de collegeprogramma’s van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten op regionale aspecten. In het kader van het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2005-2007 moet het DB zich uitspreken over het opheffen van de Stuurgroep Verkeersveiligheid en het overhevelen van dit onderwerp naar het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer. Op het gebied van de Sociale Agenda houdt het DB zich bezig met twee onderwerpen. Allereerst de toekenning van twee subsidies aan het expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding (JSO): voor het uitvoeren van een onderzoek naar de bekendheid met en behoefte aan opvoedingsondersteuning bij ouders en voor een project Basiszorg Kwetsbare Kinderen. Ten tweede het samenvoegen en financieren van de jongerensites van de voormalige Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek tot een regionale jongerensite www.overenuit.nl. De volgende vergadering is op 8 juni 2006.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland

— Kort verslag van de vergaderingen tussen 10 en 15 mei — Op 10, 11 en 15 mei vonden de portefeuillehoudersoverleggen (pho’s) van Holland Rijnland plaats. Bij alle portefeuillehoudersoverleggen zijn de overdrachtsdossiers, de Visie As Leiden-Katwijk en de Regionale Structuurvisie besproken. Hieronder enkele andere interessante punten. Het pho Ruimte (10 mei) besprak onder meer de stand van zaken van de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek, het project Locatie Valkenburg en de Regionale Structuurvisie. Op het gebied van natuur en milieu besprak het pho onder andere luchtkwaliteit en de stand van zaken van Zuidvleugel Zichtbaar Groener. Bij het onderdeel Wonen besprak het pho het uitstel van de invoering van het regionale woonruimteverdeelsysteem en de gevolgen daarvan. De gemeenten worden schriftelijk geïnformeerd over het loslaten van de passendheidscriteria, de status van ingeschrevenen, de aanpassing van de verordening en een juridische analyse. Het AB wordt gevraagd de bevoegdheid tot inwerkingtreding van het woonruimteverdeelsysteem over te dragen aan het DB om snel te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen. Bij de bespreking van de Woonvisie en het bouwscenario is opgemerkt dat het percentage van 30 procent sociale woningbouw een gemiddelde voor de hele regio moet zijn. Aan lokaal maatwerk wordt geen maximum verbonden, maar er moeten wel inhoudelijke criteria worden uitgewerkt. Monitoring is hierbij van groot belang. Er wordt meer aandacht gevraagd voor aanbodgestuurde in plaats van vraaggestuurde woningbouw. De grens van 180.000 euro voor sociale koop is hoog, maar wordt geaccepteerd. Differentiatie in de categorie ‘sociaal’ is mogelijk. Bij de monitoring van de woningbouwafspraken is geconstateerd dat bijna alle gemeenten – behalve Leiden – hun bouwplannen daadwerkelijk realiseren. Het pho Economische Zaken (11 mei) boog zich onder meer over de Regionale detailhandelsstructuurvisie. Het pho adviseert het DB met de provincie te overleggen over verruiming van mogelijkheden op bestaande aankooplocaties naast de stads- en dorpscentra en over een hogere toetsingsgrens van 2500 m2 in plaats van 1000 m2. De Statencommissie voor Economische Zaken moet worden uitgenodigd voor een gesprek. De bespreking van de Visie As Leiden-Katwijk ging onder andere over de reservering van 40 ha bedrijventerrein op de Locatie Valkenburg. Bij de behandeling van de ‘Voortgangsnotitie Toerisme 2006’ is opgemerkt dat de groei van 2 procent van werkgelegenheid en bestedingen niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid. In sommige sectoren is wellicht een hogere groei te halen, in andere juist niet. Het agrotoerisme is meer dan alleen bollentoerisme. Er moeten combinaties worden gemaakt met andere gebieden (‘kaas’). Het pho Verkeer en Vervoer (15 mei) wisselde van gedachten over het meerjarenprogramma verkeer en vervoer voor de nieuwe bestuursperiode 2007-2010. De prioriteiten liggen de komende jaren bij de ‘grote’ projecten (RijnlandRoute, RijnGouweLijn, N205-N206) in relatie tot de investeringsstrategie. Ook het uitvoeringsprogramma van het Regionale Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) is van groot belang. Het pho sprak verder over doel en werkwijze van het samenwerkingsverband Swingh (Samen werken in Groot Haaglanden) en de samenwerking op het gebied van gladheidbestrijding. Het pho Bestuur en Middelen (15 mei) besprak de samenstelling van het DB in de nieuwe periode. Er is een voorkeur voor een DB van zes leden. Daarnaast heeft een werkwijze met clustering de instemming van het pho-overleg. Alle colleges worden opgeroepen per cluster één kandidaat voor te dragen. Bij de behandeling van de voortzetting van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) bleek dat er een meerderheid is om dit onder te brengen bij Holland Rijnland. Om de gevolgen van inbedding bij de regio verder te onderzoeken, adviseert het pho dit punt door te schuiven naar de AB-vergadering van 28 juni. Het pho heeft de jaarrekening 2005 voor kennisgeving aangenomen. Er komt geen extra pho om advies uit te brengen aan het DB; wel is er op 23 mei een ambtelijke bijeenkomst. Het pho heeft positief geadviseerd over de begroting 2007. Tevens stond een oriënterende discussie over een eventuele aansluiting van de gemeenten in de huidige Rijnstreek bij Holland Rijnland op de agenda. Op dit moment heeft de Rijnstreek een gemeenschappelijke regeling van zes gemeenten. Door gemeentelijke herindeling van Ter Aar, Liemeer en Nieuwkoop daalt dit aantal gemeenten naar vier. Maar ook de gemeente Jacobswoude spreekt met de gemeente Alkemade over herindeling. Deze laatste twee opteren daarbij voor samenwerking in Holland Rijnland. Dat zou betekenen dat in de Rijnstreek drie gemeenten overblijven. De gemeenten in de Rijnstreek hebben zich op collegeniveau uitgesproken voor een oriëntatie op Holland Rijnland. In het pho is met name aangegeven dat bij een eventuele aansluiting de discussies uit de fusieperiode SDB/SLR niet moeten worden herhaald. Van belang is een inhoudelijke onderbouwing. Wat is de meerwaarde van aansluiting van de Rijnstreekberaadgemeenten voor de gemeenten in Holland Rijnland èn de Rijnstreek? Op welke inhoudelijke onderwerpen ligt samenwerking voor de hand? Op diverse onderwerpen is er al samenwerking op de schaal van Holland Rijnland/Rijstreek, zoals bij de sociale agenda en het Regionaal Economisch Overleg. Het DB wordt verzocht een analyse te maken van de raakvlakken. En als er inhoudelijke gronden zijn voor samenwerking deze ter bespreking voor te leggen in combinatie met een zorgvuldig procedurevoorstel.
Terug naar inhoudsopgave

Jaarrekening 2005 en beleidsarme begroting 2007

Holland Rijnland heeft in 2005 ongeveer evenveel geld uitgegeven als vooraf was begroot. Dat blijkt uit de jaarrekening over 2005. De jaarrekening sluit met een positief saldo van 90.000 euro. Dat geld gaat terug naar de twaalf Holland Rijnland-gemeenten. 2005 was het eerste volledige jaar van Holland Rijnland. Nadat de bestuurlijke fusie tussen de gemeenschappelijke regelingen van de Leidse Regio en het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek per 1 oktober 2004 een feit was, werden per 1 januari 2005 de personele organisaties samengevoegd. Belangrijke projecten waren de invoering van het regionale woonruimteverdeelsysteem, de start van de Investeringsstrategie en Regionale Structuurvisie, de kantorenstrategie, het opzetten van de sociale agenda en de As Leiden-Katwijk. Voor 2007 stelt de regio een zogeheten beleidsarme begroting op. Dat hangt nauw samen met de wisselingen van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van eind mei. De begroting is in grote lijnen gebaseerd op die van 2006. Het is de bedoeling dat er na de samenstelling van het nieuwe AB en DB gesprekken worden gevoerd over een vierjaarprogramma 2007–2010. Als dit programma tot nieuwe beleidsplannen en uitgaven voor 2007 leidt, zullen deze via een wijziging in de begroting voor 2007 worden verwerkt. De Holland Rijnland-gemeenten besteden in 2007 in totaal iets meer dan 4,4 miljoen euro aan intergemeentelijke samenwerking. Zie ook: http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnland/HRwebsite/Algemeen/Jaarrekening_en_Jaarverslag_2005_%20versie_18_mei_2006 http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnland/HRwebsite/Algemeen/Beleidsarme_begroting_2007
Terug naar inhoudsopgave

Gemeenten Holland Rijnland bereid aan de slag te gaan met gebiedsuitwerking Bollenstreek

Op 16 mei hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek vastgesteld. De belangrijkste criteria zoals die door Holland Rijnland waren ingebracht: onderschrijving van de uitgangspunten van de Greenport, overeind houden van de karakteristieken van het landschap, ruimte voor waterberging zonder het gebied aan te tasten en uitbreiding van de infrastructuur hebben een belangrijke plaats gekregen. Daar staat tegenover dat de infrastructurele maatregelen nog moeten worden bepaald en er toch een relatief groot aantal woningen buiten de rode contouren mag worden gebouwd. Voor de regio is wezenlijk dat binnen de Gebiedsuitwerking een directe koppeling is gemaakt tussen woningbouw en (gelijkwaardige) compensatie van het verlies aan bollengrond. Ten aanzien van de concrete locaties geldt dat de regio daarmee verder aan de slag gaat. Voor de Zanderij bij Hillegom is gelegenheid nader te studeren op plaats en aantal. Dat is ook noodzakelijk om bestuurlijk draagvlak te verwerven. Ook de herstructurering bij Noordwijkerhout moet nader uitgewerkt worden. Bij het nieuwbouwplan Bronsgeest in Noordwijk is vooral de compensatie van deze kwalitatief goede bollenlocatie een grote opgave. In het kader van het de Regionale Structuurvisie wordt thans samen met de betrokken gemeenten doorgewerkt in de zoektocht naar mogelijke/wenselijke locaties, maar ook de juiste aantallen. In het Stedenbaanconcept wordt er een station Sassenheim voorzien, waarmee de regio volledig kan instemmen. Met voldoening constateert de regio dat de provincie heeft ingezien dat er voor een station Noordwijkerhout geen draagvlak is, onder meer door het onvermijdelijke verlies aan hoogwaardige bollengrond en de aan het station gekoppelde verdere verstedelijkingsdruk. Als gevolg hiervan is dit station dan ook niet in de Gebiedsuitwerking opgenomen. Al met al is de Gebiedsuitwerking een integraal plan geworden voor zowel de Bollenstreek als de Haarlemmermeer dat een goede basis vormt voor verdere discussie en planvorming en mogelijkheden voor herstructurering van glas en bollen. Een handschoen die inmiddels binnen de regio al opgepakt is door middel van de gestarte procedure om te komen tot de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland.
Terug naar inhoudsopgave

As Leiden-Katwijk: Ontwerpatelier ‘West’ afgesloten

Donderdag 18 mei werd het eerste Ontwerpatelier voor de As Leiden-Katwijk afgesloten. Tijdens diverse bijeenkomsten in de dagen daarvoor spraken deskundigen van betrokken gemeenten, RijnGouweLijn, Rijnlandroute, Locatie Valkenburg, provincie, regio en maatschappelijke organisaties over de toekomstige ontwikkelingen in het gebied rond Katwijk en Noordwijk. Ook een fietstocht maakte deel uit van het Atelier. Tijdens de afsluitende presentatie deed ‘Ateliermeester’ Hilde Blank verslag van de uitkomsten van het eerste Ontwerpatelier. Deskundigen en bewoners willen de variatie in het landschap rond Katwijk en Noordwijk behouden. De eigenheid van de beide plaatsen en het open landschap moeten worden gekoesterd. Het contrast tussen duinen en bollenstreek is een belangrijke kwaliteit van het gebied. De opdracht aan ontwerpers is om dichtslibben van de open ruimte te voorkomen en tegelijkertijd de bereikbaarheid in het gebied goed te regelen. Het gebiedsatelier West is één van de vier ateliers die het Ontwerpatelier As Leiden-Katwijk organiseert. Doel van het Ontwerpatelier is om samen met betrokkenen en belangstellenden vanuit verschillende perspectieven naar een gebied te kijken. In de vorm van een creatieve denktank worden de samenhang tussen de plannen en de ontwikkeling van het gebied onder de loep genomen. Waar mogelijk wordt gewerkt aan verschillende oplossingen voor thema’s als bereikbaarheid, bedrijvigheid, wonen en ontwikkeling van het landschap. In de week van 29 mei start het gebiedsatelier Zuid. Deskundigen buigen zich dan over het overgangsgebied tussen Leiden, Katwijk, Wassenaar en Voorschoten. Op woensdag 31 mei is er weer een fietstocht voor bewoners en belangenorganisaties. De voortgang en de activiteiten van het atelier zijn te volgen op de website www.asleidenkatwijk.nl.
Terug naar inhoudsopgave

Voorkeursoplossingen voor kustversterking Zuid-Holland bekend

Bestuurders van Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, de betrokken water- en hoogheemraadschappen en gemeenten hebben de voorkeursoplossingen bekendgemaakt voor vier zwakke plekken in de Zuid-Hollandse kust. In Holland Rijnland gaat het om projecten bij Katwijk en Noordwijk. Bij Noordwijk komt een duinverbreding van 50 meter, met een hoogte oplopend van 8,5 tot 11 meter boven NAP. In het duin wordt een dijk aangebracht, die wordt afgedekt met zand. Deze dijk is dus niet zichtbaar. De gekozen oplossing maakt ruimte vrij voor nieuwe ontwikkelingen langs de boulevard. De voorkeursoplossingen worden de komende maanden verder uitgewerkt. Later dit jaar presenteren de projectgroepen hun ontwerp-verbeteringsplannen. Hierna volgt een inspraakprocedure. De definitieve plannen voor de kustversterking zijn in 2007 gereed. Eind 2007 / begin 2008 kunnen de bouwwerkzaamheden starten en in 2010 is alles gereed. De voorbereidende studies voor Katwijk zijn nog niet afgerond. Voor deze zwakke schakel wordt nog een voorkeursoplossing bekend gemaakt. (bron: provincie Zuid-Holland).
Terug naar inhoudsopgave

15 juni: Extra overleg over Regionale Investeringsstrategie in Warmond

Collegeleden van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten vergaderen op 15 juni verder over de Regionale Investeringsstrategie voor de vijf grote infrastructuur- en landschapsprojecten die de komende jaren op stapel staan. De vergadering van 15 juni is een vervolg op de bijeenkomst van 26 april in Lisse, die in het teken stond van scenario’s voor de financiering van de vijf projecten. Tijdens deze vergadering zijn aan de hand van het document ‘Scenario-ontwikkeling’ en de daarin opgenomen spelregels al belangrijke afspraken gemaakt. Enkele spelregels zijn voor nader onderzoek ‘geparkeerd’ om vervolgens in een kleinere bestuurlijke setting te worden besproken. Doel van de bijeenkomst van 15 juni is om tot daadwerkelijke afspraken te komen en op een slagvaardige wijze de nog openstaande vragen te beantwoorden. De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 tot 18.00 uur in restaurant ‘De Kaagsociëteit’ in Warmond. Holland Rijnland heeft de twaalf gemeenten gevraagd elk een of twee collegeleden af te vaardigen voor dit overleg.
Terug naar inhoudsopgave

22 juni: Regiocongres over Programma van Afspraken en Regionale Structuurvisie

Voor alle raadsleden van de twaalf gemeenten organiseert Holland Rijnland op 22 juni een regiocongres. Het Programma van Afspraken, de invulling hiervan via de Regionale Structuurvisie en de Regionale Investeringsstrategie lopen als rode draad door het programma. De bijeenkomst wordt van 15.00-21.00 uur gehouden in de Leidse Pieterskerk. Commissaris van de Koningin Jan Franssen zal de bijeenkomst openen. Ateliermeester Hilde Blank van de As Leiden-Katwijk gaat in op de kansen voor de regio en diverse hoogleraren en wetenschappers geven hun visie op de regionale, economische en sociale ontwikkelingen van Holland Rijnland. Deskundigen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties discussiëren met de raadsleden over de bijdrage die diverse partijen kunnen leveren aan de realisering van de regionale doelen. Het congres wordt afgesloten met een gezamenlijk diner. Deze week ontvangen de raadsleden een uitnodiging met meer informatie. Zie ook:
http://www.hollandrijnland.net/downloads/Algemeen/Regiocongres_2006-06-22/2006-05-18_Memo_22_juni_naar_raadsleden.doc
Terug naar inhoudsopgave

26 juni: Extra portefeuillehoudersoverleg Ruimte over Structuurvisie

Op maandag 26 juni is er in het gemeentehuis van Katwijk een extra vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte. De vergadering bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel staat de Regionale Structuurvisie centraal. Alle wethouders van de twaalf gemeenten ontvangen een uitnodiging voor dit deel van de bijeenkomst. Het tweede deel van de vergadering is in eerste instantie alleen bedoeld voor de reguliere leden van het portefeuillehoudersoverleg en gaat onder andere over de woonvisie.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net