Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Algemeen Bestuur Holland Rijnland

— Kort verslag vergadering 24 mei 2006 —
Op 24 mei 2006 is in Oegstgeest de eerste vergadering gehouden van het Algemeen Bestuur (AB) van Holland Rijnland in de nieuwe samenstelling. Na de installatie van het Algemeen Bestuur is het nieuwe Dagelijks Bestuur (DB) aangewezen. De gemeenten hadden zes kandidaten voor het DB voorgesteld, die conform de voordracht zijn benoemd. Er waren geen tegenkandidaten. Henri Lenferink is benoemd tot voorzitter. Na afloop van de AB-vergadering hebben de zes DB-leden in onderling overleg op hoofdlijnen de portefeuilles verdeeld. De verdeling is als volgt:
Henri Lenferink: voorzitter;
Jos Wienen: Ruimtelijke Ordening en Wonen;
Peter Glasbeek: Verkeer en Vervoer;
Harry Groen: Middelen, Milieu, Natuur en Landschap;
Adri de Roon: Sociale Agenda;
Wilma Verver: Economische Zaken.
Een volledig overzicht van alle AB- en DB-leden is te vinden op de website van Holland Rijnland:
www.hollandrijnland.net/Bestuur_Organisatie/Algemeen_Bestuur en
www.hollandrijnland.net/Bestuur_Organisatie/Dagelijks_Bestuur

Het AB heeft ingestemd met het voorstel om de beslissing over het moment van inwerkingtreding van het systeem van de nieuwe Regionale Woonruimteverdeling over te laten aan het DB. Het DB kan dan snel reageren als de problemen met het computersysteem van de woonruimteverdeling achter de rug zijn. De invoering van het nieuwe systeem is de verantwoordelijkheid van de gezamenlijke woningbouwverenigingen in Holland Rijnland. In de loop van april kwamen er technische problemen aan het licht in het computersysteem, waardoor niet kon worden gegarandeerd dat de nieuwe woonruimteverdeling op 1 mei op een zorgvuldige wijze kon plaatsvinden. Als er voldoende zekerheid is over een correct functionerend systeem en er zorgvuldige voorlichting heeft plaatsgevonden naar de woningzoekenden, zal het DB een geschikt moment bepalen voor inwerkingtreding zonder dat nog enkele maanden hoeft te worden gewacht op een nieuwe vergadering van het Algemeen Bestuur. De gemeenten Katwijk, Noordwijk en Noordwijkerhout, die een lokale huisvestingsverordening hebben vastgesteld op basis van de modelhuisvestingsverordening Holland Rijnland, is verzocht hetzelfde te doen. Daarmee wordt het systeem dan in de hele regio op hetzelfde moment van kracht.
De Eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland is doorgeschoven naar de AB-vergadering van 28 juni. Er is nog geen zekerheid over de inbedding van het Regionaal Bureau Leerplicht bij Holland Rijnland. Met enkele gemeenten vindt hierover de komende weken nog nader overleg plaats.
De ‘Quickscan impact groei aanbod kantoren en bedrijventerreinen’ (het zogeheten STEC-rapport) is, als ter kennisname ingekomen stuk, van de agenda afgevoerd. Er vindt eerst nog een verdere bespreking plaats in het portfeuillehoudersoverleg Economische Zaken.

— Agenda vergadering 28 juni 2006 —
De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur is op 28 juni. Op de agenda staan dan onder meer de jaarrekening en het jaarverslag over 2005, de begroting voor 2007, de bespreking van het concept van de Regionale Detailhandelsstructuurvisie van het REO, de vaststelling van de Visie As Leiden-Katwijk en de Eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (zie boven). Openbare stukken staan op www.hollandrijnland.net bij Vergaderdata en Stukken.

Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Kort verslag vergadering 24 mei —
Tijdens de DB-vergadering van 24 mei boog het DB zich als vast onderwerp over de Investeringsstrategie Holland Rijnland en de Regionale Structuurvisie. Tevens kwamen de problemen bij de invoering van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem aan de orde. Het AB heeft hier inmiddels een besluit over genomen (zie boven).
Het DB heeft ingestemd met het voorstel om in het kader van het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2005-2007 de Stuurgroep Verkeersveiligheid op te heffen en dit onderwerp over te hevelen naar het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer.
Het besluit over twee subsidies aan het expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding (JSO) is aangehouden. Met het subsidiegeld wil JSO een onderzoek doen naar de bekendheid met en behoefte aan opvoedingsondersteuning bij ouders en voor een project Basiszorg Kwetsbare Kinderen. Het DB wil eerst meer duidelijkheid over het onderzoek. Bovendien wil het DB weten waarom juist voor deze organisatie is gekozen. Ook het agendapunt over het samenvoegen en financieren van de jongerensites van de voormalige Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek tot één regionale jongerensite is aangehouden. Het DB wil weten in hoeverre aan dit soort voorstellen met tijdelijke dekking structurele lasten voor de gemeenten zijn verbonden. De vastgestelde besluitenlijsten van het Dagelijks Bestuur vindt u op:
www.hollandrijnland.net/hollandrijnlandMain/HRwebsite/Bestuur_Organisatie/Dagelijks_Bestuur

— Agenda vergadering 8 juni 2006 —
Op donderdag 8 juni vergadert het Dagelijks Bestuur voor het eerst in de nieuwe samenstelling. Mede daarom staan de definitieve invulling van de portefeuilles en de vertegenwoordiging van Holland Rijnland bij externe overleggen op de agenda.
Zoals in elke DB-vergadering buigen de leden zich over de stand van zaken van de Investeringsstrategie Holland Rijnland en de Regionale Structuurvisie.
De twee subsidies aan het expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding (JSO) en de financiering van de incidentele en structurele kosten van de jongerenwebsite www.overenuit.nl staan opnieuw op de agenda.
Tot slot spreekt het DB zich uit over een subsidie van 42.000 euro vanuit de projectsubsidie Holland Rijnland Culturele infrastructuur 2006 voor het project Zomerkunst 2006.
Aansluitend op deze vergadering is er een nadere kennismaking met gebiedsgedeputeerde Martin Huls van de provincie Zuid-Holland.

De volgende vergadering is op 22 juni 2006.

Terug naar inhoudsopgave

As Leiden-Katwijk bij inventarisatie Integrale Ruimtelijke Projecten

De As Leiden-Katwijk is een van de twaalf ruimtelijke projecten die zijn opgenomen in de inventarisatie Integrale Ruimtelijke Projecten, waarvoor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland Provinciale Staten dit najaar een rapportage zullen aanbieden. In de rapportage worden de planning van de werkzaamheden, de rollen en in te zetten provinciale instrumenten belicht. Het gaat behalve om de As Leiden-Katwijk om de projecten Rotterdam-Zoetermeer-Gouda (RZG), Stedenbaan, Merwedezone, Oude Rijnzone (ORZ), Hoeksche Waard, Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS), Hollandsche IJssel, Kustveiligheid tot en met 2010 en kustontwikkeling vanaf 2010, Groen Blauwe Slinger, Project Mainport Rotterdam (PMR) 750 ha en Veenweide Gebieden. Ook de verwachte investeringen en het aandeel van de provincie daarin zullen in de rapportage worden uitgewerkt.
(bron: PZH)

Terug naar inhoudsopgave

Geslaagde informatiedag Locatie Valkenburg

Zaterdag 3 juni organiseerde de projectorganisatie van Locatie Valkenburg een informatiedag voor bewoners in sport- en recreatiecentrum De Terp te Valkenburg. Tussen 10.00 en 15.00 uur mocht de projectorganisatie ruim 100 geïnteresseerden verwelkomen. Leden van de projectgroep Locatie Valkenburg en vertegenwoordigers van de As Leiden Katwijk stonden bewoners, raadsleden en andere belangstellenden te woord over de stand van zaken bij het project Locatie Valkenburg. Bezoekers konden een exemplaar van het Projectplan 2006 meenemen en hun ideeën over het project op een ‘Meningenmuur’ schrijven.
Meer informatie over de bewonersdag, inclusief foto’s, is te vinden op de website van Locatie Valkenburg:
www.locatievalkenburg.nl/Laatste%20nieuws/geslaagde_informatiedag_bewoners.htm

Terug naar inhoudsopgave

Intentieverklaring woningproductie Holland Rijnland

Op woensdag 5 juli ondertekenen de provincie Zuid-Holland, de twaalf Holland Rijnland-gemeenten, de woningcorporaties in Holland Rijnland en het ministerie van VROM de intentieverklaring voor de bouw van 14.620 woningen in de regio.

Terug naar inhoudsopgave

Extra geld voor toeristische projecten

De provincie Zuid-Holland stelt in het kader van het provinciale vrijetijdsbeleid, de Agenda Vrijetijd 2006-2010, 465.000 euro beschikbaar voor enkele toeristische projecten. In de regio Holland Rijnland gaat het om twee projecten. Zo komt er subsidie voor het vergroten van de aantrekkingskracht van de Vliet tussen Leiden en Delft met enkele evenementen en het plaatsen van kunstwerken aan de waterkant. Verder steunt de provincie de gemeente Noordwijk bij het verder uitwerken van de plannen voor het Palaceplein en Vuurtorenplein in de badplaats.
(bron: PZH)

Terug naar inhoudsopgave

14 juni: As Leiden Katwijk – Fietstocht en rondetafelgesprek Oostflank Leiden

Hoe worden de verschillende ontwikkelingen aan de oostkant van Leiden op elkaar afgestemd? Hoe is een goede inpassing van vervoer en verkeer mogelijk? Hoe kan het gebied aantrekkelijk blijven voor recreatie en natuur? Die vragen komen aan de orde op 14 juni tijdens een bijeenkomst van het Ontwerpatelier As Leiden-Katwijk over de Oostflank van Leiden, bedoeld voor belangstellenden uit Alkemade, Jacobswoude, Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten. Voorafgaand aan de bijeenkomst is er een fietstocht.
De As Leiden-Katwijk is een samenwerkingsverband van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten en de provincie Zuid-Holland voor de ontwikkeling en afstemming van de projecten in het gebied tussen de A4 bij Ede-Oost en de kust bij Katwijk (RijnlandRoute, RijnGouweLijn, knoop Ede-Oost, knoop Leiden-West, station Leiden CS, locatie Valkenburg). Het Ontwerpatelier As Leiden-Katwijk zoekt creatieve oplossingen voor de samenhang en knopen van deze projecten.
De fietstocht wordt gehouden op woensdag 14 juni van 14.15-17.30 uur en begint en eindigt bij het Cultureel Centrum aan de Prinses Marijkelaan 4 in Voorschoten. Deelnemers moeten hun eigen fiets meenemen.
Meer informatie over het Ontwerpatelier As Leiden-Katwijk en verslagen van eerdere bijeenkomsten zijn te vinden op:
www.asleidenkatwijk.nl.

Terug naar inhoudsopgave

22 juni: Regiocongres Holland Rijnland 2006

Voor alle raadsleden van de twaalf gemeenten organiseert Holland Rijnland op 22 juni een regiocongres. Het Programma van Afspraken, de invulling hiervan via de Regionale Structuurvisie, en de Regionale Investeringsstrategie lopen als rode draad door het programma. De bijeenkomst wordt van 15.00-21.00 uur gehouden in de Leidse Pieterskerk. Commissaris van de Koningin Jan Franssen zal de bijeenkomst openen. Ateliermeester Hilde Blank van de As Leiden-Katwijk gaat in op de kansen voor de regio en diverse hoogleraren en wetenschappers geven hun visie op de regionale, economische en sociale ontwikkelingen van Holland Rijnland. Deskundigen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties discussiëren met de raadsleden over de bijdrage die diverse partijen kunnen leveren aan de realisering van de regionale doelen. Het congres wordt afgesloten met een gezamenlijk diner.
Zie ook: 
http://www.hollandrijnland.net/downloads/Algemeen/Regiocongres_2006-06-22/2006-05-18_Memo_22_juni_naar_raadsleden.doc

Terug naar inhoudsopgave

26 juni: Bestuurlijke conferentie over Regionale Investeringsstrategie in Warmond

Collegeleden van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten vergaderen op 26 juni verder over de Regionale Investeringsstrategie voor de vijf grote infrastructuur- en landschapsprojecten die de komende jaren op stapel staan. De vergadering van 26 juni is een vervolg op de bijeenkomst van 26 april in Lisse, die in het teken stond van scenario’s voor de financiering van de vijf projecten. Tijdens deze vergadering zijn aan de hand van het document ‘Scenario-ontwikkeling’ en de daarin opgenomen spelregels al belangrijke afspraken gemaakt. Enkele spelregels zijn ‘geparkeerd’ om nader te worden onderzocht en vervolgens in een kleinere bestuurlijke setting te bespreken. Doel van de bijeenkomst van 26 juni is om tot daadwerkelijke afspraken te komen en op een slagvaardige wijze de nog openstaande vraagpunten te beantwoorden. De bijeenkomst vindt plaats van 09.00 tot 12.30 uur in restaurant ‘De Kaagsociëteit’ in Warmond. Holland Rijnland heeft de twaalf gemeenten gevraagd een delegatie uit de colleges af te vaardigen voor dit overleg.
Let op: de bijeenkomst is verplaatst van 15 juni naar 26 juni!

Terug naar inhoudsopgave

26 juni: Portefeuillehoudersoverleg Ruimte

Aansluitend op de bestuurlijke conferentie Regionale Investeringsstrategie is er een bijeenkomst van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte in ‘De Kaagsociëteit’ in Warmond van 13.30 tot 16.30 uur. De agenda valt uiteen in twee delen. Tijdens het onderdeel ruimtelijke ordening wordt de Regionale Structuurvisie behandeld. Voor dit agendapunt worden behalve het portefeuillehoudersoverleg Ruimte ook de portefeuillehouders Economische Zaken, Verkeer en Vervoer en Sociale Agenda uitgenodigd. Op de agenda staan onder meer een bespreking van de stand van zaken van de RSV en een discussie over de samenhangende afwegingen die naar voren komen uit de streefbeelden.
Het tweede deel van de agenda behandelt het onderdeel wonen. Onderwerpen zijn onder meer de Regionale Woonvisie, de stand van zaken van de regionale woonruimteverdeling en de vertegenwoordiging in de Beleidscommissie Wonen en de Stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn.

Terug naar inhoudsopgave

26 juni: Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda

Op 26 juni is er tevens een vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda in ‘De Kaagsociëteit’ in Warmond. Op de agenda staan onder meer de stand van zaken van de Sociale Agenda in de regio tot 2010, de Regionale Structuurvisie, de stand van zaken rond de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en wijzigingen in het taalonderwijs als gevolg van de invoering van de nieuwe Wet inburgering.

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net