Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Algemeen Bestuur Holland Rijnland

— Kort verslag vergadering 28 juni 2006 —

Het Algemeen Bestuur (AB) van Holland Rijnland vergaderde op 28 juni in het gemeentehuis van Oegstgeest.
Het AB heeft de jaarrekening en het jaarverslag over 2005 van Holland Rijnland vastgesteld. De jaarrekening over 2005 sluit met een overschot van ruim 90.000 euro. Dat bedrag gaat terug naar de twaalf gemeenten van Holland Rijnland. Tevens heeft het AB de begroting voor 2007 vastgesteld.
Het AB voerde een oriënterende discussie over het concept voor de regionale detailhandelsstructuurvisie van het Regionaal Economisch Overleg (REO), een overleg van de provincie Zuid-Holland met vertegenwoordigers namens de regio’s Holland Rijnland en Rijnstreek en de gemeenten Katwijk, Leiden en Alphen aan den Rijn. Het concept wordt dit najaar verder besproken in de portefeuillehoudersoverleggen. Het is de bedoeling het concept in de AB-vergadering van december definitief vast te stellen.
Het AB heeft de ruimtelijke visie voor de As Leiden-Katwijk “Kwaliteit aan de oevers van de Oude Rijn” officieel vastgesteld. Het rapport is een belangrijke bouwsteen voor de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland (RSV), die momenteel in ontwikkeling is.
Tot slot heeft het AB zich uitgesproken over de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Hierin zijn enkele “technische” zaken geregeld, zoals de plaatsvervanging van de AB-leden, de vermelding van de heringedeelde gemeenten Katwijk en Teylingen, de vestigingsplaats Leiden, de milieucoördinatie voor alle gemeenten, enkele bevoegdheden voor de huisvestingswet en de gewijzigde wet Gemeenschappelijke Regelingen per 1 januari 2006.
Het AB heeft zich op 28 juni ook uitgesproken voor het inbedden van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) in Holland Rijnland met ingang van 1 januari 2007.
Na dit besluit van het Algemeen Bestuur wordt het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling ter besluitvorming aan alle gemeenteraden voorgelegd.

De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur is op 1 november 2006.

Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Kort verslag vergadering 22 juni 2006 —

Tijdens de vergadering van donderdag 22 juni 2006 besprak het Dagelijks Bestuur (DB) van Holland Rijnland als vast onderwerp de stand van zaken van de Investeringsstrategie Holland Rijnland en de regionale Structuurvisie (RSV). Verder boog het DB zich over de Nota reactie en commentaar op de ruimtelijke visie As Leiden-Katwijk en enkele onderwerpen op het gebied van wonen.
Het DB stemde in met het voorstel om de datum voor inwerkingtreding van het nieuwe regionale woonruimteverdeelsysteem op 1 juli 2006 te stellen. De uitwerking van dit systeem is in handen van de gezamenlijke woningbouwcorporaties in het gebied van Holland Rijnland. Door technische problemen was het niet mogelijk het systeem al eerder in te voeren. Het Algemeen Bestuur heeft daarop in de vergadering van 24 mei besloten de beslissing over het moment van inwerkingtreding van het woonruimteverdeelsysteem over te laten aan het DB. Nu de problemen achter de rug zijn, heeft het DB gekozen het systeem op 1 juli 2006 van kracht te laten worden. De gemeenten Katwijk, Noordwijk en Noordwijkerhout, die een lokale huisvestingsverordening hebben vastgesteld op basis van de modelhuisvestingsverordening Holland Rijnland, is verzocht hetzelfde te doen. Daarmee treedt het systeem dan in de hele regio op hetzelfde moment in werking.
Op het gebied van de Sociale Agenda besprak het DB de gevolgen van de nieuwe wet Inburgering voor het taalonderwijs en de toekenning van de subsidie aan het expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding (JSO).

— Agenda vergadering 6 juli 2006 —

Tijdens de vergadering van donderdag 6 juli bespreekt het DB als vast onderwerp de Investeringsstrategie Holland Rijnland en de regionale Structuurvisie. Verder komt de stand van zaken rond de regionale Woonvisie aan de orde.
Op het gebied van Verkeer en Vervoer bespreekt het DB de regionale afstemming van voorrangsregels op rotondes. Het DB meent dat hier geen taak ligt voor Holland Rijnland. De twaalf gemeenten kunnen dit in onderling overleg regelen.
Het DB bespreekt verder een subsidieaanvraag van het Mentorprogramma 2006 van het ROC Leiden, het beleid van de gemeente Alkemade voor de permanente bewoning van recreatiewoningen en de conceptagenda’s voor de portefeuillehoudersoverleggen in september 2006.

Terug naar inhoudsopgave

Regiocongres Holland Rijnland 2006: samenwerking intensiveren en versterken

“Samenwerken”. Dat woord werd veel gebruikt tijdens het regiocongres van Holland Rijnland op donderdag 22 juni in de Pieterskerk in Leiden. Om bestaande problemen op te lossen en een antwoord te hebben op nieuwe ontwikkelingen moeten de twaalf Holland Rijnland-gemeenten hun samenwerking intensiveren en versterken. Dat was de boodschap die het merendeel van de sprekers voor de meer dan honderd congresdeelnemers in petto had.
De bijeenkomst in Leiden was vooral bedoeld om de (nieuwe) bestuurders en raadsleden uit de twaalf deelnemende gemeenten na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 kennis te laten maken met elkaar, met Holland Rijnland en met de projecten die op stapel staan om wonen, werken en mobiliteit te verbeteren.
De bijeenkomst werd geopend door Commissaris van de Koningin Jan Franssen. Diverse hoogleraren en wetenschappers gaven hun visie op de regionale, economische en sociale ontwikkelingen van Holland Rijnland. Deskundigen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties discussieerden met de raadsleden over de bijdrage die diverse partijen kunnen leveren aan de realisering van de regionale doelen.
Een uitgebreid verslag van het congres is te vinden op de Holland Rijnland-website, inclusief downloads van de verschillende presentaties.
http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnlandMain/HRwebsite/Algemeen/22-06-2006_Regiocongres2006__samenwerking_intensiveren_en_versterken

Terug naar inhoudsopgave

Colleges Holland Rijnland-gemeenten positief over voornemen regionaal Investeringsfonds

De colleges van burgemeester en wethouders van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten zijn positief over het voornemen een investeringsfonds op te richten voor de vijf grote infra- en landschapsprojecten van de regio en hierover op korte termijn afspraken te maken. Dat is de belangrijkste uitkomst van de bestuurlijke conferentie over de regionale Investeringsstrategie Holland Rijnland van 26 juni in de Kaagsociëteit in Warmond.
De regionale Investeringsstrategie heeft betrekking op de vijf grote projecten van de regio in de komende jaren: de RijnlandRoute, de RijnGouweLijn(-West), het Offensief van Teylingen, het Groenfonds voor het Veenweidegebied en de verbinding N205-N206.
Op constructieve wijze dachten de aanwezige collegeleden mee over mogelijkheden om de investeringsstrategie van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten verder vorm te geven. De vergadering van 26 juni was een vervolg van de bijeenkomst van 26 april in Lisse, waar al de basis was gelegd voor de afspraken over de Investeringsstrategie. In deze vervolgvergadering zijn de puntjes op de i gezet bij enkele onderwerpen die nog nader overleg en onderzoek vergden.
Op 6 juli bespreekt het Dagelijks Bestuur een gewijzigde intentie-overeenkomst, waarin de resultaten van deze conferentie zijn verwerkt. Hierna zal de twaalf gemeenten een intentie-overeenkomst voor een regionale Investeringsstrategie worden voorgelegd.
Meer informatie over de investeringsstrategie is te vinden op de website van Holland Rijnland: 
http://www.hollandrijnland.net/Algemeen/Investeringsstrategie

Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleg discussieert over Regionale Woonvisie

Wat kunnen de twaalf Holland Rijnland-gemeenten doen om het woningtekort in de regio terug te brengen tot aanvaardbare proporties? Welke huizen zijn er nodig en hoe gaan de twaalf gemeenten hun planningen nakomen? Dat waren enkele van de vragen tijdens de behandeling van het concept van de regionale Woonvisie in het portefeuillehoudersoverleg Ruimte van 26 juni.
Uit onderzoek is gebleken dat de bouwproductie in de regio tot nog toe achterloopt bij de eerdere afspraken. Het is daarom wenselijk dat er een realistische planning komt met duidelijke afspraken, mede met het oog op de inzet van de beschikbare Rijkssubsidies.
Tijdens het portefeuillehoudersoverleg is verder gediscussieerd over de aard en omvang van de woningbouwproblematiek in de regio en de prioriteiten die de samenwerkende gemeenten moeten stellen bij de uitvoering van de plannen.
De deelnemers van het portefeuillehoudersoverleg waren het erover eens dat de twaalf Holland Rijnland-gemeenten een stap verder moeten zetten door een eind te maken aan de vrijblijvendheid van de afspraken.
Daarnaast is onder meer van gedachten gewisseld over de spreiding van het aanbod van sociale sectorwoningen in de regio en de reikwijdte van de regionale Woonvisie. Het is de bedoeling dat de discussie over de woonvisie in september een vervolg krijgt.

Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda

Tijdens het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda op 26 juni in Warmond discussieerden de leden onder andere over de stand van zaken van de Sociale Agenda in de regio tot 2010, de Regionale Structuurvisie, de stand van zaken rond de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en wijzigingen in het taalonderwijs als gevolg van de invoering van de nieuwe wet Inburgering.

Terug naar inhoudsopgave

Compensatie bollengrond in Haarlemmermeer alleen mogelijk als deze aan strenge eisen voldoet

Een meerderheid van de stuurgroep Pact van Teylingen stemt in met het principe van compensatie van bollengrond voor “Pact-vriendelijke” bestemmingen in de Haarlemmermeer, op voorwaarde dat deze grond aan strenge eisen voldoet. Dat bleek tijdens de vergadering van de stuurgroep Pact van Teylingen op 21 juni.
De eerste eis is dat bollengrond in de Haarlemmermeer ruimtelijk aansluit op de Bollenstreek. Ten tweede moet de grond een gelijkwaardige agrarische kwaliteit hebben als de verloren gegane grond (“geschikt voor hyacinthenteelt”) . Ten derde moet duidelijk zijn dat de vervangende grond ook op de langere termijn beschikbaar is en tot slot moet de bollenteelt ter plekke passen binnen de normen voor waterkwaliteit.
Aanleiding voor deze uitspraak van de stuurgroep is een plan van de (particuliere) Stichting Tespelduyn voor de aanleg van een golfbaan en landschapspark aan de Tespellaan in Noordwijkerhout. Dit plan gaat ten koste van een flink areaal bollengrond. Mocht de stichting er in slagen grond te vinden die aan de vier criteria voldoet, dan is de stuurgroep bereid het plan te ondersteunen. Vijf jaar geleden bleek echter dat in de Haarlemmermeer geen grond voorhanden is die geschikt is voor bollenteelt.
Tijdens de vergadering van 21 juni boog de stuurgroep zich ook over het Masterplan Keukenhof, waarvoor stedenbouwkundige Riek Bakker enkele scenario’s heeft opgesteld. De scenario’s gaan uit van respectievelijk de restauratie van het kasteel, de ontwikkeling van het landgoed en een volledige gebiedsontwikkeling. De kosten voor de plannen zouden moeten worden terugverdiend met onder meer de bouw van woningen.
De stuurgroep heeft verder ingestemd met de uitvoeringsagenda van de Greenport in de periode tot en met 2010. Er staat een groot aantal onderzoeken en projecten op stapel voor de uitvoering van de Greenport, zoals het voorbereiden van de herstructurering van het gebied en de oprichting van een regionale ontwikkelingsmaatschappij, onderzoeken naar de kansen en mogelijkheden van diverse sectoren, diverse toeristische projecten en de voortzetting van het Offensief van Teylingen. De stuurgroep nodigt Holland Rijnland en Hou het Bloeiend uit een en ander vorm en inhoud te geven.
Tot slot heeft de stuurgroep ingestemd met een bijdrage van 10.000 euro voor een onderzoek naar de positie van de veehouderijen in de Bollenstreek; hieruit moet blijken of en op welke manier de veehouderij toekomst heeft in de Bollenstreek.
De vergadering van 21 juni was de laatste onder voorzitterschap van Jos Wienen. Tijdens de vergadering droeg hij de voorzittershamer van het Pact van Teylingen over aan Harry Groen, de nieuwe portefeuillehouder Ruimte. Ook Marcel Vissers, boegbeeld van het Offensief, nam afscheid. Zijn periode van twee jaar om het Offensief op de kaart te zetten is voorbij.

Terug naar inhoudsopgave

Minister tevreden over bijdrage Bollenstreek aan Gebiedsuitwerking

Op 27 juni hebben Asje van Dijk en Ton Hooijmaijers, gedeputeerden Ruimtelijke Ordening van Zuid- en Noord- Holland, de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek overhandigt aan minister Dekker. De minister prees het resultaat en de intensieve samenwerking tussen de betrokken provincies, gemeenten en hoogheemraadschap. Gezien de complexiteit van de problematiek verklaarde Dekker tevreden te zijn dat ruimte is gevonden voor 3000 woningen in de Bollenstreek.
Dekker: “Het behoud van de Greenportfunctie van de Bollenstreek is een belangrijk gegeven. Toch hebt u gezamenlijk gezocht naar extra ruimte voor woningbouw in het gebied. En dat is u gelukt. U hebt ruimte voor 3000 woningen gevonden, buiten bestaand bebouwd gebied. Dat is niet niks. Maar dit kan alleen worden gerealiseerd als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moeten te bebouwen bollengronden in het gebied zelf worden gecompenseerd. Ik verwacht dat u daar gezamenlijk in slaagt. Pas dan kan de realisering van deze woningbouwlocaties daadwerkelijk van start.”
“Ik besef dat er lokaal en regionaal weerstand bestaat tegen grootschalige verstedelijking en zorg is om het aanwezige bollencomplex, bollengronden en de Greenportfunctie te behouden. Ik begrijp dat u ook zelf aangeeft dat het gebied en de bollensector aan de vooravond staan van een ingrijpende herstructurering die richting geeft aan de ontwikkeling van het gebied voor de langere termijn. Daarover wil ik met u afspraken maken. Natuurlijk vergt zo’n grote onderneming een flinke inzet van alle betrokkenen, inclusief het Rijk… Graag spreek ik daarover dit najaar met u verder. Uiteraard zal ik dat samen met mijn collega van LNV doen.”

Terug naar inhoudsopgave

Risicokaart gelanceerd

Commissaris van de Koningin Jan Franssen heeft op vrijdag 30 juni de risicokaart van Zuid-Holland gelanceerd. In zijn toespraak sprak Franssen de verwachting uit dat de risicokaart, naast de informatie die de kaart de burger biedt, het debat over ruimtelijke keuzes in de provincie helpt structureren.
De risicokaart geeft informatie over risico’s in de omgeving. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, de aanwezigheid van een LPG station of kwetsbare gebouwen zoals verzorgingstehuizen en scholen. Ook plekken waar water tot overlast zou kunnen leiden, worden vermeld. Met de kaart kunnen inwoners inzoomen op locaties in de eigen leefomgeving om inzicht te krijgen in de aanwezige risico’s.
De overheid wil gegevens over risico’s beter toegankelijk maken voor burgers. De wet Rampen en Zware Ongevallen verplicht gemeenten om hun inwoners over risico’s en de mogelijke gevolgen te informeren. Alle provincies hebben vergelijkbare kaarten, met vergelijkbare systematiek, waarop de informatie van gemeenten staat afgebeeld.
Meer informatie: 
risicokaart.zuid-holland.nl
(bron: PZH)

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net