Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Algemeen Bestuur Holland Rijnland

— Agenda vergadering 28 maart 2007 —

Op woensdag 28 maart vergadert het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland in het gemeentehuis van Oegstgeest. Op de (voorlopige) agenda staan de volgende onderwerpen:

 • De intentieovereenkomst voor de regionale investeringsstrategie Holland Rijnland.
 • De Tweede Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland in verband met het instellen van het regionaal investeringsfonds en het verkrijgen van een GBA-aansluiting van het Regionaal Bureau Leerplicht.
 • De overdracht van het Besluit Woninggebonden Subsidies (de zogeheten BWS-gelden) van de voormalige Leidse regio naar Holland Rijnland.
 • De kaderstellende nota voor de begroting 2008.
 • Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2006-2009.
 • Enkele wijzigingen in de financiële verordening van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.
 • De bestuursovereenkomst tussen de provincie Zuid-Holland en de Holland Rijnland-gemeenten voor de Regiotaxi in de periode 2007-2012.
Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Agenda vergadering 15 maart 2007 —

De volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland is op donderdag 15 maart 2007. Als vast onderwerp bespreekt het Dagelijks Bestuur de regionale structuurvisie en de investeringsstrategie van Holland Rijnland. Andere onderwerpen op de agenda zijn:

 • Het Actieplan Jeugd. In 2004 hebben de gemeenten in de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek met provincie Zuid-Holland een convenant “Aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg 2004-2007” afgesloten. Met de gedeputeerde is onlangs afgesproken dit convenant met één jaar te verlengen, zodat het gelijk loopt met de Regionale Agenda Samenleving 2006-2008.
 • Het project uitbreiding leerlingplaatsen VSO ZMOK. Het voornemen is een ambtelijke werkgroep opdracht te geven een voorstel of alternatieve voorstellen uit te werken voor gezamenlijke medefinanciering VSO ZMOK en een lobby te organiseren in de richting van het Rijk om structurele knelpunten in (de financiering van) het VSO ZMOK op te lossen. De bedoeling is voor het uitvoeren van dit project tijdelijk iemand in te huren.
   

— Kort verslag vergadering 1 maart 2007 —

De vorige vergadering van het Dagelijks Bestuur was op donderdag 1 maart 2007.
Als vast onderwerp besprak het Dagelijks Bestuur de regionale structuurvisie en de investeringsstrategie van Holland Rijnland. Andere onderwerpen op de agenda waren:

 • De toekenning van een subsidie van 75.000 euro uit de Regionale Agenda Samenleving 2007 aan het ROC Leiden voor het meerjarenplan wervingscampagne 2007-2008 ‘Een goede start voor de toekomst’, ter bestrijding van analfabetisme.
 • Enkele zaken op het gebied van de woonruimteverdeling.
 • De vaststelling van enkele subsidieaanvragen in het kader van de Brede Doel Uitkering 2008 en Duurzaam Veilig 2008.
 • De mandatering van de handhaving van de huisvestingsverordening Holland Rijnland en de uniformering van de legesheffing.
 • De agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 maart 2007.

De volledige besluitenlijst van de vergadering is te raadplegen op de website van Holland Rijnland.

Terug naar inhoudsopgave

Holland Rijnland-gemeenten teleurgesteld over uitkomst Leids referendum RGL

De samenwerkende Holland Rijnland-gemeenten betreuren de uitkomst van het Leidse referendum over de medewerking aan de RijnGouweLijn van 7 maart. Door nee te zeggen heeft de Leidse bevolking aangegeven dat men de lightrail door de binnenstad niet als reële optie ziet. De regio is van mening dat Holland Rijnland onverminderd behoefte heeft aan hoogwaardig openbaar vervoer en dat dus goed gekeken moet worden naar mogelijke RGL-alternatieven. In samenwerking met de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland onderzoekt zij de komende tijd welke mogelijkheden er wel zijn voor hoogwaardig openbaar vervoer. Al eerder is de ‘buitenom’ variant bekeken. Deze bleek echter duurder en heeft als nadeel dat de tram niet meer in de binnenstad komt.
Maandag 12 maart was er een eerste gesprek tussen de Leidse wethouder John Steeg en provinciaal gedeputeerde Martin Huls over de nu ontstane situatie.

Peter Glasbeek, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de regio Holland Rijnland: “We zijn uiteraard erg teleurgesteld maar moeten wel snel verder met het realiseren van hoogwaardig openbaar vervoer. Daartoe moeten we eerst goed bezien wat wel en wat niet kan. Wij zijn gestart met het opstellen van een regionale openbaar vervoervisie waarin hoogwaardig openbaar vervoer een belangrijke rol zal spelen. De uitspraak van de Leidse bevolking maakt het op afzienbare termijn realiseren van hoogwaardig openbaar vervoer in onze regio er niet makkelijker op. De ontwikkeling van goed openbaar vervoer is belangrijk voor het opheffen van huidige mobiliteitsknelpunten. Bovendien maakt onze regio deel uit van de Randstad, die zich ontwikkelt naar een netwerkstad. Daarnaast hebben de twaalf gemeenten enkele regionale ambities, zoals de woningbouw op voormalig vliegkamp Valkenburg en de ontwikkelingen van biolifescience in de Leeuwenhoek, die zonder hoogwaardig openbaar vervoer minder tot ontplooiing komen. Ook het versterken van de centrumfunctie van Leiden in de regio kan moeilijk gedacht worden zonder hoogwaardig openbaar vervoer naar het Leidse centrum. We staan nu voor de vraag of en hoe we deze ambities kunnen combineren met de uitspraak die de bevolking van Leiden op 7 maart heeft gedaan.”

Terug naar inhoudsopgave

15 maart – Dag van de Leerplicht 2007

Wat houdt de Leerplichtwet eigenlijk in? Wat vinden leerlingen van de voorgestelde uitbreiding van de leerplicht tot 18 jaar? Leerlingen in Leiden en Teylingen praten tijdens de Dag van de Leerplicht in de klas met leerplichtambtenaren over spijbelen en voortijdig schoolverlaten.
Op donderdag 15 maart 2007 vindt voor de vierde maal de landelijke Dag van de Leerplicht plaats. In tal van gemeenten worden activiteiten georganiseerd om de leerplicht onder de aandacht te brengen.
Het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland kiest voor het geven van voorlichting aan jongeren. Een aantal leerplichtambtenaren verzorgt in de ochtend van 15 maart een les over leerplicht op het Visser ‘t Hooft Lyceum (locatie Vijf Meilaan) in Leiden en op het Teylingen College (locatie KTS) in Voorhout. Ook is er een leerplichtambtenaar aanwezig in de Reboundvoorziening in Voorhout.
In Voorhout zal ook Henriëtte Wilbrink, wethouder onderwijs van de gemeente Teylingen, bij de lessen aanwezig zijn.

Terug naar inhoudsopgave

4 april – Congres Greenport Duin- en Bollenstreek

Het corso Pact van Teylingen gaat verder als Congres Greenport Duin- en Bollenstreek!
Centraal thema is de herstructurering van het gebied van de Duin- en Bollenstreek, die in de loop van 2007 definitief vorm krijgt. Daarmee is het Congres Greenport Duin- en Bollenstreek ‘the place to be’ voor iedereen die hart heeft voor (de toekomst van) de Bollenstreek!
Het congres wordt gehouden in het Willem Alexander-paviljoen op Keukenhof in Lisse. De aanvang is om 19.45 uur en het congres duurt tot 22.45 uur. Alle aangemelde personen ontvangen de week voorafgaande aan het congres een bevestiging, die tevens dient als entreekaart met de mogelijkheid om het park op 4 april te bezichtigen.
Een uitnodiging en aanmeldingsformulier zijn te downloaden via de homepage van de Holland Rijnland-website.
Uitgebreide informatie over de Greenport en de gebiedsateliers is te vinden op de 
website van Holland Rijnland.

Terug naar inhoudsopgave

4 april – Werkbezoek aan gebied Greenport Duin- en Bollenstreek

Voorafgaand aan het Congres Greenport Duin- en Bollenstreek op 4 april 2007 organiseert de Stichting Hou het Bloeiend in samenwerking met Holland Rijnland een werkbezoek aan het gebied. Per bus bezoeken de genodigden enkele locaties rond de clusters Bollen, Bloemen en Toerisme. Aan de hand van een drietal presentaties vindt informatie-uitwisseling plaats. Vanzelfsprekend is er gelegenheid voor discussie.
De ontvangst is om 13.30 uur bij de hoofdingang van de Keukenhof. De bus vertrekt om 14.00 uur.
Belanghebbenden ontvangen een uitnodiging.

Terug naar inhoudsopgave

11 april – Extra portefeuillehoudersoverleg over Groene Hart

Op 11 april is er in Zoeterwoude een extra overleg voor de portefeuillehouders Economische Zaken en Ruimte van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten. Doel van deze bijeenkomst is de Veenweidegebieden, die de stedelijke agglomeratie aan het oosten omringen en daarmee ademruimte voor de regio bieden, beter op de kaart te zetten. Tijdens het overleg staan de dilemma’s voor het gebied centraal, zoals de belangen van agrariërs bij hun bedrijfsvoering, het belang van de aanwezigheid van boeren voor het open houden van het landschap, de druk naar schaalvergroting en de behoefte aan meer ruimte voor recreatie en natuur. Op dit moment wordt het thema verder uitgewerkt. Meer informatie in de komende edities van Holland Rijnland Berichten.

Terug naar inhoudsopgave

Gemeenten overleggen over rol bij invoering Wet inburgering

Samen met de Frontoffice Inburgering heeft Holland Rijnland op 1 maart een bijeenkomst georganiseerd over de rol die de gemeenten hebben bij de Wet inburgering (WI), die op 1 januari 2007 is ingevoerd.
Ongeveer 35 casemanagers, beleidsmedewerkers Inburgering en medewerkers van Burgerzaken uit de regio Holland Rijnland waren aanwezig in de Burgerzaal van het gemeentehuis van Katwijk.
De Frontoffice heeft daar informatie gegeven over kaders van de Wet inburgering en de informerende, handhavende en faciliterende rol die de gemeente daarin heeft. Ook hebben zij met de deelnemers aan deze bijeenkomst ter oefening enkele casussen doorgenomen.
De Informatie Beheergroep (IB-groep) heeft die dag tevens een presentatie gegeven over haar rol bij de WI. De IB-groep speelt een belangrijke rol bij het ter beschikking stellen aan inburgeraars, het afnemen van het centrale deel van het inburgeringsexamen, het leveren van een potentieel bestand van inburgeraars per gemeente en het bieden van een volgsysteem voor de gemeenten.
Hoewel de bijeenkomst voor de deelnemers veel informatie heeft opgeleverd, riep de nieuwe wet ook veel vragen op. Voor vragen en ondersteuning is de Frontoffice Inburgering tot 1 juli 2007 beschikbaar voor de gemeenten.

Terug naar inhoudsopgave

Overeenkomst Knoop Leiden-West ondertekend

Tijdens een korte bijeenkomst in Rijnsburg op 27 februari hebben de Universiteit Leiden, de gemeenten Katwijk, Oegstgeest, Leiden en Teylingen en de provincie Zuid-Holland hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor het gebied Knoop Leiden-West. Met het ondertekenen van de overeenkomst wordt afgesproken dat de partijen concreet de volgende ontwikkelingen willen realiseren: Leeuwenhoek/Rijnfront-Zuid (realisatie kenniscluster, woningbouw, ontsluiting Rijnfront-Zuid), Klei-Oost Zuid (uitbreiding bedrijventerrein en glasareaal) en de Oude Rijnzone (realisatie groen en woningbouw).
In de afgelopen jaren is in de Knoop Leiden-West al veel tot stand gebracht. Om ervoor te zorgen dat woningbouw, biolifescience, de reguliere bedrijvigheid, glascompensatie, regionaal groen en de financiering hiervoor worden vastgelegd en uitgevoerd, was het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst door alle partijen nodig.

Gedeputeerde Martin Huls: “De samenwerking tussen alle partijen heeft ertoe geleid dat de regio als één geheel achter alle ontwikkelingen staat. Dat moet ook, want er staat nog veel te gebeuren in het gebied. Deze overeenkomst sluit naadloos aan op de ontwikkelingen die plaatsvinden in de As Leiden Katwijk, waardoor afstemming met projecten als Valkenburg, de RijnGouweLijn en de Rijnlandroute makkelijker wordt.” Door de ondertekening komt het project in een uitvoerende fase. Deze uitvoering ligt voornamelijk bij de gemeenten en de Universiteit Leiden.
De Knoop Leiden-West ligt ten westen van Leiden op de as Leiden-Katwijk. De Knoop Leiden-West is het gebied rondom de aansluiting van de N206 op de A44 met
aangrenzende terreinen in de gemeenten Leiden, Oegstgeest en Katwijk. Ook de terreinen Klei-Oost en Trappenberg-Kloosterschuur in de gemeenten Katwijk en Teylingen horen bij het gebied.
(bron: PZH)

Terug naar inhoudsopgave

Centrum voor cultuurhistorie Duin- en Bollenstreek geopend

Zaterdag 10 maart hebben Jos Wienen en Adri de Roon, in hun functie van respectievelijk portefeuillehouder Ruimte en Sociale Zaken van Holland Rijnland, in Lisse het Centrum voor Cultuurhistorie geopend. Een voormalig pand van de Hobaho aan de 1e Havendwarsstraat in Lisse gaat de komende jaren dienst doen als werk- en vergaderruimte voor historische verenigingen. Het gebouw biedt onderdak aan het CultuurHistorisch Genootschap (CHG) Duin- en Bollenstreek en aan de Vereniging Oud Lisse. De erfgoedorganisaties willen het Centrum voor Cultuurhistorie gebruiken als vergaderruimte voor hun bestuur en werkgroepen en als documentatie- en expositieruimte.
Het pand aan de 1e Havendwarsstraat 4 in Lisse is een voormalige bollenschuur, die de laatste decennia in gebruik is geweest als kantoorruimte voor de Hobaho. Nadat de Hobaho in 2006 naar de overkant van de Haven is verhuisd, heeft de eigenaar van het pand gezocht naar een nieuwe bestemming.

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek is in 1996 opgericht voor het behoud van de cultuurhistorische waarden in de Duin- en Bollenstreek. Bij dit overkoepelende platform zijn twaalf historische verenigingen, musea en andere erfgoedinstellingen in de regio aangesloten. Zaken die voor de hele regio van belang zijn en die boven de dorpen uitstijgen, kunnen door werkgroepen van het CHG op regionaal niveau worden aangepakt. Voorbeeld daarvan is het project Bollenerfgoed, dat een voortzetting is van het project Bollenschuren dat aan het Museum de Zwarte Tulp was verbonden.
De andere gebruiker van De Vergulde Zwaan is de Vereniging Oud Lisse, die al sinds 1991 bestaat.
Het is al langere tijd de bedoeling een regionaal-historisch centrum in de Bollenstreek te vestigen. De provincie, het Erfgoedhuis Zuid-Holland en het Regionaal Archief in Leiden werken aan het overdragen van gemeentelijke archieven uit de regio naar Leiden. Maar dat is slechts een deel van het plan. De andere wens vanuit de regio, een gezamenlijke ruimte voor erfgoedinstellingen in de Bollenstreek, kon nog niet worden vervuld. Aan deze wens wordt nu met de opening van De Vergulde Zwaan tegemoet gekomen.

Terug naar inhoudsopgave

Bloemenveiling Aalsmeer en Panorama Tulipland met één combikaart

Interregionale samenwerking op het gebied van toerisme: Bloemenveiling Aalsmeer heeft in samenwerking met Panorama Tulipland een nieuwe entreekaart ontwikkeld. Met deze zogeheten Combikaart Tulipland 2007 kunnen geïnteresseerden in de bloemenwereld tussen 21 maart en 28 mei 2007 op één dag twee toeristische hoogtepunten bezoeken: Bloemenveiling Aalsmeer en Panorama Tulipland.
De dag start bij Bloemenveiling Aalsmeer, de wereldmarktplaats voor bloemen en planten.
Daarna kan men via een toeristische route door de bollenvelden naar Voorhout om het Panorama Tulipland te bezoeken, waar sinds 1997 wordt gewerkt aan het grootste geschilderde tulpenpanorama ter wereld (62 meter lang en 4 meter hoog). Vrijwel dagelijks kunnen bezoekers kunstschilder Leo van den Ende aan het werk zien: zijn levenswerk is naar verwachting pas in 2010 gereed. De Combikaart Tulipland is onder andere verkrijgbaar bij het Bezoekerscentrum van Bloemenveiling Aalsmeer en kost € 9,00.
Meer informatie is verkrijgbaar via het Bezoekerscentrum van Bloemenveiling Aalsmeer op telefoonnummer (0297) 39 21 85, of via de 
website van Bloemenveiling Aalsmeer.

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net