Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Algemeen Bestuur Holland Rijnland

— Agenda vergadering 31 oktober 2007 —

De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland is op 31 oktober 2007. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • De evaluatie van het verdelingsbesluit BLS, inclusief het protocol voor het innen en herverdelen van door de provincie ontvangen BLS-gelden.
 • De invoering van de zogeheten kwalificatieplicht in Holland Rijnland, waarbij de begrotingswijziging en de overeenkomst met Leiden moeten worden vastgesteld.
 • Het ontwerp van de algemene subsidieverordening van Holland Rijnland.

De volgende vergadering is op 19 december 2007. Na afloop van deze vergadering is er een extra bijeenkomst voor raadsleden over de regionale structuurvisie.

Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Agenda vergadering 11 oktober 2007 —

De volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland is op 11 oktober 2007. Als vaste onderwerpen bespreekt het Dagelijks Bestuur de regionale structuurvisie en het regionaal investeringsfonds. Andere onderwerpen op de agenda zijn:

 • Een bespreking van de stand van zaken van de As Leiden-Katwijk naar aanleiding van de bijeenkomst van 5 oktober.
 • Een mondelinge terugkoppeling van de vergadering van de stuurgroep RijnlandRoute op 10 oktober.
 • Een bespreking van de stand van zaken van de RijnGouweLijn, mede naar aanleiding van de definitieve standspuntsbepaling door Provinciale Staten op 17 oktober.
 • De voortgang van de verkeersveiligheid in Holland Rijnland.
 • Het uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeers- en Vervoers Plan. Het voorstel is het concept van dit programma voor te leggen aan het portefeuillehoudersoverleg van 7 november en, na een positief advies van dit overleg, aan het Algemeen Bestuur van 19 december 2007.
 • Het Dagelijks Bestuur bespreekt de samenvoeging van de diverse landschapssubsidies voor de Duin- en Bollenstreek tot een nieuwe subsidieregeling. Het voorstel is het concept van deze regeling voor te leggen aan het portefeuillehoudersoverleg van 9 november en, na positief advies, aan het Algemeen Bestuur van 19 december.
 • Het verzoek om een regionaal onderzoek naar een passende locatie voor het vuilverwerkingsbedrijf Vliko uit Leiderdorp.
 • Het sluiten van een mantelovereenkomst met de Milieudienst Holland Rijnland voor het uitvoeren van regionale milieutaken.
 • Het instellen van een portefeuillehoudersoverleg milieu. Het voorstel is het Algemeen Bestuur te vragen in te stemmen met het instellen van een portefeuillehoudersoverleg milieu. Het secretariaat hiervan moet worden gevoerd door de Milieudienst West-Holland.
 • De aangepaste opzet van de Holland Rijnland-begroting, waarmee beter meetbaar wordt of bepaalde doelstellingen ook werkelijk zijn gehaald.
 • De concept-agenda’s voor de portefeuillehoudersoverleggen van begin november.

De volgende vergadering is op 25 oktober 2007.


— Kort verslag vergadering 27 september 2007 —

De vorige vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland was op 27 september 2007. Als vaste onderwerpen besprak het Dagelijks Bestuur de regionale structuurvisie en het regionaal investeringsfonds. Andere onderwerpen op de agenda waren:

 • Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met het instellen van een Jongerenloket Duin- en Bollenstreek voor de periode van twee jaar. De hiervoor benodigde teamleider wordt aangesteld bij Holland Rijnland.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft de subsidieaanvraag voor het Actieprogramma Cultuurbereik 2008 goedgekeurd.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft besloten in te stemmen met de manier waarop de Vereniging van Woningbouwcorporaties Holland Rijnland (VWHR) wenst om te gaan met woningzoekenden, die in de vakantieperiode bericht hebben ontvangen van Woonzicht.nl om hun inschrijving te verlengen, maar dit niet binnen de termijn van dertig dagen hebben gedaan. Het Dagelijks Bestuur vindt dat de VWHR de communicatie hierover in het vervolg moet verbeteren.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft besloten het portefeuillehoudersoverleg Ruimte een aangepast voorstel voor te leggen over het mandateren van bevoegdheden voor woonwagens, standplaatsen, woonschepen en ligplaatsen. Hierbij wordt de uitzondering voor woonwagens en woonschepen uit de verordening geschrapt en worden de specifieke toewijzingsonderdelen meegenomen bij de evaluatie van het woonruimteverdeelsysteem.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft de agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 31 oktober 2007 vastgesteld.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft een antwoordbrief vastgesteld aan het Rijnstreekberaad over het onderzoek naar de vervlechting van het Rijnstreekberaad met Holland Rijnland. Begin november wil het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland overleggen met het bestuur van het Rijnstreekberaad over de reacties van de Holland Rijnland-gemeenten op het vervlechtingsvoorstel.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft de stand van zaken van de uitvoeringsorganisatie Greenport Duin- en Bollenstreek besproken.

De complete besluitenlijst van de vergadering van 27 september is medio oktober te vinden op de website van Holland Rijnland.

Terug naar inhoudsopgave

25 september – Conferentie over Leren en Werken bij Centocor in Leiden

Hoe kan de driehoek tussen economie, onderwijs en werkgelegenheid worden omgebouwd tot een “gouden driehoek”? Met andere woorden: hoe kunnen onderwijs, bedrijven en overheid gezamenlijk iets doen aan de dreigende tekorten aan gekwalificeerde arbeidskrachten in de komende tien tot vijftien jaar? Dat was een van de centrale vragen tijdens de Conferentie Leren en Werken, die dinsdag 25 september werd gehouden in de vestiging van Centocor op het biosciencepark in Leiden.
De bijeenkomst bestond uit twee delen. Het middagdeel was bedoeld voor bestuurders en beleidsmakers van bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Onder voorzitterschap van ex-staatssecretaris van onderwijs Anette Nijs gaven vijf deskundigen hun visie op de aansluiting onderwijs-bedrijfsleven. Het avonddeel was bedoeld voor directeuren en P&O-medewerkers van bedrijven, decanen en docenten. Dit deel bestond uit een informatiemarkt, twee ronden van workshops en de afsluiting van het MKB-leerbanenproject. In totaal woonden meer dan 200 personen het congres bij.
De conferentie was een initiatief van “Leerwegen in Rijnland”, waarin de Kamer van Koophandel Rijnland, bv.leiden.nl, VNO-NCW West, MKB Leerbanen, Hogeschool Leiden, ROC Leiden, Da Vinci College, Holland Rijnland, gemeente Leiden en RPA Rijn Gouwe samenwerken.

Het complete verslag is te lezen op de website van Holland Rijnland.

Terug naar inhoudsopgave

5 oktober – Bestuursconferentie As Leiden-Katwijk in teken van RijnlandRoute

Vrijdag 5 oktober is opnieuw een informatiebijeenkomst gehouden voor bestuurders die zijn betrokken bij de besluitvorming over de projecten in de As Leiden-Katwijk, inclusief de RijnlandRoute en de RijnGouweLijn-West.
De bijeenkomst van afgelopen vrijdag was een vervolg op een soortgelijke bijeenkomst op 7 juli en had tot doel bestuurders voldoende informatie te geven voor het maken van weloverwogen keuzes over de inrichting van woningbouwlocatie Valkenburg, de groene buffer tussen Wassenaar en Katwijk en de infrastructuur (RijnlandRoute en RijnGouwelijn-West). Omdat de Rijnlandroute net een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) heeft gemaakt, spitste de discussie zich vooral toe op de voorkeur voor een tracé van de RijnlandRoute. Er zijn afgelopen vrijdag nog geen echte keuzes gemaakt, die worden uiteindelijk gemaakt door de daartoe geëigende bestuursorganen (bijvoorbeeld Provinciale Staten/Gedeputeerde Staten, de colleges van B&W van gemeenten en het Kabinet). Het was echter duidelijk dat de aanwezige partijen ongeveer dezelfde richting voor ogen hebben. De verschafte informatie was duidelijk genoeg om de stuurgroepen nu gerichte adviezen te laten opstellen. Met betrekking tot de Rijnlandroute heeft de gedeputeerde voldoende munitie voor zijn gesprek met minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat op 31 oktober.
Op het moment van de bestuursconferentie vergaderde het college van Leiden over de RijnGouweLijn-Oost. Daarbij is afgesproken dat wethouder John Steegh van verkeer opnieuw met de provincie onderhandelt over een alternatief voor het tracé door de Breestraat. Voor 17 oktober moeten de partijen er uit zijn.

Terug naar inhoudsopgave

15 oktober – Bijeenkomst uitvoeringsorganisatie Greenport Duin- en Bollenstreek

Op 15 oktober is er een bijeenkomst voor gemeenteraadsleden en bestuurders van de zes Greenport-gemeenten over de laatste ontwikkelingen rond de uitvoeringsorganisatie Greenport Duin- en Bollenstreek (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij). De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis van Oegstgeest en duurt van 17.30 tot 19.30 uur.
Op 20 november is er ook een bijeenkomst voor het bedrijfsleven. Nadere informatie over deze bijeenkomst volgt binnenkort.

Terug naar inhoudsopgave

15 oktober – Bijeenkomst “Civil Society en de Wet maatschappelijke ondersteuning”

Maandag 15 oktober 2007 organiseert Holland Rijnland de bijeenkomst Civil Society en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hoofdthema van de avond is “Zorgen voor elkaar: een taak van de overheid of burgerinitiatief?” Op deze avond is ook de bekendmaking van de twee civil society-projecten die in aanmerking komen voor een subsidie van elk 15.000 euro.

De verzorgingsstaat transformeert. Oude structuren en verhoudingen werken niet meer en krijgen opnieuw vorm in de Wet maatschappelijke ondersteuning. De overheid is niet langer de instantie die alles verzorgt en regelt. Er is meer ruimte ontstaan voor initiatieven van burgers op gebieden die voorheen als taken van de overheid werden gezien.
De gemeenten in Holland Rijnland willen initiatieven van burgers en vrijwilligersorganisaties stimuleren en de discussie over het thema civil society en de Wet maatschappelijke ondersteuning aanzwengelen. Civil society is de aanduiding voor het deel van de maatschappij dat werkt buiten de overheid en de markt, maar in de verbanden waar mensen vrijwillig deel van uit maken. Het gaat om de betrokkenheid van burgers bij de publieke zaak en de versterking van de gemeenschapszin.
Voor de zomer heeft Holland Rijnland burgers en organisaties opgeroepen om projecten in te dienen die de civil society versterken en passen binnen de prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Er is een groot aantal projecten ingediend. Een jury, bestaande uit Adri de Roon (lid Dagelijks Bestuur en portefeuillehouder Sociale Agenda Holland Rijnland), Ronald Boersma (directeur Zorgbelang Zuid-Holland) en Jan Laurier (lid Eerste Kamer), selecteert vijf projecten die zich op de bijeenkomst mogen presenteren. De twee beste projecten krijgen een subsidie van 15.000 euro elk. Welke projecten dit zijn wordt tijdens de bijeenkomst bekendgemaakt.
De bijeenkomst duurt van 19.45 tot 23.00 uur en wordt gehouden in Golden Tulip De Nachtegaal in Lisse (zie voor de routebeschrijving
www.goldentuliplisse.nl).

Meer informatie op de website van Holland Rijnland.

Terug naar inhoudsopgave

17 oktober – Informatiebijeenkomst Regionaal Bureau Leerplicht

Woensdag 17 oktober organiseert Holland Rijnland een informatiebijeenkomst over het Regionaal Bureau Leerplicht, waarop de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van leerplicht, kwalificatieplicht en voortijdig schoolverlaten aan de orde komen. Het Regionaal Bureau Leerplicht verzorgt een presentatie over de eigen organisatie, de geschiedenis, werkwijze en huidige ontwikkelingen. Verder vertelt de interne zorgcoördinator van het Andreas College hoe op zijn school met verzuim en leerplicht wordt omgegaan.
De bijeenkomst is bedoeld voor wethouders, raadsleden en ambtenaren die onderwijs in hun portefeuille hebben, alsmede de leden van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.
De bijeenkomst wordt gehouden in het Andreas College, locatie Rijnmond, Louise de Colignylaan 2 in Katwijk en duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Terug naar inhoudsopgave

1 en 2 november – Slotmanifestaties atelier Zuidvleugel in Rotterdam en Leiden

Met twee bijeenkomsten op 1 en 2 november wordt het atelier Zuidvleugel afgesloten. De bijeenkomst van 1 november wordt gehouden in het Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam, de bijeenkomst van 2 november in het Scheltemacomplex in Leiden. Beide bijeenkomsten beginnen om 12.00 uur.
Thema van de bijeenkomst van 1 november is “Het regionale ontwerp in actie” en behandelt de regionale planning van de Zuidvleugel in al haar facetten. Thema van de bijeenkomst van 2 november is “Een panorama van de Zuidvleugel”. Deze bijeenkomst bestaat uit een excursie onder leiding van Philippe Terrier-Hermann, Mateusz Herczka, Hootchie Cootchie en Willem de Ridder.
Het Atelier Zuidvleugel is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en richt zich op de uitwerking van de ruimtelijke opgave van de Zuidvleugel in de Randstad. Partner in het Atelier Zuidvleugel zijn de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag, het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel, het ministerie van VROM en de kennisprogramma’s Habiforum en Transumo.

Meer informatie bij Suzanne Plaum, tel. (070) 441 83 05 of [email protected].
Internet: www.atelierzuidvleugel.nl.

Terug naar inhoudsopgave

Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur 2008-2011 vastgesteld

De provincie Zuid-Holland zet de komende vier jaar ruim 800 miljoen euro in voor infrastructurele projecten. Dat blijkt uit het Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI), dat is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Het geld wordt besteed aan wegen en fietspaden, maar ook aan openbaar vervoervoorzieningen, vaarwegen en verkeersveiligheid. Naast investeringen voor de komende vier jaar geeft het MPI een doorkijk naar de mogelijkheden voor financiering van projecten tot 15 jaar na nu. Hierin zijn onder meer de RijnGouwelijn-West en de ontsluiting van de Zuidplaspolder opgenomen.
(bron: provincie Zuid-Holland).

Terug naar inhoudsopgave

22 november – Bijeenkomst bollenschuren

De Adviesgroep Bollenerfgoed organiseert op donderdag 22 november een lunchbijeenkomst over de resultaten van het regionale bollenschurenbeleid. De bijeenkomst is bedoeld voor ambtenaren die zich bezighouden met bescherming en herbestemming van bollenschuren, bijvoorbeeld van de afdelingen Ruimte/Bouwen/Wonen en/of van de afdelingen Cultuur/Monumenten.
In 2005-2006 is de beleidsnota “Naar een Regionaal Bollenschurenbeleid” opgesteld, die in februari 2006 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Hierin is de Regionale Collectie Bollenschuren opgenomen en is een aantal beleidsmaatregelen voor bescherming en herbestemming voorgesteld. Het Regionaal Bollenschurenbeleid is sindsdien op lokaal niveau ingevoerd. De bijeenkomst in Lisse is bedoeld om de balans van de afgelopen anderhalf jaar op te maken.
De bijeenkomst op 22 november wordt van 12.00-13.30 uur gehouden in het Centrum voor Cultuurhistorie “De Vergulde Zwaan” aan de 1e Havendwarsstraat 4 in Lisse.
Aanmelding per e-mail is mogelijk via:
[email protected]

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net