Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Algemeen Bestuur Holland Rijnland

— Agenda vergadering 31 oktober 2007 —

De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland is op 31 oktober 2007 in het gemeentehuis van Oegstgeest. Aanvang 20.00 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • De evaluatie van het verdelingsbesluit BLS, inclusief het protocol voor het innen en herverdelen van door de provincie ontvangen BLS-gelden.
 • De invoering van de zogeheten kwalificatieplicht in Holland Rijnland, waarbij de begrotingswijziging en de overeenkomst met Leiden moeten worden vastgesteld.
 • Het ontwerp van de algemene subsidieverordening van Holland Rijnland.

De volgende vergadering is op 19 december 2007. Na afloop van deze vergadering is er een extra bijeenkomst voor raadsleden over de regionale structuurvisie.

Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Agenda vergadering 25 oktober 2007 —

De volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland is op 25 oktober 2007. Als vaste onderwerpen bespreekt het Dagelijks Bestuur de regionale structuurvisie en het regionaal investeringsfonds. Andere onderwerpen op de agenda zijn:

 • Een bespreking van de stand van zaken van de RijnlandRoute.
 • Een bespreking van de stand van zaken van de RijnGouweLijn.
 • Het uitstel van de gereedmelding in het kader van de BWS-subsidies van een project van 64 sociale huurwoningen in Voorschoten.

Op 31 oktober is er een extra themavergadering van het Dagelijks Bestuur over het concept van de regionale structuurvisie. De volgende reguliere vergadering is op 8 november 2007.


— Kort verslag vergadering 11 oktober 2007 —

De vorige vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland was op 11 oktober 2007. Als vaste onderwerpen besprak het Dagelijks Bestuur de regionale structuurvisie en het regionaal investeringsfonds. Andere onderwerpen op de agenda waren:

 • Een bespreking van de stand van zaken van de As Leiden-Katwijk en de RijnlandRoute, mede naar aanleiding van de bestuursconferentie van 5 oktober. De conferentie van 5 oktober had tot doel bestuurders voldoende informatie te geven voor het maken van weloverwogen keuzes over de inrichting van woningbouwlocatie Valkenburg, de groene buffer tussen Wassenaar en Katwijk en de infrastructuur (RijnlandRoute en RijnGouweLijn-West). Omdat de RijnlandRoute net een maatschappelijke kosten/baten-analyse (MKBA) heeft gemaakt, spitste de discussie zich vooral toe op de voorkeur voor een tracé van de RijnlandRoute. Er zijn op de conferentie van 5 oktober nog geen keuzes gemaakt. Dat gebeurt uiteindelijk door het bevoegde gezag (bijvoorbeeld Provinciale Staten/Gedeputeerde Staten, de colleges van B&W van gemeenten en het Kabinet). Het was duidelijk dat de aanwezige partijen ongeveer dezelfde richting voor ogen hebben. De verschafte informatie was duidelijk genoeg om de stuurgroepen nu gerichte adviezen te laten opstellen. Op 31 oktober spreekt gedeputeerde Martin Huls met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft – met inachtname van enkele opmerkingen – ingestemd met het Uitvoeringsprogramma voor het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft het voorstel voor een nieuwe verordening voor de landschapssubsidies in de Duin- en Bollenstreek afgewezen. Het Dagelijks Bestuur wil geen nieuwe regeling, maar een voorstel hoe in overleg met gemeenten het geld voor actuele projecten het best kan worden uitgekeerd.
 • Het Dagelijks Bestuur is akkoord met het voorstel inzake regionaal onderzoek naar een passende locatie voor het vuilverwerkingsbedrijf Vliko in Leiderdorp. Het Dagelijks Bestuur wil hierbij de provincie verzoeken mede opdrachtgever te worden.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het sluiten van een mantelovereenkomst met de Milieudienst Holland Rijnland voor het uitvoeren van regionale milieutaken.
 • Het Dagelijks Bestuur gaat akkoord met het voorleggen van het voorstel aan het AB voor het instellen van een portefeuillehoudersoverleg Milieu. Het secretariaat hiervan moet worden gevoerd door de Milieudienst West-Holland.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de aangepaste opzet van de Holland Rijnland-begroting, waarmee beter meetbaar wordt in hoeverre doelstellingen ook werkelijk zijn gehaald.

De complete besluitenlijst van de vergadering van 8 oktober is eind oktober te vinden op de website van Holland Rijnland.

Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland

Van 7 tot en met 9 november 2007 worden vier van de vijf portefeuillehoudersoverleggen van Holland Rijnland gehouden. Het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda is doorgeschoven naar 19 december 2007. Tijd en locatie van dit overleg worden nog bekend gemaakt.

Het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer is op 7 november in het gemeentehuis van Teylingen (locatie Voorhout) van 10.00-13.00 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Een discussie over de vraag of de Holland Rijnland-gemeenten moeten aansluiten bij het zogeheten Dynamisch Verkeersmanagement, dat op dit moment wordt ontwikkeld door het Stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland.
 • De stand van zaken van enkele infraprojecten in de regio.
 • Een discussie over de laatste stand van zaken van de RijnlandRoute, mede naar aanleiding van de maatschappelijke kosten/baten-analyse die onlangs is opgesteld.
 • Het vervolg van de RijnGouweLijn-Oost, mede naar aanleiding van het besluit van Provinciale Staten over het tracé door de Leidse binnenstad.
 • Het beschikbaar stellen van ambtelijke capaciteit door de Holland Rijnland-gemeenten voor het Uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan, zoals dat op 19 december wordt behandeld door het Algemeen Bestuur.
 • De stand van zaken van enkele doorstromingsprojecten in de Leidse regio.

De agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.


Het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken is op 7 november 2007 van 13.30-16.30 uur in het gemeentehuis van Teylingen (locatie Voorhout). Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Een presentatie over het rapport ‘De arbeidsmarkt in Holland Rijnland’, opgesteld door Research voor Beleid.
 • De voortgang van de economische agenda van Holland Rijnland.
 • De verwerking van de input uit economische zaken in de regionale structuurvisie.
 • Een presentatie over de Oude Rijnzone.
 • De stand van zaken van de Greenport, mede naar aanleiding van de bijeenkomsten op 2 en 15 oktober.

De agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.


Het portefeuillehoudersoverleg Ruimte is op 9 november 2007 van 9.30-11.30 uur in het gemeentehuis van Oegstgeest. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Onderdeel Natuur, landschap en milieudienst

 • De portefeuillehouders wordt gevraagd te adviseren over de voorstellen aan het Algemeen Bestuur van 19 december voor het sluiten van een mantelovereenkomst met de Milieudienst West-Holland en het instellen van een portefeuillehoudersoverleg Milieu.

Onderdeel Ruimtelijke Ordening

 • De stand van zaken van de Greenport, inclusief het voorstel aan de raden van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten.

Onderdeel Wonen

 • Bezoek van gedeputeerde Manita Knoop. De gedeputeerde wil de consequenties uit de derde voortgangsrapportage Wonen voor het komende jaar toelichten. Vervolgens zal portefeuillehouder Jos Wienen een korte voorzet doen voor de prestatieafspraken van de Holland Rijnland-gemeenten, mede naar aanleiding van het gesprek met minister Vogelaar aan Leiden op 24 september. De gedeputeerde gaat tot slot in op de bouwperiode 2010-2019.
 • Een presentatie van de provincie Zuid-Holland over de werkverdeling tussen provincie en gemeente voor de omgevingsvergunning.

De agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.


Het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen vergadert op 9 november 2007 om 13.30 uur in het gemeentehuis van Oegstgeest. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Het sluiten van een mantelovereenkomst met Milieudienst West-Holland voor het uitvoeren van diverse milieutaken en het instellen van een portefeuillehoudersoverleg Milieu.
 • Het aangepaste ‘format’ voor de opzet van de begroting van Holland Rijnland, zodat beter kan worden nagegaan of bepaalde doelen ook werkelijk zijn behaald.

De agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.

Terug naar inhoudsopgave

15 oktober – Bijeenkomst Greenport Duin- en Bollenstreek

Greenport Duin- en Bollenstreek heeft op 15 oktober in de raadszaal van Teylingen (locatie Sassenheim) een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle raadsleden van de zes Greenport-gemeenten. Op de agenda stonden de ontwikkelingen in de Greenport Duin- en Bollenstreek en de rol daarin van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (in oprichting). ‘Greenport’ is een door het Rijk geïntroduceerd begrip om het grote economische belang van de tuinbouw voor de Nederlandse economie aan te geven. Het is de bedoeling de komende jaren flink te investeren in dit concept.

De bijeenkomst werd geopend door burgemeester Schelberg van Teylingen, gastheer van deze avond, met een woord van welkom aan het grote aantal aanwezige raadsleden.
Jos Wienen, burgemeester van Katwijk, en Harry Groen, burgemeester van Noordwijk, deden vervolgens het woord. Beiden zijn, samen met Jaap de Mol als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, de bestuurlijke kwartiermakers Greenport Duin- en Bollenstreek, die op 20 oktober 2006 de opdracht hebben aanvaard een ontwikkelingsmaatschappij voor de Greenport voor te bereiden.
Zij zorgden voor een heldere presentatie, waarin verleden, heden en toekomst van de Greenport Duin- en Bollenstreek, en nut en noodzaak van de oprichting van een Greenport Ontwikkelingsmaatschappij werden besproken. De ontwikkelingsmaatschappij krijgt de opdracht om de herstructurering van het Greenportgebied (het landelijke gebied van de deelnemende gemeenten) ter hand te nemen.

Wienen en Groen benadrukten dat de doelstellingen voor de Greenport Duin- en Bollenstreek, het maken van een ruimtelijke kwaliteitsslag en het versterken van economische vitaliteit van de Greenport, alleen kunnen worden bereikt als alle gemeenten samenwerken en bijdragen aan de financiering van de totstandkoming van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek. Om de samenwerking te borgen wordt momenteel tevens gewerkt aan het opstellen van afspraken tussen de gemeenten onderling en met de provincie over participatie en inzet. De twaalf Holland Rijnland-gemeenten hebben tevens 10 miljoen euro ‘project-/werkgeld’ toegezegd via het regionaal investeringsfonds. Voor de overige benodigde financiële middelen zijn aanvragen ingediend bij provincie en Rijk. Verder wordt uitgegaan van verdienvermogen van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en worden waar mogelijk externe financiers betrokken. Op den duur zal de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, die naar verwachting in het voorjaar van 2008 als zelfstandig bedrijf operationeel is, zelfverdienend moeten zijn.

Wienen en Groen legden er beiden de nadruk op dat de zes Greenport-gemeenten nu de gelederen moeten sluiten en eensluidend moeten zijn in hun besluit om te komen tot een slagvaardige en daadkrachtige uitvoeringsorganisatie. De Greenport Duin- en Bollenstreek kan zich, gelet op de vele claims die er op het gebied liggen en de onrust die dat oproept, geen vertraging permitteren. Het is een kwestie van nu of nooit!
Dat het wel en wee van de Duin- en Bollenstreek leeft bij de raadsleden, bleek uit de vragen en discussies die na de presentatie volgden. Na een uur vragen en antwoorden werd de bijeenkomst in een positieve sfeer afgesloten. De aanwezige raadsleden is gevraagd hun colleges, fracties en inwoners verder te informeren. Op 20 november 2007 zullen de kwartiermakers ook bedrijven en maatschappelijke organisaties uit het gebied door middel van een soortgelijke bijeenkomst informeren. Tevens zal de bevolking breder worden geïnformeerd. Er wordt gestreefd naar een breed publiek en privaat draagvlak voor de oprichting van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek.

Terug naar inhoudsopgave

Provincie zet RijnGouweLijn door

Een grote meerderheid van Provinciale Staten vindt dat het provinciebestuur ‘doorzettingsmacht’ mag gebruiken voor de aanleg van de RijnGouweLijn door de binnenstad van Leiden. Dat is de conclusie van de vergadering van Provinciale Staten op 17 oktober. Met 42 stemmen vóór en 10 tegen besloten de Staten in te stemmen met aanleg van de tramlijn in drie fasen. Eerst Gouda-Alphen, dan Alphen-Leiden (Lammenschans) en ten slotte door de Leidse binnenstad. Tussen 2011 en 2015 moet de regionale tramlijn klaar zijn. Uiteindelijk moet er een tramverbinding tussen Gouda en de Noordzeekust ontstaan.
De SP, D66 en de Partij voor de Dieren probeerden de besluitvorming uit te stellen. Een referendum in Leiden leverde een meerderheid van de kiezers op tégen de tramlijn door de binnenstad. Provinciale Staten vinden echter dat één gemeente niet mag uitmaken wat er gebeurt, als alle andere betrokken gemeenten voor zijn.
De drie fracties die tegen stemden vinden ook dat er nog onduidelijkheid bestaat over de exploitatiekosten. Maar een ruime meerderheid vertrouwt erop dat de kosten niet dramatisch afwijken van wat bij vergelijkbare tramlijnen gebruikelijk is.
(bron: persbericht provincie Zuid-Holland)

Terug naar inhoudsopgave

Prijzen voor vrijwilligersprojecten ‘civil society’ uitgereikt

De projecten M25van de Bakkerij uit Leiden, ‘Holland Rijnland geeft injectie’ van Meander en ‘Hart voor je buurt’ uit Lisse kunnen het komende jaar op samen 30.000 euro subsidie rekenen. Dat bleek tijdens het congres ‘Civil society en de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning’, op maandag 15 oktober in vergadercentrum De Nachtegaal in Lisse.
De afgelopen maanden heeft Holland Rijnland burgers, verenigingen en organisaties in Holland Rijnland uitgenodigd om projecten in te dienen op het gebied van de civil society, die passen binnen één of meer van de negen prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarbij ging het om projecten voor en door burgers die op een originele wijze de leefbaarheid van wijken en buurten of de zelfredzaamheid van groepen als ouderen, gehandicapten en zieken vergroten.
De eerste prijs van 15.000 euro is uitgereikt aan het project M25 van de Bakkerij uit Leiden. M25 gaat met jongeren aan de slag in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. De jongeren zetten zich in voor groepen als ouderen, daklozen en verslaafden.
De tweede prijs wordt gedeeld (elk 7.500 euro) door het project ‘Hart voor je buurt’ van het maatschappelijk werk in Lisse en het project “Holland Rijnland geeft injectie” van Meander. Beide projecten gaan er van uit dat bewoners van een buurt zelf komen tot activiteiten voor en door buurtbewoners. Hiermee wordt de leefbaarheid van de buurt vergroot.

Meer informatie, inclusief het volledige juryrapport, is te vinden op de website van Holland Rijnland via deze link.

Terug naar inhoudsopgave

7 november – Opening VSO/ZMOK-locatie Leo Kannerschool

Woensdag 7 november zal, in aanwezigheid van staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs, de nieuwe VSO/ZMOK-locatie van de Leo-Kannerschool in Sassenheim worden geopend. Ook zal de overeenkomst tussen de gemeenten en de school worden ondertekend, die zowel deze nieuwe vestiging voor VSO/ZMOK-onderwijs mogelijk maakt, als de vestiging in Leiden voor diplomagericht onderwijs voor jongeren met een autistische stoornis. Met de ondertekening komt officieel een einde aan een periode van bijna een jaar waarin de Holland Rijnland-gemeenten hebben gewerkt aan de totstandkoming van extra onderwijsplaatsen voor kinderen met ernstige gedragstoringen in de regio. De bijeenkomst is in het PC Hooft-college Teylingen, locatie Sassenheim, Jacoba van Beierenlaan 6. Aanvang 10.00 uur.

Het volledige programma is te vinden op de website van Holland Rijnland.

Terug naar inhoudsopgave

1 en 2 november – Slotmanifestaties atelier Zuidvleugel in Rotterdam en Leiden

Met twee bijeenkomsten op 1 en 2 november wordt het atelier Zuidvleugel afgesloten. De bijeenkomsten zijn voor alle belangstellenden toegankelijk. De bijeenkomst van 1 november wordt gehouden in het Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam, de bijeenkomst van 2 november in het Scheltemacomplex in Leiden. Beide bijeenkomsten beginnen om 12.00 uur.
Thema van de bijeenkomst van donderdag 1 november is “Het regionale ontwerp in actie” en behandelt de regionale planning van de Zuidvleugel in al haar facetten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de Stedenbaan, woonwerkmilieus, groen-blauwe ruimte en de ruimtelijke ontwikkelingskansen voor de Zuidvleugel. ‘s Avonds is de slotlezing in de serie over de netwerkstad.
Thema van de bijeenkomst van 2 november is “Een panorama van de Zuidvleugel”. Deze bijeenkomst bestaat uit een excursie onder leiding van Philippe Terrier-Hermann, Mateusz Herczka, Hootchie Cootchie en Willem de Ridder. ‘s Avonds is er een informele afsluitende bijeenkomst.
Het Atelier Zuidvleugel is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en richt zich op de uitwerking van de ruimtelijke opgave van de Zuidvleugel in de Randstad. Partners in het Atelier Zuidvleugel zijn de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag, het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel, het ministerie van VROM en de kennisprogramma’s Habiforum en Transumo.

Meer informatie tel. (070) 441 83 05 of [email protected].
Internet: www.atelierzuidvleugel.nl.

Terug naar inhoudsopgave

6 december – Vijfde Bestuurdersconferentie Zuidvleugel in Leiden

Op donderdagmiddag 6 december 2007 is de vijfde Bestuurdersconferentie Zuidvleugel in Leiden. De conferentie is uitsluitend bedoeld voor bestuurders uit de Zuidvleugel, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Hoofddoelstellingen van de conferentie zijn:

 • Het verder verdiepen van de samenwerking in de Zuidvleugel tegen de achtergrond van het Urgentieprogramma Randstad.
 • Het bespreken van de regionale agenda aan de hand van vier onderwerpen: het investeringspakket ZVL 2006-2015; de verstedelijkingsstrategie 2010-2020; de Groenstrategie Zuidvleugel 2020 en de hoofdopgave Deltapoort.

Het voorlopige programma start om 12.30 uur met een inloop en lunch. De afsluiting is rond 17.00 uur. De conferentie wordt gehouden in de Pieterskerk in Leiden.

Meer informatie bij Marleen Verton van het Zuidvleugelbureau, tel. (070) 441 83 03. Internet: www.atelierzuidvleugel.nl.

Terug naar inhoudsopgave

22 november – Bijeenkomst bollenschuren

De Adviesgroep Bollenerfgoed organiseert op donderdag 22 november een lunchbijeenkomst over de resultaten van het regionale bollenschurenbeleid. De bijeenkomst is bedoeld voor ambtenaren die zich bezighouden met bescherming en herbestemming van bollenschuren, bijvoorbeeld van de afdelingen Ruimte/Bouwen/Wonen en/of van de afdelingen Cultuur/Monumenten.
In 2005-2006 is de beleidsnota “Naar een Regionaal Bollenschurenbeleid” opgesteld, die in februari 2006 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Hierin is de Regionale Collectie Bollenschuren opgenomen en is een aantal beleidsmaatregelen voor bescherming en herbestemming voorgesteld. Het Regionaal Bollenschurenbeleid is sindsdien op lokaal niveau ingevoerd. De bijeenkomst in Lisse is bedoeld om de balans van de afgelopen anderhalf jaar op te maken.
De bijeenkomst op 22 november wordt van 12.00-13.30 uur gehouden in het Centrum voor Cultuurhistorie “De Vergulde Zwaan” aan de 1e Havendwarsstraat 4 in Lisse.
Aanmelding per e-mail is mogelijk via:
[email protected]

Terug naar inhoudsopgave

Bevoegdheden ruimtelijke ordening voor WGRplus-regio’s van de baan

 De Tweede Kamer heeft ingestemd met het CDA/VVD-amendement voor het leeglaten van hoofdstuk 5 van de invoeringswet voor de Wet ruimtelijke ordening, waarin de intergemeentelijke bevoegdheden zijn vastgelegd. Dat houdt in dat de WGRplus-regio’s geen bijzondere bevoegdheden krijgen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening. Intergemeentelijke samenwerking blijft uiteraard mogelijk, maar dan net als in elke andere WGR-regio: op basis van instemming van de raden van de deelnemende gemeenten. Voorts blijven de door WGRplus-regio’s vastgestelde regionale structuurplannen met hun concrete beleidsbeslissingen van kracht onder het overgangsrecht van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening tot het verstrijken van de geldigheid.
Het CDA/PvdA/VVD-amendement over het schrappen van een bepaling, waarmee een verleende bouwvergunning achteraf op grond van de Woningwet kan worden ingetrokken, is bij de stemmingen van dinsdag 9 oktober aangenomen. Het amendement van het CDA om de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten voorlopig nog buiten de beheersverordening te laten en eerst meer ervaring met het instrument op te doen is verworpen. Dat gold ook voor de motie van SP-woordvoerder Van Leeuwen, waarin werd gevraagd voor belangrijke thema’s, zoals klimaatbestendigheid en openheid landschap, een rijksstructuurvisie verplicht te stellen.

Terug naar inhoudsopgave

Gedeputeerde Manita Koop wil oplossing huisvesting Polen

Gedeputeerde Manita Koop (CDA) van Ruimtelijke Ordening, Wonen, Arbeidsmarkt en Onderwijs wil dat er een oplossing komt voor de huisvestingsproblemen voor Polen. Zij heeft hiervoor de Bollenstreek uitgenodigd om met een gezamenlijke visie te komen op het omgaan met tijdelijke arbeidskrachten. Dit stelde zij onlangs tijdens een bijeenkomst in Lisse, die was georganiseerd door Bollenstreek-gemeenten.
“In de streek werken enkele duizenden Polen. Vaak is de huisvesting een probleem. In leegstaande woningen of vakantiehuisjes zitten ze doorgaans met te veel onder niet-aanvaardbare omstandigheden. Ze vervelen zich, zitten zonder vrouw en kinderen.” Koop vindt dat wanneer je met elkaar vaststelt dat de Greenport, waarvan de Bollenstreek deel uitmaakt, een belangrijke economische peiler is, je niet de andere kant op kunt kijken wanneer er zich een arbeidsprobleem voordoet dat wordt opgelost met hulp van Poolse medewerkers. “Het zijn de gevolgen van de Europese eenwording, waardoor het gelukkig eenvoudiger is geworden hier in de Bollenstreek met voldoende medewerkers omzet te kunnen draaien. Dit verschijnsel heeft maatschappelijke, sociale, economische, veiligheids- en ruimtelijke ordeningsgevolgen, waarop wij een zo goed mogelijk antwoord moeten geven.”
“Elke keer ad hoc oplossingen geven niet altijd het gewenste effect, hoewel er gelukkig ook goede voorbeelden bestaan. Wanneer de gemeenten een gezamenlijke visie op dit specifieke huisvestingsprobleem voor hier tijdelijk verblijvende Polen geven, gaan we op basis daarvan in overleg met de regio aan een praktische oplossing werken,” stelde Koop.
(bron: provincie Zuid-Holland)

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net