Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Algemeen Bestuur Holland Rijnland

— Kort verslag vergadering 31 oktober 2007 —

Op 31 oktober vergaderde het Algemeen Bestuur in het gemeentehuis van Oegstgeest.

De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur is op 19 december 2007 en begint om 18.00 uur. Na afloop van deze vergadering is er om 19.30 uur een extra bijeenkomst voor raadsleden over de regionale structuurvisie.

Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Agenda vergadering 8 november 2007 —

De volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland is op donderdag 8 november 2007. Naast de stand van zaken van de regionale structuurvisie en het regionale investeringsfonds, bespreekt het Dagelijks Bestuur de volgende onderwerpen:

 • De stand van zaken van de RijnlandRoute en de RijnGouweLijn.
 • Het uitstel van de gereedmelding in het kader van de BWS-subsidies van een project van 64 sociale huurwoningen in Voorschoten.
 • Het intergemeentelijke voorontwerpstructuurplan Trappenberg-Kloosterschuur gemeente Katwijk en Teylingen.
 • De reactie op de streekplanherziening van de provincie Zuid-Holland.
 • Het verzoek voor toekenning van stadsvernieuwingsurgentie voor twee huurders van een particuliere verhuurder in Voorschoten.
 • De vergaderingen van het Algemeen Bestuur op 31 oktober en 19 december.
 • De vergadering wordt afgesloten met een gedachtenwisseling met de heer G.A.A. Verkerk, lid van het Dagelijks Bestuur van de regio Haaglanden, over het Regionaal Structuurplan Haaglanden. De heer Verkerk zal voor deze gelegenheid de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland bezoeken.

De volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur is op 22 november 2007.


— Kort verslag extra vergadering 31 oktober 2007 —

Op 31 oktober 2007 was er een extra vergadering van het Dagelijks Bestuur over de conceptversie van de regionale structuurvisie. De leden van het Dagelijks Bestuur hebben dit eerste concept besproken en aanbevelingen gedaan om het hier en daar nog wat aan te scherpen, zodat de dilemma’s en keuzes waar de Holland Rijnland-gemeenten voor staan beter in beeld komen. Het is de bedoeling deze eerste conceptversie van de regionale structuurvisie op 9 november te presenteren aan de colleges van de twaalf gemeenten. Op 19 december wordt de volgende conceptversie van de structuurvisie gepresenteerd aan raadsleden en bestuurders uit de twaalf gemeenten tijdens de bijeenkomst op het voormalige marinevliegveld Valkenburg.
Het Dagelijks Bestuur sprak 31 oktober ook over het overleg van provinciaal gedeputeerde Govert Veldhuijzen met minister van Verkeer Camiel Eurlings over de RijnlandRoute. Tijdens het overleg met de minister is de RijnlandRoute niet aan de orde gekomen. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt, waarvoor ook minister Jacqueline Cramer van VROM is uitgenodigd.

Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland

Op 7 en 9 november 2007 worden vier van de vijf portefeuillehoudersoverleggen van Holland Rijnland gehouden. Het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda is doorgeschoven naar 19 december 2007. Tijd en locatie van dit overleg worden nog bekend gemaakt.

Het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer is op 7 november in het gemeentehuis van Teylingen (locatie Voorhout) van 10.00-13.00 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Een discussie over de vraag of de Holland Rijnland-gemeenten moeten aansluiten bij het zogeheten Dynamisch Verkeersmanagement, dat op dit moment wordt ontwikkeld door het Stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland.
 • De stand van zaken van enkele infraprojecten in de regio.
 • Een discussie over de laatste stand van zaken van de RijnlandRoute, mede naar aanleiding van de maatschappelijke kosten/baten-analyse die onlangs is opgesteld.
 • Het vervolg van de RijnGouweLijn-Oost, mede naar aanleiding van het besluit van Provinciale Staten over het tracé door de Leidse binnenstad.
 • Het beschikbaar stellen van ambtelijke capaciteit door de Holland Rijnland-gemeenten voor het Uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan, zoals dat op 19 december wordt behandeld door het Algemeen Bestuur.
 • De stand van zaken van enkele doorstromingsprojecten in de Leidse regio.

De agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.


Het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken is op 7 november 2007 van 13.30-16.30 uur in het gemeentehuis van Teylingen (locatie Voorhout). Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Een presentatie over het rapport ‘De arbeidsmarkt in Holland Rijnland’, opgesteld door Research voor Beleid.
 • De voortgang van de economische agenda van Holland Rijnland.
 • De verwerking van de input uit economische zaken in de regionale structuurvisie.
 • Een presentatie over de Oude Rijnzone.
 • De stand van zaken van de Greenport, mede naar aanleiding van de bijeenkomsten op 2 en 15 oktober.

De agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.


Het portefeuillehoudersoverleg Ruimte is op 9 november 2007 van 10.00-13.00 uur in het gemeentehuis van Oegstgeest. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Onderdeel Natuur, landschap en milieudienst

 • De portefeuillehouders wordt gevraagd te adviseren over de voorstellen aan het Algemeen Bestuur van 19 december voor het sluiten van een mantelovereenkomst met de Milieudienst West-Holland en het instellen van een portefeuillehoudersoverleg Milieu.

Onderdeel Ruimtelijke Ordening

 • De stand van zaken van de Greenport, inclusief het voorstel aan de raden van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten.

Onderdeel Wonen

 • Bezoek van gedeputeerde Manita Knoop. De gedeputeerde wil de consequenties uit de derde voortgangsrapportage wonen voor het komende jaar toelichten. Vervolgens zal portefeuillehouder Jos Wienen een korte voorzet doen voor de prestatieafspraken van de Holland Rijnland-gemeenten, mede naar aanleiding van het werkbezoek van minister Vogelaar aan Leiden op 24 september. De gedeputeerde gaat tot slot in op de bouwperiode 2010-2019.
 • Een presentatie van de provincie Zuid-Holland over de werkverdeling tussen provincie en gemeente voor de omgevingsvergunning.

De agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.


Het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen vergadert op 9 november 2007 van 13.30-16.30 uur in het gemeentehuis van Oegstgeest. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Het sluiten van een mantelovereenkomst met Milieudienst West-Holland voor het uitvoeren van diverse milieutaken en het instellen van een portefeuillehoudersoverleg Milieu.
 • Het aangepaste ‘format’ voor de opzet van de begroting van Holland Rijnland, zodat beter kan worden nagegaan of bepaalde doelen ook werkelijk zijn behaald.

De agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.


Op de voorlopige agenda van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van 19 december 2007 staan de volgende onderwerpen:

 • Een bespreking van het arbeidsmarktbeleid in Holland Rijnland.
 • Het jaarverslag 2006 van het Regionaal Bureau Leerplicht en de effectrapportage van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC).
 • De stand van zaken van de Regionale Agenda Samenleving, en voorstellen voor 2008.
  Samen met portefeuillehouders van de Rijnstreekgemeenten:
 • De voortgang van de Ketenaanpak en presentatie van de Verwijsindex.
 • Het elektronische kinddossier.
Terug naar inhoudsopgave

7 november – Opening VSO/ZMOK-locatie Leo Kannerschool

De opening van de nieuwe VSO/ZMOK-locatie die gepland stond op 7 november is komen te vervallen. Een nieuwe datum zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.

Terug naar inhoudsopgave

20 november – Informatiebijeenkomst Greenport Duin- en Bollenstreek in Rijnsburg

Op 20 november 2007 organiseert Holland Rijnland voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen bij de Greenport Duin- en Bollenstreek een informatiebijeenkomst over de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) Duin- en Bollenstreek (in oprichting). De bijeenkomst is een vervolg op het eerste Greenport Congres van 4 april 2007 en wordt gehouden in een zaal van bloemenveiling Flora Holland aan de Laan van Verhof 3 in Rijnsburg.
De wethouders van de zes Greenport-gemeenten en de kwartiermakers informeren de bezoekers van de bijeenkomst over de achtergronden van het Greenport-proces en de stand van zaken en toekomstverwachtingen rond de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. Tijdens de bijeenkomst is uitgebreide gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie.
Deelnemers van eerdere bijeenkomsten hebben per post een uitnodiging ontvangen. Zij kunnen het daar bijgevoegde aanmeldformulier faxen naar (071) 523 90 99 of terugsturen naar Holland Rijnland, postbus 558, 2300 AN Leiden.

Meer informatie over de Greenport Duin- en Bollenstreek en de bijeenkomst van 20 november op de website van Holland Rijnland.

Terug naar inhoudsopgave

22 november – Bijeenkomst bollenschuren

De Adviesgroep Bollenerfgoed organiseert op donderdag 22 november een lunchbijeenkomst over de resultaten van het regionale bollenschurenbeleid. De bijeenkomst is bedoeld voor ambtenaren die zich bezighouden met bescherming en herbestemming van bollenschuren, bijvoorbeeld van de afdelingen Ruimte/Bouwen/Wonen en/of van de afdelingen Cultuur/Monumenten.

In 2005-2006 is de beleidsnota “Naar een Regionaal Bollenschurenbeleid” opgesteld, die in februari 2006 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Hierin is de Regionale Collectie Bollenschuren opgenomen en is een aantal beleidsmaatregelen voor bescherming en herbestemming voorgesteld. Het Regionaal Bollenschurenbeleid is sindsdien op lokaal niveau ingevoerd. De bijeenkomst in Lisse is bedoeld om de balans van de afgelopen anderhalf jaar op te maken.

De bijeenkomst op 22 november wordt van 12.00-13.30 uur gehouden in het Centrum voor Cultuurhistorie “De Vergulde Zwaan” aan de 1e Havendwarsstraat 4 in Lisse.

Aanmelding per e-mail is mogelijk via: [email protected]

Terug naar inhoudsopgave

6 december – Vijfde Bestuurdersconferentie Zuidvleugel in Leiden

Op donderdagmiddag 6 december 2007 is de vijfde Bestuurdersconferentie Zuidvleugel in Leiden. De conferentie is uitsluitend bedoeld voor bestuurders uit de Zuidvleugel, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
Dit jaar staat de verankering van de Zuidvleugel in het Randstedelijke perspectief (Urgentieprogramma Randstad) centraal. De urgentie van een hernieuwde agenda voor de Zuidvleugel is dit jaar ook bekrachtigd door een rapport van de OESO. Intensivering van de samenwerking in de Zuidvleugel is noodzakelijk om de internationale concurrentiepositie te verbeteren. De deelnemers zullen op 6 december de te volgen koers bespreken voor de belangrijkste thema’s. Dit vormt de input voor de op te stellen hernieuwde agenda.
Het voorlopige programma start om 12.30 uur met een inloop en lunch. De afsluiting is rond 17.00 uur. De conferentie wordt gehouden in de Pieterskerk in Leiden.

Meer informatie bij Marleen Verton van het Zuidvleugelbureau, tel. (070) 441 83 03. Internet: www.atelierzuidvleugel.nl.

Terug naar inhoudsopgave

13 december 2007 – Regiomiddag voor ambtenaren Holland Rijnland-gemeenten

Op donderdag 13 december organiseert Holland Rijnland speciaal voor ambtenaren uit de twaalf Holland Rijnland-gemeenten een informatiebijeenkomst over alle actuele projecten en ontwikkelingen de regio. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt.
Tijdens de bijeenkomst zullen medewerkers van Holland Rijnland de aanwezigen ‘in sneltreinvaart’ bijpraten over regionale onderwerpen als de RijnGouweLijn (oost en west), de nieuwe vestiging VSO/ZMOK, de Greenport en Greenportontwikkelingsmaatschappij, woningbouw, de RijnlandRoute, de leer- en kwalificatieplicht, de ontwikkeling van de locatie Valkenburg, Woonzicht.nl, de evaluatie woonruimteverdeling, Leiden bioscience, de regionale openbaar vervoervisie, het regionale arbeidsmarktbeleid, de verbreding van de A4, de mogelijke aansluiting van de gemeenten uit de Rijnstreek en de regionale structuurvisie.
Vanzelfsprekend is er de mogelijkheid om vragen te stellen en kennis te maken met collega’s uit andere gemeenten.
Aanmelding is mogelijk door een mail te sturen naar
[email protected], onder vermelding van: ‘Aanmelding Informatiebijeenkomst Holland Rijnland’, naam, organisatie en adresgegevens. De definitieve uitnodiging met locatie volgt zo snel mogelijk.

Terug naar inhoudsopgave

Tracé RijnlandRoute teruggebracht naar voorkeurstracé

Op dinsdag 30 oktober heeft de stuurgroep RijnlandRoute gekozen voor een voorkeurstracé voor de nieuwe wegverbinding, dat vervolgens verder zal worden bestudeerd. Het voorkeurstracé loopt van de A4 via de gemeente Voorschoten ten zuiden van de bebouwde kom van Leiden, zoveel mogelijk gebundeld met de A44 en de N 206, naar Katwijk.

De RijnlandRoute moet een oplossing bieden voor de toenemende verkeersdrukte in de regio. In de stuurgroep RijnlandRoute zitten vertegenwoordigers van de provincie, regio Holland Rijnland en betrokken gemeenten. De stuurgroep vindt dat het hele tracé, dat langs en door woonwijken gaat, uiterst zorgvuldig moet worden ingepast. In Voorschoten kan dat betekenen dat er een geboorde tunnel wordt gebouwd. Bijzondere aandacht vraagt ook de aansluiting op de A44, gelet op het belang van de groene bufferzone bij Maaldrift. De stuurgroep laat hiermee het alternatieve Korte Vliettracé door Leiden als mogelijkheid vallen, omdat dit duurder is en technisch riskant. De vertegenwoordiger in de stuurgroep van de gemeente Voorschoten kon zich bij die laatste conclusie nog niet aansluiten.

In de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) zijn acht mogelijke tracés onderzocht. In dit onderzoek zijn de meest recente cijfers meegenomen, zoals actuele bevolkings- en mobiliteitscijfers (in verband met de te verwachten drukte in de spits) en het aantal te bouwen woningen ten westen van Leiden, waaronder Valkenburg.
Op basis van dit onderzoek heeft de stuurgroep het aantal mogelijke tracés nu teruggebracht naar één. Dit is echter in feite alleen nog maar een dikke viltstiftstreep op een kaart. Vanaf nu start een zogeheten projectMER-onderzoek om te kijken hoe de RijnlandRoute het best kan worden ingepast. Hierbij wordt in detail gekeken naar de milieueffecten van verschillende uitvoeringsvarianten van het voorkeurstracé. Naar verwachting zal dit onderzoek in de loop van 2009 klaar zijn.

Op 31 oktober was het overleg van provinciaal gedeputeerde Govert Veldhuijzen met minister Camiel Eurlings over onder meer de RijnlandRoute. Tijdens dit overleg is de beoogde wegverbinding echter niet aan de orde gekomen. De bedoeling is de RijnlandRoute te bespreken tijdens een nieuw overleg medio november, waarbij dan ook minister Jacqueline Cramer van VROM is betrokken.
(bron: provincie Zuid-Holland)

Terug naar inhoudsopgave

Handtekeningen gezet voor het Urgentieprogramma Randstad

In de Ridderzaal in Den Haag is maandag 29 oktober de bestuurlijke aftrap gegeven voor uitvoering van het Urgentie Programma Randstad (UpR). In het UpR werken het Rijk, provincies en gemeenten intensief samen om 33 projecten op het gebied van bereikbaarheid en ruimtelijke ordening voortvarend aan te pakken. De verschillende projecten moeten de Randstad economisch versterken en de kwaliteit van leven doen toenemen.
Tijdens de bijeenkomst in de Ridderzaal tekenden zo’n veertig bestuurders contracten om samen uitvoering te geven aan het UpR. Het was de eerste zogeheten Randstad Urgent-conferentie, een bijeenkomst die jaarlijks zal terugkeren.

Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft acht projecten toebedeeld gekregen waarvoor de gedeputeerden en één bewindspersoon rechtstreeks bestuurlijk verantwoordelijk zijn. De gedeputeerden Erik van Heijningen en Lenie Dwarshuis vertelden op de conferentie wat zij de komende jaren denken te bereiken met hun projecten, respectievelijk Project Mainport Zuid (doortrekken van de A4 Zuid) en Zwakke Schakels (kustversterking).
De lijst met bestuurlijke trekkers voor de Randstad Urgent-projecten is in nauw overleg tussen Rijk en regio tot stand gekomen. Eén minister of staatssecretaris is verantwoordelijk voor de besluitvorming op het niveau van het Rijk, één regionale bestuurder neemt de besluitvorming in de regio voor zijn of haar rekening. Onder aanvoering van minister Eurlings maken de duo’s afspraken over resultaten en deadlines in de deelprojecten.
(bron: provincie Zuid-Holland)

Een kaart met het voorkeurstracé staat op de website van de provincie Zuid-Holland.

Terug naar inhoudsopgave

CROS boos over uitspraken wethouder Haarlemmermeer

In een open brief van eind oktober aan de gemeente Haarlemmermeer spreekt voorzitter John Steegh van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS, Cluster Zuidwest) zijn ongenoegen uit over uitspraken van wethouder Bezuijen in het Haarlems Dagblad van 20 september over het verplaatsen van de uitvliegroute van Schiphol van Hoofddorp-West naar de Bollenstreek. Daarmee zou de woningbouw in Hoofddorp-West moeten worden veilig gesteld. Als de Bollenstreek niet wil meewerken, moeten de in Hoofddorp geplande woningen worden verplaatst naar de Bollenstreek. De Bollenstreek zou dus moeten kiezen tussen meer vliegtuigen of meer woningbouw.
Steegh schrijft dat de uitspraken van Bezuijnen hebben geleid tot veel onrust in de Bollenstreek. Hij vindt ook dat dit soort uitspraken in het CROS-overleg moeten worden besproken en niet zonder raadpleging van de betrokken gemeenten via de media naar buiten mogen worden gebracht. Steegh zegt begrip te hebben voor de problemen met woningbouw en vliegtuiglawaai in Hoofddorp. De gemeente moet die problemen echter niet afschuiven op de Bollenstreek. Hij roept op om in gezamenlijk overleg te werken aan een oplossing voor het vliegtuiglawaai.

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net