Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Algemeen Bestuur Holland Rijnland

— Agenda vergadering 25 juni 2008 —

Op woensdag 25 juni 2008 komt het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland bijeen in het gemeentehuis van Oegstgeest. De vergadering begint om 20.00 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • De stand van zaken van de RijnlandRoute en de woonruimteverdeling.
 • De jaarrekening 2007 van Holland Rijnland.
 • De ontwerp-begroting 2009 van Holland Rijnland.
 • De financiële regeling voor het mogelijke uittreden van de gemeente Alkemade.
 • De Managementrapportage per 1 april 2008.
 • De eerste wijziging van het reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Deze wijziging regelt het spreekrecht van niet-leden van het Algemeen Bestuur.
  “ De archiefverordening Holland Rijnland 2008.

De stukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur zijn (vanaf woensdag) te vinden op de website van Holland Rijnland.

http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen/Algemeen_Bestuur

Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Agenda vergadering 19 juni 2008 —

Op donderdag 19 juni is de eerstvolgende vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Op de agenda staan, naast de vaste onderwerpen regionale structuurvisie en Rijnlandroute, de volgende onderwerpen:

 • Het klachtenreglement Holland Rijnland 2008.
 • De aanwijzing en het mandaat van de klachtencoördinator.
 • De voordracht voor een nieuw lid van de regionale urgentiecommissie.
 • Het ontwerp van de gedeeltelijke herziening van het Streekplan Zuid-Holland West 2003 As Leiden-Katwijk.
 • Het Integrale Structuurplan (ISP) Valkenburg.

De volgende vergadering is op 3 juli 2008.


— Kort verslag vergadering 29 mei 2008 —

De vorige vergadering van het Dagelijks Bestuur was op 29 mei. Op de agenda stonden, behalve de vaste onderwerpen regionale structuurvisie en RijnlandRoute, de volgende onderwerpen:

 • Het Dagelijks Bestuur heeft de stand van zaken van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij besproken. Daarbij ging het onder meer over de rol van het bedrijfsleven en het bijeenroepen van de stuurgroep Pact van Teylingen.
 • In het kader van de As Leiden-Katwijk en de Greenport heeft het Dagelijks Bestuur, mede met het oog op de gesprekken met de provincie en het ministerie van Verkeer en Waterstaat, gesproken over financieringsmogelijkheden van de RijnlandRoute. Het doel is om de nieuwe wegverbinding nog dit jaar in het Randstad Urgent-programma opgenomen te krijgen.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft kort teruggeblikt op de medio mei gehouden portefeuillehoudersoverleggen.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het concept en de verdere procedure voor de aangepaste Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2008. De nieuwe verordening is erop gericht vooral jonge starters op de woningmarkt meer kansen te geven. Het is de bedoeling dat het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland het stuk op 29 oktober vaststelt, waarna de nieuwe verordening op 1 januari 2009 van kracht kan worden.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het advies van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van medio mei over het spreekrecht bij vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Over onderwerpen die niet behoren tot de bevoegdheid van Holland Rijnland kan de voorzitter een besluit nemen.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de nieuwe archiefverordening voor Holland Rijnland. Archiefstukken zullen voortaan worden bewaard in het Regionaal Archief van Leiden.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft naar aanleiding van het advies van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen ingestemd met het voorstel om in de ontwerpbegroting van Holland Rijnland voor 2009 ook de bijdragen van de gemeenten in het kader van de regionale investeringsstrategie op te nemen.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft de opmerking van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen over de managementrapportage per 1 april 2008 overgenomen.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 juni 2008.
Terug naar inhoudsopgave

Provincie en Leiden eens over RijnGouweLijn via Hooigracht en Langegracht

Vanaf 2015 rijdt de RijnGouweLijn in Leiden van Leiden Lammenschans via de Hooigracht, de Langegracht en het Schuttersveld naar Leiden Centraal Station en verder. Dit kan alleen als de Hooigracht autoluw wordt en het doorgaande verkeer via een nieuw aan te leggen Ringweg-Oost gaat rijden. Dit is in de kern het akkoord dat provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden op hoofdlijnen hebben bereikt. De afspraken rondom het nieuwe tracé door Leiden hebben zij vastgelegd. Aan het einde van het jaar, wanneer meer details bekend zijn, moet dit uitmonden in een definitieve bestuursovereenkomst.

Het nieuwe tracé via de Hooigracht en Langegracht is ten minste gelijkwaardig aan het tracé via de Breestraat. Op vijf van de acht toetsingscriteria scoort het nieuwe tracé beter. Zo kan de tram een betrouwbaarder dienstregeling rijden, doordat op de Hooigracht en Langegracht dubbelspoor kan worden aangelegd. Bovendien is het tracé over de Hooigracht/Langegracht veiliger, onder meer omdat er meer ruimte blijft voor vrijliggende fietspaden. Het tracé over de Hooigracht is wel duurder dan dat over de Breestraat (83,3 miljoen euro in plaats van 70,6 miljoen euro). Ook biedt het op de korte termijn minder ontwikkelingskansen voor het bestaande winkelgebied rond de Breestraat.

Om de RijnGouweLijn via de Hooigracht en Langegracht te laten rijden, zijn maatregelen nodig om de bereikbaarheid van Leiden te verbeteren. De meest opvallende maatregel is het autoluw maken van de Leidse binnenstad. Hiervoor is de aanleg van de Ringweg-Oost nodig. In het huidige voorstel is een aantal voorkeursvarianten voor de Ringweg-Oost aangegeven. De Ringweg-Oost wordt deze zomer ter inspraak gelegd. De provincie levert een substantiële financiële bijdrage aan de Ringweg Oost. Ook de ontsluiting van het Bio Science Park maakt onderdeel uit van het pakket bereikbaarheidsmaatregelen.
De provincie en gemeente hebben de afspraken vastgelegd in een interim bestuursovereenkomst op hoofdlijnen. Eind dit jaar moet er een definitieve bestuursovereenkomst liggen, met daarbij een definitief ontwerp voor de inpassing over de Hooigracht, de Langegracht en het Schuttersveld en een meer nauwkeurige raming van de kosten. Hoe de tram precies over dit tracé wordt ingepast, wordt de komende maanden onder meer met belanghebbenden besproken.

In de overeenkomst is afgesproken dat de provincie 10 miljoen euro en de gemeente Leiden 2,7 miljoen euro van de extra kosten van het tracé via de Hooigracht en Langegracht voor hun rekening nemen. Omdat op de kostenraming nog een brede marge van 25% zit, hebben zij tevens afgesproken dat beide partijen de voorkeur geven aan het Breestraat-tracé, wanneer blijkt dat de raming van het Hooigracht-Langegracht-tracé meer dan 91 miljoen euro bedraagt. In die situatie is het Hooigracht-Langegracht-tracé niet meer gelijkwaardig aan het Breestraat-tracé.

De afspraken in de interim bestuursovereenkomst op hoofdlijnen moeten nog door de gemeenteraad en Provinciale Staten worden beoordeeld. De Leidse raad vergadert hier op 19 juni over, Provinciale Staten op 25 juni.
(bron: provincie Zuid-Holland).

Zie ook: www.rijngouwelijn.nl

Terug naar inhoudsopgave

Gedeputeerde Staten stellen voorkeurstracé RijnlandRoute vast

Gedeputeerde Staten hebben het voorkeurstracé vastgesteld voor de nieuwe RijnlandRoute. Dit tracé zal in de volgende fase, de project-MER, nader worden onderzocht. Naast het vaststellen van het voorkeurstracé, hebben Gedeputeerde Staten ook de nut- en noodzaaknotitie en de herziene Maatschappelijke Kosten-/Batenanalyse (MKBA) geaccepteerd. Vorige week al schaarden de leden van de Stuurgroep zich unaniem achter de herziene MKBA.

De beoogde RijnlandRoute loopt vanaf de A4 via de gemeente Voorschoten ten zuiden van de bebouwde kom van Leiden door naar Katwijk en is daarbij zoveel mogelijk gebundeld met de A44 en de N206. Net als de Stuurgroep kiest GS voor een zorgvuldige inpassing. In Voorschoten heeft een weg op maaiveld niet de voorkeur en wordt gedacht aan bijvoorbeeld een tunnel. Bijzondere aandacht vraagt ook de aansluiting op de A44. Zeker gelet op het belang van de groene bufferzone bij Maaldrift.
Op de MKBA en de nut- en noodzaaknotitie is de afgelopen tijd kritiek geuit, onder andere door de Randstedelijke Rekenkamer. Gedeputeerde Staten hebben zich deze kritiek ter harte genomen en daarom de MKBA herzien. Zo is het nulalternatief expliciet uitgewerkt en tot op effectniveau beschreven. Dit is de referentiesituatie waarbij geen RijnlandRoute wordt aangelegd. De onderzochte alternatieven in de MKBA zijn met dit alternatief vergeleken.
Daarnaast heeft er een correctie plaatsgevonden op het bepalen van de maatschappelijke opbrengsten (baten) van de verschillende alternatieven. Hierbij kwam het voorkeurstracé positief uit de bus. Alle herzieningen die zijn doorgevoerd leiden opnieuw tot de keuze voor het voorkeurstracé van de nieuwe RijnlandRoute.

Provinciale Staten zijn nu aan zet. Zij spreken zich op 25 juni uit over het voorkeurstracé en de bijbehorende stukken. Daarna wordt dit tracé in de vervolgfase van de planstudie naar de nieuwe RijnlandRoute, namelijk de project-MER, verder uitgewerkt. De eerste stap in de project-MER is het opstellen van een startnotitie. In deze startnotitie worden de uitgangspunten voor het milieueffectonderzoek beschreven, zoals de varianten die binnen dit tracé mogelijk zijn en de onderzoeken die gedaan worden. Naast het nu gekozen voorkeurstracé en het meest milieuvriendelijke alternatief, wordt in de project-MER ook het alternatief onderzocht waarbij de bestaande infrastructuur wordt aangepast, het zogenaamde nul-plusalternatief. Op de startnotitie is inspraak mogelijk.
(bron: Provincie Zuid-Holland)

Terug naar inhoudsopgave

Behoefte aan 230 ha bedrijventerreinen in Holland Rijnland

Er is de Rijn- en Bollenstreek in de periode tot 2020 behoefte aan 330 tot 390 ha bedrijventerreinen. Dat blijkt uit een onderzoek dat onlangs is gedaan door het bureau Ecorys. In de Holland Rijnland-gemeenten is in de periode tot 2020 behoefte aan 230 ha bedrijventerreinen, waarvan 170 hectare voor de uitbreiding van bestaande en de vestiging van nieuwe bedrijven en 60 hectare ter vervanging van bedrijfsruimte die elders komt te vervallen.
Het concept-rapport van Ecorys is een aanvulling op het rapport ‘Behoefteraming bedrijventerreinen Rijn- en Bollenstreek’ van het Regionaal Economisch Overleg Rijn- en Bollenstreek. Het rapport is mede bedoeld als input voor de de bedrijventerreinenprogrammering van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten.

Het rapport is als PDF te downloaden via de website van Holland Rijnland.

http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnlandMain/HRwebsite/downloads/
Economische_Zaken/Bedrijventerreinen/Aanvullende_notitie_op_
conceptrapportage_def_concept.pdf

Terug naar inhoudsopgave

Goedkeuring voor plannen rond Stedenbaan-station Leiden

Met de goedkeuring van het bestemmingsplan Leiden-Noord wordt de weg vrijgemaakt voor het bouwen van 2100 woningen in Leiden-Noord. Circa 1700 woningen en tussen de 9.000-13.000 m2 kantoren uit het plan vallen binnen het invloedsgebied van het station Leiden CS. Het station Leiden CS is een van de 36 zogeheten Stedenbaan-stations. De Zuidvleugelpartners en de NS hebben afspraken gemaakt over het intensiveren van woningbouw en kantoren rond deze stationslocaties. Door deze verdichting wordt het gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd en wordt het op termijn mogelijk treinen vaker te laten rijden en de groene ruimte gespaard.

Leiden Noord bestaat uit de buurten De Kooi, Noorderkwartier en Groenoord. Er wonen circa 11.000 mensen (6500 huishoudens). Het Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord kent drie speerpunten: Nieuw Leyden, het Groenoordhallen-terrein en omgeving en het Kooiplein en omgeving. Daarnaast is de herinrichting van de Willem de Zwijgerlaan een belangrijk onderdeel van het Wijkontwikkelingsplan. Het plan biedt ook veel ruimte voor kantoren, zorgvoorzieningen en winkels. De speerpunten van het wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord zijn in het bestemmingsplan verankerd.
Leiden CS is een van de 36 Stedenbaan-stations in het zuidelijke deel van de Randstad (de Zuidvleugel). Doel van Stedenbaan is dat treinen vaker en sneller gaan rijden over bestaand spoor in combinatie met hoogwaardige binnenstedelijke verdichting zodat de bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de Zuidvleugel gewaarborgd wordt. In 2007 zijn daarom afspraken gemaakt tussen de Zuidvleugelpartners, NS-Poort en NS-Vastgoed en Prorail om tussen 2010 en 2020 circa 40.000 woningen en 1,2 miljoen m2 kantoren te bouwen bij Stedenbaan-stations.

Terug naar inhoudsopgave

Subsidie voor verbetering Delfweg

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland geven de gemeente Noordwijkerhout een subsidie van 456.000 euro voor het verbeteren van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de Delfweg. De subsidie wordt verleend in het kader van de zogeheten Regeling Brede Doeluitkering (BDU) voor mobiliteitsprojecten.
(bron: provincie Zuid-Holland).

Terug naar inhoudsopgave

5 juni 2008 – Regionale conferentie: Educatie, de marktplaats voor volwassenen

Op 5 juni organiseert het ROC Leiden de conferentie Educatie, de marktplaats voor volwassenen. De conferentie bestaat uit een marktplaats en diverse workshops. De dag is bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers, uitvoerenden en andere verantwoordelijken van de regionale en Leidse overheid, van het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en het onderwijs. De conferentie duurt van 14.00 tot 19.00 uur. Aanmelden kan via het e-mailadres [email protected].

Terug naar inhoudsopgave

7 en 8 juni – Weekend van de Archeologie in Lisse

Op 7 en 8 juni wordt het Weekend van de Archeologie gehouden op Landgoed Keukenhof in Lisse. Een spannend, leerzaam en vooral leuk evenement voor kinderen en hun families en voor iedereen die belangstelling heeft voor archeologie en geschiedenis. Via workshops en demonstraties bieden diverse archeologische en aan archeologie gerelateerde instellingen het publiek een kijkje achter de schermen. Een van die instellingen is het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Forensisch onderzoek is een nieuwe discipline binnen de Nederlandse archeologie. Tegelijkertijd is het een nieuw onderzoeksgebied bij het NFI, dat met forensisch-technisch onderzoek een bijdrage levert aan het oplossen van misdrijven.
Op het Weekend van de Archeologie laten forensische archeologen zien hoe zij op zoek gaan naar menselijke lichamen of voorwerpen, en hoe de opgraving hiervan in zijn werk gaat. Vervolgens kunnen bezoekers zelf op zoek gaan naar begraven voorwerpen met behulp van professionele attributen en dierlijke en menselijke skeletelementen onderzoeken.

Meer informatie: www.weekendvandearcheologie.nl.

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net