Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Algemeen Bestuur Holland Rijnland

— Agenda vergadering 25 juni 2008 —

Op woensdag 25 juni 2008 komt het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland bijeen in het gemeentehuis van Oegstgeest. De vergadering begint om 20.00 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • De stand van zaken van de RijnlandRoute en de woonruimteverdeling.
 • De jaarrekening 2007 van Holland Rijnland.
 • De ontwerp-begroting 2009 van Holland Rijnland.
 • De financiële regeling voor het mogelijke uittreden van de gemeente Alkemade.
 • De Managementrapportage per 1 april 2008.
 • De eerste wijziging van het reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Deze wijziging regelt het spreekrecht van niet-leden van het Algemeen Bestuur.
 • De archiefverordening Holland Rijnland 2008.

De vergaderstukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.

http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnlandMain/HRwebsite/Vergaderingen/Algemeen_
Bestuur/Agenda_en_stukken_van_het_Algemeen_Bestuur_25_juni_2008_locatie_
Gemeentehuis_Oegstgeest_Rhijngeesterstraatweg_1_Oegstgeest__20.00_-_22.30_uur

Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Agenda vergadering 19 juni 2008 —

Op donderdag 19 juni is de eerstvolgende vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Het Dagelijks Bestuur bespreekt het voorontwerp van de regionale structuurvisie en het concept van het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Beide stukken staan op dezelfde dag ook op de agenda van een extra portefeuillehoudersoverleg Ruimte. Daarbij wordt de portefeuillehouders gevraagd het voorontwerp van de structuurvisie en het uitvoeringsprogramma aan te bieden aan de colleges van de regiogemeenten, met het verzoek hier voor 12 september 2008 op te reageren. Na de verwerking van eventuele reacties uit de collegeronde kan het ontwerp van de structuurvisie dan volgens planning op 1 december 2008 ter inzage worden gelegd.
 • Een bespreking van de stand van zaken van de RijnlandRoute.
 • Het klachtenreglement Holland Rijnland 2008.
 • De aanwijzing en het mandaat van de klachtencoördinator.
 • De voordracht voor een nieuw lid van de regionale urgentiecommissie.
 • Het ontwerp van de gedeeltelijke herziening van het Streekplan Zuid-Holland West 2003 As Leiden-Katwijk in verband met het mogelijk maken van de RijnlandRoute, de RijnGouweLijn-West en woningbouw op de locatie Valkenburg.
 • Het integrale structuurplan (ISP) voor de locatie Valkenburg.
 • Een opdracht tot een woningtoewijzing.
 • Het plan van aanpak voor het regionale klimaatprogramma 2008-2012.
 • De verdeling van het subsidiegeld van het ministerie van VROM voor de verbetering van de luchtkwaliteit.
 • De concept-agenda van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van 10 juli 2008.
 • De aangepaste raamovereenkomst met de ROC’s en het ID College voor educatie in de periode 2007-2010.
 • De samenwerkingsovereenkomst en de financiering van het Jongerenloket voor onderwijs en werk Holland Rijnland.
 • De stand van zaken van de Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2008 en de Regionale Agenda Samenleving 2009-2012.
 • Het uitstel van gereedmelding van 90 woningen in Leiden in het kader van het Besluit woninggebonden subsidies (Bws).
 • Het voorstel voor een gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg op 1 oktober 2008 van Verkeer en Vervoer, Ruimte en Economische Zaken over de Openbaar Vervoer-visie, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), de As Leiden-Katwijk, de Greenport en de Zuidvleugelinbreng Randstad 2040.

De volgende vergadering is op 3 juli 2008.

Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleggen

19 juni – extra portefeuillehoudersoverleg Ruimte

Op donderdag 19 juni is er een extra bijeenkomst van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte, die geheel in het teken zal staan van het concept van de regionale structuurvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. De vergadering duurt van 12.00 tot 14.00 uur en wordt gehouden in het kantoor van Holland Rijnland in Leiden.


10 juli – extra portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda

Op donderdag 10 juli is er van 13.30 tot 16.30 uur een extra portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda in het gemeentehuis van Lisse. Van 13.30 tot 14.30 uur is er een gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Holland Rijnland en jeugd/zorg van het Rijnstreekberaad. Op de agenda staan dan:

 • Een presentatie over het project mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg met een bespreking van doel en inrichting van de mantelzorgondersteuningsorganisatie.
 • De evaluatie van de Regionale Commissie Gezondheidszorg.
 • De vaststelling van het plan van aanpak van alcoholmisbruik in de regio’s.

Van 14.30 tot 16.30 is het reguliere portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda van Holland Rijnland. Op de agenda staan dan de volgende onderwerpen:

 • Een discussie over oplossingsrichtingen voor knelpunten in de uitvoering van de Wet inburgering.
 • De aanpassing van de bestaande overeenkomsten voor educatie met de ROC’s en het ID College in verband met de invoering van het participatiebudget.
 • De samenwerkingsovereenkomst en financiering van het Jongerenloket Onderwijs en Werk Holland Rijnland.
 • De notitie Arbeidsmarktbeleid, het voorstel voor de arbeidsmarktagenda van Holland Rijnland in 2008.
 • De stand van zaken van de Regionale Agenda Samenleving 2008 en nieuwe Regionale Agenda Samenleving voor de periode 2009-2012.
 • De evaluatie en financiering van de jongerenwebsite ‘over en uit’.

Onder voorbehoud van de besluitvorming in het bestuurlijke traject, zal aan het eind van deze vergadering de samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket Onderwijs en Werk Holland Rijnland door alle betrokkenen worden getekend.

De vergaderstukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland via deze link.

http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen/PHO_Sociale_Agenda

Terug naar inhoudsopgave

Nieuwe huisvestingsverordening ter inzage gelegd

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft in de vergadering van 29 mei de huisvestingsverordening Holland Rijnland 2009 voorlopig vastgesteld. Deze ontwerpverordening ligt vanaf 9 juni tot 5 augustus 2008 ter inzage op de gemeentehuizen van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten en in het kantoor van Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.
In de Huisvestingsverordening Holland Rijnland staan regels voor de verdeling van woonruimte in de regio. Als gevolg van onder andere voortschrijdend inzicht en veranderingen op de woonmarkt is de huidige verordening toe aan een aantal wijzigingen met als belangrijkste motief de doorstroming binnen de regionale woonmarkt te bevorderen. Een aantal belangrijke wijzigingen in de nieuwe verordening: afschaffing van de overgangsregeling, woonwaarde particuliere huur en verkoop, aanscherping urgentieregeling.
Begin juli zijn er twee informatiebijeenkomsten over de nieuwe huisvestingsverordening. Op woensdag 2 juli is er een bijeenkomst in Teylingen (raadszaal Voorhout). Op woensdag 9 juli een bijeenkomst in het gemeentehuis van Oegstgeest. Beide bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tot uiterlijk 5 augustus 2008 schriftelijk kenbaar maken bij het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

Terug naar inhoudsopgave

Aanval Holland Rijnland-gemeenten tegen voortijdig schoolverlaten

De gemeenten, middelbare scholen en mbo-instellingen in de regio Holland Rijnland willen in 2011 40% minder nieuwe voortijdig schoolverlaters. Daarom zetten zij samen de aanval in tegen de uitval. Hiervoor tekenden alle betrokken partijen op 6 juni een convenant met het ministerie van Onderwijs.
In schooljaar 2005/2006 verlieten nog 1087 jongeren uit de regio Holland Rijnland hun school zonder startkwalificatie (diploma op mbo-2, havo of vwo-niveau). De jongeren zonder deze kwalificatie verdienen kansen om een goede opleiding te volgen en hun ambities waar te maken. De samenleving heeft goed geschoolde mensen hard nodig. Gebleken is dat scholieren vooral uitvallen bij de overgang van het vmbo naar het mbo en in de eerste twee klassen van het mbo. Belangrijke oorzaken zijn een verkeerde opleidingskeuze, blijven hangen bij een (vakantie-)baan en persoonlijke omstandigheden die leiden tot structureel spijbelgedrag. Daarom zet regio Holland Rijnland samen met haar partners in de regio de aanval in op uitval. Speerpunten hierbij zijn onder andere:

 • soepele overgang van vmbo naar mbo;
 • versterken zorgstructuur in het mbo;
 • extra begeleiding voor schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs;
 • versnelde doorverwijzing naar jongerenloket.

Om deze doelen te bereiken werken het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Holland Rijnland-gemeenten samen met haar partners: ROC Leiden, ROC ID College, ROC Mondriaan, Wellantcollege en ROC Nova College, en de scholen voor voortgezet onderwijs die in het convenant vertegenwoordigd worden door het Samenwerkingsverband VO/SVO Duin- en Bollenstreek en de Vereniging Samenwerkingsverband VO/SVO Leiden e.o. Holland Rijnland en de scholen en mbo-instellingen in de regio hebben ook afgesproken gezamenlijk een meerjarenprogramma voortijdig schoolverlaten op te stellen.

Terug naar inhoudsopgave

Meer samenwerking gemeenten Leidse regio

Op 10 juni 2008 ondertekenden de gemeenten Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude een convenant tot samenwerking op het gebied van de gemeentelijke bedrijfsvoering (Shared Service Center) en een intentieverklaring met betrekking tot het beheer van de Openbare Ruimte (NV Regionaal Werkbedrijf). Doel van de samenwerking is onder andere het verbreden en het verbeteren van (de kwaliteit) van de dienstverlening.
Waarom samenwerking? Verhoging van de professionaliteit, deskundigheid en arbeidsproductiviteit ten gunste van de burger. Dat is de achterliggende gedachte van het Shared Service Center. Om ook op de langere termijn de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, hebben de vier gemeenten besloten om intensiever te gaan samenwerken. Na de succesvolle regionalisering van o.a. de brandweer en onderzoek naar gezamenlijke inning van belastingen, worden de krachten nu gebundeld op het gebied van de algemene bedrijfsvoering. Schaalvergroting loont. En niet alleen op het gebied van kwaliteitsverbetering; het heeft eveneens een positieve invloed op de aanwezige kennis en expertise. En dat komt alle gemeenten ten goede.
Shared Service Center . Met de ondertekening van het convenant Shared Service Center (SSC) willen de gemeenten gaan samenwerken op de volgende gebieden: ICT, Financiële administratie, Personeel en organisatie, Salarisadministratie, Juridische dienstverlening, Inkoop, Facilitaire diensten, Communicatie(uitvoerende werkzaamheden).
Projectplan. Het projectplan ter realisatie van het SSC is gereed in december 2008, waarna besluitvorming over verdere implementatie voorligt aan de colleges en raden.
NV Regionaal Werkbedrijf. Naast het regionale samenwerkingsverband de Gevulei, waarbij de afvoer en verwerking van huishoudelijk afval gezamenlijk geregeld is, is de laatste jaren ook vaak gesproken over de mogelijkheid tot het gezamenlijk beheren van (delen van) de openbare ruimte. Door deze onder te brengen in een regionale, overheidsgedomineerde N.V. creëren de gemeenten de mogelijkheid om meer daadkracht te genereren. Hierdoor ontstaat er meer sturing op kwaliteit en kan tegen lagere kosten een vergelijkbare, maar bij voorkeur een grotere kwaliteit geleverd worden. Disciplines die onder de te verzelfstandigen onderdelen vallen zijn onder meer: Afvalinzameling, Groen, Civiel, Vegen en prullenbakken, Werkplaatsen, Locatiebeheer.
De uiteindelijke samenstelling en inbreng vanuit de vier gemeenten is variabel. In de toekomst kunnen meerdere disciplines ingebracht worden. Leiden brengt op dit moment alles in. Zoeterwoude, Oegstgeest en Leiderdorp brengen vooralsnog afvalinzameling in. In de huidige planning zou de NV Regionaal Werkbedrijf op 1 januari 2010 opgericht moeten zijn. (bron:
www.leiderdorp.nl, via Interne Nieuwsbrief Regio Leiderdorp)

Terug naar inhoudsopgave

Discussie en inspraak tijdens Week van Nieuw Valkenburg

Tijdens de Week van Nieuw Valkenburg hebben enkele honderden regiobewoners kennis genomen van de plannen voor het voormalige vliegveld. Aan de bewonersavond op donderdag 22 mei en de debatavond van 27 mei namen enkele tientallen eigenaren, bewoners, huurders en gebruikers in het plangebied deel. Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen waren de (beperkingen voor) de uitbreiding van de glastuinbouw in de Zijlhoek en De Woerd, het duurzaam energiegebruik via de glastuinbouw, de Wet voorkeursrecht gemeenten, de onderbouwing van de woningbehoefte, de inpassing van de RijnlandRoute, en de verbinding van het geplande bedrijventerrein met de bestaande en nieuwe bebouwing.
De projectorganisatie heeft in en kort na de Week van Nieuw Valkenburg diverse inspraakreacties ontvangen op het Integraal Structuurplan (ISP) voor de nieuwe bouwlocatie. Deze reacties worden opgenomen in het inspraaklogboek en na afloop van de inspraakperiode voorzien van een reactie van de stuurgroep.
De inspraakperiode voor het ISP loopt nog tot en met donderdag 26 juni. Tot en met die datum is het mogelijk om een inspraakbijdrage te leveren op de plannen voor het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. Dat kan per e-mail via
[email protected] of schriftelijk: Project Locatie Valkenburg, p/a gemeente Katwijk, postbus 589, 2220 AN Katwijk.

Meer informatie op de website van de locatie Valkenburg.

http://www.locatievalkenburg.nl/DownloadableContentHandler.ashx?
mediaId=bf1aeaed-5fcf-4d8f-930f-3f4cb3a80cc9

Terug naar inhoudsopgave

Provinciale subsidie voor begeleiding Risicogezinnen

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft begin juni ruim 186.000 euro beschikbaar gesteld aan de Holland Rijnland-gemeenten voor de uitvoering van het project begeleiding risicogezinnen. Het project heeft tot doel om te voorkomen dat bij risicogezinnen, waarbij de opvoedingssituatie en de zorg voor kinderen onder druk staan, de situatie verder verslechtert en geïndiceerde jeugdzorg nodig is. De uitvoering van het project is in handen van Valent en ActiVite, samen met enkele partners in de jeugdzorgketen.
Het project vult gedeeltelijk het gat in de hulpverlening, dat begin 2008 is ontstaan door het wegvallen van subsidie in het kader van de AWBZ voor ondersteunende begeleiding bij psychosociale problemen. Daarnaast moet het project bijdragen aan het voorkomen van kindermishandeling. Als blijkt dat het project succesvol is, en de intensieve begeleiding ertoe leidt dat geen vervolgzorg nodig is, worden het signaleringsinstrument en de begeleidingsmethode ingevoerd bij de thuiszorgorganisaties.

Terug naar inhoudsopgave

Marcel Vissers wethouder in Noordwijkerhout

Voormalig gedeputeerde van Zuid-Holland en “boegbeeld” van het Offensief van Teylingen Marcel Vissers volgt Annemarie Smit Ligeon op als wethouder in Noordwijkerhout. Smit nam begin juni ontslag nadat duidelijk werd dat ze geen steun meer genoot van de Noordwijkerhoutse gemeenteraad.
Als provinciaal gedeputeerde (1999-2003) had Vissers de portefeuille ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing en media en cultuur. Verder was hij gebiedsgedeputeerde voor de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek.
In 2003 kwam Vissers in dienst bij Holland Rijnland als “bestuurlijk boegbeeld” van het Offensief van Teylingen. Dit offensief streefde met gebiedsgerichte projecten naar een sterke bollensector in een vitaal landschap. Het offensief is nu opgegaan in de Greenport Duin- en Bollenstreek.
Vissers wordt tijdens de raadsvergadering van 19 juni officieel geïnstalleerd.

Terug naar inhoudsopgave

Omslag in Arbeidsmarkt- en Onderwijsbeleid provincie

In het operationeel beleidsprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs legt het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de nadruk op de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Hiermee vormen de werkgevers het uitgangspunt voor de aanpak van knelpunten op de arbeidsmarkt. De provincie pakt de problemen op de arbeidsmarkt aan door ondersteuning van projecten die werken en leren combineren, de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bevorderen en de doorstroming binnen het onderwijs en de beroepskolom stimuleren. Aangezien het Arbeidsmarkt- en Onderwijsbeleid aansluit bij het bredere economische beleid van de provincie, is het gericht op het economische clusterbeleid van Zuid-Holland. In het bijzonder de vier clusters die bepalend zijn voor de concurrentiepositie van Zuid-Holland: de Greenports, Life & Health Sciences, Water- en Deltatechnologie en Transport & Logistiek. In 2008 is voor het arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid 3,6 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is 1 miljoen bestemd om de omslag te maken naar een meer vraag- en clustergericht beleid.

De meerwaarde van de provincie is vooral gelegen in het samenbrengen van ondernemers, onderwijs en overheid. Deze primair verantwoordelijke partijen kunnen vervolgens voor het opstarten of stimuleren van projecten subsidiemiddelen bij de Provincie aanvragen. De uitvoering van het beleid loopt grotendeels via de Regionale Platforms Arbeidsmarkt.
Aangezien het groeiende tekort aan HBO’ers in de provincie Zuid-Holland als een van de grootste knelpunten wordt genoemd, wil de provincie vooral projecten stimuleren die vallen binnen de volgende drie lijnen:

 1. Doorstroming. Zuid-Holland bevordert de doorstroming van werknemers naar een hoger kennisniveau. Dit doet ze door doorlopende leerlijnen in het MBO en het HBO te stimuleren en door de realisatie van (bij)scholingstrajecten in de werksituatie.
 2. Duale trajecten. Bij duale trajecten gaat het om het samenbrengen van onderwijs en bedrijfsleven. Dit wordt mogelijk gemaakt door combinaties van werken en leren voor zowel scholieren als werkenden. Hierbij gaat het vooral om leren op de werkplek, afgestemd op de eisen van de arbeidsmarkt.
 3. Delen van kennis. Een betere afstemming tussen beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt kan worden bereikt door het uitwisselen van kennis. De provincie draagt hieraan bij door deze afstemming te organiseren of te stimuleren.

Met dit beleidsprogramma wil de provincie Zuid-Holland de aansluiting tussen Onderwijs en Bedrijfsleven verbeteren en daarmee een bijdrage leveren aan het oplossen van arbeidsmarktknelpunten in Zuid-Holland.
(bron: provincie Zuid-Holland)

Terug naar inhoudsopgave

Rijk hevelt taken over naar provincies voor geld

Het Rijk gaat verschillende beleidstaken overhevelen naar provincies in ruil voor geld. De overdracht betreft rijks- en vaarwegen, regionale uitvoeringsprojecten van de Nota Ruimte en gelden voor stads- en dorpsvernieuwing. De afspraken staan in het “Bestuursakkoord Rijk-provincies 2008-2011” .
De rol van de provincies op het gebied van niet-autosnelwegen en ruimtelijke projecten moet nog worden geconcretiseerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet nog een lijst maken van projecten die op provinciaal niveau kunnen worden uitgevoerd. De provincies krijgen in elk geval meer taken op het gebied van bosbeheer, na toetsing van onder meer de Natuurbeschermingswet. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is tevreden dat na een lange tijd van onderhandeling tot een akkoord is gekomen. De afspraken zijn conform het advies van de commissie-Lodders.
Het prijskaartje van het akkoord bedraagt voor de provincies 600 miljoen euro, te besteden aan rijksuitgaven van 2009 tot en met 2011. De bijdrage voor dit jaar bedroeg al 200 miljoen euro. De gelden komen uiteindelijk weer ten goede aan de provincies, aangezien ze worden geïnvesteerd in de regio.
(bron: Staatscourant, 9 juni 2008).

Terug naar inhoudsopgave

Gedeputeerde opent nieuw Laarzenpad op Landgoed Keukenhof

Op Landgoed Keukenhof in Lisse kunnen wandelaars sinds deze week wandelen over een nieuw laarzenpad door ‘De Waterbossen’, een soms drassige deel van het landgoed. Het laarzenpad is vrijdag 13 juni officieel in gebruik genomen door wethouder Brekelmans van de gemeente Lisse en gedeputeerde Van Engelshoven-Huls van de provincie Zuid-Holland. De beiden heren staken de handen uit de mouwen en plaatsten met behulp van een grondboor en vereende krachten een markeringspaal langs het pad. Hiermee is het pad officieel geopend.
Het nieuwe pad is afgelopen winter aangelegd onder leiding van Landschapsbeheer Zuid-Holland. Daarmee is een route van 2,5 kilometer toegevoegd aan de al bestaande laarzenpaden over het landgoed en door de omgeving. Er is een aantal bomen verwijderd om een pad te banen, daarnaast is er markering geplaatst, zijn hekken en verschillende andere voorzieningen aangebracht. Om de wandelaar op weg te helpen zijn twee informatieborden geplaatst en is een ‘Laarzenpadfolder’ ontwikkeld. Door het nieuwe laarzenpad is het voor het eerst mogelijk om een kijkje te nemen in ‘De Waterbossen’.

Terug naar inhoudsopgave

Nieuwe editie regiomagazine SamenGevat

In de loop van deze week verschijnt de nieuwe editie van het regiomagazine SamenGevat. Het blad staat dit keer geheel in het teken van de evaluatie van de samenwerking tussen de Holland Rijnland-gemeenten, die op dit moment wordt gedaan. Naast algemene informatie over de evaluatie van de samenwerking van de twaalf gemeenten, bevat het blad interviews met de Hillegomse burgemeester Toon Mans, een aantal raadsleden, de politicoloog Herman van Gunsteren, provinciaal gedeputeerden Kees van de Zwet en Ron Hillebrand, voorzitter Ronald Bandell van het samenwerkingsorgaan Drechtsteden, ex-voorzitter Wim Deetman van het Stadsgewest Haaglanden en Tweede Kamerlid en Leidenaar Diederik Samsom.
Het blad is in de vorm van een PDF ook te vinden op 
de website van Holland Rijnland.

http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnlandMain/HRwebsite/ektronlink?
uid=7261754daf371379a6b39e7934d90028

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net