Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Algemeen Bestuur Holland Rijnland

— Kort verslag vergadering 25 juni 2008 —

Op woensdag 25 juni 2008 vergaderde het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland in het gemeentehuis van Oegstgeest. Daarbij zijn de volgende onderwerpen besproken:

 • Het Algemeen Bestuur heeft de jaarrekening 2007 van Holland Rijnland vastgesteld.
 • De ontwerp-begroting van Holland Rijnland voor 2009 is eveneens vastgesteld. 
 • Het Algemeen Bestuur heeft een aangepast voorstel voor de mogelijke uittreding van de gemeente Alkemade uit het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland besproken. Dit was nodig omdat het eindbedrag in het oorspronkelijke voorstel te hoog was. Het Algemeen Bestuur heeft het aangepaste voorstel aangenomen. Dit voorstel wordt zsm. op de website van Holland Rijnland geplaatst.
 • Het Algemeen Bestuur heeft de Managementrapportage per 1 april 2008 vastgesteld.
 • Het voorstel voor de wijziging van het reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland is aangehouden. Deze wijziging regelt het spreekrecht van niet-leden van het Algemeen Bestuur. Er komt een aangepast voorstel, dat in de vergadering van oktober wordt behandeld.
 • Het Algemeen Bestuur heeft de archiefverordening Holland Rijnland 2008 – met enkele kleine tekstuele aanpassingen – vastgesteld.
Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Agenda vergadering 3 juli 2008 —

Op donderdag 3 juli is de eerstvolgende vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • De regionale structuurvisie. 
 • De stand van zaken van de RijnlandRoute.
 • De terugkeergarantie van een aantal stadsvernieuwingsurgenten aan de Bernhardstraat in Warmond.

De volgende vergadering is op 17 juli 2008.


— Kort verslag vergadering 19 juni 2008 —

De vorige vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland was op donderdag 19 juni 2008. Tijdens de vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken:

 • Het Dagelijks Bestuur heeft het voorontwerp van de regionale structuurvisie en het concept van het bijbehorende uitvoeringsprogramma besproken. Daarbij is besloten beide stukken – met inachtname van enkele redactionele wijzigingen – voor te leggen aan de colleges van de Holland Rijnland-gemeenten. Bovendien wil het Dagelijks Bestuur de beide stukken aanvullen met een lijst van kernbeslispunten.
  Het voorontwerp van de structuurvisie en het concept van de structuurvisie stonden op 19 juni ook op de agenda van een extra portefeuillehoudersoverleg Ruimte. De portefeuillehouders hebben enkele opmerkingen gemaakt en geadviseerd om die te verwerken in de versie die naar de colleges van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten gaat. De colleges wordt gevraagd voor 12 september 2008 op de stukken te reageren. Na de verwerking van eventuele reacties uit de collegeronde kan het ontwerp van de structuurvisie dan volgens planning op 1 december 2008 ter inzage worden gelegd.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft de stand van zaken van de RijnlandRoute besproken.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft het klachtenreglement Holland Rijnland 2008 en de aanwijzing en het mandaat van de klachtencoördinator vastgesteld.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft mevrouw B.M. Reiss aangesteld als nieuw lid van de regionale urgentiecommissie.
 • Het Dagelijkse Bestuur heeft de reactie op het ontwerp van de gedeeltelijke herziening van het Streekplan Zuid-Holland West 2003 As Leiden-Katwijk vastgesteld. De herziening is nodig in verband met het mogelijk maken van de RijnlandRoute, de RijnGouweLijn-West en woningbouw op de locatie Valkenburg.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft zijn reactie op het integrale structuurplan (ISP) voor de locatie Valkenburg vastgesteld. In deze reactie vraagt het Dagelijks Bestuur aandacht voor het percentage sociale woningen in het plan (30 procent van het totale aantal woningen), de noodzaak van een tijdige en goede ontsluiting van de nieuwe locatie via de RijnlandRoute en de RijnGouweLijn, de mogelijkheid om bedrijven uit het bioscience-cluster te vestigen op het geplande bedrijventerrein en de groenzone aan de zuidkant bij Wassenaar.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met een opdracht tot woningtoewijzing.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft het plan van aanpak voor het regionale klimaatprogramma 2008-2012 vastgesteld. Het plan is het geld te verdelen over enkele regionale activiteiten (milieucommunicatie, een cursus Het Nieuwe Rijden voor beroepsvervoer en de stimulering van aardgas als autobrandstof, totaal 175.000 euro) en een lokaal actieprogramma in Leiden (circa 500.000 euro).
 • Het Dagelijks Bestuur heeft de concept-agenda van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van 10 juli 2008 vastgesteld.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de aangepaste raamovereenkomst met de ROC’s en het ID College voor educatie in de periode 2007-2010.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst en de financiering van het Jongerenloket voor onderwijs en werk Holland Rijnland, maar wil hierover eerst het standpunt van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van 10 juli afwachten.
 • Het agendapunt over de stand van zaken van de Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2008 en de Regionale Agenda Samenleving 2009-2012 is aangehouden tot na het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van 10 juli 2008.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het uitstel van gereedmelding van 90 woningen in Leiden in het kader van het Besluit woninggebonden subsidies (Bws).
 • Tot slot heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met een gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg op 1 oktober 2008 van Verkeer en Vervoer, Ruimte en Economische Zaken over de Openbaar Vervoer-visie, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), de As Leiden-Katwijk, de Greenport en de Zuidvleugelinbreng Randstad 2040.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleggen

10 juli 2008 – extra portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda

Op donderdag 10 juli 2008 is er van 13.30 tot 16.30 uur een extra portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda in het gemeentehuis van Lisse. Van 13.30 tot 14.30 uur is er een gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Holland Rijnland en jeugd/zorg van het Rijnstreekberaad. Op de agenda staan dan:

 • Een presentatie over het project mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg met een bespreking van doel en inrichting van de mantelzorgondersteuningsorganisatie.
 • De evaluatie van de Regionale Commissie Gezondheidszorg.
 • De vaststelling van het plan van aanpak van alcoholmisbruik in de regio’s.

Van 14.30 tot 16.30 is het reguliere portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda van Holland Rijnland. Op de agenda staan dan de volgende onderwerpen:

 • Een discussie over oplossingsrichtingen voor knelpunten in de uitvoering van de Wet inburgering.
 • De aanpassing van de bestaande overeenkomsten voor educatie met de ROC’s en het ID College in verband met de invoering van het participatiebudget.
 • De samenwerkingsovereenkomst en financiering van het Jongerenloket Onderwijs en Werk Holland Rijnland.
 • De notitie Arbeidsmarktbeleid, het voorstel voor de arbeidsmarktagenda van Holland Rijnland in 2008.
 • De stand van zaken van de Regionale Agenda Samenleving 2008 en nieuwe Regionale Agenda Samenleving voor de periode 2009-2012.
 • De evaluatie en financiering van de jongerenwebsite ‘Over en Uit’.

Onder voorbehoud van de besluitvorming in het bestuurlijke traject, zal aan het eind van deze vergadering de samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket Onderwijs en Werk Holland Rijnland door alle betrokkenen worden getekend.

De vergaderstukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.
http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen/PHO_Sociale_Agenda

Terug naar inhoudsopgave

1 juli 2008 – Colleges Greenport-gemeenten tekenen voor Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek

De wethouders Ruimtelijke Ordening en burgemeesters van de zes Greenport-gemeenten zetten op dinsdag 1 juli (vanavond) hun handtekening onder een Memorandum of understanding voor de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek. De overeenstemming tussen de colleges over de oprichting van een Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en de presentatie van gezamenlijk beleid betekent een doorbraak in de herstructurering van de Greenport Duin- en Bollenstreek. De ondertekening is in museum De Zwarte Tulp in Lisse en begint om 19.15 uur.
De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek wordt eigendom van de zes Greenport-gemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.
De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek moet vanaf januari 2009 echt in bedrijf zijn. Tot die tijd faciliteert het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland de kwartiermakers en de wethouders van de Greenport-gemeenten, onder andere bij het opzetten van de uitvoeringsagenda.

Terug naar inhoudsopgave

2 en 9 juli 2008 – Bijeenkomsten over huisvestingsverordening

Op woensdag 2 en 9 juli 2008 zijn er twee informatiebijeenkomsten voor raadsleden en andere belangstellenden uit de twaalf Holland Rijnland-gemeenten over de aangepaste huisvestingsverordening. De bijeenkomst van woensdag 2 juli wordt gehouden vanaf 19.30 uur in de raadszaal in Voorhout, gemeente Teylingen. Adres en routebeschrijving staan op www.teylingen.nl. De bijeenkomst van woensdag 9 juli wordt vanaf 19.30 uur gehouden in de raadszaal van de gemeente Oegstgeest. Adres en routebeschrijving staan op www.oegstgeest.nl.
De beide bijeenkomsten worden gehouden in het kader van de aanpassing van de Huisvestingsverordening van Holland Rijnland, die het Dagelijks Bestuur op 29 mei 2008 voorlopig heeft vastgesteld. Als gevolg van onder andere voortschrijdend inzicht en veranderingen op de woonmarkt is de huidige verordening toe aan een aantal wijzigingen met als belangrijkste motief de doorstroming binnen de regionale woonmarkt te bevorderen. Een aantal belangrijke wijzigingen in de nieuwe verordening zijn de afschaffing van de overgangsregeling, de woonwaarde bij particuliere huur en verkoop en de aanscherping van de urgentieregeling.
De ontwerpverordening ligt nog tot 5 augustus 2008 ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tot die datum schriftelijk kenbaar maken bij het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, postbus 558, 2300 AN Leiden.

Meer informatie op de homepage van de Holland Rijnland-website, www.hollandrijnland.net

Terug naar inhoudsopgave

2 juli 2008 – Vergadering Pact van Teylingen

Op woensdag 2 juli 2008 vergadert de Stuurgroep Pact van Teylingen van 13.30 tot 16.00 uur in het kantoor van Holland Rijnland in Leiden. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Een terugblik op de ontwikkelingen van september 2007 tot en met heden.
 • Een overzicht van de lopende en komende projecten.
 • De stand van zaken van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij i.o.
 • Een doorkijk naar het vervolgtraject van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij i.o.
 • De handreiking bedrijfsuitbreiding Duin- en Bollenstreek, met een bespreking van het herziene voorstel van Nathalie Reijer van de Universiteit van Wageningen.

Agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.

http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen/Stuurgroep_Pact_van_Teylingen-Greenport

Terug naar inhoudsopgave

Provinciale Staten stellen MKBA RijnlandRoute vast

Tijdens de vergadering van woensdag 25 juni 2008 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland ingestemd met de Maatschappelijke Kosten/Baten-analyse (MKBA) voor de RijnlandRoute, de nieuwe wegverbinding tussen de A4/A44 en de kust bij Katwijk. Tevens hebben Provinciale Staten afgesproken om door te gaan met de zogeheten MER-procedure voor de wegverbinding. Er komt een startnotitie, waarna de eigenlijke Milieu-effectrapportage (MER) van start gaat.
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten heeft gedeputeerde Asje van Dijk toegezegd dat hij een ‘interactief proces’ zal voeren met enkele insprekers over mogelijke alternatieven voor het voorkeurstracé van de RijnlandRoute. Tijdens de vergadering zei Van Dijk dat hij deze alternatieven op ‘hun waarde wil schatten’ om te bezien of ze onderdeel kunnen worden van de MER-procedure. Op woensdag 2 juli 2008 zal Van Dijk tijdens de vergadering van de Stuurgroep RijnlandRoute aangeven hoe het interactieve proces in zijn werk zal gaan. Een aantal insprekers is in elk geval uitgenodigd voor een gesprek met de gedeputeerde op vrijdag 4 juli.

Terug naar inhoudsopgave

Provinciale Staten steunen overeenkomst RijnGouweLijn door Leiden

Provinciale Staten steunen de interim-overeenkomst tussen de provincie en de gemeente Leiden over het tracé van de RijnGouweLijn langs de Hooigracht en de Langegracht. Dat bleek tijdens de Statenvergadering van vorige week woensdag 25 juni. De overeenkomst kan rekenen op de steun van een meerderheid van de Statenleden. Provincie en Leiden kiezen voor een tracé over de Hooigracht en Langegracht als dat gelijkwaardig is aan en niet duurder wordt dan een tracé door de Breestraat. Nader onderzoek moet dat de komende maanden uitwijzen. Voor dit compromis is gekozen om een eind te maken aan de impasse over het tracé van de RijnGouweLijn door Leiden na het referendum dat de gemeente in maart 2007 organiseerde.

Terug naar inhoudsopgave

Externe evaluatie samenwerking Holland Rijnland-gemeenten van start

Rond deze tijd gaat de zogeheten externe evaluatie van de samenwerking tussen de Holland Rijnland-gemeenten van start. Hiervoor is het bureau Holland Consultancy in de arm genomen. Het bureau is aangesteld door de commissie die de externe evaluatie begeleidt. Deze commissie bestaat uit de heren A. Mans (burgemeester Hillegom), J.W.M. Stuijt (wethouder in Zoeterwoude), J.G. den Hollander (fractievoorzitter CDA in Teylingen) en R. Mauer (gemeentesecretaris in Oegstgeest).
Holland Consultancy maakt op korte termijn afspraken voor interviews op de gemeentehuizen in de regio, om de meningen over de intergemeentelijke samenwerking in Holland Rijnland te peilen. De externe evaluatie is gericht op vier hoofdthema’s: de inhoudelijk bereikte resultaten, de bestuurlijke relaties, het functioneren van de gemeenschappelijke regeling en een actueel beeld van de bestuurskracht van het samenwerkingsorgaan.

De externe evaluatie is een van de twee onderzoeken die naar de samenwerking tussen de Holland Rijnland-gemeenten wordt gedaan. Medio juni kwam een eind aan de ronde van (leden van) het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland langs de colleges en gemeenteraden van de twaalf gemeenten. Bij de evaluatie is ervoor gekozen ook een extern onderzoek te houden, om daarmee een onafhankelijk en objectief beeld te krijgen van de samenwerking in de regio. De resultaten van het onderzoek van het Dagelijks Bestuur en het externe bureau moeten eind september 2008 op tafel liggen.
Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland besloot eind 2007 tot een evaluatie van de samenwerking tussen de gemeenten tegen de achtergrond van het verzoek van de gemeenten van het Rijnstreekberaad voor aansluiting bij Holland Rijnland. Een aantal gemeenten sprak uit dat de discussie over deze mogelijke aansluiting pas kan worden gevoerd als er eerst duidelijkheid is over het functioneren van de samenwerking in de regio.

Het juni-nummer van het regiomagazine SamenGevat is geheel gewijd aan de evaluatie van de samenwerking in Holland Rijnland. De PDF van dit nummer is te vinden op de website van Holland Rijnland.

http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnlandMain/HRwebsite/downloads/
Algemeen/Holland_Rijnland_Samengevat/SamenGevat-0608-web.pdf

Terug naar inhoudsopgave

Stuurgroep Oude Rijnzone stelt concept samenwerkingsovereenkomst vast

Een duurzame en integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone. Met dit doel voor ogen slaan de betrokken partijen de handen ineen. Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Bodegraven, Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de minister van VROM ondertekenen hiertoe na de zomer een samenwerkingsovereenkomst.
De stuurgroep Oude Rijnzone onder voorzitterschap van gedeputeerde Van de Vondervoort heeft afspraken gemaakt om samen te werken aan de ontwikkeling van het gebied. De zone op en langs de rivier de Oude Rijn wordt klaargestoomd voor de toekomst waarin ruimte is voor wonen, werk, infrastructuur, recreatie, natuur en water en landbouw. De stuurgroep Oude Rijnzone is enthousiast.
De samenwerkingsovereenkomst wordt voor instemming voorgelegd aan Provinciale Staten, de gemeenteraden en de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap. Na instemming kunnen na de zomer de handtekeningen worden gezet. De maatschappelijke organisaties verenigd in de Klankbordgroep Oude Rijnzone zijn positief over de samenwerking.
De Oude Rijnzone is één van de 35 projecten van Randstad Urgent, het programma waarmee rijk, provincies, gemeenten en stadsregio’s samen de problemen in de Randstad aanpakken. Zo moet de Randstad internationaal een economisch sterke regio zijn en blijven, waar het aantrekkelijk is om te wonen, werken en recreëren. In 2009 neemt de ministerraad een besluit over de financiële bijdrage vanuit de nota Ruimtebudget.

Meer informatie op de website van de stuurgroep Oude Rijnzone via deze link:
http://www.ouderijnzone.nl/

Terug naar inhoudsopgave

24 sollicitanten voor burgemeesterschap Alphen aan den Rijn

Voor het burgemeesterschap van Alphen aan den Rijn hebben 24 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de commissaris van de Koningin. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting 1 december 2008 in functie treden.
De sollicitanten – 21 mannen en drie vrouwen – variëren in leeftijd van 40 tot 57 jaar. Tien van hen zijn lid van de VVD, zeven van het CDA, vijf van de PvdA, één van GroenLinks en één is geen lid van een politieke partij. Dertien kandidaten zijn burgemeester en negen sollicitanten zijn wethouder of hebben deze functie eerder vervuld.
De commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jan Franssen, voert de komende weken gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens legt hij een selectie van de meest geschikte kandidaten voor aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Alphen. Deze commissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets.
De gemeenteraad zal naar verwachting in oktober twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.
De vacature van de eerste burger van Alphen aan den Rijn ontstond nadat burgemeester Nico Schoof begin dit jaar zijn vertrek aankondigde. Hij maakt met ingang van 1 november 2008 gebruik van de regeling voor vervroegde uitdiensttreding (FPU).
(bron: persbericht Provincie Zuid-Holland).

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net