Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

De volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur is op donderdag 25 september 2008. Het Dagelijks Bestuur bespreekt dan de volgende onderwerpen:

 • De regionale structuurvisie.
 • De stand van zaken van de RijnlandRoute.
 • De subsidie-aanvraag van de onderwijsinstellingen in het gebied van Holland Rijnland voor het tegengaan van voortijdig schoolverlaten.
 • Het voorstel voor de voortzetting van het project alfabetisering “Maak een nieuwe start”.
 • Een subsidieaanvraag voor het realiseren van de prestatieafspraken op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
 • De subsidieaanvraag Cultuurparticipatie 2009 en Culturele Aanjager.
 • Het uitstel van de gereedmelding van 28 sociale huurwoningen in Katwijk in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies.
 • Het aangaan van de overeenkomsten voor de zogeheten FES-subsidies met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Katwijk en Teylingen voor de projecten Trappenberg-Kloosterschuur en Delfweg in het kader van de herstructurering van de Greenport Duin- en Bollenstreek.
 • Het meerjarenplan verkeersveiligheid Holland Rijnland 2009-2011.
 • De agenda van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 7 november 2008.
 • De toewijzing van enkele levensloopbestendige 55+-woningen in Warmond.
 • De specifieke toewijzing aan 25 huurders van het herstructureringsproject Oranjegracht/Waardgracht in Leiden.

De volgende vergadering is op 9 oktober 2008.

De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland is op woensdag 29 oktober 2008.

Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleggen

Op 1 en 2 oktober 2008 zijn de portefeuillehoudersoverleggen van Holland Rijnland. Alle vergaderingen worden dit keer gehouden in het gemeentehuis van Teylingen, locatie Voorhout.

Portefeuillehoudersoverleg Ruimte

Het portefeuillehoudersoverleg Ruimte vergadert op woensdag 1 oktober van 11.00-12.30 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Het ontwerp van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2009 en de reacties die daarop zijn binnengekomen.
 • Een kennismaking met de bouwregisseurs die zijn aangesteld om knelpunten bij woningbouwprojecten in de regio op te lossen en daarmee de woningbouwproductie op gang te houden.

De stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.
http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen/PHO_Ruimte

Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer

Het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer vergadert op woensdag 1 oktober van 15.15-17.00 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Het voorstel voor de invoering van een regionaal gecombineerd systeem voor collectief vraagafhankelijk vervoer (“Regiotaxi”) in alle Holland Rijnland-gemeenten per 1 januari 2011.
 • De stand van zaken van de RijnlandRoute. 
 • De openbaar vervoer-visie van Holland Rijnland. 
 • De procedure voor het aanvragen van subsidies voor de verbetering van de verkeersveiligheid in de regio (Brede Doeluitkering en Duurzaam Veilig II). 
 • De stand van zaken van diverse lopende verkeers- en vervoersprojecten.

De stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.
http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen/PHO_Verkeer__Vervoer


Portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen

Het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen vergadert op donderdag 2 oktober, vanaf 10.00 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Het eerste (en grootste deel) van het portefeuillehoudersoverleg zal in het teken staan van bespreking van de evaluatie van de samenwerking tussen de Holland Rijnland-gemeenten. Colleges kunnen in dit overleg hun inbreng op de in- en externe evaluatie en het concept-voorstel voor het Algemeen Bestuur inbrengen.

Vervolgens staan de volgende punten geagendeerd:

 • Het Jongerenloket.
 • De stand van zaken van het regionaal investeringsfonds.
 • Het programma van eisen voor de benoeming van een nieuwe accountant voor Holland Rijnland in de periode 2009-2012. 
 • Het rechtspositiereglement van Holland Rijnland. 
 • De eerste wijziging van het reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, waarin onder andere het spreekrecht voor niet-leden van het Algemeen Bestuur wordt geregeld. 
 • Het klachtenreglement van Holland Rijnland. 
 • De reactie van de gemeente Voorschoten op de discussienota “Grensoverschrijdend samenwerken en samengaan.”
 • Een terugblik op de bijeenkomst over de mogelijke aansluiting van de Rijnstreekberaad-gemeenten bij Holland Rijnland op 3 september 2008.

De stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.
http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen/Vergaderstukken_
Pho_Bestuur_en_Middelen


Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda

Het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda vergadert op donderdag 2 oktober van 13.30-16.30 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Het voorstel voor de invoering van een regionaal gecombineerd systeem voor collectief vraagafhankelijk vervoer (“Regiotaxi”) in alle Holland Rijnland-gemeenten per 1 januari 2011.
 • De nieuwe Regionale Agenda Samenleving 2009-2012. Holland Rijnland ontvangt de komende vier jaar ruim 1 miljoen euro jaarlijks om zorg voor jeugdigen en gezinnen in te kopen en de wachtlijsten geïndiceerde jeugdzorg te reduceren. Er is een adviseur ingehuurd om tot een goed bestedingsvoorstel te komen. 
 • De subsidie-aanvraag cultuurparticipatie en culturele aanjager. 
 • De subsidie-aanvraag ondersteuning wonen, zorg en welzijn. 
 • De aanvraag van een subsidie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. 
 • De tussenrapportage van het Jongerenloket. 
 • De voortzetting van het alfabetiseringsproject “Maak een nieuwe start” in de periode tot en met 2011. 
 • De quick scan over de invoering van maatschappelijke stages voor middelbare scholieren vanaf 2011-2012. 
 • De uitkomst van het onderzoek naar de klanttevredenheid hulp bij het huishouden Holland Rijnland en Rijnstreek, zoals dat rond de jaarwisseling 2007/2008 is gehouden.

De stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.
http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen/PHO_Sociale_Agenda

Terug naar inhoudsopgave

Evaluatie Holland Rijnland

De rapporten over de evaluatie van de samenwerking tussen de Holland Rijnland-gemeenten zijn op de website gepubliceerd. Het gaat om twee rapporten: het verslag van de ronde door leden van het Dagelijks Bestuur langs de colleges en raden van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten en het verslag van het onderzoek dat door een extern bureau is uitgevoerd.
Op grond van de in- en externe evaluatie heeft het Dagelijks Bestuur een concept-voorstel voor het Algemeen Bestuur opgesteld met daarin, voor concrete besluitvorming door het Algemeen Bestuur, zeven conclusies en tien acties.
Het concept-voorstel voor het Algemeen Bestuur met de rapportages staat geagendeerd voor het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen op 2 oktober 2008. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur staat geagendeerd voor de vergadering van 29 oktober 2008.
De stukken, inclusief het voorstel voor het Algemeen Bestuur, zijn te vinden op 
de website van Holland Rijnland.

http://www.hollandrijnland.net/EVALUATIE_HOLLAND_RIJNLAND

Terug naar inhoudsopgave

Bijeenkomst over invoering Wet participatiebudget

Op donderdag 18 september 2008 kwamen bestuurders en ambtenaren uit de regio bijeen in het Kenniscentrum Leiden. Zij lieten zich informeren over de invoering van de Wet participatiebudget, die waarschijnlijk per 1 januari 2009 zal plaatsvinden. Johan Helderman van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legde uit wat de aanleiding is geweest om de middelen voor de beleidsterreinen volwasseneneducatie, inburgering en re-integratie samen te voegen in één fonds. Het Kabinet wil de gemeenten hiermee meer beleidsvrijheid geven om maatwerk te bieden aan hun burgers zodat zij voldoende kunnen participeren op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Ira van Montfoort van het samenwerkingsorgaan Drechtsteden deed uit de doeken wat haar regio doet om zich voor te bereiden op de Wet participatiebudget. Haar advies was om de grenzen van de wet te zoeken. Drechtsteden is een van de 23 pilotregio’s, die zich voorbereiden op invoering van de Wet participatiebudget. Drechtsteden zal in 2009 de contractafspraken over de drie beleidsterreinen voortzetten en in de loop van dat jaar aan de slag gaan met het ontwikkelen van een beleidsvisie, beleidsregels, klantprocessen en een productenboek. Begin 2009 zal Drechtsteden de managementinformatie hebben geactualiseerd en de administratieve organisatie ingericht.

Tijdens de forumdiscussie schoof Marcel Scheenhart van VROM WWI aan. Hij gaf voorbeelden van de mogelijkheden die nieuwe wet biedt aan burgers. Waar een burger nu langs verschillende loketten en voorzieningen moet, kan hij straks een integraal traject volgen om op de arbeidsmarkt of in de samenleving te participeren.

De deelnemers aan de bijeenkomst hebben uitgesproken dat zij 2009 willen gebruiken als overgangsjaar. Zij hebben de regionale werkgroep Wet participatiebudget de opdracht gegeven om een handreiking te ontwikkelen. Hiermee wordt de gemeenten in de regio onder andere een plan voorgelegd op welke wijze de gemeenten het ontwikkelen van een beleidsvisie op participatie en rechtmatige besteding van de middelen kunnen aanpakken. De handreiking zal op 11 december 2008 worden voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda.

Terug naar inhoudsopgave

Eerste voorbereidingen maatschappelijke stages in regio Holland Rijnland

Op 29 september en 9 oktober 2008 organiseren de in regio Holland Rijnland samenwerkende gemeenten werk- en doebijeenkomsten maatschappelijke stage. Deze zijn bedoeld voor het vrijwilligerswerk, scholen, makelaars van vrijwilligerswerk en gemeenten. Tijdens de bijeenkomsten staan het bouwen aan vertrouwen en samenwerking voor succesvolle maatschappelijke stages in de regio Holland Rijnland centraal.
Vanaf 2011 is de maatschappelijke stage een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma. Leerlingen die vanaf dat schooljaar instromen in het voortgezet onderwijs moeten een maatschappelijke stage lopen van minimaal 72 uur. Scholen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de stages. Voor het vrijwilligerswerk biedt het een uitgelezen kans om jongeren te vinden en te binden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van de makelaarsfunctie, dus de schakelfunctie tussen leerlingen, scholen en instellingen die stageplaatsen aanbieden. Goede informatie, communicatie en samenwerking tussen scholen, het vrijwilligerswerk en gemeenten, ook over gemeentegrenzen heen, zijn de sleutels tot succes. Daarom heeft het samenwerkingsverband Holland Rijnland het initiatief genomen deze bijeenkomsten te organiseren.
Tijdens de bijeenkomsten worden alle betrokkenen geïnformeerd, zijn er workshops en kan men kennis met elkaar maken. Daarnaast worden nadere afspraken gemaakt om samen te werken aan goede maatschappelijke stages voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in 2011 in Holland Rijnland.
Aanmelding en informatie via PJPartners:
[email protected] of (010) 436 21 66.

Terug naar inhoudsopgave

“Goed voor elkaar-prijs” 2008

De Holland Rijnland-gemeenten willen activiteiten en projecten van verenigingen, mantelzorgers, vrijwilligersorganisaties, burenhulp of burgerinitiatieven belonen. Met dat doel wordt eind dit jaar opnieuw een “Goed voor elkaar”-prijs uitgereikt voor activiteiten of projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk of zijn gericht op ondersteuning van bewoners. Voor de zes winnaars van de prijs is elk een bedrag van 5000 euro beschikbaar als bijdrage in de uitvoering van het project of activiteit.
De Holland Rijnland-gemeenten vinden het belangrijk dat burgers actief bijdragen aan de opbouw van de samenleving. Om deze actieve houding te stimuleren hebben de gemeenten de prijs, met als motto “Energie steken in je omgeving verbetert het (leef)klimaat”, in 2008 opnieuw uitgeschreven.
De ingediende projecten worden getoetst door een jury, bestaande uit een wethouder, een vertegenwoordiger van het project dat in 2007 heeft gewonnen en een deskundige. Zij beoordelen de projecten op de volgende aspecten:

 1. Is het project werkelijk een initiatief van een groep burgers? In welke mate worden de talenten en vaardigheden van burgers aangesproken?
 2. Draagt het project bij aan de leefbaarheid van en de binding met de wijk?
 3. Draagt het project bij aan vernieuwing in de publieke sfeer en/of aan het ontwikkelen van nieuwe netwerken?

Projectaanvragen kunnen voor 1 november 2008 worden ingediend bij de Stichting Meander, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Deze organisatie organiseert de prijsvraag namens de gemeenten. De prijsuitreiking is op 19 november.
Meer informatie en een inschrijfformulier vindt u op de homepage van
www.hollandrijnland.net

Terug naar inhoudsopgave

Burgemeester en wethouder hangen posters Alfabetisering op

Tijdens de landelijke week van de Alfabetisering is opnieuw aandacht gevraagd voor het probleem van laaggeletterde Nederlanders. Het project ‘Maak een nieuwe start!’ organiseerde daarom vrijdag 12 september een fietstocht, waaraan enkele cursisten, docenten en medewerkers van het ROC Leiden deelnamen. Met versierde fietsen werd vanaf ROC Leiden aan de Maresingel eerst naar het Stadsbouwhuis aan de Langegracht gereden. Daar hing de Leidse wethouder Gerda van den Berg een poster op. Zij ondersteunde daarmee het thema van de Alfabetiseringsweek “Geletterdheid raakt ons allemaal”.
Daarna ging het gezelschap op weg naar Leiderdorp, waar de fietsers door burgemeester Zonnevylle werden ontvangen op het gemeentehuis. Ook burgemeester Zonnevylle toonde zijn betrokkenheid bij het onderwerp. Hij zegde zijn medewerking toe bij het informeren van inwoners van Leiderdorp over de mogelijkheden beter te leren lezen en schrijven. Hij erkende dat veel mensen niet weten dat er veel mensen zich niet goed kunnen redden omdat ze het lezen en schrijven met moeite beheersen.
In Leiderdorp werd ook nog een poster opgehangen in de bibliotheek. Bij de ingang is een expositie ingericht speciaal voor deze Alfabetiseringsweek. Ook heeft de bibliotheek een Leespunt Plus met boeken en informatiemateriaal voor laaggeletterden en mensen die de Nederlandse taal (beter) willen leren. De tocht eindigde weer bij het ROC Leiden.
Met de fietstocht wil het project ‘Maak een nieuwe start!’ aandacht vestigen op de mogelijkheid voor iedereen om beter te leren lezen, schrijven en rekenen. ROC Leiden heeft speciale kleine groepen voor hen met betrokken docenten. Wie meer wil weten over een cursus lezen en schrijven of rekenen, kan bellen met het gratis telefoonnummer 0800 023 4444.

Terug naar inhoudsopgave

Studiereis raadsleden en bestuurders naar tram Valenciennes

Een groep vertegenwoordigers van de gemeenteraden van Katwijk, Noordwijk en Oegstgeest, Statenleden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties maken eind oktober 2008 een studiereis naar de Noord-Franse stad Valenciennes om daar de inpassing van een moderne tram in de stad en de regio te bekijken. De stad en regio rondom Valenciennes zijn vergelijkbaar met Katwijk en Noordwijk en hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de inpassing van een tram.
De uitnodiging voor het bezoek aan Valenciennes is gedaan tijdens een busreis van de raadsleden en bestuurders langs mogelijke tracés voor de RijnGouweLijn-West op 5 september. Het doel van de excursie was om iedereen nog eens duidelijk te laten zien welke varianten zijn overgebleven en wat de (on)mogelijkheden qua inpassing zijn.
De tram van Valenciennes is sinds 2006 een belangrijke tramverbinding in deze Noord-Franse stad. Op 16 juni 2006 werd de lijn officieel geopend. De ingebruikname voor het publiek was op 3 juli. De aanleg kostte 242,8 miljoen euro. Het trambedrijf bestaat voorlopig uit één lijn van 9,5 kilometer lang met 19 haltes. De tram en de stadsbus worden geëxploiteerd door Transdev-dochter Transvilles in opdracht van de regionale vervoersautoriteit SITURV (Syndicat Intercommunal pour les Transports Urbains de la Région de Valenciennes).
In 2007 is de tramlijn vanaf het westelijke eindpunt Dutemple met 8,5 kilometer verlengd langs een oude spoorbaan naar Denain (negen haltes). Daar komen binnenkort nog 15 kilometer bij.

Meer informatie op de website van de RijnGouweLijn, www.rijngouwelijn.nl

Terug naar inhoudsopgave

Resultaten quick scan Stadstunneltracé RijnlandRoute gepresenteerd

Op 3 september was de derde burgerbijeenkomst in het kader van de verdere planvorming voor de RijnlandRoute. In deze bijeenkomst stonden de uitkomsten van de quick scan van het Stadstunneltracé (ook wel bekend als Spoortracé) centraal. Dit leverde wederom een hoge opkomst op van de genodigde deelnemers. Op basis van deze quick scan en de reacties hierop van de deelnemers bepaalt de provincie of het Stadstunneltracé als volwaardig alternatief in het project-m.e.r. moet worden opgenomen. Het Stadstunneltracé is een wegverbinding langs of onder de spoorlijn Leiden-Utrecht tussen de A4 en de Plesmanlaan in Leiden.
Het bureau Arcadis heeft een onderzoek gedaan naar het Stadstunneltracé.

 • Het is technisch mogelijk het Stadstunneltracé aan te leggen. Met de genomen minimale ontwerpuitgangspunten is er een groot aantal risico’s. Hierbij gaat het vooral om het mogelijk slopen van gebouwen nabij de Plesmanlaan.
 • Ten opzichte van het N11 West-tracé en het Korte Vliettracé nemen de reistijdwinsten toe, maar het Stadstunneltracé blijkt duur. Zo duur zelfs, dat de variant duurder wordt dan de Korte Vlietvariant, als die als geboorde tunnel wordt uitgevoerd.
  Dat het Stadstunneltracé zo duur is heeft onder andere te maken met de grootschalige reconstructie die voor de Plesmanlaan nodig is (verdiept in een parallelstructuur). De kosten zijn bijna net zo hoog als die van het Korte Vliettracé.

De deelnemers hebben diverse kritische vragen gesteld aan onderzoeksbureau Arcadis. Onder meer over de reden voor de hoge kosten voor het Stadstunneltracé en de manier waarop de reistijdwinsten zijn berekend. Naar aanleiding van de hierop volgende discussie is afgesproken dat de provincie meer zicht probeert te krijgen op de verkeerseffecten voor Leiden. Voor de eveneens aanwezige wethouder John Steegh van de gemeente Leiden, is dit een belangrijke voorwaarde om een gedegen besluit te kunnen nemen. Gedeputeerde Van Dijk gaf daarnaast aan dat ook de risico’s in het onderzoeksrapport zo expliciet mogelijk gemaakt moeten worden. Ook dat is belangrijk om uiteindelijk een afgewogen oordeel over het tracé te kunnen vellen.
De provincie biedt de deelnemers de ruimte om ook na de bijeenkomst nog een reactie te geven. Zij verzamelt alle reacties en koppelt tijdens een volgende bijeenkomst eind september terug hoe deze input wordt meegenomen in de besluitvorming. Uiteindelijk zullen Provinciale Staten het definitieve besluit nemen.
(bron: provincie Zuid-Holland).

Terug naar inhoudsopgave

Nederlandse Greenports boeken succes in Shanghai

Een Greenportkenniscentrum in Shanghai, ondersteuning aan ondernemers die zich willen vestigingen in de Greenport Shanghai op het eiland Chongming en promotie van duurzame en maatschappelijk verantwoorde tuinbouw. Dat zijn de belangrijkste punten uit de samenwerkingsovereenkomst die Sjaak van der Tak, voorzitter Greenports Nederland, met de Shanghai Agricultural Commisson begin september in China heeft getekend. Het doel van de samenwerking is om het Greenport-concept (de totale cluster van toeleveranciers, producenten en transporteurs) op termijn voor het hele gebied van Shanghai te realiseren met behulp van Nederlandse kennis en ervaring op het gebied van Greenport-ontwikkeling.
De provincies Zuid-Holland en Limburg, de gemeenten Westland en Lansingerland en Transforum hebben ook hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst. Zij onderschrijven daarmee de doelstellingen van de samenwerking en nemen het op zich Nederlandse ondernemers in de Greenport-sector, die een actieve bijdrage willen leveren aan projecten in Greenport Shanghai, te faciliteren. De resultaten van de overeenkomst moeten onder andere tijdens de World Expo Shanghai in 2010 en de Floriade in 2012 voor een groter publiek zichtbaar worden. Er is afgesproken dat de eerste Nederlandse agrarische bedrijven zich in mei 2010, bij de start van de Expo, op Chongming Island hebben gevestigd.
De ondertekening vond plaats tijdens de handelsmissie naar China onder leiding van Asje van Dijk, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Zuid-Holland. Van 10 t/m 19 september reisde een vertegenwoordiging van bedrijven, kennisinstellingen en overheden door China.

De missie stond in het teken van het voortzetten van de samenwerking met Shanghai-Pudong op het gebied van life sciences, ict, nieuwe materialen en watertechnologie; het zogenaamde Co-Innovation Program South Holland – Shanghai Pudong. Hiervoor is ook een nieuwe overeenkomst getekend. Nieuw element daarin is de samenwerking rondom de verdere ontwikkeling van de Greenport Shanghai. Omdat de missie plaatsvond tijdens de Paralympics in Beijing, lag de nadruk in het tweede gedeelte van de missie op de medische technologie en revalidatie. Jacob Fokkema, rector magnificus van de TU Delft, en Sjaak van der Tak, voorzitter van Greenports Nederland, reisden met hem mee, evenals een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, waaronder Flora Holland, Rijnplant en Rijk Zwaan.

De samenwerking met de stad Shanghai-Pudong leverde in de afgelopen vier jaar al tientallen projecten en overeenkomsten op tussen Zuid-Hollandse en Chinese instellingen en bedrijven, met name op het gebied van nieuwe materialen en watertechnologie. Deze successen zijn de aanleiding om de samenwerking voort te zetten en uit te breiden met Greenportontwikkeling.
(bron: provincie Zuid-Holland).

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net