Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Agenda vergadering 15 januari 2009 —

De eerste vergadering van het Dagelijks Bestuur in 2009 is op 15 januari. Op de agenda staan dan de volgende onderwerpen:

 • Een bespreking van de stand van zaken van het Randstad Urgent-project ‘Integrale Benadering Projecten Holland Rijnland’.
 • Het concept van de regionale woonvisie Holland Rijnland.
 • Het convenant ‘Naar een regionale bedrijventerreinenstrategie’. 
 • De aanpassing van het besluit over de financiering van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe.
 • De aanpak van voortijdig schoolverlaten van de gemeente Zoeterwoude.
 • De volwasseneneducatie in 2009 en 2010.
 • De vaststelling van de agenda’s voor de portefeuillehoudersoverleggen in februari.

De volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur is op 29 januari 2009.

Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland

In februari worden de volgende portefeuillehoudersoverleggen gehouden:

 • Ruimte: 11 februari 2009
 • Economische Zaken: 11 februari 2009
 • Sociale Agenda: 12 februari 2009 
 • Verkeer en Vervoer: 13 februari 2009
 • Bestuur en Middelen: 13 februari 2009

De vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis van Hillegom, met uitzondering van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda. Deze is in het gemeentehuis van Zoeterwoude. Het Dagelijks Bestuur stelt de agenda’s voor de vergaderingen op 15 januari officieel vast. Zodra deze zijn vastgesteld, worden ze ook in deze nieuwsbrief gepubliceerd.

Terug naar inhoudsopgave

Samenstelling Werkgroep Boeien & Binden

Vorig jaar heeft een evaluatie van de samenwerking Holland Rijnland plaatsgevonden. Door het Algemeen Bestuur zijn een tiental acties vastgesteld. Eén van de acties betrof het instellen van een werkgroep Boeien & Binden. Een werkgroep bestaande uit een viertal raadsleden, vier collegeleden en vier gemeenteambtenaren.
De werkgroep wordt gevraagd om met concrete voorstellen te komen hoe in Holland Rijnland de relatie tussen colleges en raden met Holland Rijnland te verbeteren.
De heer Meerburg, tot 1 januari jl. burgemeester van de gemeente Alkemade, is gevraagd de rol van voorzitter op zich te nemen.
De samenstelling van deze werkgroep is als volgt:

 • De heer A.H. Meerburg, voorheen burgemeester gemeente Alkemade
 • De heer J.M. Staatsen, burgemeester gemeente Voorschoten
 • De heer J. Kippers, wethouder gemeente Lisse
 • De heer G. Kleijheeg, wethouder gemeente Hillegom
 • De heer A.B. Ringersma, raadslid gemeente Zoeterwoude
 • De heer W.J. Vroegindeweij, raadslid gemeente Katwijk
 • De heer R.P.M. Duijndam, raadslid gemeente Noordwijk
 • De heer J.M. Hermans, raadslid gemeente Leiden
 • Mevrouw R.M.J.A. van Rijn, gemeentesecretaris gemeente Teylingen
 • Mevrouw J.C. Zantingh, griffier gemeente Leiderdorp
 • Mevrouw H.E. Meijer, regiocontactfunctionaris gemeente Oegstgeest
 • De heer J.J.M. van der Sman, regiocontactfunctionaris gemeente Noordwijkerhout.
Terug naar inhoudsopgave

Provincie Zuid-Holland: Informatiemarkten over de RijnlandRoute op 13 en 15 januari 2009

De provincie Zuid-Holland organiseert op dinsdag 13 en donderdag 15 januari twee informatiemarkten over de RijnlandRoute. Hier kunt u terecht voor al uw vragen over dit project, de zogeheten m.e.r.-procedure en de inspraakprocedure voor de startnotitie m.e.r. Vooraf aanmelden is niet nodig; u kunt de hele avond inlopen.
De bijeenkomsten vinden plaats op:

 • 13 januari bij Holiday Inn, Haagse Schouwweg 10 te Leiden
  Programma:
  19.30 – 20.00: Ontvangst
  20.00 – 20.15: Opening informatiemarkt door projectleider
  21.30: Einde informatiemarkt
 • 15 januari bij Hotel de Gouden Leeuw, Veurseweg 180 te Voorschoten.
  Programma:
  19.30 – 20.00: Ontvangst
  20.00 – 20.15: Opening informatiemarkt door projectleider
  21.30: Einde informatiemarkt

Zie ook voor meer informatie www.rijnlandroute.nl (zie nieuws).

Terug naar inhoudsopgave

Holland Rijnland: 21 en 22 januari 2009 – Informatiebijeenkomsten regionale structuurvisie en OV-visie

Voor alle raadsleden van de Holland Rijnland-gemeenten worden twee informatiebijeenkomsten gehouden over de concept regionale structuurvisie 2020 Holland Rijnland (RSV) en de concept Openbaar Vervoer-visie Holland Rijnland, schakels in het Zuidvleugelnet.
De eerste bijeenkomst is op woensdag 21 januari vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Noordwijk. Dezelfde bijeenkomst wordt ook gehouden op donderdag 22 januari vanaf 19.30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis van Leiderdorp.

Terug naar inhoudsopgave

29 januari 2009 – Stuurgroep Pact van Teylingen

Op donderdag 29 januari vergadert de Stuurgroep Pact van Teylingen van 13.00-14.30 uur in het kantoor van Holland Rijnland in Leiden. De agenda wordt binnenkort gepubliceerd.

Terug naar inhoudsopgave

Projectorganisatie “Integrale Benadering Projecten Holland Rijnland” van start

Het project “Integrale Benadering Projecten Holland Rijnland” heeft de Randstad Urgentstatus. In een overeenkomst tussen minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en gedeputeerde Van Dijk is onder andere afgesproken dat nog dit jaar voor het tracé van de RijnlandRoute een keuze wordt gemaakt. Dit in samenhang met de A4 en A44 en het met elkaar te regelen van de financiering van de verschillende projecten. Om dat mogelijk te maken is een projectorganisatie van start gegaan met medewerkers van het Rijk (Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat en VROM), de provincie Zuid-Holland en de regio Holland Rijnland.
De projectorganisatie is gehuisvest in het regiokantoor van Holland Rijnland.
De projectorganisatie ontwikkelt voorstellen om in de loop van 2009 afspraken tussen Rijk, provincie en regio over de financiering van deze grote ruimtelijke projecten in Holland Rijnland te kunnen maken. Het gaat hierbij om een samenhangend pakket van de projecten: RijnlandRoute, RijnGouweLijn-west, woningbouw (waaronder op Valkenburg), Greenport Duin- en Bollenstreek (inclusief bereikbaarheid), Hoofdwegennet (A4 en A44/N44) en Bio Science Park.

De Integrale Benadering Projecten Holland Rijnland is voortgekomen uit een motie van de Tweede Kamer bij de behandeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) in 2007, om de ruimtelijke projecten in Holland Rijnland in samenhang te bekijken en op te nemen in het MIRT-projectenboek.
In 2008 heeft een kleine projectorganisatie gestudeerd op de projecten van Holland Rijnland. In oktober 2008 zijn deze onder de term Integrale Benadering Projecten Holland Rijnland opgenomen in het Randstad Urgent-programma. Met dit programma wil het Kabinet versneld projecten uitvoeren die van belang zijn voor de (internationale) positie van de Randstad.
Holland Rijnland is op diverse manieren bestuurlijk en ambtelijk betrokken bij de Integrale Benadering Projecten Holland Rijnland. Holland Rijnland-voorzitter Henri Lenferink is het bestuurlijk “boegbeeld” namens de regio. Secretaris Roelof van Netten neemt deel aan de zogeheten regiegroep, die als ambtelijk opdrachtgever van het project functioneert. Vanuit Holland Rijnland zijn onder andere Chris de Veer, Claudia de Kort en Jeroen Ververs ambtelijk bij het project betrokken.

Meer informatie over de Integrale Benadering Projecten Holland Rijnland is te vinden op www.hollandrijnland.net/Randstad_Urgent en in de december-editie van het regiomagazine SamenGevat.
http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnlandMain/HRwebsite/downloads/
Algemeen/Holland_Rijnland_Samengevat/SamenGevat-december2008-web.pdf

Terug naar inhoudsopgave

Provincie stelt Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Economie vast

Intensiever gebruikmaken van beschikbare ruimte, parkmanagement om kwaliteit te waarborgen en het combineren van bedrijven met andere functies, zoals sport en recreatie. Dat zijn enkele nieuwe onderdelen van het Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Economie, dat Gedeputeerde Staten deze week hebben vastgesteld. Het Uitvoeringsprogramma beschrijft de inzet van de provincie en loopt tot 2011.
Eén van de kerntaken van provincies in Nederland is de verdeling van de ruimte voor wonen, werken en recreëren. De Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen onder leiding van de heer Noordanus heeft in zijn rapport in het najaar van 2008 benadrukt dat de provincie bij de herstructurering van bedrijventerreinen deze rol moet oppakken. Het gaat daarbij niet alleen om de hoeveelheid ruimte, maar ook om de kwaliteit van de ruimte. De provincie doet dit in nauw overleg met de regionale partners, om op die manier tot een goede bovenregionale afstemming te komen van plannen voor herstructurering en aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Samen met het Rijk werken de provincies het komende jaar tevens het Bestuurlijke Afsprakenkader Bedrijventerreinen uit tot een convenant.

Het uitvoeringsprogramma bevat een nieuwe lijst met bedrijventerreinen waarop de provincie de komende jaren haar (financiële) inzet wil richten. Bij de nieuwe subsidieronde voor de herstructurering van bedrijventerreinen (UHB-subsidie) komen vooral deze terreinen in aanmerking. Voor de provincie is het verlenen van subsidies een belangrijk instrument om de doelen voor herstructurering, ruimtewinst en kwaliteit te realiseren.

Het programma Ruimte voor Economie, waar dit Uitvoeringsprogramma een onderdeel van is, vormt de input voor de ruimtelijk-economische paragraaf van de Provinciale Structuurvisie, het programma Mooi Zuid-Holland en het Actieprogramma Duurzame Innovatie. De provincie zal in de komende tijd met gemeenten en maatschappelijke organisaties de nieuwe beleidslijnen bespreken.
(bron: provincie Zuid-Holland)

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net