Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Agenda vergadering 29 januari 2009 —

De volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur is op 29 januari. Op de agenda staan dan onder andere de volgende onderwerpen:

 • De stand van zaken van de Integrale benadering projecten Holland Rijnland. Aan de orde komen onder meer het plan van aanpak voor de integrale benadering en de zienswijze van Holland Rijnland op de startnotitie RijnlandRoute.
 • Het meerjarenplan Stedenbaan 2009-2013.
 • De specifieke toewijzing van woningen in verband met de grootschalige renovatie van buurtschap De Engel bij Lisse.
 • De bespreeknotitie ‘Beleidsplan leerplicht 2009-2012’. Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd zich uit te spreken over een bespreeknotitie met de uitgangspunten voor de leerplichttaak van Holland Rijnland. Dit moet leiden tot een concept-beleidsplan, dat medio maart kan worden gepresenteerd tijdens de landelijke Dag van de Leerplicht.

De volgende vergadering is op 12 februari.


— Kort verslag vergadering 15 januari 2009 —

Tijdens de vergadering van 15 januari heeft het Dagelijks Bestuur de volgende onderwerpen besproken:

 • De stand van zaken van het Randstad Urgent-project Integrale benadering projecten Holland Rijnland.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het concept van de Regionale Woonvisie Holland Rijnland 2009-2019 en legt deze nu voor aan het portefeuillehoudersoverleg Ruimte van 11 februari. De portefeuillehouders wordt gevraagd zich uit te spreken over de woonvisie in het algemeen en enkele nader genoemde detailonderwerpen. Verder wordt de portefeuillehouders gevraagd het Dagelijks Bestuur te verzoeken de aangepaste (concept) woonvisie vast te stellen en voor beschouwingen aan te bieden aan de gemeenteraden en maatschappelijke organisaties.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft besloten niet in te stemmen met het convenant “Naar een regionale bedrijventerreinenstrategie.” Het stuk wordt ook niet voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken van 11 februari. In plaats daarvan wordt het voorstel omgebouwd tot een stuk waarmee aan het Algemeen Bestuur wordt gevraagd een bedrijventerreinenstrategie vast te stellen. De portefeuillehouder zal met collega-bestuurders de behoeften verkennen op het gebied van industrieterreinen.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het aangepaste voorstel voor de financiering van de deelname aan het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe. In 2009 en 2010 wordt op jaarbasis incidenteel 40.000 euro uitgetrokken voor een financiële bijdrage aan het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe. Dit bedrag wordt in 2009 voor de helft betaald uit het budget arbeidsmarktbeleid en voor de andere helft eenmalig uit het budget platformfunctie. In 2010 wordt het bedrag voor de helft betaald uit het budget Arbeidsmarktbeleid en voor de andere helft uit een verhoging van de Holland Rijnland-begroting.
 • Het Dagelijks Bestuur gaat niet akkoord met het voorstel om de aanpak van het voortijdig schoolverlaten in de gemeente Zoeterwoude onder te brengen bij het Jongerenloket. In plaats daarvan wordt de portefeuillehouder Sociale Agenda gevraagd contact op te nemen met de gemeente Zoeterwoude voor verder overleg.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de verdeling van het geld voor de volwasseneneducatie in 2009 en 2010. Dit jaar wordt ruim 4 miljoen euro gebruikt voor volwasseneneducatie en combinatietrajecten educatie/inburgering/re-integratie. Reserves van 1,2 miljoen uit 2007 worden gebruikt voor de doorloop van lokale projecten uit 2008, nieuwe projecten in 2009 en combinatieprojecten educatie/inburgering/re-integratie in 2009. Reserves uit 2008 worden gebruikt voor toeleiding naar, ondersteuning bij en aanvullend aanbod naast het middelbaar beroepsonderwijs. Tot slot worden tussen de gemeenten en de regionale opleidingscentra langetermijnafspraken gemaakt over de verdeling van het geld in 2010.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de agenda’s voor de portefeuillehoudersoverleggen in februari. Het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen vervalt. Over het agendapunt “Uitgangspunten begroting 2010” wordt een schriftelijke consultatieronde gehouden bij de betreffende portefeuillehouders van de twaalf gemeenten.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleggen

Van 11 tot 13 februari worden de portefeuillehoudersoverleggen van Holland Rijnland gehouden. Alle vergaderingen zijn dit keer in het gemeentehuis van Hillegom, met uitzondering van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda, deze wordt in het gemeentehuis van Zoeterwoude gehouden. Het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen dat op 13 februari op de agenda stond is afgelast.

Portefeuillehoudersoverleg Milieu (i.o): woensdag 11 februari van 09.00-11.00 uur in het gemeentehuis van Hillegom. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

 • De stand van zaken van de handhaving van asbestregelgeving binnen de gemeenten.
 • De stand van zaken van de uitvoering van het Regionaal Klimaatprogramma.
 • Een presentatie over de mogelijke instelling van een regionaal energiebesparingsfonds.
 • Een bespreking van het voorstel voor de regeling van de regionale milieutaken.


Portefeuillehoudersoverleg Ruimte:  woensdag 11 februari van 11.00-15.00 uur in het gemeentehuis van Hillegom. De portefeuillehouders wordt advies gevraagd over de volgende onderwerpen:
Onderdeel natuur, landschap en milieu

 • Het plan van aanpak voor een regionaal groenprogramma.

Onderdeel ruimtelijke ordening

 • De stand van zaken van de Integrale benadering Holland Rijnland.

Onderdeel wonen

 • Een discussie over de problemen bij het realiseren van woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking in Zuid-Holland-Noord.
 • Het concept van de regionale woonvisie. De portefeuillehouders wordt gevraagd te adviseren over het concept van de woonvisie in het algemeen en enkele detailonderwerpen in het bijzonder. Verder wordt de portefeuillehouders gevraagd het Dagelijks Bestuur opdracht te geven de concept woonvisie op basis van de gevoerde discussie aan te passen en voor te leggen aan gemeenteraden en maatschappelijke organisaties voor beschouwingen.
 • Het woningregistratiesysteem van de provincie Zuid-Holland.
 • De stand van zaken van de verstedelijkingsafspraken met het Rijk voor de periode 2010-2019.

Agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.
http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnlandMain/HRwebsite/Vergaderingen/
|PHO_Ruimte/Agenda_en_stukken_van_het_Portefeuillehoudersoverleg_Ruimte_
11_februari_2009


Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken: woensdag  11 februari van 15.00-17.00 uur in het gemeentehuis van Hillegom. Op de agenda staan de volgende onderwerpen.

 • Een presentatie van de West-Holland Foreign Investment Agency over het werk van deze organisatie en de betekenis van internationale bedrijven en organisaties voor Holland Rijnland.
 • De bedrijventerreinenstrategie van Holland Rijnland.

Na afloop van de vergadering is er een bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van de heer Groen als voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken.
Agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.
http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnlandMain/HRwebsite/Vergaderingen/
PHO_Economische_Zaken/Agenda_en_stukken_van_het_
Portefeuillehoudersoverleg_Economische_Zaken_11_februari_2009


Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda:  donderdag 12 februari van 09.30-12.30 uur in het gemeentehuis van Zoeterwoude.
Van 09.30-11.00 uur is er een gezamenlijk overleg van de portefeuillehouders Sociale Agenda van Holland Rijnland en jeugd/zorg van het Rijnstreekberaad. Onderwerpen zijn:

 • Het model voor zorgcoördinatie “één gezin, één plan” dat is opgesteld in het kader van het convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning.
 • Een presentatie over de aanpak van Wonen, zorg en welzijn in Alphen aan den Rijn.

Van 11.00-12.00 uur wordt het reguliere portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van Holland Rijnland gehouden. De portefeuillehouders wordt advies gevraagd over de volgende onderwerpen:

 • De vervulling van de vacature die is ontstaan door het vertrek van wethouder Van Velzen van de voormalige gemeente Alkemade uit de raad van advies van het Zorgkantoor.
 • De bespreeknotitie voor het Beleidsplan Leerplicht 2009-2012.
 • De verdeling van het geld voor de volwasseneneducatie in 2009 en 2010.
 • De evaluatie van het project voor de gezamenlijke aanbesteding van re-integratietrajecten in Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en de ISD Bollenstreek.

Agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.
http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnlandMain/HRwebsite/Vergaderingen/
PHO_Sociale_Agenda/Agenda_en_stukken_van_het_Portefeuillehoudersoverleg_
Sociale_Agenda_12_februari_2009


Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer: vrijdag 13 februari van 10.00-13.00 uur in het gemeentehuis van Hillegom. Deze vergadering wordt  bijgewoond door gedeputeerde Asje van Dijk van de provincie Zuid-Holland. De portefeuillehouders bespreken de volgende onderwerpen:

 • De stand van zaken van de Noordelijke Ontsluiting Greenport.
 • De stand van zaken van de OV-visie Holland Rijnland.
 • Een presentatie over de Integrale benadering projecten Holland Rijnland door M. Hoppenbrouwer, lid van het kernteam en gedeputeerde Asje van Dijk van de provincie Zuid-Holland.
 • De startnotitie voor de volgende fase van de RijnlandRoute.
 • De verkenning van de OV-corridor Bollenstreek-Schiphol/Amsterdam.
 • De subsidieaanvragen voor enkele verkeersveiligheidsprojecten in de regio.
 • De stand van zaken van enkele grote verkeersprojecten, zoals de RijnlandRoute en de RijnGouweLijn.

Agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.
http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnlandMain/HRwebsite/Vergaderingen/
PHO_Verkeer__Vervoer/Agenda_en_stukken_van_het_Portefeuillehoudersoverleg_
Verkeer_en_Vervoer_13_februari_2009

Terug naar inhoudsopgave

29 januari – Vergadering Stuurgroep Pact van Teylingen

Op donderdag 29 januari vergadert de Stuurgroep Pact van Teylingen van 13.00-14.30 uur in het kantoor van Holland Rijnland in Leiden.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • De informatieavond over het Intergemeentelijk Structuurplan Greenport voor burgers en bedrijfsleven.
 • De status van het keurmerk voor Keukenhof.
 • De brief van de stichting Tespelduyn van 28 december 2008.

Agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland via deze link.

http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnlandMain/HRwebsite/Vergaderingen/
Stuurgroep_Pact_van_Teylingen-Greenport/
Agenda_en_stukken_van_de_Stuurgroep_Pact_van_Teylingen_29_januari_2009

Terug naar inhoudsopgave

5 februari – Klimaatconferentie Holland Rijnland en Rijnstreek

Het tegengaan van klimaatverandering biedt volop maatschappelijke en economische kansen. Wie voorop loopt in CO2-reductie en energiezuinige of klimaatvriendelijke technieken, neemt een voorsprong op de concurrentie. Dat is de boodschap van de klimaatconferentie die de Milieudienst West-Holland op 5 februari organiseert namens de vijftien gemeenten uit de regio Holland Rijnland en de Rijnstreek. Ondernemers, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en burgers worden uitgenodigd om deel te nemen en zo de klimaatkoers van de regio mee te bepalen.
Het kabinet wil de CO2-uitstoot in 2020 met 30% verminderen. De gemeenten in de regio Holland Rijnland en de Rijnstreek hebben samen met de Milieudienst een ambitieus klimaatprogramma opgesteld om daaraan een bijdrage te leveren. Hiervoor hebben de gemeenten de komende jaren een budget van bijna drie miljoen euro beschikbaar gesteld. Belangrijke speerpunten in het klimaatprogramma zijn bedrijven, woningen en verkeer en vervoer. Gemeenten geven zelf het goede voorbeeld door gemeentelijke gebouwen energiezuinig te maken, duurzaam in te kopen en de openbare verlichting energie-efficiënt te maken.
Om de klimaatdoelen te realiseren, zoeken de gemeenten actief de samenwerking met marktpartijen, maatschappelijke organisaties en burgers. De klimaatconferentie is een unieke ontmoetingsplek voor mensen en organisaties die de handen uit de mouwen willen steken en die ideeën hebben over samenwerking en innovatie op klimaatgebied.
Marktpartijen, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties en inwoners kunnen grote winst behalen door slimmer met energie om te gaan, te innoveren en te besparen. Daarbij liggen vooral voor het bedrijfsleven aantrekkelijke economische kansen. Wie voorop loopt in CO2-reductie en nieuwe energiezuinige of klimaatvriendelijke technieken weet te ontwikkelen, neemt een voorsprong op de concurrentie.
Op de conferentie spreken onder andere vertegenwoordigers uit de energiesector, woningcorporaties en lokale bestuurders. Ook is er een interview met directeur De Haan van de Dirk van den Broek Groep, die eerder elektronicaketen BCC stevig op de groene kaart zette. Natuurlijk biedt de conferentie ook ruimte voor debat en het aandragen van ideeën.

De klimaatconferentie wordt gehouden op 5 februari van 13.30 tot 17.00 uur in museum Naturalis in Leiden. Aanmelden kan via [email protected] onder vermelding van naam, organisatie, functie, e-mail, adres en telefoonnummer. Het programma van de conferentie is te vinden op www.mdwh.nl.

Terug naar inhoudsopgave

Streekplan West As Leiden-Katwijk aangepast

Gedeputeerde Staten hebben het voorstel voor het wijzigingen van het Streekplan West, onderdeel As Leiden-Katwijk, op een aantal punten aangepast. De aanleiding voor die aanpassing is de discussie hierover in de vergadering van de Statencommissie voor het Streekplan West. Voor de RijnlandRoute is het spoortracé als alternatief opgenomen in het streekplan. Dit alternatief werd eind vorig jaar op initiatief van Provinciale Staten toegevoegd aan de alternatieven voor de RijnlandRoute.
Er zijn drie zogenoemde kernpunten opgenomen:

 • De bufferzone is bij Maaldrift vrij smal. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet dat het MOB-terrein verdwijnt, dan zal dit gebied worden betrokken bij de bufferzone.
 • Met de bouw van 500 woningen in het topsegment wordt gestart aan de noordkant (bij de N206). Het gaat om maximaal 500 woningen.
 • Tussen Mient-Kooltuin en de groene buffer komt een brede passage van minimaal 300 meter, om zo een ecologische en recreatieve verbinding tussen de duinen en het Groene Hart te realiseren.

Deze kernpunten zijn uitgangspunten voor bestemmingsplannen van gemeenten. De provincie toetst hierop. Ten slotte is opgenomen dat de opbrengsten uit de woningbouw en de ontwikkeling van bedrijventerreinen op het voormalige vliegveld Valkenburg, deels moeten worden voor gebruikt het realiseren van infrastructuur, water- en groenprojecten.
(Bron: provincie Zuid-Holland)

Terug naar inhoudsopgave

Minister Cramer maant provincie over rijksbufferzone

Minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft 13 januari jl. in een brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland laten weten ‘verrast’ te zijn over de discussie die is ontstaan over de breedte van de rijksbufferzone tussen Wassenaar en Nieuw-Valkenburg. Zij wijst er op dat de planvorming tussen gemeenten en Rijk is gebaseerd op een programma van eisen dat door de Provincie is opgesteld. De minister vertrouwt er op dat Gedupeerde Staten bij zijn eerdere opstelling zal blijven, omdat zonder consequent beleid de samenwerking bij de gebiedsontwikkeling niet mogelijk is – vooral niet op een beleidsterrein waar de provincie een resultaatsverplichting is aangegaan met het Rijk. Minister Cramer meent dat in de plannen voor Nieuw Valkenburg het rijksbufferzonebeleid zorgvuldig is uitgewerkt. De ophef die in Wassenaar hierover is ontstaan wordt niet door haar gedeeld. Zij verwacht van de provincie in deze kwestie een duidelijke regievoering en dat deze haar mening deelt dat het Integrale Structuurplan Nieuw-Valkenburg een weldoordacht plan is. Mocht de provincie toch anders besluiten, dan constateert de minister een opstelling die niet consistent is en waarbij wordt afgeweken van het eigen programma van eisen én van de afspraken die met de overige partners zijn gemaakt. Het aangepaste plan heeft bovendien een geringere maatschappelijke meewaarde, aldus de minister. Zij waarschuwt dat dit gevolgen kan hebben voor de vereveningsbijdrage voor de inrichting van de bufferzone uit de grondexploitatie, en voor de rijkssubsidie uit de MIRT-verkennning voor Holland-Rijnland.

Terug naar inhoudsopgave

Drukbezochte informatiebijeenkomsten regionale structuurvisie en OV-visie

De informatiebijeenkomsten over de regionale structuurvisie en de OV-visie Holland Rijnland van 21 en 22 januari konden op een grote belangstelling rekenen. Vele tientallen raadsleden kwamen naar de gemeentehuizen van Noordwijk en Leiderdorp om zich te laten informeren over de concept Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland en de OV-visie Holland Rijnland, schakels in het Zuidvleugelnet.
Beide stukken zijn eind vorig jaar tegelijkertijd vrijgegeven voor beschouwingen en inspraak. Tot 16 maart zijn gemeenteraden en maatschappelijke organisaties in de gelegenheid om reacties te geven op de beide concepten. Na behandeling in het portefeuillehoudersoverleg van mei, zal het Algemeen Bestuur de stukken in juni van dit jaar vaststellen.

Meer informatie over de concept regionale structuurvisie in een speciale editie van het regiomagazine SamenGevat, die beschikbaar is op de Holland Rijnland-website.

http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnlandMain/HRwebsite/downloads/
Algemeen/Holland_Rijnland_Samengevat/SamenGevat-RSV-website.pdf

De concept OV-visie van Holland Rijnland is te vinden via deze link:

http://www.hollandrijnland.net/Verkeer_en_Vervoer/OV-Visie

Terug naar inhoudsopgave

Veel belangstelling informatiemarkten RijnlandRoute

Op 13 en 15 januari 2009 organiseerde de provincie Zuid-Holland twee informatiemarkten over de RijnlandRoute. Burgers konden hier al hun vragen kwijt over het project. Er stonden informatieborden over de milieu-effect rappotage-procedure, over de verschillende tracés die worden onderzocht en over de planning van de RijnlandRoute. De goede opkomst bevestigt de brede belangstelling voor dit project.
Projectmanager Ed Klein hield een korte presentatie waarin hij de planning voor de RijnlandRoute toelichtte.
Tijdens de markt is ook informatie gegeven over de inspraak op de startnotitie. Een ieder kan zijn zienswijze over de inhoud van de startnotitie naar voren brengen en daarmee over de inhoud van de nog op te stellen richtlijnen. Dit kan tot en met 2 februari 2009 schriftelijk en/of mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van PZH-2008-1099370. Voor mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de afdeling Vergunningen, de heer ir. A.W.H. van der Heijden, telefoonnummer (070) 441 72 17.
Belangstellenden kunnen voor vragen over de inhoud van het project contact opnemen met het projectbureau RijnlandRoute, telefoon (070) 441 73 58. Meer informatie over de m.e.r.-procedure is verkrijgbaar bij de afdeling Vergunningen van de Provincie Zuid-Holland, de heer ir. A.W.H. van der Heijden, telefoonnummer (070) 441 72 17.
(bron: provincie Zuid-Holland).

De folder over de RijnlandRoute kan worden gedownloaded via deze link:

http://www.zuid-holland.nl/documentenverkenner.htm?Gr=Verkeer%20en%
20vervoer&t1naam=Wegverkeer&t2naam=N-wegen&t3naam=Rijnlandroute

Terug naar inhoudsopgave

Provincie organiseert Week van Zuid-Holland

Nog tot en met vrijdag organiseert de provincie de week van Zuid-Holland. In die week praat de provincie met onder andere inwoners, scholieren, andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten over Visie op Zuid-Holland, de provinciale structuurvisie voor de periode 2020-2040. Deze structuurvisie gaat over de ruimtelijke toekomst van Zuid-Holland.
De opening van de week was op maandag 26 januari. De week duurt nog tot 31 januari. De discussies en workshops voor andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten zijn live te volgen via de website van de provincie en ook achteraf nog te bekijken.
Meer informatie over het programma en deelname aan de workshops is te vinden op
www.weekvanzuidholland.nl.
(bron: provincie Zuid-Holland).

Terug naar inhoudsopgave

Provincie stimuleert Bouwen met Burgers

De provincie Zuid-Holland ondersteunt gemeenten bij het stimuleren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Voor 2009 stelt de provincie hiervoor ruim 1,3 miljoen euro beschikbaar. Het collectief particulier opdrachtgeverschap stelt een groep bewoners in staat om gezamenlijk hun eigen woningen te bouwen. Via het opdrachtgeverschap raken bewoners ook meer betrokken bij de ontwikkeling en inrichting van hun buurt.
De provincie wil collectief particulier bouwen stimuleren omdat bewoners zo een huis krijgen dat hen past en meer worden betrokken bij de buurt en hoe die eruit moet zien. Alle burgers die zich hebben verenigd voor de bouw van woningen voor eigen gebruik, kunnen via hun gemeente een beroep doen op deze regeling.
De provincie ziet verschillende mogelijkheden voor de uitvoering van collectief particulier opdrachtgeverschap in de woningmarkt. Bijvoorbeeld bij het realiseren van starterswoningen of van nieuwe woonvormen voor senioren, waarbij er ruimte is voor privacy en gezamenlijke voorzieningen. Andere voorbeelden zijn herstructurering of gebruikmaking van monumenten. Bij herstructurering kan worden gedacht aan zogenoemde ‘kluswoningen’. Het opknappen hiervan kan een positief effect hebben op de woonomgeving. Hergebruik van monumenten, zoals kerken of fabrieksgebouwen, kan bijdragen aan het behoud van het cultureel erfgoed. Omdat het vaak om maatwerk gaat, zijn ook vele andere varianten mogelijk.
Naast de subsidieregeling voor collectief particulier opdrachtgeverschap, ondersteunt de provincie gemeenten met het Handboek Bouwen met Burgers. Met dit handboek wil de provincie de gemeenten inspireren en uitdagen om na te denken over de initiatieven en ideeën die groepen bewoners hebben bij het bouwen van woningen en de gewenste woonomgeving. Ook voor bewoners die zelf al plannen hebben of nadenken over een gezamenlijk bouwproject biedt het praktische adviezen en tips.
(bron: provincie Zuid-Holland).

Terug naar inhoudsopgave

Groen licht voor ExpatCenter in Visitor Center Leiden

Het ministerie van Economische Zaken heeft ingestemd met een subsidie voor de vestiging van een zogeheten ExpatCenter in het nieuwe Visitor Center in Leiden. Dit betekent dat de financiering van het center nu rond is. Eerder hadden de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden al een subsidie verstrekt.
Het ExpatCenter is een initiatief van Leiden Bio Science Park, Leiden Marketing, de Leidse universiteit, de Kamer van Koophandel Haaglanden, de vereniging van bedrijven op het Bio Science Park Leiden en advocatenkantoor Teekens Karstens. Doel van het ExpatCenter is buitenlandse medewerkers van biosciencebedrijven te ondersteunen bij hun vestiging in Nederland. Het Expat Center bestaat uit een loket in het Visitor Center Leiden en een website.
(bron: nieuwsbrief Leiden Bio Science Park).

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net