Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Agenda vergadering 12 februari 2009 —

De vergadering van het Dagelijks Bestuur van 12 februari vervalt. De agendapunten schuiven door naar de volgende vergadering, die wordt gehouden op 26 februari 2009.


— Kort verslag vergadering 29 januari 2009 —

 • Het Dagelijks Bestuur heeft gesproken over stand van zaken van het Randstad Urgent-project Integrale Benadering Projecten Holland Rijnland. Het Dagelijks Bestuur heeft de zienswijze op de startnotitie voor de RijnlandRoute vastgesteld.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van het meerjarenplan Stedenbaan 2009-2013, zoals de bestuurlijke commissie Stedenbaan dat op 6 november 2008 heeft vastgesteld.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om toe te staan dat huurders die tijdelijk in een wisselwoning wonen, met voorrang kunnen terugkeren naar de 161 gerenoveerde eengezinswoningen in buurtschap De Engel in Lisse.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de bespreeknotitie ‘Beleidsplan leerplicht 2009-2012’, met daarin de uitgangspunten voor de leerplichttaak van Holland Rijnland. Op basis van deze notitie wordt een concept-beleidsplan opgesteld, dat op 19 maart wordt gepresenteerd tijdens de landelijke Dag van de Leerplicht. Het Dagelijks Bestuur heeft uitgesproken dat instemming met de notitie niet betekent dat er impliciet besluiten worden genomen over personele uitbreiding of huisvesting.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleggen

Van 11 tot 13 februari worden de portefeuillehoudersoverleggen van Holland Rijnland gehouden. Alle vergaderingen zijn dit keer in het gemeentehuis van Hillegom, met uitzondering van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda. Deze wordt gehouden in het gemeentehuis van Zoeterwoude. Het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen, dat voor 13 februari op de agenda stond, gaat niet door.


Portefeuillehoudersoverleg Milieu (i.o.): woensdag 11 februari van 09.00-11.00 uur in het gemeentehuis van Hillegom. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

 • De stand van zaken van de handhaving van asbestregelgeving binnen de gemeenten.
 • De stand van zaken van de uitvoering van het Regionaal Klimaatprogramma.
 • Een presentatie over de mogelijke instelling van een regionaal energiebesparingsfonds.
 • Een bespreking van het voorstel voor de regeling van de regionale milieutaken.

Agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.
http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnlandMain/HRwebsite/Vergaderingen/
Vergaderstukken_Pho_Milieu/Agenda_en_stukken_van_het_
Portefeuillehoudersoverleg_Milieu_11_februari_2009


Portefeuillehoudersoverleg Ruimte: woensdag 11 februari van 11.00-15.00 uur in het gemeentehuis van Hillegom. De portefeuillehouders wordt advies gevraagd over de volgende onderwerpen:

Onderdeel natuur, landschap en milieu

 • Het plan van aanpak voor een regionaal groenprogramma.

Onderdeel ruimtelijke ordening

 • De stand van zaken van de Integrale benadering Holland Rijnland.

Onderdeel wonen

 • Een discussie over de problemen bij het realiseren van woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking in Zuid-Holland-Noord.
 • Het concept van de regionale woonvisie. De portefeuillehouders wordt gevraagd te adviseren over het concept van de woonvisie in het algemeen en enkele detailonderwerpen in het bijzonder. Verder wordt de portefeuillehouders gevraagd het Dagelijks Bestuur opdracht te geven de concept-woonvisie op basis van de gevoerde discussie aan te passen en voor te leggen aan gemeenteraden en maatschappelijke organisaties voor beschouwingen.
 • Het woningregistratiesysteem van de provincie Zuid-Holland.
 • De stand van zaken van de verstedelijkingsafspraken met het Rijk voor de periode 2010-2019.

Agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.
http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnlandMain/HRwebsite/Vergaderingen/
PHO_Ruimte/Agenda_en_stukken_van_het_Portefeuillehoudersoverleg_
Ruimte_11_februari_2009


Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken: woensdag 11 februari van 15.00-17.00 uur in het gemeentehuis van Hillegom. Op de agenda staan de volgende onderwerpen.

 • Een presentatie van de West-Holland Foreign Investment Agency over het werk van deze organisatie en de betekenis van internationale bedrijven en organisaties voor Holland Rijnland.
 • De bedrijventerreinenstrategie van Holland Rijnland.

Na afloop van de vergadering is er een bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van Harry Groen als voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken.

Agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.
http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnlandMain/HRwebsite/Vergaderingen/
PHO_Economische_Zaken/Agenda_en_stukken_van_het_
Portefeuillehoudersoverleg_Economische_Zaken_11_februari_2009


Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda: donderdag 12 februari van 09.30-12.30 uur in het gemeentehuis van Zoeterwoude.

Van 09.30-11.00 uur is er een gezamenlijk overleg van de portefeuillehouders Sociale Agenda van Holland Rijnland en jeugd/zorg van het Rijnstreekberaad. Onderwerpen zijn:

 • Het model voor zorgcoördinatie “één gezin, één plan” dat is opgesteld in het kader van het convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning.
 • Een presentatie over de aanpak van Wonen, zorg en welzijn in Alphen aan den Rijn.

Van 11.00-12.30 uur wordt het reguliere portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van Holland Rijnland gehouden. De portefeuillehouders wordt advies gevraagd over de volgende onderwerpen:

 • De vervulling van de vacature die is ontstaan door het vertrek van wethouder Van Velzen van de voormalige gemeente Alkemade uit de raad van advies van het Zorgkantoor.
 • De bespreeknotitie voor het Beleidsplan Leerplicht 2009-2012.
 • De verdeling van het geld voor de volwasseneneducatie in 2009 en 2010.
 • De evaluatie van het project voor de gezamenlijke aanbesteding van re-integratietrajecten in Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en de ISD Bollenstreek.

Agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.
http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnlandMain/HRwebsite/Vergaderingen/
PHO_Sociale_Agenda/Agenda_en_stukken_van_het_
Portefeuillehoudersoverleg_Sociale_Agenda_12_februari_2009


Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer: vrijdag 13 februari van 10.00-13.00 uur in het gemeentehuis van Hillegom. Deze vergadering wordt bijgewoond door gedeputeerde Asje van Dijk van de provincie Zuid-Holland. De portefeuillehouders bespreken de volgende onderwerpen:

 • De stand van zaken van de Noordelijke Ontsluiting Greenport.
 • De stand van zaken van de OV-visie Holland Rijnland.
 • Een presentatie over de Integrale benadering projecten Holland Rijnland door M. Hoppenbrouwer, lid van het kernteam en gedeputeerde Asje van Dijk van de provincie Zuid-Holland.
 • De startnotitie voor de volgende fase van de RijnlandRoute.
 • De verkenning van de OV-corridor Bollenstreek-Schiphol/Amsterdam.
 • De subsidieaanvragen voor enkele verkeersveiligheidsprojecten in de regio.
 • De stand van zaken van enkele grote verkeersprojecten, zoals de RijnlandRoute en de RijnGouweLijn.

Agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.
http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnlandMain/HRwebsite/Vergaderingen/
PHO_Verkeer__Vervoer/Agenda_en_stukken_van_het_
Portefeuillehoudersoverleg_Verkeer_en_Vervoer_13_februari_2009

Terug naar inhoudsopgave

29 januari – Verslag vergadering Stuurgroep Pact van Teylingen

Op donderdag 29 januari vergaderde de Stuurgroep Pact van Teylingen in het kantoor van Holland Rijnland in Leiden. De volgende onderwerpen zijn besproken:

 • Projectleider Greenport Robert Boom heeft vertegenwoordigers van overheden en maatschappelijke organisaties tijdens de vergadering opgeroepen deel te nemen aan de informatieavond over het Intergemeentelijk Structuurplan Greenport voor burgers en bedrijfsleven op 10 maart.
 • De Stuurgroep heeft het verzoek van de stichting Tespelduyn voor compensatie van bollengrond voor de aanleg van een golf- en recreatiepark bij Noordwijkerhout afgewezen. De Stuurgroep meent dat compensatie moet plaatsvinden in de Duin- en Bollenstreek en niet in de Haarlemmermeer.
Terug naar inhoudsopgave

Leden Provinciale Staten positief over regionale OV-Visie Holland Rijnland

Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer Peter Glasbeek heeft van verschillende Statenleden complimenten gekregen voor de regionale OV-Visie Holland Rijnland “Schakels in het Zuidvleugelnet”. Woensdag 4 februari presenteerde Glasbeek de regionale visie op de toekomst van het openbaar vervoer in de commissie Mobiliteit, Kennis en Economie van de provincie Zuid-Holland.
De Statenleden waren overwegend positief over het feit dat de regio het initiatief heeft genomen voor het opstellen van de OV-Visie. Hoewel de afspraken met de vervoerder gemaakt worden met de provincie en niet met de regio, hechten de Statenleden aan draagvlak. Alleen de SP was kritisch. De partij stelde vraagtekens bij de juridische status van het document als het in juni wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de regio.
Realisatie van het in de visie geschetste netwerk wordt als ambitieus gezien, maar tijdens de bijeenkomst werd het verkennen van de mogelijkheden voor de gevraagde investering (280 miljoen euro) meteen geagendeerd voor een volgende vergadering. Portefeuillehouder Glasbeek heeft toegezegd om bij de provincie een concreet verzoek in te dienen van de punten uit de OV-Visie die zouden moeten worden opgenomen in de Provinciale Structuurvisie en de nieuwe concessie-eisen.

Terug naar inhoudsopgave

Verkenning naar bereikbaarheid Holland Rijnland officieel van start

Minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en gedeputeerde Asje van Dijk (provincie Zuid-Holland) hebben een verkenning gestart om de bereikbaarheid in de regio Holland Rijnland voortvarend en structureel te verbeteren. Eurlings en Van Dijk deden dat mede namens het ministerie van VROM en de gemeenten in de regio. De verkenning is nodig om de regionale bedrijvigheid groeimogelijkheden te geven, de woningbouwlocatie Valkenburg goed te ontsluiten en knelpunten in het wegennet en het openbaar vervoer aan te pakken. In oktober 2009 nemen de betrokken overheden hierover een besluit.

In de regio Holland Rijnland staat een aantal grote projecten op stapel: de ontwikkeling van 30.000 woningen waaronder 5.000 woningen op Valkenburg, Leiden Bioscience Park en de transitie van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Voor de economische kracht en de verdere ontwikkeling van de regio is verbetering van de bereikbaarheid noodzakelijk. De RijnlandRoute en de RijnGouweLijn moeten de bereikbaarheid op de oost-westverbinding verbeteren. Gezien de samenhang met de A4 en de A44 moeten de plannen in onderlinge samenhang worden ontwikkeld. De verkenning die nu is gestart, moet antwoord geven op de vraag hoe de bereikbaarheid het beste kan worden verbeterd.

De verkenning zal leiden tot een realistische en financieel haalbare set van maatregelen die op draagvlak kan rekenen. Het project Integrale Benadering Holland Rijnland is opgenomen in het kabinetsprogramma Randstad Urgent. Hierin werken ministeries, provincies en gemeenten aan een sterke Randstad. Met Randstad Urgent ligt er druk op de betrokken bestuurders om op de afgesproken tijd besluiten te nemen. De afspraak is dat over negen maanden, in oktober 2009, een politiek gedragen voorkeursbeslissing wordt vastgesteld.

Met de nu genomen startbeslissing wordt de noodzaak onderstreept om een keuze te maken uit verschillende combinaties van maatregelen die de bereikbaarheid zo verbeteren dat doelstellingen op het gebied van woningbouw, economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit worden behaald.

In oktober 2009 wordt tegelijkertijd het tracé van de RijnlandRoute in samenhang met de A4 en A44 bepaald en geven de betrokken gemeenten, de provincie en het Rijk duidelijkheid over de financiering. De keuze die in oktober wordt gemaakt, betreft de meest haalbare variant op basis van inzicht in kosten, effecten en draagvlak in de regio.

Het is voor het eerst dat er een startbeslissing is genomen waarbij de door de Commissie Elverding voorgestelde werkwijze het uitgangspunt is. Deze Commissie ‘Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten’ pleitte voor een brede verkenningsfase waarin belanghebbenden eerder en ruim betrokken zijn, er sprake is van een gebiedsgewijze benadering en van heldere tijdsafspraken. Zo’n verkenningsfase wordt afgesloten met een politiek gedragen voorkeursbeslissing, die is gericht op een veel kortere planuitwerkingsfase. Het kabinet heeft het advies van deze commissie overgenomen en past dit nu concreet toe.

Het project Integrale Benadering Holland Rijnland is een samenwerking van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM, de provincie Zuid-Holland en het samenwerkingsverband Holland Rijnland.
(bron: persbericht ministerie Verkeer en Waterstaat, provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland).

Terug naar inhoudsopgave

Minieme wijzigingen in plannen voor locatie Valkenburg

Op 25 februari stemmen Provinciale Staten opnieuw over de aanpassing van het provinciale Streekplan West, waarmee de bebouwing van Valkenburg en de tracés voor de RijnlandRoute en de RijnGouweLijn mogelijk worden gemaakt. Het uitstel van de stemming is het gevolg van het grote aantal amendementen en moties dat op 28 januari in de Statenvergadering bij de behandeling van de aanpassing van het Streekplan werd ingediend. Van de twaalf ingediende amendementen werden er vier aangenomen. Van de zes ingediende moties haalde er slechts een het. De amendementen en moties hebben onder andere betrekking op de 500 woningen in het internationale topsegment die op Valkenburg zijn gepland. Mocht er aan deze woningen geen behoefte zijn, dan zal de vrijkomende grond worden toegevoegd aan de groene buffer tussen Haaglanden en Holland Rijnland en een natuurfunctie krijgen. Verder is bepaald dat bij de bouw wordt begonnen aan de noordzijde van de locatie. Voor het landgoed, dat als landmark op de locatie is gedacht, wordt een andere plek gezocht. Tot slot worden een deel van de Mient/Kooltuin en De Woerd onderdeel van de bouwlocatie.
Het is de bedoeling de amendementen en moties te verwerken in een nieuw voorstel, dat vervolgens op 25 februari zonder verdere beraadslaging kan worden afgehandeld.
(bron: provincie Zuid-Holland)

Terug naar inhoudsopgave

19 maart 2009 – Vooraankondiging Landelijke Dag van de Leerplicht

Het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland werkt aan een beleidsplan 2009-2012, waarin de voornemens voor de komende jaren worden vastgelegd. Het concept-beleidsplan wordt gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in het kader van de Landelijke Dag van de Leerplicht op 19 maart. De bijeenkomst wordt gehouden in het Teylingen College, locatie KTS, in Voorhout, en duurt van 13.30-17.30 uur.
In het nieuwe beleidsplan staat de aansluiting tussen zorg en onderwijs centraal. Het programma voor de bijeenkomst bestaat onder meer uit presentaties en workshops. Er is ruimschoots gelegenheid om collega’s uit onderwijs, zorg en justitie te spreken. Het definitieve programma en de methode van aanmelding worden binnenkort bekend gemaakt.

Terug naar inhoudsopgave

Provincie, gemeenten en mbo willen snel zorg binnen de schoolmuren

Provincie, gemeenten en de vier mbo’s in Zuid-Holland willen dat er dit jaar nog goede zorg beschikbaar is binnen de schoolmuren. Dit is op 5 februari afgesproken tijdens een conferentie over Zorg Advies Teams.
“De mbo’s zijn er om goed onderwijs te geven aan de jongeren. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn dat jongeren graag naar school gaan en dat hun persoonlijke ontwikkeling voorspoedig verloopt. Laagdrempelige zorg binnen het onderwijs kan daar een uitstekende bijdrage aan leveren”, aldus gedeputeerde Tonny van de Vondervoort. “Wat wij in Zuid-Holland doen sluit precies aan op het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid van vorige week. Met onze aanpak kunnen we ervoor zorgen dat jongeren hun schoolloopbaan afmaken.”
In het primaire en voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in zorg binnen de schoolmuren. Hierdoor kan snel antwoord worden gegeven op opvoed- en opgroeivragen. Verder worden problemen van jeugdigen eerder herkend zodat er passende hulp wordt geboden. ROC’s signaleren dat problemen van jeugdigen toenemen. Zuid-Hollandse gemeenten en het Da Vinci College, het ROC Leiden, het ID College en het Wellant College hebben daarom de handen ineengeslagen om Zorg Advies Teams op te zetten in het mbo. Wethouders Jan Lagendijk (Dordrecht), Dorenda Gerts (Waddinxveen), Frans Muijzers (Zoetermeer), Gerda van den Berg (Leiden) en hun collega’s van de omringende samenwerkingsverbanden spraken zich op de conferentie uit voor een voortvarende aanpak. In regionaal verband wordt het verder uitgewerkt.
De Zorg Advies Teams worden gevormd door zorginstellingen als Bureau Jeugdzorg, de GGZ, het maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en het RMC. De provincie speelt daarbij een belangrijke rol als financier van Bureau Jeugdzorg en de provinciale jeugdzorgaanbieders.
(bron: provincie Zuid-Holland).

Terug naar inhoudsopgave

“Noord- en Zuidvleugel moeten beter samenwerken”

De Noord- en Zuidvleugel van de Randstad moeten beter samenwerken bij het oplossen van de economische problemen in de regio’s. Samenwerking is beter dan de beide delen van de Randstad samen te voegen. Dat verklaarde minister Maria van der Hoeven op 3 februari tijdens een beleidsdebat in de Eerste Kamer over de begroting 2009 met als thema “verantwoording effectiviteit van beleid”.
Tijdens de vergadering van 3 februari pleitten diverse senatoren voor meer stimulansen voor de Nederlandse economie onder regie van het ministerie van Economische Zaken. Daarbij is onder meer gesproken over extra maatregelen op het gebied van energiebesparing, de versterking van de “groene economie” en het inlopen van achterstanden bij alternatieve energiewinning op landen als Denemarken en Duitsland.
(bron: Eerste Kamer, 4 februari 2009)

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net