Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Agenda 26 februari 2009 —

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland vergadert op donderdag 26 februari. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • De stand van zaken van het Randstad Urgentproject “Integrale benadering projecten Holland Rijnland” en het plan van aanpak voor de tweede fase van dit project.
 • Het werkplan voor de ruimtelijke agenda 2009.
 • De vaststelling van de Regionale Woonvisie Holland Rijnland 2009-2019.
 • Het convenant woonruimteverdeling 2009.
 • De beantwoording van vragen van de gemeenten Oegstgeest en Voorschoten over de regionale structuurvisie en de provinciale structuurvisie.
 • Subsidie-aanvragen voor verkeersveiligheidsprojecten in de regio.
 • Verzoek voor stadsvernieuwingsurgentie aan bewoners van het seniorencomplex Vijverhof in Oegstgeest.
 • De rapportage 2008 van het Jongerenloket.
 • De regionale arbeidsmarktagenda 2009.
 • De financiering van de voortzetting van het alfabetiseringsproject “Maak een nieuwe start!” in 2010.
 • De evaluatie van de “Goed voor elkaar prijs 2009”.
 • Het activiteitenplan van de stuurgroep wonen, zorg en welzijn Zuid-Holland-Noord.
 • De aangepaste bestuursovereenkomst voor de Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2009-2012.
 • De Organisatieverordening Holland Rijnland 2009.
 • De vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 maart.
 • De toekenning van een subsidie in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) voor een project in Katwijk.
 • De vaststelling van de conceptagenda van het extra portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van 26 maart.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleggen

— Kort verslag van de portefeuillehoudersoverleggen van 11-13 februari —

Portefeuillehoudersoverleg Ruimte – 11 februari

 • Plan van aanpak regionaal groenprogramma. De portefeuillehouders hebben kennis genomen van het plan van aanpak voor het regionale groenprogramma. Bij de bespreking is aandacht gevraagd voor een goede vertegenwoordiging van de gemeenten in de werkgroepen. In het plan van aanpak worden nog geen voorstellen gedaan over de mogelijke verdeling van geld uit het regionaal investeringsfonds. Verdere voorstellen in de vorm van een uitvoeringsprogramma worden door de portefeuillehouders afgewacht. Afgesproken is wel om te zijner tijd een zeer zorgvuldige regionale afweging te maken.
 • Integrale benadering projecten Holland Rijnland. De voorzitter heeft gemeld dat er een koppeling wordt gelegd tussen de verstedelijkingsafspraken en de verkenning Integrale Benadering Holland Rijnland. Benadrukt is dat proces en inhoud van de verschillende grote projecten in de regio (waaronder RijnlandRoute en integrale benadering) goed op elkaar moeten worden afgestemd. Draagvlak is van groot belang. Daarom worden er drie bestuurlijke conferenties georganiseerd ter voorbereiding op het overleg in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) tussen minister Eurlings en gedeputeerde Van Dijk in oktober 2009. In het MIRT-overleg wordt de mogelijke investering van het Rijk in de regio besproken. Het gaat daarbij zowel om de verstedelijkingsafspraken als een mogelijke bijdrage aan de RijnlandRoute. Gedeputeerde Van Dijk vertegenwoordigt de regio in het overleg met de minster.
 • Afspraken wonen, zorg en welzijn. Enkele bestuursleden van koepelorganisatie SV/Rozas (gehandicaptenzorg) verzorgden een presentatie over wonen, zorg en welzijn in de regio. De portefeuillehouders hebben daarna informatie uitgewisseld over dit onderwerp.
 • Regionale woonvisie. De portefeuillehouders hebben uitgebreid gesproken over de concept regionale woonvisie. Afgesproken is onder meer dat de woningbouwopgave een netto opgave is, maar dat het percentage sociaal (30 procent) wordt berekend over het totale bruto programma. Er komt geen extra opgave goedkope woningen bovenop de al bestaande afspraak van 30 procent sociaal. Aan de woonvisie wordt een tekst toegevoegd over de onderwerpen wonen-zorg-welzijn en tijdelijke arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. De portefeuillehouders willen geen (boven)regionale sturing op woonmilieudifferentiatie. Met inachtname van de gemaakte opmerkingen hebben de portefeuillehouders een positief advies uitgebracht aan het Dagelijks Bestuur om de woonvisie vrij te geven voor inzage. Het Dagelijks Bestuur beslist hierover op 26 februari.


Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken – 11 februari

 • Het Westholland Foreign Investement Agency (WFIA) verzorgde een presentatie over de activiteiten van de organisatie. Het WFIA is een initiatief van een aantal gemeenten (waaronder Leiden en Den Haag), regio’s en de Kamer van Koophandel, met als doel buitenlandse bedrijven naar het westen van Nederland te trekken. De portefeuillehouders hebben afgesproken om in de volgende vergadering te bespreken of de Holland Rijnland-gemeenten naast de gemeente Leiden deel moeten nemen aan deze organisatie.
 • Regionale bedrijventerreinenstrategie. De portefeuillehouders hebben met instemming kennis genomen van het besluit van het Dagelijks Bestuur om een bedrijventerreinenstrategie voor de regio op te stellen. De portefeuillehouders hebben unaniem geadviseerd om op basis van het bestaande basisdocument een concept voor deze strategie op te stellen, met daarin afspraken over segmentering, uitgiftetempo, grondprijzen en verevening. De concept-strategie moet voor 1 juli 2009 gereed zijn, zodat het Algemeen Bestuur de strategie in de vergadering van oktober kan vaststellen. Begin maart wordt er een extra portefeuillehoudersoverleg gehouden om de concept-strategie te bespreken. Het Dagelijks Bestuur kan dit concept vervolgens behandelen in de vergadering van 26 maart.


Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda – 12 februari

Het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van 12 februari bestond uit twee delen. Tijdens het eerste deel was er een gezamenlijke vergadering van de portefeuillehouders Sociale Agenda van Holland Rijnland met de portefeuillehouders Jeugd/Zorg van het Rijnstreekberaad.

 • Naar aanleiding van het verslag hebben de wethouders de wens uitgesproken om in maart tot besluitvorming te komen over de mantelzorgondersteuning. Wethouder Van den Berg heeft aangekondigd in het portefeuillehoudersoverleg van 26 maart met een concreet voorstel te komen.
 • De voorzitter heeft bekend gemaakt dat er knelpunten zijn in de voortgang van het alcoholpreventieproject. Er is afgesproken om mevrouw Verhagen, die tot 1 januari 2009 bestuurlijk trekker was van dit project, te vervangen door wethouder Du Chatinier (Alphen aan den Rijn).
 • Wethouder Vroom wordt aangewezen als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Raad van Advies van het Zorgkantoor.
 • 1 gezin, 1 plan. De portefeuillehouders hebben veel lof uitgesproken over de presentatie “1 gezin, 1 plan” door Karel Diephuis. Hierbij zijn de volgende opmerkingen gemaakt:
  • Het project is uit praktische overwegingen begonnen met de kerndisciplines. In de komende periode worden de overige partijen bij het project betrokken. Daarbij gaat het om Curium, Florence, huisartsen, leerplicht Rijnstreek en de politie.
  • De leden van het overleg hebben geconstateerd dat er voor de gemeenten een bijzondere verantwoordelijkheid ligt als het gaat om de schuldhulpverlening. Het is belangrijk de schuldhulpverlening goed en eenduidig bij de afspraken te betrekken. De voorzitter zal hier in een volgend overleg op terugkomen met een procedurevoorstel.
  • Besloten wordt dat het op te stellen convenant een integraal karakter krijgt, en er ook afspraken over de Verwijsindex Risicojongeren en het Centrum voor Jeugd en Gezin worden opgenomen. Het is wenselijk dat zoveel mogelijk partijen het nog op te stellen convenant gaan tekenen.
 • De portefeuillehouders hebben kennis genomen van een presentatie over de aanpak van Wonen, welzijn en zorg in Alphen aan den Rijn.

Het tweede deel van de vergadering bestond uit het reguliere portefeuillehoudersoverleg van Holland Rijnland.

 • Er zijn enkele wijzigingen in de concept-overeenkomst met de provincie voor de Regionale Agenda Samenleving. Het gaat om aanvullingen, die positief uitwerken voor de gemeenten. Portefeuillehouder De Roon heeft deze inmiddels aan zijn collega’s gemaild. De concept-overeenkomst is al in procedure in de verschillende gemeenten. Gezien de aard van de wijzigingen en de gewenste spoed is afgesproken zo snel mogelijk (vóór 1 maart) akkoord van de colleges te geven. Het bijgestelde convenant waarin de wijzigingen zichtbaar zijn, is op 12 februari verzonden aan de portefeuillehouders en de leden van het ambtelijk overleg (AAG).
 • Het voorstel voor de invoering van één systeem van collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) in de hele regio ligt op dit moment bij de gemeenten met het verzoek hier voor 1 april op te reageren. In Teylingen kan pas op 23 april een reactie worden gegeven. Dat betekent dat het voorstel niet meer kan worden behandeld in het Algemeen Bestuur van 24 juni. De volgende behandeling is mogelijk in de portefeuillehoudersoverleggen van 17 en 18 september en het Algemeen Bestuur van 29 oktober. Dat kan nog maar de planning wordt zo wel krap. De voorzitter verzoekt de wethouders in elk geval niet later te reageren dan 23 april.
 • Bespreeknotitie Beleidsplan leerplicht. De portefeuillehouders zijn van mening dat de bespreeknotitie al een goede basis vormt voor het beleidsplan en daarom verder kan worden uitgewerkt. Er is afgesproken dat er nog enkele opmerkingen worden verwerkt, en dat er verder een uitwerkingsplan wordt opgesteld met een financiële paragraaf.
 • Inzet volwasseneneducatie 2009 en 2010. Enkele portefeuillehouders hebben duidelijk gemaakt dat ze nu nog geen mandaat willen geven aan Holland Rijnland om vanaf 2010 de volwasseneneducatie in te kopen. Er moet eerst worden nagedacht over hoe de mogelijkheden van de nieuwe wet op korte termijn kunnen worden uitgewerkt. Hiervoor wordt een bestuurlijke gedachtenwisseling met het ROC Leiden voorgesteld.
 • Evaluatie project gezamenlijke aanbesteding re-integratietrajecten. De portefeuillehouders hebben positief geadviseerd over het voorstel. Het project heeft zijn waarde gehad. Er is echter geen reden om hier verder gezamenlijk in op te trekken.


Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer – 13 februari

 • Naar aanleiding van een artikel in het Leidsch Dagblad van 12 februari (“Steun van buiten voor aanleg Greenportweg”) over de noordelijke randweg Rijnsburg heeft de heer De Jong (Katwijk) tijdens de mededelingen een korte toelichting gegeven. Het krantenartikel bevat enkele onjuistheden. De Jong heeft verwezen naar de afspraken die in het kader van het regionaal investeringsfonds zijn gemaakt over de Noordelijke Ontsluiting Greenport. Verder heeft hij het belang van een verbinding aan de zuidflank van de Duin- en Bollenstreek benadrukt. Hierbij is niet de suggestie gewekt dat hiervoor middelen uit het regionaal investeringsfonds beschikbaar zijn. Rectificatie volgt.
 • Stand van zaken OV-visie. Bij de bespreking in de gemeenteraden en de Statencommissie is de concept OV Visie Holland Rijnland positief ontvangen. De Statenleden hebben wel kanttekeningen geplaatst. Dat geldt ook voor enkele gemeenteraden. Enkele wethouders kondigden aan dat hun gemeenten een zienswijze zullen indienen. Deze zijn vooral gericht op niveau 3, de invulling van het onderliggende (lokale) buslijnennet.
 • Integrale benadering projecten Holland Rijnland. De projectleider heeft een toelichting gegeven op de stand van zaken van het proces met een vooruitblik op het vervolg tot oktober, het beslismoment in het MIRT-overleg. Tot die tijd zullen enkele ambtelijke workshops en twee bestuurlijke conferenties worden georganiseerd. Na de presentatie hebben enkele portefeuillehouders hun zorgen uitgesproken over de ongelijktijdigheid van de planning van de integrale benadering en die van enkele projecten, zoals de RijnlandRoute. Voor de RijnlandRoute loopt nu een MER-studie (milieu-effectrapportage). De hoge prioriteit van deze route wordt door de aanwezigen benadrukt. Alle lopende onderzoeken en resultaten die tussentijds bekend worden, worden betrokken bij de integrale benadering. 
 • Noordelijke Ontsluiting Greenport. Met een presentatie heeft portefeuillehouder Glasbeek een toelichting gegeven over de voortgang van het project. De verwachting was dat, conform eerdere afspraken, tijdens deze vergadering een maatregelenpakket zou worden gepresenteerd en een aanbiedingsbrief aan de colleges zou worden vastgesteld. Dat is niet gelukt. Maar ondanks vertraging is er veel werk verzet. De portefeuillehouders drongen aan op een voortvarende aanpak. Verder wordt bij de provincie aandacht gevraagd voor de relatie van dit project met de voorgenomen werkzaamheden aan de N443 en de brug bij Piet Gijs (Noordwijkerhout).
 • RijnlandRoute. Provinciaal projectleider Klein gaf een toelichting op de startnotitie en het lopende proces. Naar aanleiding hiervan spraken portefeuillehouders hun zorg uit over de relatie tussen de MIRT-gesprekken met de minister in oktober en de dan nog niet afgeronde MER-studie RijnlandRoute. Er is benadrukt dat beide processen zorgvuldig op elkaar worden afgestemd.
 • De portefeuillehouders hebben kennis genomen van de verkenning naar de OV-corridor Bollenstreek-Schiphol/Amsterdam. Er is verder niet inhoudelijk gesproken over dit onderwerp.
 • De portefeuillehouders hebben positief geadviseerd over enkele subsidieaanvragen voor verkeersveiligheidsprojecten in de regio (Brede Doeluitkering en Duurzaam Veilig II).
 • Stand van zaken projecten. De portefeuillehouders hebben zonder verdere discussie kennis genomen van de stand van zaken van enkele lopende verkeerprojecten.
 • Aan het slot van de vergadering heeft de Leidse wethouder Steegh een toelichting gegeven op de Kadernota Bereikbaarheid Leiden. De portefeuillehouders hebben hier positief op gereageerd. Het probleem in Leiden en de omliggende agglomeratie wordt onderkend. De agglomeratie wil graag bij het vervolgproces worden betrokken.
Terug naar inhoudsopgave

16 februari – Workshop Bedrijventerreinenstrategie

Op maandag 16 februari hebben ambtenaren economische zaken van de regio en de gemeenten in Holland Rijnland, samen met de adviseurs van de Stec Groep en medewerkers van provincie, Oude Rijnzone, Milieudienst West-Holland en Kamer van Koophandel, in het gemeentehuis van Katwijk gesproken over de inhoud van de op te stellen Regionale bedrijventerreinenstrategie voor Holland Rijnland. Het eerder vastgestelde “Basisdocument bedrijventerreinenstrategie” diende hierbij als uitgangspunt.
Na een inleidende presentatie is in twee groepen verder gediscussieerd over de thema’s “herstructurering bestaande terreinen en nieuwe terreinen” en de samenhang hiertussen, die onder andere tot uitdrukking komt in de zogeheten SER-ladder. De Stec Groep zal de resultaten vertalen naar een concept-strategie, die op 4 maart wordt behandeld in een extra portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken.

Terug naar inhoudsopgave

Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport ter inzage gelegd – informatiebijeenkomst op 10 maart

Op 17 februari is de ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport ter inzage gelegd in de gemeentehuizen van de zes greenport-gemeenten en het kantoor van Holland Rijnland in Leiden. De ontwerp structuurvisie is ook te vinden op de website van Holland Rijnland. De inzagetermijn loopt tot en met 31 maart 2009.
De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport schetst het toekomstbeeld voor het buitengebied van de zes greenport-gemeenten en vormt de ruimtelijke en juridische basis voor de integrale herstructurering, die de komende jaren onder leiding van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) wordt uitgevoerd.
Inwoners van de Greenport-gemeenten en maatschappelijke organisaties kunnen hun zienswijze op de ontwerp-structuurvisie indienen bij de gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders van de greenport-gemeenten, p/a Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, postbus 558, 2300 AN Leiden, onder vermelding van “Zienswijze ISG”. Na sluiting van de terinzagelegging werken de colleges van de greenportgemeenten gezamenlijk een voorstel uit voor de behandeling van het ontwerp in de raadscommissies.
Aanvullend op de terinzagelegging wordt op 10 maart vanaf 19.00 uur een informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners van de zes Duin- en Bollenstreek-gemeenten. De bijeenkomst wordt gehouden in congrescentrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. De zaal is open vanaf 18.45 uur.

Meer informatie op de website van Holland Rijnland.
http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnlandMain/HRwebsite/
downloads/Ruimte/Greenport/ISG_Greenport-web.pdf

Terug naar inhoudsopgave

19 maart 2009 – Vooraankondiging Landelijke Dag van de Leerplicht

Het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland werkt aan een beleidsplan 2009-2012, waarin de voornemens voor de komende jaren worden vastgelegd. Het concept-beleidsplan wordt gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in het kader van de Landelijke Dag van de Leerplicht op 19 maart. De bijeenkomst wordt gehouden in het Teylingen College, locatie KTS, in Voorhout, en duurt van 13.30-17.30 uur.
In het nieuwe beleidsplan staat de aansluiting tussen zorg en onderwijs centraal. Het programma voor de bijeenkomst bestaat onder meer uit presentaties en workshops. Er is ruimschoots gelegenheid om collega’s uit onderwijs, zorg en justitie te spreken. Het definitieve programma en de methode van aanmelding worden binnenkort bekend gemaakt.

Terug naar inhoudsopgave

Nieuwe website voor het Jongerenloket

Op 12 februari 2009 is de nieuwe website van het Jongerenloket online gegaan. Er zijn verschillende nieuwe functies beschikbaar. Aanmelden of een vraag stellen is mogelijk via de verschillende formulieren, zowel voor jongeren als voor werkgevers. Ook staan er interessante links op naar websites van samenwerkingspartners, en een lijst met toelichting van begrippen en afkortingen. Verder zijn de contactgegevens beter vermeld op de website en zijn er nieuwsberichten en een poll toegevoegd.

Meer informatie: www.jongerenloket.net

Terug naar inhoudsopgave

Voorschoten: stapsgewijze aanpak verkeersproblemen in regio

Het is nu nog te vroeg om een zogeheten milieu-effectrapportage (MER) te starten voor een tracé van de RijnlandRoute, waarbij het N11-Westttrace het voorkeursalternatief is. In plaats daarvan moet worden gewerkt aan “stapsgewijze en modulaire” oplossingen, die op korte termijn de grootste verkeersproblemen in de regio kunnen verlichten. Dat schrijft het gemeentebestuur van Voorschoten in een reactie op de startnotitie voor de MER RijnlandRoute, die Gedeputeerde Staten van de provincie tussen 22 december 2008 en 2 februari 2009 ter inzage hebben gelegd.
Het gemeentebestuur van Voorschoten doet in zijn brief enkele concrete suggesties voor snelle maatregelen, zoals de aanleg van een aquaduct bij de Lammebrug, verkeersmaatregelen op de Churchilllaan en een verdubbeling van de N206/Tjalmaweg tussen Katwijk en Leiden.
Het Voorschotense college dringt er in zijn reactie op aan het Korte Vliettracé (tunnel onder gelijknamig kanaal) opnieuw in de rapportage te betrekken. Dit tracé is volgens Voorschoten beter en goedkoper dan het zogeheten spoortracé naast en onder de spoorlijn Leiden-Utrecht.
Ook vraagt het college van Voorschoten in de milieu-effectrapportage alleen onderzoek te doen naar een N11-Westvariant in een tunnel tussen de spoorlijn en de Vliet die geen aansluiting heeft op overige wegen.

De volledige brief met de reactie van het college van Voorschoten is te vinden op de website van de gemeente.
http://www.voorschoten.nl/Bouwen_en_Verkeer/RijnlandRoute/
def._Zienswijze-Voorschoten-op-mer-RijnlandRoute1.pdf
(Bron: gemeente Voorschoten)

Terug naar inhoudsopgave

Wassenaar organiseert inspraak over inrichting groene buffer Valkenburg

De gemeente Wassenaar legt van 20 februari tot en met 3 april het concept-inrichtingsplan voor de Groene Buffer tussen Wassenaar en de toekomstige locatie Valkenburg ter inzage. De terinzagelegging gaat vooraf aan het opstellen van een streefbeeld, dat later dit jaar wordt behandeld in de commissies en gemeenteraad.
Het inrichtingsplan voor de groene buffers is gemaakt in opdracht van de Stuurgroep Locatie Valkenburg, nog in de periode dat Wassenaar en het Stadsgewest Haaglanden zitting hadden in de stuurgroep. De Stuurgroep heeft het inrichtingsplan eind november aan de gemeente Wassenaar aangeboden.
Uitvoering van het streefbeeld voor de groene buffer is mede afhankelijk van de bijdragen uit subsidies en de exploitatie van de bouwlocatie. Op dit moment is het daadwerkelijke budget nog onduidelijk.
Het inrichtingsplan is te vinden op de website van de gemeente Wassenaar via onderstaande link. Zienswijzen kunnen worden gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, postbus 499, 2240 AL Wassenaar.

Link naar concept-inrichtingsplan op de website van de gemeente Wassenaar.
http://www.wassenaar.nl/Docs/Plannen_projecten/Valkenburg/081022_PM_
eindrapportage%20Groene%20Buffer1.pdf

Terug naar inhoudsopgave

Nieuwe afspraken A4 Burgerveen-Leiden

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en de wethouders van Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude hebben nieuwe afspraken gemaakt over de wegverbredingswerkzaamheden bij de A4 Burgerveen-Leiden. Het samenwerkingsverband tussen Rijk, provincie en gemeenten lag stil. Alle partijen hebben de afgelopen maanden overlegd om de gevolgen te bespreken en nieuwe afspraken te maken.
De minister van Verkeer en de drie wethouders van de zogeheten W4-gemeenten zijn zeer tevreden over de gemaakte afspraken in het samenwerkingsverband, dat mede onder leiding van de Zuid-Hollandse gedeputeerde Asje van Dijk tot een resultaat is gekomen. In een persoonlijk onderhoud heeft minister Eurlings het belang van een voortvarende opheffing van deze flessenhals benadrukt. De betrokken wethouders onderschrijven de noodzaak om knelpunten in lopende en toekomstige procedures in nauwe samenwerking op te lossen, zodat dit project zo snel en goed mogelijk kan worden gerealiseerd.

In deze afspraken gaat het niet alleen om verbetering van de mobiliteit in de regio. Minister Eurlings zet nog meer in op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. In deze afspraak blijft de verlengde en verdiepte ligging van de A4 onder de Oude Rijn uitgangspunt voor de gebiedsontwikkeling. Dit betekent een enorme verbetering van de leefkwaliteit van veel mensen.
Met de hernieuwde afspraken is een budget gemoeid van totaal 17 miljoen euro. Hiervan verdelen de gemeenten onderling 16 miljoen euro. De gemeenten Leiderdorp en Zoeterwoude bepalen zelf welke tijdelijke geluidswerende maatregelen noodzakelijk zijn om de geluidshinder voor bewoners te verminderen. Rijkswaterstaat heeft hiervoor maximaal 1 miljoen euro beschikbaar. Ook pakt Rijkswaterstaat de geluidsoverlast van de brug over de Oude Rijn aan. Verder worden de meerkosten van 1,7 miljoen euro voor de omlegging van de gasleiding bij Zoeterwoude gedeeld tussen de gemeente Zoeterwoude en het Rijk.

De A4 Burgerveen-Leiden is een knelpunt in het landelijke wegennet. Dagelijks staan hier vele mensen in de file. Volgens de huidige planning is het nieuwe tracébesluit nog dit jaar gereed. De schop kan dan snel daarna de grond in. Indien de Spoedwet wegverbreding, die op dit moment ter behandeling voorligt in de Eerste Kamer, wordt aanvaard kan het project snel van start. De werkzaamheden, waarbij minimale overlast voor het verkeer wordt nagestreefd, duren ongeveer vier jaar. De oplevering is voorzien in 2014.

W4 is het plan waarmee de W4-partners – twee ministeries (VROM en VenW), de provincie Zuid-Holland en de drie gemeenten Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude – de leefkwaliteit in de regio willen verbeteren op de aspecten wonen, werken, wegen, water en groen. W4 staat dan ook voor een maatschappelijk en ruimtelijk verantwoorde inpassing van de verdiepte en verbrede A4 én het ontwikkelen van naast de snelweg gelegen gebieden. Waar de A4 nu woongebieden van elkaar scheidt zal de weg in 2012 geen fysieke barrière meer vormen. De W4-partners spraken af de meerkosten van de verlengde verdiepte ligging te financieren uit de ontwikkeling van bedrijven, kantoren en woonwijken.
(Bron: persbericht gemeente Leiden)

Terug naar inhoudsopgave

SGP: snel RijnGouweLijn-West en Stedenbaan aanleggen

“Het kabinet suggereert dat mobiliteit geen grenzen kent. Dat klopt niet. Wie net doet alsof mobiliteit in een land als Nederland onbeperkt is, doet geen recht aan de vele afwegingen en spanningsvelden die er juist op dit terrein spelen: leefbaarheid, veiligheid, schone lucht, duurzaamheid en de behoefte aan rust en ruimte.” Dat stelde SGP-kamerlid Van der Staaij tijdens het overleg op 16 februari met minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat. De SGP’er pleitte onder andere voor voortvarendheid bij de aanleg van de RijnGouweLijn-West, het snel viersporig maken van het traject Den Haag-Rotterdam en de Stedenbaan (ontsluiting Leiden en omstreken).

De volledige tekst van de toespraak van de heer Van der Staaij is te lezen op de website van de Stedenbaan, www.stedenbaan.nl.

Terug naar inhoudsopgave

Investeer in mobiliteit: ook lokaal en regionaal

Extra investeringen in infrastructuur op de korte termijn verbeteren de bereikbaarheid en zijn een impuls voor de economie. Versnelde aanleg van wegen moet ook lokaal en regionaal mogelijk zijn. Hoogwaardig openbaar vervoer in en rond steden draagt bij aan mobiliteit en duurzaamheid.
Deze geluiden waren te horen bij het overleg van de Tweede Kamer over de Mobiliteitsaanpak van minister Eurlings (V&W). De ambities van het Rijk en het budget voor de decentrale overheden zijn niet in harmonie, zo constateerden diverse fractiewoordvoerders.
Het kabinet Balkenende heeft in zijn regeerakkoord een bezuiniging vastgelegd op het budget (Brede Doeluitkering, BDU) voor het verkeer- en vervoerbeleid van de decentrale overheden.
De VNG roept het kabinet op om nu een einde te maken aan de structurele bezuiniging op de de BDU. Met oog op de exploitatiekosten van hoogwaardig openbaar vervoer en de noodzaak tot decentrale investeringen.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) juicht het toe dat het kabinet geld vrijmaakt voor bouw- en infrastructuurprojecten. Maar de rijksoverheid moet zich niet blindstaren op alleen de grote projecten: ook decentrale overheden hebben opgaven liggen. Grote én kleine projecten, investeringen in weg- en woningbouw én in hoogwaardig openbaar vervoer geven bij elkaar opgeteld de economie een flinke impuls. De regering reserveert volgens de Mobiliteitsaanpak 500 miljoen euro voor incidentele infrastructurele investeringen in regionaal openbaar vervoer.
(bron: VNG Magazine)

Terug naar inhoudsopgave

Concrete stimuleringsmaatregelen gemeenten kredietcrisis

Verschillende regio’s van Bouwend Nederland hebben brieven verzonden aan gemeenten met mogelijke stimuleringsmaatregelen om de gevolgen van de economische crisis te verzachten. Bouwend Nederland hoopt dat gemeenten de aangegeven maatregelen zoveel mogelijk over zullen nemen, uiteraard afhankelijk van hun eigen financiële situatie. Diverse maatregelen, zoals de manier van aanbesteden en het kritisch bekijken van bankgaranties, kunnen zowel de gemeenten als bouwbedrijven voordeel opleveren. De aangegeven voordelen zijn in meerdere categorieën in te delen. Zo kunnen maatregelen zich richten op liquiditeit, bouwvolume, procedures en opleiding. De maatregelen die Bouwend Nederland voorstaat bij de Rijksoverheid zijn ook gericht op het consumentenvertrouwen.
(Bron: Bouwend Nederland)

De volledige lijst van stimuleringsmaatregelen is te vinden op de website van Bouwend Nederland.
http://www.bouwendnederland.nl/WEB/MELDPUNTKREDIETCRISIS/
STIMULERINGSMAATREGELENGEMEENTEN/Pages/default.aspx

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net