Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Kort verslag vergadering 23 april —

Op donderdag 23 april vergaderde het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland over de volgende onderwerpen:

 • De stand van zaken van het project Integrale Benadering Holland Rijnland en de RijnlandRoute.
 • Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten de uitvoering van dit beleidsplan voor twee jaar voort te zetten en 319.000 euro uit te trekken voor nieuwe projecten. Hierbij wordt samengewerkt met de Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland en de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond.
 • Cultuurparticipatie 2009. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de subsidieaanvraag in het kader van de Regionale Agenda Samenleving voor enkele projecten op het gebied van cultuureducatie, amateurkunst en volkscultuur. Het Dagelijks Bestuur wil wel een nadere onderbouwing en concretisering van de taakomschrijving van de voorgestelde cultuuraanjager.
 • Vermindering regeldruk. Het Dagelijks Bestuur heeft geconstateerd dat er voor het samenwerkingsorgaan geen rol is weggelegd bij uitvoering van het Convenant Regeldrukvermindering.
 • Elektronische bekendmaking. Het Dagelijks Bestuur is akkoord met het voorstel om besluiten voortaan bekend te maken via de website van Holland Rijnland. Tegelijkertijd blijven publicaties op de gemeentelijke pagina’s in de kranten als dienstverlening aan de regiobewoners gehandhaafd.
 • Projectvoorstel Focus2014. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het voorstel een hernieuwde regionale agenda op te starten onder de naam Focus2014. De kring van gemeentesecretarissen wordt gevraagd als ambtelijke opdrachtgever hiervoor een uitgewerkt projectvoorstel voor te leggen. Het besluit wordt ook voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van 15 mei.
 • Regionale Agenda Rijnstreekberaad. Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van dit stuk.
 • Duurzame Greenports. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten 10.000 euro bij te dragen aan het project Transitie Greenports / Duurzame Greenports.
 • Subsidies. Het Dagelijks bestuur heeft twee subsidieverzoeken van COC Leiden en feestweek Pieterskerk afgewezen.
 • Verstedelijkingsstrategie Zuidvleugel. Tot slot heeft het Dagelijks Bestuur op hoofdlijnen ingestemd met de concept-reactie op de Verstedelijkingsstrategie Zuidvleugel.

De volgende vergadering is op 28 mei.

Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleggen

Van 13 tot en met 15 mei worden de portefeuillehoudersoverleggen van Holland Rijnland gehouden. Alle vergaderingen zijn dit keer in het gemeentehuis van Katwijk.
De portefeuillehoudersoverleggen Milieu (i.o.) van 13 mei en Sociale Agenda van 14 mei komen te vervallen.

Het portefeuillehoudersoverleg Ruimte wordt gehouden op 13 mei van 10.30-15.00 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Onderdeel natuur, landschap en milieu:

 • Het regionaal groenprogramma. Portefeuillehouder Natuur, Landschap en Milieu Hans Horlings verzorgt een presentatie over doelen, uitvoering en planning van het regionale groenprogramma.

Onderdeel wonen:

 • Bouwregisseurs. Bouwregisseurs Jaap Goudriaan en Vincent Buitenhuis geven een nadere toelichting op hun aanpak en werkzaamheden.
 • Verstedelijking Zuidvleugel. Namens het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel wordt een toelichting gegeven op de verstedelijkingsstrategie voor de Zuidvleugel.

Onderdeel Ruimtelijke Ordening:

 • De verplaatsing van Vliko en Gevulei. Het portefeuillehoudersoverleg wordt om advies gevraagd over de mogelijke verplaatsing van Vliko en Gevulei (Leiden) naar de Oostvlietpolder in Leiden of de locatie Groenendijk in Rijnwoude.
 • Integrale Benadering Holland Rijnland. Bespreking stand van zaken.
 • Regionale Structuurvisie. Bespreking van nota van reactie op regionale structuurvisie en advies over het voorstel voor het Algemeen Bestuur.

Onderdeel Algemeen:

 • Woonkrant. Op verzoek van Lisse wordt de vraag besproken of er weer een papieren woonkrant moet komen.

De agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.

http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen/PHO_Ruimte


Op 13 mei is er van 15.00-16.30 uur een gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken van Holland Rijnland en het Rijnstreekberaad. Onderwerpen zijn:

 • De aanbevelingen van de Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen. De voormalige voorzitter van de taskforce, Peter Noordanus, verzorgt een presentatie over de zogeheten SER-ladder en de mogelijkheden tot verevening.
 • Het provinciale bedrijventerreinenbeleid. Presentatie door gedeputeerde Asje van Dijk.
 • De bedrijventerreinenstrategieën Oude Rijnzone en Holland Rijnland. Presentatie door portefeuillehouders Frank Uljee (wethouder Rijnwoude) en Sander Schelberg. Na afloop discussie.

De agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.

http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen/PHO_Economische_Zaken


Het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer vergadert op vrijdag 15 mei van 10.00-13.00 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen.

 • Dynamisch verkeersmanagement. De portefeuillehouders wordt advies gevraagd over het beleidskader en het concept maatregelenpakket.
 • OV-visie Holland Rijnland. De portefeuillehouders bespreken de nota van beantwoording en adviseren over het voorstel aan het Algemeen Bestuur.
 • Regionaal Verkeer- en Vervoerplan. Bespreking van de stand van zaken en enkele knelpunten die bij de jaarlijkse bijstelling naar voren zijn gekomen.
 • RijnGouweLijn-West. Bespreking stand van zaken.
 • Integrale Benadering Holland Rijnland. Bespreking Stand van zaken.
 • Noordelijke Ontsluiting Greenport. Bespreking van het vervolgtraject van dit project.

De agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.

http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen/PHO_Verkeer__Vervoer


Het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen wordt gehouden op 15 mei van 13.30-16.30 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen.

 • De jaarrekening 2008 van Holland Rijnland.
 • Een begrotingswijziging in verband met het project Integrale Benadering Holland Rijnland.
 • De ontwerp-begroting van Holland Rijnland voor 2010.
 • De keuze van een nieuwe accountant.
 • De organisatieverordening Holland Rijnland 2009.

De agenda en stukken zijn te vinden op de website van Holland Rijnland.

http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen/Vergaderstukken_
Pho_Bestuur_en_Middelen

Terug naar inhoudsopgave

Extra portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Verkeer & Vervoer

Op woensdag 27 mei 2009 is er van 14.00-16.30 uur een extra portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Verkeer & Vervoer. De vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis van Teylingen, locatie Voorhout.

Terug naar inhoudsopgave

Impressie bezoek Eurlings aan Holland Rijnland nu op website

Maandag 20 april bracht minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat) samen met gedeputeerde Asje van Dijk (provincie Zuid-Holland) een werkbezoek aan Holland Rijnland. Eurlings liet zich informeren over de bereikbaarheidsproblemen in Holland Rijnland in relatie met de woningbouwplannen en de economische ontwikkeling van de regio.
Op de website
www.randstadurgent.nl is nu een impressie van het bezoek te vinden in de vorm van een nieuwsbericht met een kaart van de situatie (in kleur of in zwart-wit), enkele foto’s en een video.
Eurlings en Van Dijk zijn gezamenlijk een verkenning gestart om de bereikbaarheid in de regio Holland Rijnland voortvarend en structureel te verbeteren. Zij doen dat mede namens het ministerie van VROM en de gemeenten in de regio. De verkenning is nodig om de regionale bedrijvigheid groeimogelijkheden te geven, woningbouwlocaties zoals Valkenburg goed te ontsluiten en knelpunten in het wegennet en het openbaar vervoer aan te pakken. In oktober 2009 nemen de betrokken overheden hierover een besluit.

Terug naar inhoudsopgave

23 april – Vergadering Stuurgroep Pact

Op 23 april vergaderde de Stuurgroep Pact van Teylingen in het gemeentehuis van Noordwijk. De april-vergadering was volgens Pact-voorzitter Harry Groen van groot belang omdat de oprichting van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) in een cruciale fase is beland. Tevens was Arie Meerburg voor de eerste keer als nieuwe voorzitter van de Stichting Greenport bij de Stuurgroep-vergadering aanwezig.
Belangrijkste bespreekpunt was de zienswijze die de belangenorganisaties in de Stuurgroep Pact van Teylingen gezamenlijk hebben ingediend als reactie op de concept Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). De ISG heeft vanaf medio februari tot eind maart ter visie gelegen. Belangrijkste kritiekpunt van de belangenorganisaties is dat er onvoldoende is gecommuniceerd over de in de ISG gekozen uitgangspunten. Voor de verdere uitwerking van de Nota van Beantwoording zal de dialoog met belangenpartijen worden aangegaan. Zodra de ISG is vastgesteld, wordt de platformfunctie van de Stuurgroep omgezet in een adviesorgaan.

Terug naar inhoudsopgave

Verslag bijeenkomsten RijnlandRoute gepubliceerd

Op donderdag 19 maart 2009 hield de provincie een bewonersbijeenkomst in de Gouden Leeuw in Voorschoten over de RijnlandRoute. Het doel van de avond was om ideeën te verzamelen van omwonenden over het ontwerp en de verdere inpassing van de verschillende varianten die nu in de mileueffectenrapportage (m.e.r.) worden onderzocht. Zo’n zeventig geïnteresseerde bewoners waren aanwezig.
Tijdens de bijeenkomst is een korte animatie vertoond die een globaal beeld geeft van hoe de verschillende varianten zouden kunnen lopen.
De zienswijzen die zijn ingediend op de startnotitie staan bij de documenten op de website van de RijnlandRoute. Op 27 mei 2009 staan de richtlijnen op de agenda van Provinciale Staten. De richtlijnen kunnen worden gezien als de onderzoekskaders voor de m.e.r. Zij geven aan op welke manier alle varianten worden onderzocht en waaraan het m.e.r.-onderzoek moet voldoen. De antwoorden op de zienswijzen zijn ook verwerkt in de richtlijnen. Deze richtlijnen, inclusief nota van beantwoording van alle zienswijzen, krijgen alle indieners na vaststelling in Provinciale Staten persoonlijk toegestuurd.

De provincie organiseerde nog een zelfde bijeenkomst op 24 maart. Die bijeenkomst werd gehouden in Holiday Inn in Leiden. Het verslag van deze bijeenkomst wordt binnenkort gepubliceerd.

Het complete verslag is te lezen op de website van de provincie.

http://www.zuid-holland.nl/verslag_bijeenkomst_19_maart_2009.pdf

Meer informatie: www.rijnlandroute.nl

Terug naar inhoudsopgave

Gedeputeerde Manita Koop legt functie neer

Manita Koop heeft woensdag 22 april haar functie als gedeputeerde neergelegd. De koers die zij volgde bij het opstellen van de Provinciale Structuurvisie (PSV), kwam op een aantal punten niet overeen met de visie van de CDA-fractie in Provinciale Staten. In een brief aan Provinciale Staten zegt zij: “Twee jaar geleden ben ik vol enthousiasme gestart als gedeputeerde voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen en voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. Eén van de belangrijkste opdrachten die ik had was de Provinciale Structuurvisie (PSV) te ontwikkelen.” Vervolgens schrijft zij: “Gaandeweg heb ik gemerkt dat de koers die ik voer en waar ik geheel achter stond, op een aantal punten niet overeenkwam met de visie die mijn fractie voorstond. Als politiek verantwoordelijke heb ik daaruit de conclusie getrokken dat het niet verstandig is dat ik mij verder met dit zo belangrijke dossier bemoei. Mijn persoonlijke mening mag en kan daarbij niet doorslaggevend zijn. Vanuit die verantwoordelijkheid heb ik daarom gisteren mijn partij geïnformeerd over mijn terugtreden als gedeputeerde.”

Het CDA gaat nu op zoek naar een opvolger voor Manita Koop. Tot die tijd worden haar taken binnen het college van Gedeputeerde Staten waargenomen.
(bron: provincie Zuid-Holland)

Terug naar inhoudsopgave

Scherpe keuzes nodig voor de toekomst van Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland. Met 3,5 miljoen inwoners en schaarse ruimte voor bedrijven, wegen, water, nieuwe woningen, recreatie en natuur, moet de provincie scherpe keuzes maken. In de ontwerp Provinciale Structuurvisie, Visie op Zuid-Holland, worden deze keuzes gemaakt. Zuid-Holland richt zich op versterking van de economische concurrentiepositie, duurzaamheid en een klimaatbestendige provincie. De provincie wil ook de verbinding van steden met landelijk gebied verbeteren. Zodat mensen die in de stad wonen ook voldoende ruimte krijgen om in het groen te recreëren.

Door de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening hebben provincies een actievere rol gekregen. De provincie geeft gemeenten ruimte bij de inrichting, maar stelt wel duidelijke kaders.
Dit betekent dus:

 • Gemeenten de mogelijkheid en vrijheid geven om te ontwikkelen binnen het bestaande stedelijk gebied, dat betekent binnen de bebouwingscontouren. Maar ook dat het waardevolle landschap goed wordt beschermd door de steden en dorpen te voorzien van een strikte begrenzing.
 • Voldoende ruimte voor bedrijven door voldoende aanbod bedrijventerreinen, maar ook strikt sturen op efficiënt ruimtegebruik door toepassing van de SER-ladder. Deze gaat uit van optimaal benutten van de bestaande ruimte of herstructurering van die ruimte. Pas daarna is uitbreiding van bedrijventerreinen aan de orde.
 • Ruimte geven aan de glastuinbouw. En tegelijkertijd het landschap verbeteren door kleine glastuinbouwlocaties op te ruimen.
 • Voor bijvoorbeeld het Groene Hart houdt dit in zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte door duidelijke grenzen aan te geven voor verstedelijking. Maar ook de landbouw kansen bieden voor ontwikkeling in combinatie met recreatie en natuur.

“Wij zijn niet bang om keuzes te maken en knopen door te hakken in het belang van de (toekomstige) inwoners. Zuid-Holland is belangrijk voor Nederland. Als internationaal concurrerende topregio trekt zij mensen, bedrijven en organisaties aan. De kwaliteit van wonen en leven in steden en in het landelijke gebied en de bescherming tegen klimaatverandering is daarom van wezenlijk belang. Voor inwoners en economische activiteiten en toeristen moet Zuid-Holland aantrekkelijk zijn, worden en blijven”, aldus Lenie Dwarshuis, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen.
(bron: provincie Zuid-Holland)

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net