Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Algemeen Bestuur Holland Rijnland

Het Algemeen Bestuur vergadert op 24 juni in het gemeentehuis van Oegstgeest. Vanwege het grote aantal punten begint de vergadering om 18.00 uur. Op de voorlopige agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Regionale Structuurvisie Holland Rijnland. Instemming met de nota van beantwoording en vaststelling van de regionale structuurvisie en de zeven kernbeslissingen over de ruimtelijke ontwikkeling van de regio. Tevens het voorstel om de structuurvisie aan te bieden aan de provincie Zuid-Holland.
 • OV-visie Holland Rijnland. Instemming met de beantwoording en wijzigingen en vaststelling van de OV-visie Holland Rijnland. Voorstel om de OV-visie aan te bieden aan de provincie Zuid-Holland met het verzoek deze op te nemen in het programma van eisen voor de concessie 2011-2018.
 • RijnGouwelijn-West. Vaststellen dat de uitgevoerde onderzoeken van voldoende kwaliteit zijn om een voorkeurstracé te bepalen en instemming met het voorgestelde voorkeurstracé.
 • Integrale Benadering Holland Rijnland. Begrotingswijziging voor een extra bedrag van 223.000 euro voor het project Integrale Benadering Holland Rijnland.
 • Jaarrekening 2008.
 • Begroting 2010.
 • Aanwijzing accountant.
 • Organisatieverordening Holland Rijnland 2009.
 • Beleidsplan Leerplicht.
Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Kort verslag vergadering 28 mei —

Donderdag 28 mei heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland vergaderd over de volgende onderwerpen:

 • De stand van zaken van het project Integrale Benadering Holland Rijnland en de RijnlandRoute.
 • Nagekomen zienswijze OV-visie Holland Rijnland. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de beantwoording van de nagekomen zienswijzen op de concept OV-visie en neemt deze op in de nota van beantwoording, die wordt behandeld in het Algemeen Bestuur van 24 juni.
 • Focus2014. Het Dagelijks Bestuur heeft de projectbeschrijving voor de zogeheten Focus2014 vastgesteld. Hierbij gaat het om de regionale agenda voor de periode 2010-2014.
 • Integrale Benadering Holland Rijnland. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van 233.000 euro voor de Integrale Benadering Holland Rijnland. Hiervoor wordt de bijdrage per inwoner eenmalig met 60 eurocent verhoogd. Het Algemeen Bestuur stelt de begrotingswijziging op 24 juni vast.
 • Begroting 2010. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het advies van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen om in de begroting 2010 van Holland Rijnland rekening te houden met een loonkostenstijging van 1 procent.
 • De terugkoppeling van de portefeuillehoudersoverleggen van medio mei.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft de agenda voor het Algemeen Bestuur van 24 juni vastgesteld.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft besloten 58.310 euro uit te trekken voor de eerste fase van de verkenning ov-corridor Bollenstreek-Schiphol.
 • Conform het besluit van het Dagelijks Bestuur krijgen negen huishoudens aan ‘t Stille Zuie in Noordwijk stadvernieuwingsurgentie.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft twee subsidieverzoeken van het COC Leiden en de Stichting Pieterskerk afgewezen.
 • Beleidsplan Leerplicht. Het Dagelijks Bestuur heeft kennisgenomen van enkele zienswijzen op het Beleidsplan Leerplicht 2009-2012 en ingestemd met enkele aangebrachte wijzigingen. Het stuk wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van 24 juni.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft besloten 45.000 euro subsidie te verlenen voor de uitvoering van het alfabetiseringsproject “Maak een nieuwe start” in 2009.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft een aantal subsidies voor projecten van de Regionale Agenda Samenleving 2008 vastgesteld.
 • Subsidiebeschikking jeugdmaatschappelijk werk. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten Kwadraad 160.816 euro subsidie te verlenen voor jeugdmaatschappelijk werk in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude en het gebied van de voormalige gemeente Alkemade. Valent RDB krijgt voor ditzelfde doel 195.119 euro voor de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest en Teylingen.
 • Rapportage crisisopvang speciale doelgroepen. Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van de reacties van onderwijs- en zorgpartijen op het rapport “Crisisopvang speciale doelgroepen”, over de opvang van leerlingen in de basisschoolleeftijd voor wie in de regio geen passend onderwijsaanbod is, en besloten dit rapport openbaar te maken. Het rapport wordt ook voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de planning van volwasseneneducatie voor het najaar van 2009 en de doorloop van de in 2009 geplande projecten in 2010.
 • Jongerenloket. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het onderbrengen van het Jongerenloket voor Onderwijs en Werk Holland Rijnland aan het Schuttersveld 9 in Leiden en huurt daarvoor kantoorruimte op de 7e etage van het gebouw.
 • Het vergaderschema voor 2010 is vastgesteld.
 • De agenda voor een extra portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda op 25 juni is vastgesteld.

De volgende vergadering is op 18 juni.

Terug naar inhoudsopgave

25 juni – Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda

Op 25 juni is er van 13.30-16.30 uur een portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda in het gemeentehuis van Teylingen.

De agenda bestaat uit twee delen. Van 13.30-15.00 uur is er een gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van Holland Rijnland en Jeugd/Zorg van het Rijnstreekberaad. Agendapunten zijn:

 • Het convenant Ketenaanpak Jeugd.
 • Het basispakket voor de opvoedingsondersteuning.
 • De voortgangsrapportage van de Regionale Agenda Samenleving 2009.

Van 15.00-16.30 uur is het reguliere portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van Holland Rijnland. Op de agenda staan dan:

 • Een presentatie over de Wet participatiebudget, waarbij de middelen voor re-integratie, inburgering en educatie worden samengevoegd. Dit moet gemeenten de mogelijkheid geven burgers waar nodig te ondersteunen bij deelname aan de samenleving.
 • De planning van de volwasseneducatie in het najaar van 2009 en de doorloop naar 2010.
 • De afspraken met het Regionaal Platform Arbeidsmarkt in 2009 en 2010.
 • Het rapport crisisopvang van speciale doelgroepen. Dit rapport gaat over de oorzaken en oplossingen voor thuiszittende leerlingen die niet in het reguliere of speciale onderwijs terecht kunnen.
 • Het ketenjaarplan 2009 Holland Rijnland van enkele organisaties die zijn betrokken bij werk en inkomen.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleggen Ruimte en Verkeer en Vervoer

Op 27 mei was er een gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Verkeer en Vervoer. Het gezamenlijk overleg ging over de tracékeuze voor de RijnGouweLijn-West en de Integrale Benadering Holland Rijnland.

 • Tracékeuze RijnGouweLijn-West. Op dit moment bepalen de regio en de betrokken gemeenteraden hun standpunt over het voorkeurstracé van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Tijdens het portefeuillehoudersoverleg stonden drie beslispunten op de agenda.

  De portefeuillehouders hebben bij het eerste beslispunt uitgesproken dat de uitgevoerde onderzoeken naar de diverse tracés van voldoende kwaliteit zijn om een voorkeurstracé te bepalen.

  Bij de behandeling van het tweede punt, het voorstel om akkoord te gaan met het voorgestelde voorkeurstracé van de Ontwerpnota Voorkeursalternatief, hebben Katwijk en Noordwijk laten weten niet te kunnen instemmen met het voorgestelde tracé. De gemeente Katwijk is tegen een tracé tot en met de kust. Een tram over de Boulevard is onbespreekbaar. Katwijk geeft er de voorkeur aan de RijnGouweLijn vanaf de rotonde nabij het gemeentehuis richting Noordwijk te leiden. Katwijk is nog in overleg met de provincie over een compromis.
  De gemeente Noordwijk heeft staande de vergadering een alternatief gepresenteerd. Dit alternatief houdt in dat de RijnGouwelijn bij Esa-Estec als tramlijn stopt. Vervolgens wordt voorgesteld fasegewijs de lijn door te trekken naar de Stedenbaan-stations Sassenheim en Voorhout. Uiteindelijk wordt aansluiting op de Zuidtangent voorgesteld, waardoor de Bollenstreek tevens in de richting Schiphol ontsloten kan worden.
  Mede op basis van deze discussie is besloten het tweede beslispunt als volgt te wijzigen: het portefeuillehoudersoverleg kan instemmen met het voorgestelde voorkeurstracé, tenzij Katwijk en Noordwijk met de provincie overeenstemming bereiken over alternatieven die tot de kust gaan, die voldoen aan de vervoerwaarde en geen vertraging veroorzaken. Verder zal de bijdrage van 37,5 miljoen uit het regionaal investeringsfonds niet ter discussie staan. Dit bedrag wordt uitgegeven aan een RijnGouwelijn die tot de kust loopt.

  Het derde beslispunt kwam te vervallen.
  De meerderheid van het portefeuillehouderoverleg is van mening dat tot een compromis moet worden gekomen. Dit is tegenstrijdig met het bepleiten van een inpassingsbesluit.
 • Integrale Benadering projecten Holland Rijnland. Op 18 mei was het bestuurlijke voorjaarsoverleg in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). In dat overleg zijn onder andere de tussentijdse resultaten van het project integrale benadering besproken.

  Tijdens een presentatie deed projectleider Integrale Benadering Michel Hoppenbrouwers verslag van het bestuurlijke overleg. Hij is tevens ingegaan op het traject tot aan het finale bestuurlijke MIRT-overleg in oktober 2009.
  Naar aanleiding van de presentatie is gevraagd naar de betrokkenheid van de raden in de regio bij de fase van dit project tot aan oktober. Dit krijgt vorm via het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Er werden zorgen geuit over het ontbreken van de directe benadering van de raden, zeker wanneer er sprake zou zijn van afwijkende standpunten en besluiten tussen de processen rond de individuele projecten en de integrale benadering.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Op 27 mei is aansluitend aan het gezamenlijke portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Verkeer en Vervoer een kort extra portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer gehouden. Als enige onderwerp zijn de nagekomen reacties van de provincie Zuid-Holland en Connexxion op de OV-visie Holland Rijnland, evenals de aanvullende nota van beantwoording besproken. Het portefeuillehoudersoverleg kan zich in grote lijnen vinden in de aanvullende nota van beantwoording. Een enkele kleine wijziging in de tenaamstelling is nog afgesproken. De aanwezigen uitten hun zorg over de twijfels die de provincie heeft geuit over de haalbaarheid van het percentage reizigers. De aanleg van diverse infrastructurele projecten is een belangrijke voorwaarde voor de groei van de snelheid en hiermee het aantal reizigers. De uitwerking hiervan gebeurt in de vervolgfase. Met de provincie is afgesproken dat Holland Rijnland en de provincie hierbij samenwerken.

Terug naar inhoudsopgave

Inwoners geïnformeerd over tracékeuze RijnGouweLijn-West in Katwijk en Noordwijk

Tijdens drukbezochte bijeenkomsten op 19 en 26 mei heeft gedeputeerde Asje van Dijk inwoners van Katwijk en Noordwijk geïnformeerd over de keuze die Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben gemaakt voor het tracé van de RijnGouweLijn-West (RGL) door deze plaatsen. De gedeputeerde zei dat er tien jaar is gestudeerd en gesproken over varianten, tracés en alternatieven voor de RGL en dat de tijd is gekomen om de knoop door te hakken: “Als we nu geen beslissing nemen, gebeurt er niets, en loopt het verkeer in onze regio helemaal vast.” Van Dijk wees daarbij op de groei van het autoverkeer met 25 procent in de komende jaren en de bouw van 20.000 nieuwe woningen in het gebied tussen Leiden en Katwijk.

Gedeputeerde Staten hebben volgens Van Dijk gekozen voor het tracé langs de centrale assen van Katwijk en Noordwijk omdat die de meeste reizigers opleveren en daarmee de hoogste vervoerwaarde hebben. Het gekozen tracé loopt langs de plaatsen waar de meeste woningen en bedrijven staan en waar de belangrijkste horeca-, winkel- en toeristisch-recreatieve centra zijn gevestigd. De trajecten zijn bovendien volgens de criteria van GS het meest kostenefficiënt en hebben de minste negatieve effecten op het milieu.

In Katwijk loopt het gekozen tracé vanaf de locatie Valkenburg via de Duinvallei naar de Zeeweg, de Tramstraat, de Wilhelminastraat en de Boulevard. Tijdens de bijeenkomst zei Van Dijk dat GS tegemoet willen komen aan bezwaren van aanwonenden, die al tijdens eerdere bijeenkomsten zijn geuit. Daarom krijgt de lijn in de Katwijkse Tramstraat in rubber ingebedde rail, waarmee trillingen moeten worden tegengegaan. Het tracé door de Wilhelminastraat wordt enkelspoor en voor de Boulevard wil Van Dijk de TU Delft onderzoek laten doen naar bovenleidingloos spoor, waarbij de tram gebruikmaakt van een accu.

In Noordwijk volgt de tram vanaf de Zwarteweg de Heereweg, de Van de Mortelstraat, de Panhuysstraat, de Quarles van Uffordstraat en de Parallelboulevard, met een eindpunt aan het Palaceplein. Ook in Noordwijk wil Van Dijk tegemoet komen aan bezwaren van omwonenden. Tijdens de bijeenkomst van 26 mei kondigde de gedeputeerde aan dat het traject over de Parallelboulevard enkelsporig wordt en dat ook hier wordt gedacht aan in rubber ingebedde rail en bovenleidingloos spoor. Van Dijk zei dat bij inpassing van de tramlijn in Katwijk en Noordwijk in principe niet of nauwelijks parkeerplaatsen verloren gaan.

In Katwijk en Noordwijk leven nog veel bezwaren tegen de komst van de tram in de bebouwde kom van de dorpen. Katwijk ziet de tram liever niet in de Wilhelminastraat en op de Boulevard en het gemeentebestuur van Noordwijk heeft een alternatief opgesteld waarbij de tram gefaseerd wordt aangelegd, maar buiten de bebouwde kom blijft. Aanvullende bussen moeten reizigers vervoeren naar het strand en de Stedenbaan-stations Voorhout en Sassenheim. Van Dijk benadrukte tijdens de informatieavond dat de RGL een regionaal project is, waarvan het primaat bij de provincie ligt. “Ik heb van Provinciale Staten de opdracht gekregen dit project uit te voeren. Provinciale Staten heeft al tot twee keer toe uitgesproken dat men een tram van Gouda tot aan de kust wil. Aan deze opdracht geef ik uitvoering.” De tram moet volgens de gedeputeerde tot aan de kust lopen, omdat dit de plek is waar regiobewoners willen zijn. Flinke stukken lopen of overstappen op een bus maken de tram veel minder aantrekkelijk. Als Katwijk en Noordwijk niet mee willen werken aan de aanleg van het gekozen tracé, dan zal de provincie volgens Van Dijk niet aarzelen gebruik te maken van doorzettingsmacht, waarbij de provincie een inpassingsplan maakt. Als Provinciale Staten op 24 juni instemmen met de tracékeuze van GS, kan dit inpassingsplan in september 2010 klaar zijn.

Tijdens de avonden van 19 en 26 mei kregen inwoners van Katwijk en Noordwijk de gelegenheid vragen te stellen over de tracékeuze van GS. In Katwijk gingen die onder andere over de mogelijke schade aan woningen, het enkelspoor door de Wilhelminastraat en de overlast van zand op de Boulevard. In Noordwijk maakte het comité “Geen tram door Noordwijk” van de mogelijkheid gebruik zijn afkeer van de RGL te laten blijken. De organisatie vindt een tram onveilig en denkt dat Noordwijk meer is gebaat met een snelle verbinding met de Stedenbaan-stations Voorhout en Sassenheim. Dat laatste is volgens Van Dijk bij de aanleg van de RGL niet aan de orde, maar de gedeputeerde zei wel te voelen voor een snelle (bus)verbinding van Noordwijk naar de twee stations. “Daar ga ik me voor inzetten, net als ik me heb ingezet voor de aanleg van het station Sassenheim.”

Wethouder Leendert de Lange van Noordwijk kondigde tijdens de bijeenkomst aan dat het Noordwijkse college op 3 juni tijdens de raadsvergadering een alternatief voor het tracé door Noordwijk zal presenteren.
Tijdens beide bijeenkomsten zei Van Dijk dat wat hem betreft de RGL eind 2015 gaat rijden. In de loop van 2012 moet het definitieve ontwerp voor het tracé klaar zijn. Kort daarop volgen de aanbesteding en uitvoering van het project. In september van 2010, wanneer de inpassingsplannen gereed zijn, krijgen burgers nogmaals de kans om op de plannen in te spreken en hun zienswijzen te laten horen.

Meer informatie op de website van de RijnGouweLijn bij Nieuws.

http://rijngouwelijn.nl/

Het alternatief van Noordwijk is te vinden op de website van de gemeente Noordwijk

http://www.noordwijk.nl/Smartsite.shtml?id=62230

Terug naar inhoudsopgave

Ononderbroken RijnGouweLijn van Gouda naar de kust

In antwoord op vragen van Statenlid Harre van der Nat van de SP zeggen Gedeputeerde Staten, ondanks kritiek van de gemeente Noordwijk, een ononderbroken RijnGouweLijn van Gouda tot aan de kust aan te willen leggen. Met een kostendekkingsgraad van vijftig procent zit de RijnGouweLijn op een niveau dat volgens de normen in het openbaar vervoer als goed wordt beoordeeld. De reistijd verbetert in vergelijking met de huidige bus en wordt betrouwbaarder. De reistijd per bus wisselt namelijk en de verwachting is dat reistijd van de bus in de toekomst minder betrouwbaar zal worden door de toenemende drukte op de weg. Gedeputeerde Staten schrijven bovendien dat er geen aanleiding is de aanleg van de RijnGouweLijn-Oost stop te zetten.

Het volledige antwoord op de Statenvragen onder nummer 2266 is te vinden onder Stateninformatie.

http://www.zuid-holland.nl/apps_livelink_save_doc.htm?llpos=112196471&llvol=0

(bron: provincie Zuid-Holland)

Terug naar inhoudsopgave

Raden Alphen en Nieuwkoop akkoord met verzoek tot aansluiting bij Holland Rijnland

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft op 28 mei met grote meerderheid ingestemd met een verzoek tot aansluiting bij het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Van de 30 aanwezige raadsleden stemden 23 leden voor het verzoek tot aansluiting en 7 tegen. Op dezelfde datum stond het aansluitingsverzoek ook op de raadsagenda van Nieuwkoop.
Ook hier stemde een grote meerderheid voor. Amandementen van Progressief Nieuwkoop over de vorming van een Groene Hart-regio en de VVD over het uitbreiden van de zogeheten “strategische agenda” met enkele verkeersprojecten werden verworpen.

Tijdens een conferentie op 13 mei van raadsleden uit Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude bleek al dat het verzoek tot aansluiting van de vier Rijnstreekberaad-gemeenten bij Holland Rijnland op grote steun kan rekenen. De gemeenten hebben de afgelopen maanden een zogeheten “strategische agenda” opgesteld met punten waarover bij een eventuele aansluiting moet worden onderhandeld. Belangrijkste daarvan zijn een beleidsplan voor het Groene Hart, het versterken van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van het Plassengebied, het project Oude Rijnzone, het versterken van de greenports en de verbetering van mobiliteit en openbaar vervoer.

De gemeenteraad van Rijnwoude heeft nog geen besluit genomen over het aansluitingsverzoek. De raad van deze gemeente vergadert op 8 juli.

Terug naar inhoudsopgave

Teylingen wil door met ontwikkeling Hooghkamer

De gemeente Teylingen zegt de samenwerkingsovereenkomst met Heijmans voor de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Hooghkamer op en brengt nu zelfstandig het bestemmingsplan Hooghkamer en het bijbehorende exploitatieplan in procedure om de nieuwe wijk op de kortst mogelijke termijn te realiseren. Na vier pogingen in de afgelopen drie jaar hebben de gemeente en Heijmans geen overeenstemming weten te bereiken. Voor Teylingen was dat aanleiding de overeenkomst met het bedrijf op te zeggen. In oktober 2008 liet Heijmans ook al weten dat het project financieel niet haalbaar was. Hoewel de gemeente toen al de samenwerkingsovereenkomst kon opzeggen, heeft zij uit coulance nog twee alternatieven van Heijmans doorgerekend en beoordeeld op de daaraan verbonden voorwaarden. Teylingen kon echter niet instemmen met de door Heijmans gestelde voorwaarden over planning, fasering, bouwtempo en financiën.

In Teylingen en de regio Holland Rijnland is een grote behoefte aan woningen. Daarom wil de gemeente Hooghkamer nu zo snel mogelijk bouwen. Volgens de oorspronkelijke planning hadden de eerste woningen in de wijk al bewoond moeten zijn.

Teylingen is gestart met het maken van nieuwe voorontwerpen van het bestemmingsplan en een het exploitatieplan. Na behandeling in de commissie Ruimte kunnen deze waarschijnlijk dit najaar in procedure worden gebracht. De volgende stap is het realiseren van de wijk. Op basis van het exploitatieplan kan de gemeente zelf een actieve rol spelen door middel van onteigening. Deze rol heeft niet de voorkeur van de gemeente. Het exploitatieplan biedt de mogelijkheid aan grondeigenaren als Heijmans op hun eigen kavels woningen te bouwen conform het dan vigerende bestemmingsplan
(bron: persbericht gemeenten Teylingen).

Terug naar inhoudsopgave

Concept-programma van eisen voor Westflank Haarlemmermeer

Hoe realiseer je 10.000 woningen, 900 hectare groen in combinatie met waterberging? Dat staat in het concept-programma van eisen voor de Westflank Haarlemmermeer. Hiermee heeft dit project een mijlpaal gehaald. In de metropoolregio Amsterdam wordt hard gewerkt aan plannen voor de transformatie van een uniek gebied van kleine kernen en weidse vergezichten, middenin de Randstad. Eerder dit jaar is een werkhypothese gepresenteerd, ideeën over hoe de Westflank van Haarlemmermeer er in de toekomst uit zou kunnen zien. In het concept-programma van eisen is dat uitgewerkt tot een gebiedshypothese. Die schetst de mogelijkheden om 10.000 woningen, 900 hectare groen en slimme oplossingen voor waterberging in het gebied op te nemen. In het project Westflank Haarlemmermeer werken de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Rijk samen aan een integrale gebiedsontwikkeling.
(bron: Nieuwsflits Randstad Urgent)

Meer informatie op de website van het project Westflank .

www.westflankhaarlemmermeer.nl

Terug naar inhoudsopgave

Idee voor kustboulevard tussen Den Haag en Haarlem

Rond de Rijnlandroute bestaan grote belangentegenstellingen. De besluitvorming erover duurt daarom lang. In maart 2009 organiseerde belangenorganisatie Bouwend Nederland in samenwerking met Studio Hartzema en VIA Drupsteen de workshop ‘infrastructuur in de regio Holland-Rijnland’. Onder de deelnemers waren bestuurders van de betrokken gemeenten (Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar), provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Er zijn geen conclusies getrokken of knopen gehakt tijdens de bijeenkomst. Wel beschouwen de deelnemende bestuurders de presentaties als inspiratiebron voor de bouwopgaven in de regio Holland Rijnland. Daarom is naar aanleiding van de workshop een publicatie verschenen: ‘De kust kiest, de Rijnlandroute als onderdeel van een nieuwe ruimtelijke structuur’.

De deelnemers kregen van architectenbureau Studio Hartzema een moderne visie op de infrastructuur en de ruimtelijke kwaliteit van de kuststrook tussen Den Haag en Haarlem en de Rijnlandroute in het bijzonder. Het gevolg was een dialoog over de ruimtelijke kwaliteit in de regio rond Leiden en de nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen de A4 en de A44. Onderdeel van de presentatie vormde fotorealistische beelden van VIA Drupsteen die het effect van de plannen op de werkelijke omgeving laten zien en daarmee het besluitvormingsproces kunnen versnellen.

Door anders te kijken naar ruimtelijke kwaliteit ontstaat een perspectief voor de korte termijn (Rijnlandroute) en voor de langere termijn (kustboulevard). De Rijnlandroute heeft twee kenmerken: ondergronds en weids. De weg begint als een tweebaansweg die vanaf Voorschoten ondergronds doorgaat. Na Voorschoten gaat de weg weids opgezet bovengronds verder. Deze oplossing doet recht aan de landelijke sfeer en de omgeving. Op www.viadrupsteen.nl/rijnlandroute is het effect van het ontwerp van Studio Hartzema te zien. Voor de langere termijn moet worden nagedacht over de functie, ontsluiting en de inrichting van het kustgebied tussen Den Haag en Haarlem. De door Studio Hartzema ontwikkelde nieuwe Kustboulevard kan de steden en dorpen langs de kust herkenbaar maken en versnippering tegengaan.
Meer informatie op de website van Bouwend Nederland.

http://www.bouwendnederland.nl/SiteCollectionDocuments/De%20kust%20kiest.pdf

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net