Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Algemeen Bestuur Holland Rijnland

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft tijdens de vergadering van 24 juni twee belangrijke stukken vastgesteld, waarmee opnieuw een mijlpaal in de samenwerking van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten is bereikt.

De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur is op 28 oktober.

Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Agenda vergadering 2 juli 2009 —

Op donderdag 2 juli vergadert het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland over de volgende onderwerpen:

 • Het Randstad Urgent-project Integrale Benadering Holland Rijnland en de RijnlandRoute.
 • Het concept van het Regionale Groenprogramma. Het voorstel is om in te stemmen met dit concept en het vervolgens als bespreekstuk voor te leggen aan het portefeuillehoudersoverleg Ruimte en de colleges en gemeenteraden van de regiogemeenten, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden.
 • De conceptnota van beantwoording en wijzigingen op de regionale bedrijventerreinenstrategie.
 • De derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland. Hierbij gaat het om het niet langer uitvoeren van regionale milieutaken door Holland Rijnland en het instemmen met het aansluiten van de gemeenten Noordwijkerhout en Kaag en Braassem bij het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland.
 • De aansluitingsverzoeken van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude bij Holland Rijnland.
 • De termijn voor de completering van een urgentieverzoek.
 • De Noordelijke Ontsluiting Greenport. Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van het bereikbaarheidsonderzoek Noordelijke Ontsluiting Greenport, de ‘Samenwerkingsagenda Bereikbaarheidsstudie grensstreek’, en het plan van aanpak ‘Maatregelen Middengebied Duin- en Bollenstreek’ als onderdeel van de bereikbaarheidsstudie.
 • De Regionale Woonvisie Holland Rijnland 2009-2013. Het voorstel is om de Nota van Beantwoording en wijzigingen Regionale Woonvisie Holland Rijnland 2009-2013 voor advies voor te leggen aan het portefeuillehoudersoverleg Ruimte, de diverse wijzigingen te verwerken in de tekst van de woonvisie en het concept-voorstel voor vaststelling in het Algemeen Bestuur voor te leggen. Dit laatste onder voorbehoud van het advies van het portefeuillehoudersoverleg.
 • De zienswijze van Holland Rijnland op het ontwerp-natuurbeheerplan van de provincie Zuid-Holland.
 • Een verzoek voor stadsvernieuwingsurgentie in het havengebied van Katwijk.
 • De besteding van een subsidie in het kader de brede doeluitkering 2008 voor het project Willem de Zwijgerlaan in Leiden.
 • De invoering van één systeem van collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) in heel Holland Rijland. Voorstel is het plan voor de invoering van één CVV-systeem voor advies voor te leggen aan het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda en Verkeer en Vervoer van medio september 2009. Daarna kan het Algemeen Bestuur een besluit nemen. Verder wordt het Dagelijks Bestuur gevraagd in te stemmen met het verlenen van de opdracht voor het schrijven van het bestek en het onderbrengen van de beheerorganisatie van het CVV-systeem bij de Ruimtelijke Agenda/Verkeer van Holland Rijnland.
 • De Sturingsvisie Dynamisch Verkeersmanagement Holland Rijnland.
 • De overeenkomst Jeugdveiligheidsoverleg Leiden.
 • De verantwoording van de Regionale Agenda Samenleving Holland Rijnland 2006-2008.
 • De voortgang van de Regionale Agenda Samenleving 2009.
 • Een subsidie van 60.000 euro voor de realisatie van de prestatieafspraken wonen, zorg en welzijn.
 • De verantwoording van de subsidie voor het project Ketenaanpak Jeugd 2008 en de begroting voor 2009.
 • Een subsidie van 75.000 euro aan de gemeente Leiden voor drie projecten in het kader van het Regionaal Kompas (opvang dak- en thuislozen).
 • De afrekening van de civil society-prijs ‘Holland Rijnland geeft injectie’.
 • De revisie van het rechtspositiereglement van Holland Rijnland.
 • De vaststelling van de agenda’s van de portefeuillehoudersoverleggen in september.

De volgende vergadering is op 27 augustus.


— Kort verslag van de vergadering van 18 juni —

Op donderdag 18 juni vergaderde het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland over de volgende onderwerpen:

 • Het Randstad Urgent-project Integrale Benadering Holland Rijnland / RijnlandRoute.
 • De huisvesting van bijzondere doelgroepen. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten met welke instellingen de corporaties in Holland Rijnland in 2009 afspraken maken over de huisvesting van zogenoemde bijzondere doelgroepen en hoe de 150 woningen worden verdeeld. Bij bijzondere doelgroepen gaat het onder andere om (ex-)daklozen en verslaafden, gehandicapten, psychiatrische patiënten, ex-gedetineerden en slachtoffers van huiselijk geweld.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de lustrumviering van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland op 1 oktober 2009 en in het kort de opzet besproken.
 • Het zogeheten besluit mandaat, machtiging en volmacht.
 • Het accountantsverslag over de jaarrekening 2008.
 • De managementrapportage per 1 april 2009.
Terug naar inhoudsopgave

25 juni – Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda

Op 25 juni kwam het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda bijeen in het gemeentehuis van Teylingen. De agenda bestond uit twee delen. Tijdens de eerste helft was er een gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van Holland Rijnland en Jeugd/Zorg van het Rijnstreekberaad.

 • Convenant ketenaanpak Jeugd. De conceptteksten van het nieuwe convenant Ketenaanpak Jeugd zijn met instemming besproken. Belangrijkste algemene opmerking was dat de vermelde intenties moeten worden geformuleerd tot meer concrete, evalueerbare afspraken. De portefeuillehouders spraken de zorg uit of de kwestie wie de zorgcoördinatie oppakt bij de werkwijze van ‘1gezin, 1 plan’ niet kan stuklopen op het uitblijven van bereidheid bij de deelnemende partijen. Verder spraken de portefeuillehouders uit dat in de werkprocessen bij sociale diensten en wmo-loketten ook rekening moet worden gehouden met ‘1 gezin, 1 plan’. Het convenant wordt zo opgesteld dat nieuwe partijen altijd kunnen aanhaken. Er is afgesproken dat het convenant jaarlijks in het portefeuillehoudersoverleg wordt geëvalueerd op werking en effectiviteit.
 • Regionaal basisaanbod Opvoed- en opgroeiondersteuning. De portefeuillehouders hebben positief geadviseerd over het basispakket en het beschikbaar stellen van middelen van de Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2009 om professionals in de Centra voor Jeugd en Gezin te scholen in de methode Triple P, niveau 3.
 • De voortgangsrapportage RAS 2009 is besproken. De portefeuillehouders hebben positief geadviseerd over het beschikbaar stellen van geld voor:
  • onderhoud aan de jongerenwebsite overenuit.nl, in afwachting van besluitvorming over het virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin voor jongeren;
  • de preventieve inzet van Cardea in het onderwijs;
  • de opstelling van een stroomschema voor zorg en onderwijs;
  • de scholing van professionals in Triple P.
 • Er is verder gesproken over de wens om geld beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van een visie voor de integrale jeugdgezondheidszorg in het kader van de Centra voor Jeugd en Gezin. Er is besloten dat dit voorstel in principe wordt opgepakt op de schaal van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG).
  Bij het onderdeel cultuurparticipatie is geadviseerd de samenwerking tussen Leiden en de regio waar mogelijk te versterken.
 • Wethouder De Haan (Leiden) deelde mee dat er op maandag 29 juni een convenant aanpak jeugdwerkloosheid wordt getekend met het ministerie. De Haan stelde voor het geld dat beschikbaar komt te gebruiken voor het Jongerenloket Holland Rijnland.

Tijdens de tweede helft van de vergadering was het reguliere portefeuillehoudersoverleg van Holland Rijnland. 

 • Participatiebudget. De portefeuillehouders hebben met instemming kennis genomen van de handreiking en de aanbeveling om nader uit te werken waar samenwerking mogelijk is. Er is aangedrongen om met het participatiebudget tot meer vernieuwende arrangementen te komen. De zogeheten ‘ladder’ van zorgarrangementen tot volledige participatie op de arbeidsmarkt zou daarbij het uitgangspunt moeten zijn. De vernieuwingen rondom participatie moeten worden meegenomen bij Focus2014.
 • Inzet Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA). De portefeuillehouders hebben ingestemd met de projecten en activiteiten van het RPA.
 • Rapport crisisopvang speciale doelgroepen. De portefeuillehouders hebben het rapport over de crisisopvang van speciale doelgroepen een ‘moedig scherp rapport’ genoemd en hun verbazing uitgesproken over de lauwe reacties uit het onderwijs. Er is gediscussieerd over de rol van Holland Rijnland bij dit probleem. Vooralsnog kan deze beperkt blijven tot het terugleggen van de vraag aan het veld wat zij ermee gaan doen. Mogelijk kan het organiseren van een conferentie eraan bijdragen dat de problemen worden erkend en opgepakt.
 • Beleidsplan leerplicht 2009-2012. De portefeuillehouders hebben positief geadviseerd over het beleidsplan, met dien verstande dat er nog enkele tekstuele aanpassingen worden gedaan naar aanleiding van het voornemen van de staatssecretaris om de onderwijsinspectie een grotere rol te geven in het toezicht op de verzuimadministratie van scholen. Na akkoord van het Dagelijks Bestuur kan het beleidsplan ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.
 • Ketenjaarplan 2009. De portefeuillehouders hebben positief geadviseerd over het jaarplan van UWV Werkbedrijven en enkele sociale diensten met de aantekening dat: 
  • De Wet participatiebudget een plek in het plan behoort te hebben.
  • De doelen op grond van de huidige economische situatie bijstelling behoeven.
  • Het Jongerenloket in het plan moet worden genoemd.

Het ketenjaarplan 2010 zou eerder in het jaar moeten worden voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg. Werkgevers (Kamer van Koophandel) en het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn-Gouwe zouden er dan bij betrokken moeten zijn.

Terug naar inhoudsopgave

Provinciale Staten akkoord met tracé RijnGouwelijn-West

Een meerderheid van CDA, PvdA, CU-SGP, VVD en GL in Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft woensdag 24 juni ingestemd met het tracé voor de RijnGouwelijn-West (RGL). Het oorspronkelijke voorstel van Gedeputeerde Staten voor het tracé van de sneltramverbinding is overgenomen met één wijziging: in Katwijk gaat de tram niet verder dan de Badstraat bij het winkelcentrum van de kustplaats.

De voorstemmers gingen ook akkoord met een gezamenlijke motie waarin aan de hand van zeven punten wordt aangedrongen op een goede inpassing, maatregelen voor verkeersveiligheid en voldoende aanvullend busvervoer. In de motie worden Gedeputeerde Staten ook opgeroepen binnen een jaar een onderzoek af te ronden naar de mogelijkheid van een snelle en hoogwaardige verbinding van Noordwijk naar de Stedenbaan-stations Voorhout en Sassenheim. Gedeputeerde Van Dijk zegde dit onderzoek tijdens de Statenvergadering opnieuw toe. Diverse partijen riepen Gedeputeerde Staten verder op om in samenwerking met Noordwijk te komen tot een goede inpassing van de tram. Daarbij spraken enkele vertegenwoordigers hun verbazing uit over de discussiebijeenkomst in Noordwijk van 17 juni, waarop leden van Provinciale Staten werd gevraagd hun RGL-standpunt toe te lichten. De Statenleden werden tijdens deze bijeenkomst met boegeroep onthaald.

D66, de Partij voor de Dieren en de SP stemden tegen het voorgestelde tracé voor de RijnGouwelijn-West. D66 stemde wel voor het reserveren van het tracé in het provinciaal streekplan, maar wil nog niet kiezen voor een bus of tram op deze route. Net als PvdD en SP heeft D66 bovendien twijfels over de financiële haalbaarheid. De SP is bang dat de aanleg en exploitatie van de RGL ten koste zal gaan van het overige openbaar vervoer in het gebied van Holland Rijnland.

In zijn antwoord hamerde gedeputeerde Asje van Dijk nog eens op het belang van de RGL als schakel in het Zuidvleugelnet en op het principe ‘eerst bewegen, dan bouwen’. Volgens Van Dijk maken recente uitspraken van de Raad van State duidelijk dat het niet meer mogelijk is (grote) woningbouwlocaties te ontwikkelen zonder eerst de ontsluiting goed te regelen. Van Dijk ging ook in op de financiering van het project. Hij zei goede hoop te hebben dat de onderhandelingen met het Rijk in het kader van het Randstad Urgent-project ‘Integrale Benadering Holland Rijnland’ deze zomer tot een positief resultaat zullen leiden. Opmerkelijk in dit verband was een uitspraak van VVD-Statenlid Tiemen Brill. Hij verklaarde tegen de RGL-West te zijn als een bijdrage van het Rijk uitblijft. “Maar dat betekent dan ook dat er niet kan worden gebouwd op Valkenburg”.

Terug naar inhoudsopgave

Regio Holland Rijnland steunt voorkeurstracé RijnGouwelijn-West

Op dezelfde dag als Provinciale Staten vergaderde ook het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland over het voorkeurstracé van de RijnGouwelijn-West. Een meerderheid van het Algemeen Bestuur steunt dit tracé, inclusief het door Katwijk aangedragen alternatief tot aan de Badstraat. Het voorkeurstracé loopt van het centrum van Leiden, via het Transferium door de geplande nieuwbouwwijk Valkenburg, door de kernen van Katwijk en Noordwijk naar de kust.

Volgens het Algemeen Bestuur verbetert de RijnGouwelijn-West de oost-west verbindingen in de Randstad en de bereikbaarheid van de kust. Ook worden reizigersstromen gebundeld, waardoor de zogeheten vervoerswaarde wordt verhoogd, worden de reizigers tot in de centra en de kust vervoerd en worden de gemiddelde reistijden verkort. Hierdoor voldoet het voorkeurstracé aan de eisen van een toekomstbestendig regionaal ov-netwerk, zoals opgenomen in de OV-visie van Holland Rijnland. Daarin is de RijnGouwelijn, de sneltramverbinding tussen Gouda, Leiden en de kust, een belangrijke drager van het gewenste regionale OV-netwerk.

De steun van het Algemeen Bestuur voor het voorkeurstracé was niet unaniem. De gemeente Noordwijk wil de tramlijn liever niet door de kern naar de kust. Onder andere vanwege de verkeersveiligheid en de inpassing van de tram in het straatbeeld. De gemeente Katwijk kent dezelfde zorgen maar heeft met de provincie een alternatief uitgedacht waarmee alle gemeenten en de provincie kunnen instemmen.

Deze zomer wordt overlegd met het Rijk over een bijdrage in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Behalve het Rijk betalen ook de provincie en de Holland Rijnland-gemeenten mee. Deze gemeenten hebben hiervoor in 2007 al een regionaal investeringsfonds gestart waarin hiervoor wordt gespaard.
Als er afspraken zijn gemaakt over de financiering kunnen de zogeheten ruimtelijke besluiten worden genomen, waarna de gronden kunnen worden aangekocht. Daarna wordt de RijnGouwelijn-West volgens planning in de periode 2013-2015 aangelegd.
(persbericht Holland Rijnland)

Terug naar inhoudsopgave

Holland Rijnland aan provincie: “Verbeter het openbaar vervoer met OV-visie”

Een goed, betrouwbaar en duidelijk ov-netwerk voor een bereikbare regio, dat is de kern van de Openbaar Vervoer-visie (OV) Holland Rijnland, met de wensen van de regio voor het openbaar vervoer. De regio wil graag dat dit fors wordt verbeterd door de provincie, waardoor reizigers onder andere sneller op hun bestemming zijn. Reizigers moeten ook makkelijk hun weg kunnen vinden in een betrouwbaar ov-netwerk. Binnen de regio Holland Rijnland, maar ook met goede aansluitingen naar de Rijnstreek, Haaglanden en Schiphol/Amsterdam. Dit verbeterde ov-netwerk zorgt voor een reizigersgroei van 70 procent in 2020.
Alle Holland Rijnland-gemeenten hebben zich tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni achter de OV-visie geschaard.

Met de OV-visie zetten de samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland een duidelijk beeld neer van hoe zij het openbaar vervoer in dit deel van de Randstad wensen. “We willen hiermee de provincie Zuid-Holland overhalen om het openbaar vervoer fors te verbeteren,” zegt portefeuillehouder Verkeer en Vervoer Peter Glasbeek. De provincie is de concessiehouder voor het openbaar vervoer in de regio. Dit betekent dat deze een ‘vergunning’ aanbesteedt voor het exploiteren van het regionaal openbaar vervoer. De huidige concessie van de provincie loopt eind 2012 af. Glasbeek: “Onze visie op het ov is al een paar keer aan de orde geweest bij de Provinciale Staten. De gedeputeerde heeft daar onder andere gezegd blij te zijn met ons initiatief. Ook heeft hij toegezegd de OV-visie te gebruiken bij de nieuwe concessieverlening, maar de regio wil natuurlijk graag dat zo veel mogelijk aanbevelingen worden overgenomen.”

De OV-visie bevat een samenhangend pakket aan voorstellen. Kern daarvan is de realisering van een snel en frequent bediend OV-netwerk met Leiden Centraal Station als belangrijkste knooppunt en het nieuwe NS-station Sassenheim als tweede belangrijkste knooppunt. Op congestievrije banen rijden voornamelijk bussen, maar ook de RijnGouwelijn is een belangrijk onderdeel van dit netwerk. Ook is gekeken naar de ontsluiting van wijken en (zorg-) voorzieningen. Het aanvullende netwerk is in de OV-visie niet gedetailleerd uitgewerkt. Dit gebeurt later, in overleg met provincie en gemeenten.
Het openbaar vervoer moet beter en comfortabeler worden. Glasbeek: “Dat geldt niet alleen het vervoer, maar ook voor voorzieningen bij de haltes. Bijvoorbeeld door ze beter toegankelijk te maken en ze te voorzien van voldoende fietsenstallingen, vooral bij de knooppunten waar kan worden overgestapt.”

“Het openbaar vervoer in de regio moet toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor ouderen en mindervaliden. Daar dringen wij ook op aan bij de provincie. Voor de realisatie van het voorgestelde netwerk is over een reeks van jaren in totaal een investering van circa 280 miljoen euro nodig.”

“We kunnen een tijdswinst van 25 procent bereiken door de ov-infrastructuur te verbeteren op de belangrijkste routes,” aldus Peter Glasbeek. Geen lange meanderende routes meer van A naar B, maar sneller reizen door gebundelde routes waar vaker een bus rijdt. Hierdoor is de effectiviteit van de infra-investeringen hoog. Glasbeek: “Je kunt dit vergelijken met het reizen met het openbaar vervoer in een grote stad als bijvoorbeeld Rotterdam of Londen. Daar loop je ook zonder reisplanner naar de metro in de wetenschap dat je binnen enkele minuten kan opstappen om vervolgens over te stappen op een tram die je op de plaats van bestemming brengt. Dat willen wij met bus en lightrail ook graag voor Holland Rijnland; voor sommige reizigers een overstap meer, maar sneller thuis.”
(persbericht Holland Rijnland)

Terug naar inhoudsopgave

Holland Rijnland brengt ruimtelijke ontwikkelingen tot 2020 in beeld

Een gezamenlijke visie op de ruimtelijke toekomst van de regio. Dat hebben de twaalf Holland Rijnland-gemeenten met de Regionale Structuurvisie 2020 (RSV), die is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland op 24 juni. De twaalf gemeenten hebben hiermee de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid teruggebracht tot zeven kernbeslissingen.
De vaststelling van de RSV was een lang en complex proces, maar het resultaat is een gedragen visie door alle Holland Rijnland-gemeenten.

De RSV is het gemeenschappelijke toetsingskader van alle regiogemeenten. Op basis hiervan worden voortaan alle ruimtelijke ontwikkelingen in Holland Rijnland tot 2020 getoetst. Deze visie bevat zeven kernbeslissingen die uitgaan van een evenwichtige ontwikkeling van wonen, recreatie, infrastructuur en intensief, meervoudig en duurzaam ruimtegebruik. De kernbeslissingen zijn:

 1. Holland Rijnland is een top woonregio.
 2. Leiden vervult een regionale centrumfunctie.
 3. Concentratie stedelijke ontwikkeling.
 4. Groenblauwe kwaliteit staat centraal.
 5. De Bollenstreek en Veenweide en Plassen blijven open.
 6. Twee speerpunten voor economische ontwikkeling: Kennis en Greenport.
 7. Verbetering van de regionale bereikbaarheid.

De Holland Rijnland-gemeenten willen een aantrekkelijke regio, waar je niet alleen plezierig werkt en woont, maar ook prettig kunt recreëren. Ook moet Holland Rijnland goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de auto. Verder wil de regio zich onderscheiden in de Randstad en bijdragen aan de internationale positionering daarvan. Onder andere door de toegevoegde waarde op het gebied van landschap, wonen en economie. In het bijzonder voor economische sectoren als de Greenport, Bio Sciences en ruimtevaarttechnologie.

De RSV was van december tot en met maart opengesteld voor inspraak. Daar is flink gebruik van gemaakt. Naast alle Holland Rijnland-gemeenten hebben ook maatschappelijke organisaties van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om hun zienswijze kenbaar te maken. Dit heeft er toe bijgedragen dat de RSV een gedragen visie van de regio is.
(persbericht Holland Rijnland)

Terug naar inhoudsopgave

Plan voor station Sassenheim gepresenteerd

De gemeente Teylingen heeft vorige week officieel de plannen voor het nieuwe station Sassenheim gepresenteerd. Het bijbehorende bestemmingsplan ligt tot 29 juli ter inzage.
Het station Sassenheim komt aan de Schiphollijn, ter hoogte van de Wasbeekerlaan, op een strook bollengrond tussen de spoorlijn en de rijksweg A44. Op het voorplein komen in totaal 160 parkeerplaatsen voor auto’s, enkele bushaltes, 280 fietsenplaatsen en 44 fietskluizen. Het station krijgt twee perrons van 270 meter lang. De bestaande tunnel tussen de Wasbeekerlaan (Sassenheim) en de Wasbeeklaan (Warmond) wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De tunnel wordt de toekomstige verbinding tussen de twee perrons.
Met de opening van station Sassenheim gaat een lang gekoesterde wens van de Holland Rijnland-gemeenten in vervulling. Het station is onderdeel van de Stedenbaan, het netwerk van snelle, metro-achtige stoptreinen op de spoorlijn Dordrecht-Rotterdam-Den Haag-Leiden-Hillegom/Sassemheim, en speelt als zodanig een belangrijke rol in de OV-visie Holland Rijnland. De provincie heeft laten weten de mogelijkheid te onderzoeken een snelle busverbinding aan te leggen van het nieuwe station naar Voorhout en Noordwijk. Het station staat ook op de nominatie te worden aangesloten op de Zuidtangent vanuit Schiphol/Hoofddorp.

Meer informatie op de website van de gemeente Teylingen.

http://www.teylingen.nl/content.jsp?objectid=6273

Terug naar inhoudsopgave

Dertig miljoen euro voor Oude Rijnzone

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu investeert 30 miljoen euro in het project Oude Rijnzone. Het project Oude Rijnzone beslaat het gebied tussen Leiden en Woerden.
Met de rijksbijdrage van 30 miljoen euro worden bedrijventerreinen geherstructureerd, de bereikbaarheid verbeterd en goed ingepaste locaties ontwikkeld voor wonen en groen. De rijksbijdrage komt uit het Nota Ruimte budget en uit extra geld dat de Tweede Kamer heeft vrijgemaakt. Het project maakt onderdeel uit van Randstad Urgent.
Het is een complex gebied, deels verrommeld, deels verouderd, met steden, dorpen, bedrijven en groen. “Zonder herstructurering dreigt er meer verrommeling, minder groen en minder bereikbaarheid. Dit moeten we aanpakken om de kwaliteit en vitaliteit van het Groene Hart in de Randstad te versterken,” aldus minister Cramer.

De provincie Zuid Holland en zes gemeenten werken intensief samen. De provincie heeft met de regio een bedrijventerreinenstrategie opgesteld waar de behoefteraming naar een lager scenario is gebracht en de herstructurering van de oude bedrijventerreinen wordt versneld. De aanleg van nieuwe bedrijventerrein is naar achteren geschoven. Dit sluit aan bij het zogeheten ‘Mooi Nederland’-beleid van minister Cramer.
“Met deze succesvolle strategie laat de regio zien dat er wel degelijk veel winst te boeken is door herstructurering. Een paar jaar geleden stond de teller nog op 135 ha nieuwe uitleg. Nu is dat nog maar 75 ha. Dat is bijna 50 procent winst. Ik hoop dat deze strategie veel gevolg krijgt in andere regio’s,” aldus minister Cramer.

“Tijdens deze kredietcrisis is de bijdrage uit het Nota Ruimte-budget belangrijker dan ooit,” aldus Cramer. “Daarom wil ik nog dit jaar over alle resterende projecten besluiten.” Het budget van de Nota Ruimte (1 miljard euro) is bestemd voor complexe ruimtelijke projecten van nationaal belang.
(bron: persbericht ministerie VROM).

Terug naar inhoudsopgave

Zuid-Holland realiseert tot 2013 ruim vierduizend hectare natuur en recreatiegebied

Provinciale Staten hebben op voorstel van Gedeputeerde Staten het meerjarenprogramma Landelijk Gebied herzien. De provincie gaat de komende jaren 90 procent van de geplande natuur- en recreatieopgave realiseren. Hiervoor zal een aantal natuurontwikkeling- en recreatieprojecten worden versneld.

Deze herziening was noodzakelijk om het programma aan te passen aan het beschikbare budget. Het hele meerjarenprogramma is kritisch tegen het licht gehouden. Daarbij is in het bijzonder gekeken naar de concrete uitvoerbaarheid van de natuur- en recreatieprojecten. Een klein aantal projecten uit het provinciaal meerjarenprogramma Landelijk Gebied wordt uitgesteld. “Over de recreatieprojecten, die opgeschoven worden tot na 2013, ga ik afspraken maken met de regio over een meer realistische planning, indien de regio dat wenst. Dit wil ik de komende maanden met de regio nog verder invullen,” aldus Gedeputeerde Joop Evertse.
De opgave van de aanleg van natuurgebieden, de zogenaamde ecologische hoofdstructuur (EHS), blijft ongewijzigd. Wel is voor de realisering van de EHS een versnelling noodzakelijk. Deze versnelling wordt gezien binnen de projecten Krimpenerwaard en Deltanatuur.
Het nieuwe programma voldoet nog steeds ruim aan de met de minister van Landbouw gemaakte afspraken.
Ondanks de gestegen grondprijs wordt toch ongeveer 4400 hectare, bijna negentig procent van het totaal, in de periode tot 2013 aangelegd. De provincie gaat hier vaart maken en zich maximaal inspannen om de ontwikkelingen uit te voeren. Vertragingen worden zoveel mogelijk voorkomen.

In het Stadsgewest Haaglanden zijn afspraken gemaakt over de aanleg van 396 hectare natuur, recreatie en waterberging in de Nieuwe Driemanspolder tussen Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam. Recreanten kunnen naar verwachting vanaf 2013 in het gebied terecht.
In de regio Haaglanden/Holland Rijnland zijn afspraken gemaakt over de Duivenvoorde Corridor. Met de gemeente Voorschoten en Leidschendam-Voorburg is een overeenkomst gesloten over het herstel van het groene en karakteristieke open landschap. Deze gemeenten krijgen van de provincie geld om 37 hectare recreatiegebied en 16 hectare natuur aan te leggen.

De inrichting van de door de overheid aangekochte gebieden in het Bentwoud zal ondanks de herijking van het meerjarenprogramma niet stagneren. In het Bentwoud moet in 2013 1300 hectare bos zijn aangeplant. Dit is inclusief een golfbaan van 125 hectare. In het Rijnwoudse deel is al een groot deel van het Bentwoud ingericht. Voor 160 hectare Bentwoud wordt nu ook buiten het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) financiële dekking gezocht. Dit jaar wordt nog ongeveer 65 hectare bos aangeplant.

Voor de nieuwe natuur- en recreatiegebieden moet de provincie landbouwgronden aankopen. De provincie biedt de boeren/grondeigenaren een redelijke en marktconforme prijs/schadeloosstelling. Provinciale Staten willen zoveel mogelijk grond verwerven tegen volledige schadeloosstelling van de eigenaar. In principe op basis van vrijwillige verkoop, maar waar dat niet lukt desnoods door onteigening. Ook in dat geval wordt de grondeigenaar volledig schadeloos gesteld.
(bron: provincie Zuid-Holland)

Terug naar inhoudsopgave

GS stemmen in met fusie Reeuwijk en Bodegraven

Gedeputeerde Staten hebben hun goedkeuring gegeven aan de vrijwillige fusie van de gemeenten Reeuwijk en Bodegraven. Deze fusie kan ingaan op 1 januari 2011. GS hebben aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om met een wetsvoorstel voor de fusie te komen.

De gemeenteraden van Reeuwijk en Bodegraven hebben op 8 juni 2009 en 28 mei 2009 het herindelingsadvies tot vrijwillige fusie van beide gemeenten vastgesteld. Zij hebben dit herindelingsvoorstel naar GS gestuurd met het verzoek om het met een zienswijze door te sturen naar de staatssecretaris van BZK. GS vinden de vrijwillige fusie een goede keuze en hebben dat aan de staatssecretaris laten weten.

De vrijwillige samenvoeging draagt volgens GS bij aan de versterking van de bestuurskracht. Er ontstaat een robuuste gemeente van 33.000 inwoners in een landelijk, recreatief en waterstaatkundig gebied, het Groene Hart, op de grens van stedelijke agglomeraties. Met de nieuwe gemeente verbetert de dienstverlening aan de inwoners.
(bron: provincie Zuid-Holland)

Terug naar inhoudsopgave

Integrale gebiedsvisies Greenport(s) Nederland

Tijdens het jaarcongres van Greenport(s) Nederland bij FloraHolland Venlo is de uitgave ‘Stappen vooruit’ gepresenteerd met een overzicht van de integrale gebiedsvisie met daarin ruimtebehoefte, de infrastructurele knelpunten en maatregelen voor bevordering van duurzame logistiek. Daarnaast is een vergelijking gemaakt van de economische kracht van de gezamenlijke greenports in Nederland, Rotterdam en Schiphol.
Er zijn integrale gebiedsvisies gemaakt voor de vijf greenports die Nederland telt, namelijk Westland-Oostland, Duin- en Bollenstreek, Aalsmeer, Boskoop en Venlo. Tevens is de ruimtebehoefte van functies als woningbouw, bedrijventerreinen, groen en waterberging in kaart gebracht.

De integrale visies bieden een volledig ruimtelijk beeld voor de Nederlandse tuinbouw in de greenports. Voor Greenport(s) Nederland, waarin bedrijfsleven, belangenorganisaties en overheden samenwerken aan een sterke Nederlandse tuinbouwsector, zijn de integrale gebiedsvisies een belangrijke leidraad.

Behalve ruimte is een goede infrastructuur van cruciaal belang voor behoud en versterking van de economische kracht van de greenports. Knelpunten zijn daarom in kaart gebracht evenals initiatieven om de efficiency en duurzaamheid in de logistiek te verbeteren.
Nu er integrale gebiedsvisies liggen kunnen er vervolgstappen worden gezet. Het is helder dat er niet in alle gebieden voldoende ruimte is om alle greenportplannen in te vullen. De komende tijd moeten de visies niet alleen worden omgezet in actie, maar moet Greenport(s) Nederland ook aansturen op een integrale aanpak van de totale ruimteprobleem van de Nederlandse tuinbouw.

De uitgave ‘Stappen vooruit – Bestuurlijke uitvoeringsafspraken 2007-2011’ is te vinden op de website van Greenport(s) Nederland.

http://www.greenportsnederland.nl/Documenten/GPNStappenvooruit.pdf

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net