Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland

In de eerste week van februari vonden de openbare vergaderingen van de portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland plaats. De concept besluitenlijsten van de portefeuillehoudersoverleggen zijn te vinden op
http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van 2 februari

Het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van 2 februari heeft onder meer het plan van aanpak inburgering in de regio besproken en vastgesteld. Op 9 december 2004 is een conferentie gehouden over de toekomst van de ingeburgering gezien de plannen van het ministerie op dit terrein. Het ziet er naar uit dat gemeenten binnen voorgeschreven kaders een aanzienlijke beleidsvrijheid krijgen toebedeeld. Eén van de conclusies van de conferentie was dat de gelden voor dit terrein meer gecoördineerd met de gelden voor de volwasseneneducatie en reïntegratie moeten worden ingezet. Het portefeuillehoudersoverleg heeft ingestemd met het voorstel een werkgroep inburgering in te stellen.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleg Ruimte van 3 februari

Het portefeuillehoudersoverleg Ruimte liet zich in haar vergadering van 3 februari positief uit over het ontwerp-regioprofiel van Holland Rijnland. Het is een goed discussiestuk voor het maken van de strategische beleidskeuzes voor een regionaal structuurplan. Het uiteindelijke regioprofiel moet meer zijn dan een optelsom van afzonderlijke gemeentelijke kwaliteiten. Juist de verwevenheid van duin-, bollen-, stedelijk- en veenweidegebied moet eruit springen.
In de nota Ruimte is de Bollenstreek aangewezen als “Greenport”. Het portefeuillehoudersoverleg Ruimte is positief om aan te haken bij bestaande initiatieven rond Greenport Rijnland. Wel vindt ze dat er gewaakt moet worden dat de regio teveel volgend wordt op private partijen. De ambitie van de regio, regievoering en financiële inbreng van partijen vragen de aandacht.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken van 3 februari

Het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken is op 3 februari 2005 in Leiderdorp bijeen geweest. Gesproken is over de wenselijkheid de huidige bedrijventerreinenstrategie na 2005 in de huidige vorm voort te zetten. De portefeuillehouders zijn van mening dat deze strategie voor de hele regio een duidelijke meerwaarde moet hebben. Daarnaast is gesproken over het toeristisch beleid voor de regio en de financiering van onder andere de uit te voeren projecten. Afgesproken is om in de vergadering van mei hier verder over te praten aan de hand van een integrale notitie. Projecten die in voorbereiding zijn onder andere een nieuw recreatief bewegwijzeringssysteem en het opzetten van een zogenaamd ‘knooppuntensysteem’ voor fietsers.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van 4 februari

In het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen is onder meer gesproken over de kaderstellende notitie voor de begroting 2006 van Holland Rijnland. In deze notitie worden de kaders aangegeven waarmee de begroting 2006 moet worden opgesteld. De teneur van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen is om de nullijn vast te houden. Enkele gemeenten kiezen echter voor een aanvullende taakstellende bezuiniging van 10 procent. Algemeen uitgangspunt voor nieuwe zaken is ‘nieuw-voor oud’, dus geen stijging van lasten en alleen regionale nieuwe beleidsontwikkelingen opnemen wanneer dit duidelijk een besparing bij de gemeenten oplevert in de gemeentelijke begroting. Op dit moment wordt een beleidsarme begroting opgesteld die in het Algemeen Bestuur van 29 juni ter vaststelling wordt aangeboden. Hierdoor wordt voor wat betreft de termijnen voor de vaststelling van de begroting 2006 voldaan aan de wettelijke voorschriften. In de tussentijd wordt de kaderstellende notitie verder uitgewerkt. Deze wordt in het Algemeen Bestuur van 16 maart vastgesteld. De diverse beleidsontwikkelingen en producten worden vervolgens besproken in de portefeuillehoudersoverleggen van mei. Het resultaat hiervan zal leiden tot een begrotingswijziging op de beleidsarme begroting. De vaststelling hiervan vindt dit najaar in de vergadering van het Algemeen bestuur plaats.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 4 februari

Tijdens het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 4 februari werd door de gemeente Leiden het gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan gepresenteerd. In ‘Leiden, stad in beweging’ is het verkeers- en vervoersbeleid van Leiden inclusief maatregelen voor de komende jaren vastgesteld. Net als andere organisaties wordt de regio in de gelegenheid gesteld voor 7 maart aanstaande een inspraakreactie op het ontwerpplan bij Leiden in te dienen. Eind vorig jaar heeft de provincie de regio gevraagd projecten aan te melden om in aanmerking te komen voor subsidie in het kader van de brede doeluitkering en de interim regeling Duurzaam Veilig. Op basis van door gemeenten aangemelde projecten is een voorstel voor een subsidieaanvraag voor het Dagelijks Bestuur opgesteld. De aanvragen zijn inmiddels bij de provincie ingediend. Tot slot is ingegaan op de ontwikkelingen gericht op de regio rond het project Stedenbaan. Hier is met name de realisatie van station Sassenheim voor de regio van belang. Het streven is dit station bij wijziging van de dienstregeling van de NS in 2007 operationeel te laten zijn.
Terug naar inhoudsopgave

Maatschappelijke consultatie over het profiel van de regio Holland Rijnland

Afgelopen week is een brief verzonden aan maatschappelijke organisaties en bedrijven in de regio Holland Rijnland waarin zij worden opgeroepen om te reageren op de eerste aanzet van het profiel van de regio. De maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen tot half maart reageren. Hierna worden de reacties verwerkt in een volgend bouwsteen voor het profiel. Dit zal tijdens de regiomanifestatie op 1 april gepresenteerd worden. Hierna zal het profiel voorliggen bij de raadsleden van de gemeenten van de regio Holland Rijnland. Op de site van Holland Rijnland vindt u deze brief en meer informatie over het profiel van de regio.
Terug naar inhoudsopgave

Aanvraagformulieren Bosssingels en Houtwallen en Erf- en Haagbeplantingen

Met behulp van het subsidiefonds Bossingels en Houtwallen en het subsidiefonds Erven en Hagen kunnen particulieren in de bollenstreek hun groene omgeving aanleggen of herstellen. De aanvraagformulieren voor deze subsidies zijn sinds vorige week te downloaden via de internetsite van regio Holland Rijnland; www.hollandrijnland.net.
Terug naar inhoudsopgave

Realisatie Groen In en Om de Stad (GIOS)

Begin deze maand is een (GIOS)-project gestart dat er op gericht is om meer groen in om de stad te realiseren. Dit is besloten op basis van een bestuursakkoord wat tijdens het Zuidvleugeloverleg van 8 december 2004 besloten is. Het doel van GIOS is om nog dit jaar gezamenlijk met een concreet uitvoeringsprogramma te komen voor de aanleg van nieuw groen binnen de provincie Zuid-Holland. 75 procent van de financiering voor grondaankoop, inrichting en beheer zal worden aangevraagd bij het ministerie van LNV. 25 procent dient door de overige partners bekostigd te worden. Provincie Zuid-Holland is trekker van dit project. Daarnaast zijn regioteams opgezet om specifiek per regio aan de slag te gaan. Voor meer informatie over dit project en het regioteam Holland Rijnland kunt u contact opnemen met de heer Coen Brakel telefoon: 0252-462 434, email: [email protected].
Terug naar inhoudsopgave

16 februari: Mini-symposium en extra portefeuillehoudersoverleg over regionale woonruimteverdeling

In het gemeentehuis van Leiderdorp zal op woensdagmiddag 16 februari van 13.30 tot 16.30 uur een mini-symposium worden georganiseerd voor wethouders RO/wonen en corporatiedirecteuren, waarvoor ook de huurderkoepelorganisaties worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst worden de voorlopige resultaten van de uitvoering van het project regionale woonruimteverdeling Holland Rijnland gepresenteerd. Daarnaast wordt een aantal veranderingen in het voorgestelde verdelingssysteem toegelicht en besproken aan de hand van voorbeelden en ervaringen elders in het land. Vanaf 20 januari wordt met regelmaat een informatiebulletin uitgegeven met betrekking tot het project regionale woonruimteverdeling. Hierin wordt u op hoofdlijnen op de hoogte gehouden van de stand van zaken van onder andere het besluitvormingstraject en de uitvoering van het project. U kunt zich voor het informatiebulletin regionale woonruimteverdeling aanmelden door een mail te sturen aan [email protected].
Terug naar inhoudsopgave

1 april: Regiomanifestatie

Manifestatie van een regio-markt en workshops rond het eerste half jaar ‘de regio Holland Rijnland in actie’. Een bijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij wat zich, waar het gaat om gemeentegrens overschrijdende activiteiten, afspeelt in deze nieuwe regio. De bijeenkomst zal gehouden worden op vrijdagmiddag 1 april bij ROC Leiden Lammerschans.
Terug naar inhoudsopgave

mei: Extra vergadering Algemeen Bestuur over de Rijnlandroute

Met het oog op een tijdige indiening van de rijkssubsidie MIT (Meerjarenprogramma Investeringen Transport en Logistiek) voor de Rijnlandroute is een extra vergadering van het Algemeen Bestuur voorzien in mei 2005 in het gemeentehuis van Oegstgeest. De precieze datum zal zo snel mogelijk worden bekend gemaakt.
Terug naar inhoudsopgave

mei: Voorjaarscongres Pact van Teylingen over binnenduinrand

Eind mei 2005 (precieze datum volgt nog) vindt het voorjaarscongres Pact van Teylingen plaats. Dit keer staat de binnenduinrand centraal. Deze zone is onder meer vanuit cultuurhistorie van grote betekenis: de scherpe overgang van duin naar achterland – vaak bollengrond – is uniek en fraai. Tijdens het congres zal een vogelvluchtpresentatie worden gegeven van de hele zone van Lentevreugd tot aan De Zilk. Opvallend is de grote diversiteit aan ruimtelijke kwaliteiten en ontwikkelingen. Vervolgens zal op een aantal actuele zaken dieper worden ingegaan: de verstedelijking op verschillende plekken, de natuurontwikkeling en voor- en nadelen van toerisme en recreatie in het gebied. Organisatie is in handen van de stichting Duinbehoud, het Zuid Hollands Landschap, regio Holland Rijnland en Katwijk. Van de VVV Holland Rijnland en Noordwijk is nog geen medewerking toegezegd. Het vorige congres van het Pact was in november 2004 en trok 230 bezoekers. Toen was de glastuinbouw het onderwerp.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net