Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland van 10 maart

Tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 10 maart is gesproken over de inzet van Holland Rijnland in de Zuidvleugel. Het platform Zuidvleugel is een strategische alliantie van de provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse regio’s. Het platform is het eerste aanspreekpunt voor het Rijk waar het gaat om meerjarige afspraken(zie ook: www.zuidvleugel.nl). Tijdens het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel van 17 maart aanstaande komt onder andere het groeidocument verstedelijkingsprogramma van de Zuidvleugel na 2010 aan de orde. De inzet van Holland Rijnland is om de de Rijnlandroute zo kort mogelijk op 2010 te realiseren en om de greenport Bollenstreek met de twee andere Zuid-Hollandse greenports (Boskoop en Westland) als project in de afspraken met het Rijk te positioneren.
De reactie op het gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Leiden is vastgesteld en zal aan de gemeente Leiden worden aangeboden.
Terug naar inhoudsopgave

Hoofdpunten uit de stuurgroep Pact van Teylingen van 24 februari

Stichting Hou het Bloeiend neemt het initiatief tot voorstellen voor de greenport-uitwerking van de Bollenstreek. Afgesproken is dat de stuurgroep Pact het platform is voor afstemming van de private en publieke partijen. LTO Noord heeft haar visie op de toekomst van de veehouderijen (en de graslanden) in de Duin- en Bollenstreek gepresenteerd. Uitgangspunt is dat vitale bedrijven een toekomstperspectief krijgen waarvoor onder meer helderheid over de ruimtelijke bestemming essentieel is. De discussie over de veehouderij en de graslanden is hiermee van start gegaan. De LTO heeft alle Pactpartijen om een formele reactie gevraagd. In Offensief module Trappenberg-Kloosterschuur gaat een extern procesmanager (Mentink) de uitvoering van de uitbreiding en reconstructie van het glas voorbereiden. Ook gaat hij de voorbereiding van de uitbreiding van de glastuinbouw en de landschappelijke inpassing ter hand nemen. Hij wordt begeleid door de gemeenten Rijnsburg en Voorhout en Holland Rijnland.
Terug naar inhoudsopgave

Regionaal Programma Samenleving 2005

De provincie Zuid-Holland heeft in haar vergadering van 1 maart jl. 200.000 euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Regionaal Programma Samenleving 2005 van Holland Rijnland. In het Programma 2005 zijn de volgende activiteiten opgenomen: Voorbereiding komst Wet Inburgering; mentoring voor en door nieuw- en oudkomers in de Leidse regio; woonzorgzone Oostelijke Binnenstad en Implementatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast stemde Gedeputeerde Staten al eerder in met een subsidie van 43.333 euro aan het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voor het project Museum en School.
Terug naar inhoudsopgave

Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het plan van aanpak voor de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek. Doel van de gebiedsuitwerking is om helderheid te scheppen over de mogelijke locaties voor 10 à 20.000 woningen, die in de periode tussen 2010 en 2030 moeten worden gebouwd in het plangebied. De diversiteit en kwaliteit van de woonmilieus is hierbij naast de kwantiteit van belang. Holland Rijnland vertegenwoordigt de zeven gemeenten in de Bollenstreek die naast de gemeenten Haarlemmermeer en Bennebroek, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland deelnemen aan het project. Vanuit Holland Rijnland is als uitgangspunt voor deze gebiedsuitwerking ingebracht het Pact van Teylingen, de afspraak in het Programma van Afspraken m.b.t. saldo-nul migratie en de ruimtelijke implicaties verbonden aan de greenport Bollenstreek.
Terug naar inhoudsopgave

16 maart: Algemeen Bestuur Holland Rijnland

Woensdag 16 maart vindt de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland plaats. Op de agenda staan onder anderen de Kaderstellende nota begroting 2006, de regionale woonruimteverdeling en het gebiedsprogramma Natuur en Landschap. De agenda en stukken zijn ook in te zien via de website van Holland Rijnland.
Terug naar inhoudsopgave

1 april: Regiomanifestatie ‘Holland Rijnland in actie’

Vrijdagmiddag 1 april 2005 vindt van 13.00 tot 17.30 uur de regiomanifestatie ‘Holland Rijnland in actie’ plaats. Locatie voor dit evenement is ROC-Leiden, Lammenschans, unit 1. Tijdens de regiomanifestatie zullen een groot aantal projecten en organisaties die zich gemeentegrensoverschrijdend manifesteren zich presenteren in informatiestands. Ook worden er diverse workshops georganiseerd over actuele ontwikkelingen in Holland Rijnland. Organisaties afkomstig uit sectoren zoals gezondheidszorg, milieu, onderwijs, verkeer en vervoer, volkshuisvesting, cultuur/historie en economie laten zien wat zij doen. Uiteraard zal ook het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland laten zien in welke projecten de 16 gemeenten in Holland Rijnland het afgelopen half jaar, vanaf de startdatum van 1 oktober 2004 actief zijn geweest. De informatiestands zullen gedurende de hele middag van 13.00 tot 17.30 uur te bezoeken zijn. Daarnaast zal er twee keer de gelegenheid zijn een keuze te maken uit één van de workshops. Het programma wordt afgesloten met een debat over het profiel van de regio.
Uitgenodigd zijn: raadsleden, leden van de colleges van burgemeester en wethouders, leden van provinciale staten en gedeputeerde staten, bestuurders en medewerkers van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Iedereen die geïnteresseerd is in wat er in de regio Holland Rijnland gebeurt en staat te gebeuren, is uiteraard van harte welkom dit regiospektakel bij te wonen. U kunt zich tot 28 maart aanmelden als bezoeker voor deze regiomanifestatie door onder vermelding van “aanmelding regiomanifestatie Holland Rijnland” uw gegevens (naam, adres en eventueel organisatie) te sturen aan Holland Rijnland. Als u met meer personen komt, dit graag ook melden. Holland Rijnland regiomanifestatie, postbus 87, 2160 AB Lisse, Email: [email protected]. Faxnummer: 0252-462444.
Terug naar inhoudsopgave

11 april: Regionale bijeenkomst detailhandel

Op maandag 11 april 2005 organiseert het Regionaal Economisch Overleg in samenwerking met Holland Rijnland een thematische bijeenkomst over regionaal detailhandelsbeleid. Deze bijeenkomst zal van 9.00 tot 12.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis van Katwijk plaatsvinden. Na afloop is er een lunch. De bijeenkomst is bedoeld voor de portefeuillehouders en ambtenaren Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening alsmede ondernemersverenigingen in Holland Rijnland en de Rijnstreek. Tijdens deze bijeenkomst zal de regionale Detailhandelsstructuurvisie besproken worden. Centrale vraag hierbij is, op welke wijze op regionaal en lokaal niveau de kwaliteit van het totale winkelaanbod verbeterd en de structuur versterkt kan worden, mede gelet op de uitkomsten van het recent gepresenteerde Koopstromenonderzoek 2004. In dat kader zal ook gesproken worden over de vraag waar grote en veel ruimtevragende winkels het beste gesitueerd kunnen worden. Mevrouw W. Verver-Aartsen, portefeuillehouder Economische Zaken van Holland Rijnland; de heer A. van Dijk, gedeputeerde Economische Zaken van de Provincie Zuid-Holland; de heer N. Beverwijk, ondernemer en de heer J. Schölvink zullen spreken op deze bijeenkomst. Laatstgenoemde zal het Koopstromenonderzoek toelichten. Binnenkort ontvangen de betrokkenen een uitnodiging en een aanmeldingsformulier. Nadere informatie bij de heer H. Stapper, telefoon: (0252)462 423 of e-mail: [email protected].
Terug naar inhoudsopgave

14 april: Informatie-avond Rijnlandroute

Op donderdagavond 14 april 2005 zullen door de stuurgroep Rijnlandroute de uitkomsten van de verkenningsperiode Rijnlandroute worden gepresenteerd. Indien u een uitnodiging wilt ontvangen kunt u uw mailadres doorgeven via [email protected]. De uitnodiging zal ook in de plaatstelijke kranten verschijnen.
Terug naar inhoudsopgave

18 mei: Extra vergadering Algemeen Bestuur over de Rijnlandroute

Met het oog op een tijdige indiening van de rijkssubsidie MIT (Meerjarenprogramma Investeringen Transport en Logistiek) voor de Rijnlandroute is een extra vergadering van het Algemeen Bestuur voorzien op 18 mei 2005 in het gemeentehuis van Oegstgeest.
Terug naar inhoudsopgave

30 mei: Voorjaarscongres Pact van Teylingen over binnenduinrand

Op 30 mei 2005 vindt het voorjaarscongres Pact van Teylingen plaats in theater De Muze in Noordwijk. Dit keer staat de binnenduinrand centraal. Deze zone is onder meer vanuit cultuurhistorie van grote betekenis; de scherpe overgang van duin naar achterland – vaak bollengrond – is uniek en fraai. Tijdens het congres zal een vogelvluchtpresentatie worden gegeven van de hele zone van Lentevreugd tot aan De Zilk. Opvallend is de grote diversiteit aan ruimtelijke kwaliteiten en ontwikkelingen. Daarna zal op een aantal actuele zaken dieper worden ingegaan: de verstedelijking op verschillende plekken, de natuurontwikkeling en voor- en nadelen van toerisme en recreatie in het gebied. De organisatie is in handen van de stichting Duinbehoud, het Zuid Hollands Landschap, regio Holland Rijnland, Katwijk, Noordwijk en VVV Holland Rijnland. Het vorige congres van het Pact was in november 2004 en trok 230 bezoekers. Toen was de glastuinbouw het onderwerp.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net