Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 16 maart

Op 16 maart jl. vond de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland plaats. Drie onderwerpen domineerden de discussie. Het financieel perspectief van de regio in 2006, de regionale woonruimteverdeling en de naam van de regio. Voor wat betreft het financieel perspectief was de rode draad bij de kaderstellende nota Begroting 2006 dat de huidige begroting als nullijn geldt. Als er nieuw beleid wordt geformuleerd moet dat passen binnen de financiëring van oud beleid of leiden tot financieel voordeel bij de gemeenten.
Tevens is in oriënterende zin gesproken over de op de samenwerkende gemeenten afkomende financiële taakstelling als gevolg van te realiseren grootschalige infrastructuur. In de regio zal de komende maanden discussie gevoerd moeten worden in welke mate en op welke wijze de regio via bijvoorbeeld een mobiliteitsfonds hier een bijdrage aan levert. Geconcludeerd werd dat de komende maanden in de regio daar aan de hand van concrete voorstellen over moet worden gediscussieerd.
Het Algemeen Bestuur stemde in met het concept beslisdocument woonruimteverdeling. De uitgangspunten voor de nieuwe regionale woonruimteverdeling zijn daarmee afgebakend. Op basis van dit document wordt er nu gewerkt aan een ontwerp-huisvestingsverordening en convenant. De ontwerpverordening zal op korte termijn aan het Dagelijks Bestuur worden voorgelegd. Daarna worden ze naar alle raden verstuurd, zodat deze zich hierover een mening kunnen vormen voordat het Algemeen Bestuur in juni een besluit neemt. Raads- en collegeleden zullen half april in bijeenkomsten worden geïnformeerd over de ontwerp-huisvestingsverordening en het nieuwe verdeelsysteem dat zich kenmerkt door eenvoudige regels, extra service aan woningzoekenden en de doorstroom stimuleert. Dit systeem wordt naar verwachting eind 2005 in de regio Holland Rijnland ingevoerd.
De moties van Hillegom en Leiden vormden een extra agendapunt over de wijziging van de naam van de regio. Hillegom stelde voor de naam Holland Rijnland te wijzigen in Rijnland Bollenstreek. Deze motie en die van Leiden – het voorstel om op zoek te gaan naar een nieuwe naam voor de regio – zijn door het ontbreken van een meerderheid aan voorstanders, verworpen.
Bij de rondvraag meldde de heer de Lange van de gemeente Leiden, dat hij in de volgende vergadering een motie zal indienen tot regionale steun voor de stichting IJshal Leiden. De Stichting IJshal heeft voor dit jaar nog een exploitatietekort van ruim 30.000 euro. Leiden hoopt dat alle zestien Holland Rijnland gemeenten gaan bijdragen aan de exploitatie.
De agenda en stukken zijn ook in te zien via de website van Holland Rijnland. Vanaf 8 april is hier ook het conceptverslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur in te zien.
Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland van 21 maart

Tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 21 maart is gesproken over de inzet voor bestuurlijk overleg over gebiedsgerichte afspraken met de provincie Zuid-Holland. Daarnaast is onder voorwaarden ingestemd met de komst van een IKEA-vestiging in Leiderdorp. De vertegenwoordiger van Holland Rijnland zal deze voorwaarden meenemen in het Regionaal Economisch Overleg. De Stedenbaan Zuidvleugel heeft als doel het regionale treinvervoer in de Zuidvleugel te verbeteren in combinatie met verstedelijking in de nabijheid van stations. De heer Witteman is benoemd als bestuurlijke trekker van de uitwerking station Sassenheim.
Terug naar inhoudsopgave

DB-delegatie langs bij gemeenteraden

Op donderdag 17 maart bezochten de heren Hillebrand, Meerburg en Wienen als delegatie van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland de commissie Burger en Overheid van Katwijk tijdens haar commissievergadering. Op dinsdag 29 maart a.s. zullen de heer Witteman en mevrouw Verver de raadsvergadering van de gemeente Valkenburg bezoeken. Dinsdag 12 april bezoeken de heren Lenferink en Polman de commissievergadering Burger en Bestuur in de gemeente Oegstgeest.
Terug naar inhoudsopgave

REO Rijn- en Bollenstreek stemt in met komst IKEA

Het Regionaal Economisch Overleg Rijn- en Bollenstreek (REO) stemde gisteravond, tijdens de stuurgroepvergadering in met de vestiging van IKEA in Leiderdorp. Onder voorwaarde dat de verkeersdoorstroming ook in regionaal verband voldoende gewaarborgd blijft. De gemeente Leiderdorp heeft toegezegd om dit aspect de komende maanden nadrukkelijk aandacht te geven. De stuurgroep sprak zich ook uit over de voordelen van een gezamenlijke marketingstrategie in de woonbranche. Het advies aan de ondernemers in de Rijn- en Bollenstreek is dan ook om daarin zoveel mogelijk samen te werken en het totale aanbod te promoten. Een ander aandachtspunt was te zorgen voor dubbelgrondgebruik. Zodanig dat het parkeren van IKEA binnen het gebouw kan worden opgelost. Er blijft daardoor ruimte over voor andere bedrijven. De stuurgroep REO zal de provincie Zuid-Holland positief adviseren over de komst van IKEA naar Leiderdorp. Daarnaast praat REO binnenkort met de provincie over verbredingsnoodzaak en -wenselijkheid van bestaande wooninrichtingclusters.
Doorslaggevend voor het besluit van de stuurgroep waren de uitkomsten van nieuw onderzoek op basis van de meest actuele koopstroomgegevens. Uit dit onderzoek – dat Leiderdorp liet uitvoeren op verzoek van het REO – blijkt dat de aantrekkingskracht in de woonbranche in de Rijn- en Bollenstreek als geheel verbetert door de komst van een IKEA. Het trekt klanten van buiten de eigen regio aan. Ook haalt de komst van IKEA klanten terug naar de regio Rijn- en Bollenstreek die nu hun aankopen bij IKEA in Delft, Amsterdam en Utrecht doen.
Nu de REO stuurgroep de instemming heeft gegeven aan de vestiging van IKEA op Bospoort, zal de gemeente Leiderdorp de ruimtelijke en verkeerskundige studie van de inpassing op W4-locatie Bospoort op pakken. Deze studie zal nog voor de zomer 2005 worden gepresenteerd. Verder zal de gemeente in onderhandeling treden met IKEA om te komen tot bindende financiële afspraken. Streven van IKEA Nederland is om in 2006 met de bouw van haar veertiende vestiging in Leiderdorp te beginnen.
Terug naar inhoudsopgave

1 april: Regiomanifestatie ‘Holland Rijnland in actie’

Vrijdagmiddag 1 april 2005 vindt van 13.00 tot 17.30 de Regiomanifestatie ‘Holland Rijnland in actie’ plaats. Projecten en organisaties die zich gemeentegrensoverschrijdend manifesteren, presenteren zich op de regiomarkt en in diverse workshops. Uiteraard zal ook het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland laten zien in welke projecten de 16 gemeenten in Holland Rijnland het afgelopen half jaar, vanaf de startdatum van 1 oktober 2004, actief zijn geweest. Afsluitend is er een debat over het profiel van deze nieuwe historische regio. Wij hopen u te mogen begroeten op deze eerste regiomanifestatie. Tijdens de regiomanifestatie zullen diverse workshops worden georganiseerd. Een selectie van de ruim 20 workshops laten onderwerpen zien als de Rijnlandroute, Stedenbaan, As Leiden Katwijk, informele zorg, duurzaam vervoer, arbeidsmarkt, jeugdwerkloosheid, toerisme, alfabetisering en buurtbemiddeling. In het panel dat het debat zal openen over het profiel van de regio zullen de volgende personen zitting nemen: de heer F. van Dam, onderzoeker, sociaal geograaf, Ruimtelijk Plan Bureau – prof. dr. D.H. Frieling, oud-agent Vereniging Deltametropool – mevrouw A. Kelder, diaconaal predikante De Bakkerij – de heer H. Mentink, Stichting voor gedeeld autogebruik – De heer J. de Mol, voorzitter VNO/NCW Rijnland, vestigingsmanager Flora Holland Rijnsburg – de heer ir. S. Slabbers, Bosch-Slabbers architecten – de heer S. Smakman, redacteur Leidsch Dagblad – de heer B.J. van Bochove, CDA-Tweede Kamerlid. Iedereen die geïnteresseerd is in wat er in de regio Holland Rijnland gebeurt en staat te gebeuren, is uiteraard van harte welkom dit regiospektakel bij te wonen.
Terug naar inhoudsopgave

11 april: Regionale bijeenkomst detailhandel

Op maandag 11 april 2005 organiseert het Regionaal Economisch Overleg in samenwerking met Holland Rijnland een thematische bijeenkomst over regionaal detailhandelsbeleid. Deze bijeenkomst zal van 9.00 tot 12.00 uur in de Burgerzaal het gemeentehuis van Katwijk plaatsvinden. Na afloop is er een lunch. De bijeenkomst is bedoeld voor de portefeuillehouders en ambtenaren economische zaken en ruimtelijke ordening alsmede ondernemersverenigingen in Holland Rijnland en de Rijnstreek. Tijdens deze bijeenkomst zal de regionale Detailhandelsstructuurvisie besproken worden. Centrale vraag hierbij is, op welke wijze op regionaal en lokaal niveau de kwaliteit van het totale winkelaanbod verbeterd en de structuur versterkt kan worden, mede gelet op de uitkomsten van het recent gepresenteerde Koopstromenonderzoek 2004. In dat kader zal ook gesproken worden over de vraag waar grote en veel ruimtevragende winkels het beste gesitueerd kunnen worden. Mevrouw W. Verver-Aartsen, portefeuillehouder Economische Zaken van Holland Rijnland, de heer A. van Dijk, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Zuid-Holland en de heer N. Beverwijk, ondernemer en de heer J. Schölvink zullen spreken op deze bijeenkomst. Laatstgenoemde zal het koopstromenonderzoek toelichten. Binnenkort ontvangen de betrokkenen een uitnodiging en een aanmeldingsformulier. Nader informatie bij de heer H. Stapper, 0252-462423 of [email protected].
Terug naar inhoudsopgave

14 april: Informatie-avond Rijnlandroute

Op donderdagavond 14 april 2005 zullen de uitkomsten van de verkenningsperiode Rijnlandroute worden gepresenteerd. Indien u een uitnodiging wilt ontvangen kunt u uw mailadres doorgeven via [email protected]. De uitnodiging zal ook in de plaatselijke kranten verschijnen.
Terug naar inhoudsopgave

2e helft april: Informatieavonden regionale woonruimteverdeling voor raads- en collegeleden

De regionale woonruimteverdeling Holland Rijnland is weer een stapje dichterbij gekomen. Op 16 maart heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het concept Beslisdocument Regionale Woonruimteverdeling. Daarin zijn de hoofdlijnen van een nieuw regionaal woonruimteverdelingsysteem geschetst. Dit systeem wordt naar verwachting eind 2005 ingevoerd. Voordat het zover is moeten de documenten die het hart van het systeem vormen, de huisvestingsverordening en het convenant, worden vastgesteld. Op 29 juni a.s. zal het Algemeen Bestuur van de regio Holland Rijnland ter besluitvorming een verordening worden voorgelegd. Aansluitend volgt besluitvorming door de gemeenteraden die de bevoegdheden inzake woonruimteverdeling nog niet hebben overgedragen. Vervolgens zal een convenant afgesloten worden met de woningcorporaties (VWHR) die de uitvoering op zich zullen nemen.
Om dit alles mogelijk te maken zal het Dagelijks Bestuur op korte termijn een ontwerp-verordening vaststellen. Dit ontwerp wordt vervolgens naar alle raden gestuurd om zich hierover te kunnen beraden en een standpunt over in te nemen, alvorens het Algemeen Bestuur in juni een besluit neemt. Om raads- en collegeleden de gelegenheid te geven zich goed over verordening en convenant te laten informeren organiseert de regio een vijftal informatiebijeenkomsten. Leden van de kern- en voorbereidingsgroep zullen daar een toelichting geven over het nieuwe systeem. De informatieavonden vinden plaats op
18 april (Alkemade),
19 april (Sassenheim),
20 april (Zoeterwoude),
21 april (Katwijk),
25 april (Voorhout)
en zijn expliciet bedoeld voor raads- en collegeleden. U kunt zich aanmelden via e-mail: [email protected].

Terug naar inhoudsopgave

18 mei: Extra vergadering Algemeen Bestuur over de Rijnlandroute (onder voorbehoud)

Met het oog op een tijdige indiening van de rijkssubsidie MIT (Meerjarenprogramma Investeringen Transport en Logistiek) voor de Rijnlandroute is een extra vergadering van het Algemeen Bestuur voorzien op 18 mei 2005 in het gemeentehuis van Oegstgeest.
Terug naar inhoudsopgave

30 mei: Voorjaarscongres Pact van Teylingen over binnenduinrand

Op 30 mei 2005 vindt het voorjaarscongres Pact van Teylingen plaats in theater De Muze in Noordwijk. Dit keer staat de binnenduinrand centraal. Deze zone is onder meer vanuit cultuurhistorie van grote betekenis: de scherpe overgang van duin naar achterland – vaak bollengrond – is uniek en fraai. Tijdens het congres zal een vogelvluchtpresentatie worden gegeven van de hele zone van Lentevreugd tot aan De Zilk. Opvallend is de grote diversiteit aan ruimtelijke kwaliteiten en ontwikkelingen. Daarna zal op een aantal actuele zaken dieper worden ingegaan: de verstedelijking op verschillende plekken, de natuurontwikkeling en voor- en nadelen van toerisme en recreatie in het gebied. Organisatie is in handen van de stichting Duinbehoud, het Zuid Hollands Landschap, regio Holland Rijnland, Katwijk, Noordwijk en VVV Holland Rijnland . Het vorige congres van het Pact was in november 2004 en trok 230 bezoekers. Toen was de glastuinbouw het onderwerp.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net