Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

Vergadering 7 april 2005
De ontwerp ‘Huisvestingsverordening’ en het ontwerp-convenant ‘Woonruimteverdeling Holland Rijnland’ zijn door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. De (ontwerp-)verordening en convenant worden aan het Algemeen Bestuur van 29 juni a.s. ter besluitvorming voorgelegd. In de tussenliggende tijd worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun beschouwingen kenbaar te maken. Naast dit majeure beslispunt is o.a. de actuele stand van zaken met betrekking tot de tracékeuze RijnlandRoute besproken.
Vergadering 12 april 2005
In deze extra vergadering stelt het Dagelijks Bestuur het voorstel aan het Algemeen Bestuur m.b.t. tracékeuze Rijnlandroute vast.
Vergadering 21 april 2005
Op de agenda staan o.a.; Plan van Aanpak regionale structuurvisie Holland Rijnland, startnotitie regionale Woonvisie, prestatieafspraken Wonen-Zorg en Welzijn, uitvoeringsplan Water Holland Rijnland, intentieverklaring en financiering van het project Zuidvleugel Zichtbaar Groener, gespreksnotitie Mobiliteitsfonds, meerjarenplan Verkeersveiligheid, evaluatie van het regionaal platform Arbeidsmarkt en ontwikkeling van regionaal Arbeidsmarktbeleid, voorstel voor duurzame promotie en productontwikkeling van toerisme en recreatie in Holland Rijnland, de actualisering van de regionale Kantorenstrategie en de conceptagenda’s voor de portefeuillehoudersoverleggen van medio mei 2005.
Terug naar inhoudsopgave

Inspraak ontwerpverordening woonruimteverdeling Holland Rijnland

Het Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft op 7 april jl. de ontwerp-“Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005″ voorlopig vastgesteld. Deze ontwerpverordening treedt per 1 januari 2006 in werking. Tegelijkertijd met de ontwerpverordening heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het ontwerp-“Convenant Woonruimteverdeling Holland Rijnland 2005” dat afgesloten zal worden met de vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland. Vanaf 14 april tot en met 18 mei 2005 liggen ontwerpverordening, ontwerpconvenant en “Beslisdocument” ter inzage op het regiokantoor en ten kantore van de deelnemende gemeenten van Holland Rijnland. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze op de ontwerpverordening tot uiterlijk 18 mei 2005 schriftelijk kenbaar maken door deze te sturen aan het Dagelijks Bestuur. Via de website van Holland Rijnland zijn alle stukken ook te vinden. Definitieve besluitvorming over de ontwerpverordening vindt plaats door het Algemeen Bestuur op 29 juni 2005.
Terug naar inhoudsopgave

DB-delegatie langs bij gemeenteraden

Op dinsdag 29 maart bezochten de heer Witteman en mevrouw Verver de raadsvergadering van gemeente Valkenburg. Dinsdag 12 april bezoeken de heren Lenferink en Polman de commissievergadering Burger en Bestuur in de gemeente Oegstgeest. Donderdag 14 april zullen de heren Hillebrand, Meerburg en Polman de commissie Bestuurlijke aangelegenheden en Middelen in de gemeente Noordwijkerhout bezoeken. Op donderdag 21 april bezoeken de heer Wienen en mevrouw Verver de raadsvergadering van gemeente Zoeterwoude en de heren Hillebrand, Polman en Mans die van gemeente Hillegom.
Terug naar inhoudsopgave

Regiomanifestatie ‘Holland Rijnland in actie’ terugblik 1 april

Vrijdagmiddag 1 april 2005 vond de eerste regiomanifestatie ‘Holland Rijnland in actie’ plaats. Zo’n vierhonderd vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties, gemeenteraadsleden en bestuurders namen aan de manifestatie deel. Tijdens de manifestatie presenteerden zo’n tachtig maatschappelijke en overheidsorganisaties zich op een regiomarkt, verspreid over diverse gangen en lokalen van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) in Leiden. Via workshops gaven enkele regionale organisaties informatie over belangrijke ontwikkelingen. Tijdens de workshops konden de deelnemers niet alleen kennis vergaren en vragen stellen over de ontwikkelingen, maar ook met elkaar in discussie gaan. Diverse organisaties maakten van de regiomanifestatie gebruik om op een bijzondere manier hun standpunten onder de aandacht te brengen. Aan het slot van de regiobijeenkomst ondervroeg Holland Rijnland-voorzitter Lenferink een zevenkoppig panel met vier stellingen over de toekomst van de regio. Het debat over het profiel van de regio vormde de afronding van de regiomanifestatie van Holland Rijnland. Een uitgebreid verslag van de regiomanifestatie vindt u op onze website www.hollandrijnland.net.
Terug naar inhoudsopgave

Gedeputeerde Staten stellen standpunt over Valkenburg definitief vast

Gedeputeerde Staten heeft in haar vergadering van 5 april 2005 de nadere onderbouwing van hun definitieve standpunt over historisch complex marine vliegveld Valkenburg definitief vastgesteld. GS vinden het vliegkampcomplex niet zodanig cultuurhistorisch belangrijk, dat ze het een beschermde status willen geven. Zij adviseren daarom negatief over de aanwijzing als rijksmonument en er is geen reden of mogelijkheid als provinciaal monument. Bij de verdere inrichting van het gebied zal wel zoveel mogelijke rekening worden gehouden met de cultuurhistorisch waardevolle onderdelen van het vliegkampcomplex. Voor meer informatie kunt u naar www.pzh.nl.
Terug naar inhoudsopgave

Regionale bijeenkomst Detailhandel van 11 april

Op 11 april jl. vond in het gemeentehuis van Katwijk een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van provincie Zuid-Holland, gemeenten in Holland Rijnland en de Rijnstreek, de Kamer van Koophandel Rijnland, ondernemers en brancheorganisaties. Doel van deze bijeenkomst was het maken van een start met de herziening van de Regionale detailhandelsvisie. In totaal waren er inclusief de inleiders 45 mensen, een mooie opkomst.
Mevrouw Verver, DB-lid van Holland Rijnland, noemde in haar speech een aantal ontwikkelingen die het noodzakelijk maken dat de uit 2003 daterende visie wordt bijgesteld. De heer Van Dijk, gedeputeerde voor Economische Zaken, benadrukte het belang van een (nieuwe) regionale detailhandelsvisie mede vanwege de concrete plannen, die de provincie zelf heeft om eind 2005 een provinciale detailhandelsvisie uit te brengen. Hij riep de aanwezigen op met eigen plannen te komen en als een speer te gaan werken aan de visie. Mits tijd gereed kan deze visie prima meegenomen worden in de provinciale visie. De derde inleider de heer Beverwijk, ondernemer, ging in op de praktijk van het regionale detailhandelsbeleid. Dat beleid is volgens hem niet consistent. Ook wordt er met twee maten gemeten. Hij vroeg om de bestaande ondernemers de ruimte te geven om het assortiment te verbreden zodat er een eerlijke concurrentie kan plaatsvinden met IKEA.
Na de pauze vond o.l.v. de heer Schölvinck van Goudappel Coffeng een discussie plaats over een drietal vooral gepresenteerde stellingen. Op deze stellingen kon al tijdens de pauze met het plakken van gekleurde stickers worden gereageerd. Met de 1e stelling: “Regionale toetsing alleen voor grotere plannen op locaties buiten de (winkel)centra” was een ruime meerderheid het eens. Ook met de 2e stelling was een overgrote meerderheid het eens. Deze stelling luidde: “De overheid moet actief steun verlenen aan behoud / verbetering van het centrumaanbod”. Met de 3e stelling was de ene helft van de aanwezigen het eens en de andere helft het oneens. Deze stelling luidde: “Ga praktisch om met handhaving en richt je op de grote winkels buiten de winkelcentra”.
De bijeenkomst werd afgesloten door mevrouw Verver. Zij deed de toezegging snel te starten met een nieuwe Regionale detailhandelsvisie, aangezien er grote belangen op het spel staan. In dat kader zal verder worden gesproken over een aantal concrete zaken. Een uitgebreider verslag zal binnenkort te vinden zijn op de website www.hollandrijnland.net.
Terug naar inhoudsopgave

14 april: Informatiebijeenkomst Rijnlandroute

Er is een verkenningsstudie gemaakt door een onafhankelijk adviesbureau over de Rijnlandroute. Op donderdagavond 14 april 2005 organiseert de provincie Zuid-Holland een informatiebijeenkomst waarbij de uitkomsten van de verkenningsperiode Rijnlandroute worden gepresenteerd. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel De Gouden Leeuw, Veurseweg 180 in Voorschoten. De aanvang is 19.30 uur (einde ca. 21.30 uur). De Rijnlandroute vormt dé oplossing voor verbetering van de bereikbaarheid in het gebied van Leiden tot de kust. Dat is de mening van bestuurders van de provincie Zuid-Holland en de Regio Holland Rijnland. Naast de presentatie van de verkenning is er een mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Terug naar inhoudsopgave

13 mei: Gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Verkeer en Vervoer

Op vrijdag 13 mei 2005 is van 13.00 tot 15.00 uur een gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg in de burgerzaal van het gemeentehuis van Katwijk. De Tracékeuze van de Rijnlandroute zal onderwerp van de agenda zijn.
Terug naar inhoudsopgave

18 mei: Extra vergadering Algemeen Bestuur over de Rijnlandroute

Met het oog op een tijdige indiening van de rijkssubsidie MIT (Meerjarenprogramma Investeringen Transport en Logistiek) voor de Rijnlandroute is een extra vergadering van het Algemeen Bestuur voorzien op 18 mei 2005 in het gemeentehuis van Oegstgeest.
Terug naar inhoudsopgave

18, 19 en 21 april: Informatieavonden over regionale woonruimteverdeling voor raads- en collegeleden

Medio april vinden informatieavonden plaats over de regionale woonruimteverdeling. Deze avonden zijn bedoeld voor raads- en collegeleden van de gemeenten van Holland Rijnland. De informatieavonden vinden plaats op 18 april in het gemeentehuis van Alkemade, 19 april in het gemeentehuis van Sassenheim en 21 april in het gemeentehuis van Katwijk. De regionale woonruimteverdeling Holland Rijnland is weer een stapje dichterbij gekomen. Op 16 maart stemde het Algemeen Bestuur in met het concept ‘Beslisdocument Regionale Woonruimteverdeling’. Daarin zijn de hoofdlijnen van een nieuw regionaal woonruimteverdelingsysteem geschetst. Voordat dit systeem wordt ingevoerd moeten de documenten die het hart van het systeem vormen, de huisvestingsverordening en het convenant, worden vastgesteld. Op 29 juni a.s. zal het Algemeen Bestuur van de regio Holland Rijnland ter besluitvorming een verordening worden voorgelegd. Aansluitend volgt besluitvorming door de gemeenteraden die de bevoegdheden inzake woonruimteverdeling nog niet hebben overgedragen. Vervolgens zal een convenant afgesloten worden met de woningcorporaties (VWHR) die de uitvoering op zich zullen nemen. Het Dagelijks Bestuur stelde 7 april een ontwerp-verordening vast. Dit ontwerp wordt vervolgens naar alle raden gestuurd om zich hierover te kunnen beraden en een standpunt over in te nemen, alvorens het Algemeen Bestuur in juni een besluit neemt. Om raads- en collegeleden de gelegenheid te geven zich goed over verordening en convenant te laten informeren organiseert de regio een drietal informatiebijeenkomsten. Leden van de kern- en voorbereidingsgroep zullen daar een toelichting geven over het nieuwe systeem. U kunt zich aanmelden via e-mail [email protected].
Terug naar inhoudsopgave

30 mei: Voorjaarscongres Pact van Teylingen over binnenduinrand

Op maandagavond 30 mei 2005 vindt van 19.30 tot 22.30 uur het voorjaarscongres Pact van Teylingen plaats in theater De Muze in Noordwijk. Dit keer staat de binnenduinrand in de Duin- en Bollenstreek centraal. De overgang van duinen naar achterland is landschappelijk van zeer hoge waarde. Hier zijn tal van ruimtelijke ontwikkelingen van zeer uiteenlopende aard: woningbouw, intensieve recreatie, natuurontwikkeling etc. In het congres zal een overzicht worden geboden van de kwaliteiten en wordt ingegaan op ontwikkelingen en kansen/bedreigingen. Centraal staat in hoeverre de huidige ruimtelijke ontwikkelingen op gespannen voet staan met de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten, c.q. op welke wijze deze kwaliteiten verder ontwikkeld kunnen worden. Het congres start met een fraaie audiovisuele presentatie van de gehele zone van Lentevreugd tot De Zilk.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net