Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

De heer Polman nieuwe burgemeester Bergen op Zoom

De heer drs. J.M.M. Polman wordt per 19 mei 2005 de nieuwe burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom. De heer Polman is nu nog burgemeester van Noordwijkerhout en lid van het Dagelijks Bestuur en portefeuillehouder.
Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

—Vergadering 12 april 2005
In deze extra vergadering stelde het Dagelijks Bestuur het voorstel aan het Algemeen Bestuur m.b.t. tracékeuze Rijnlandroute vast. Door de gemeente Voorschoten is op 12 april een alternatief voorstel voor de tracékeuze aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd. Dit betreft het zogenaamde ‘Korte Vliettracé’. Het Dagelijks Bestuur heeft veel waardering voor dit initiatief en wil zorgvuldig dit alternatief kunnen beoordelen. Met het oog hierop is een voorstel m.b.t. tracékeuze aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Op 29 april a.s. buigt het Dagelijks Bestuur zich over het alternatieve voorstel van Voorschoten en wordt beoordeeld of het ‘Korte Vliettracé’ wordt toegevoegd aan de nader te onderzoeken tracés.
—Vergadering 21 april 2005
In de vergadering van 21 april is door het Dagelijks Bestuur besloten de volgende voorstellen ter advisering aan de portefeuillehoudersoverleggen voor te leggen:
concept voorstel plan van aanpak Regionale Structuurvisie Holland Rijnland, subsidiegrondslag Woningbouwafspraken 2005-2009 Holland Rijnland, startnotitie ‘Regionale Woonvisie’ en Prestatieafspraken Wonen, Zorg en Welzijn, uitvoeringsplan Water Holland Rijnland deel 1, project Zuidvleugel Zichtbaar Groener, gespreksnotitie Mobiliteitsfonds, meerjarenplan Verkeersveiligheid, evaluatie van het regionaal platform Arbeidsmarkt en ontwikkeling van regionaal Arbeidsmarktbeleid, voorstel voor duurzame promotie en productontwikkeling van toerisme en recreatie in Holland Rijnland, de actualisering van de regionale Kantorenstrategie. De conceptagenda’s voor de portefeuillehoudersoverleggen van medio mei 2005 zijn vastgesteld. Deze agenda’s en onderliggende stukken zijn 26 april verzonden en via de website in te zien. http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen
—Vergadering 29 april 2005
Op de agenda staat o.a. de besluitvorming over het al dan niet meenemen van de Voorschotense variant bij de Tracékeuze van de Rijnlandroute. De invulling van de vacature die ontstaat door het vertrek van de heer Polman als lid van het Dagelijks Bestuur zal besproken worden.
Terug naar inhoudsopgave

DB-delegatie langs bij gemeenteraden

Op dinsdag 12 april bezochten de heren Lenferink en Polman de commissievergadering Burger en Bestuur in de gemeente Oegstgeest. Donderdag 21 april bezochten de heer Wienen en mevrouw Verver de raadsvergadering van gemeente Zoeterwoude en de heren Hillebrand, Polman en Mans die van gemeente Hillegom. Het eerder aangekondigde bezoek aan de gemeente Noordwijkerhout is verzet naar 2 juni.
Terug naar inhoudsopgave

Jacobswoude oriënteert zich op aansluiting bij Holland Rijnland

De gemeenteraden van Alkemade en Jacobswoude zijn een intensieve, niet-vrijblijvende, samenwerking aangegaan. Eén van de afspraken die in het kader van deze samenwerking zijn gemaakt betreft de regionale indeling. De gemeente Alkemade maakt deel uit van de regio Holland Rijnland en de gemeente Jacobswoude behoort tot de regio Rijnstreek. De gemeente Jacobswoude oriënteert zich op toetreden tot Holland Rijnland en heeft verzocht om een gesprek. Het Dagelijks Bestuur wil hier positief en constructief op te reageren.
Terug naar inhoudsopgave

Moties verwerkt in Nota Ruimte

Minister Dekker (VROM) schrijft in een brief van 12 april 2005 over de Nota Ruimte aan de Tweede Kamer dat het kabinet de nota over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland na het debat in de Tweede Kamer op onderdelen heeft aangepast, verhelderd en aangescherpt. In de nota zijn nu verwerkt de motietekst over regionale afstemming inzake woningbouw en bedrijventerreinen (nr.118) en de paragraaf over verstedelijking van vliegkamp Valkenburg is conform de motie (nr.127) geheel vervangen. Meer informatie over het dossier Nota Ruimte vindt u op www.vrom.nl/notaruimte.
Terug naar inhoudsopgave

Besluiten van Gedeputeerde Staten

Op 12 april 2005 kende Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een maximale bijdrage van 495.000 euro toe aan de gemeente Leiderdorp voor het project ‘Herinrichting N445 en kruising Engelenlaan/Willem de Zwijgerlaan/N445’. De provincie Zuid-Holland krijgt een subsidie van 136.134 euro voor het project ‘F209, fietspad Hillegom-Bennebroek’.
In haar vergadering van 19 april 2005 stelde Gedeputeerde Staten o.a. de agenda Vrije Tijd 2006-2010 vast. Hierin staan kust, cultuur en water centraal. De komende jaren is er vooral aandacht voor de professionalisering van de toeristische sector. Het thema ‘Bloemen en Bollen’ van het actieprogramma 2001-2006 is hiermee als speerpunt komen te vervallen.
Terug naar inhoudsopgave

Inspraak ontwerpverordening woonruimteverdeling Holland Rijnland

Vanaf 14 april tot en met 18 mei 2005 liggen de ontwerp ‘Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005’, het ontwerp-‘Convenant Woonruimteverdeling Holland Rijnland 2005’ (dat afgesloten zal worden met de vereniging van woningcorporaties Holland Rijnland) en het ‘Beslisdocument’ ter inzage op het regiokantoor en ten kantore van de deelnemende gemeenten van Holland Rijnland. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze op de ontwerpverordening tot uiterlijk 18 mei 2005 schriftelijk kenbaar maken door deze te sturen aan het Dagelijks Bestuur. Via de website van Holland Rijnland zijn alle stukken ook te vinden. Definitieve besluitvorming over de ontwerpverordening vindt plaats door het Algemeen Bestuur op 29 juni 2005. De ontwerpverordening treedt per 1 januari 2006 in werking.
Terug naar inhoudsopgave

Informatiebijeenkomst Rijnlandroute van 14 april

Tijdens de drukbezochte avond in hotel de Gouden Leeuw te Voorschoten hield de provincie een uitgebreide presentatie over de resultaten van het Verkenningsonderzoek Rijnlandroute. Naast de droge feiten is ook ingegaan op de vervolgprocedure. Wat vooral duidelijk werd, is dat het een eerste onderzoek is om te komen tot een scheiding tussen kansarme en kansrijke tracés voor de Rijnlandroute. De kansrijke tracés gaan mee naar de Planfase. Uit de reacties van de zaal valt op te maken dat de Rijnlandroute leeft onder de aanwezigen, met name hier in Voorschoten. Aan het einde van de avond zegde de provincie toe alle resterende vragen schriftelijk te zullen beantwoorden.
Terug naar inhoudsopgave

Informatiebijeenkomsten regionale woonruimteverdeling van 19, 20 en 21 april

Op 18, 19, en 21 april zijn in respectievelijk Alkemade, Sassenheim en Katwijk regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd. Ook in Noordwijk en Zoeterwoude zijn in de afgelopen weken op verzoek de regionale voornemens op het gebied van woonruimteverdeling gepresenteerd. De heer M. Sick gaf daar een toelichting op het nieuwe woonruimteverdelingssysteem. Ruim 70 raads- en collegeleden hebben zich in totaal laten informeren over de hoofdpunten van het nieuwe woonruimteverdelingsysteem. De presentaties en een beknopt verslag van deze informatie-avonden zijn op te vinden op http://www.hollandrijnland.net/Speerpunt-project_woonruimteverdeling_Holland_Rijnland.
Terug naar inhoudsopgave

Nieuwsbrief Offensief van Teylingen verschenen

Onlangs is de eerste nieuwsbrief van het Offensief van Teylingen verschenen. In het Offensief wordt gewerkt aan de versterking van het bollencomplex en de verbetering van het landschap in de Duin- en Bollenstreek. In de nieuwsbrief wordt onder andere de voortgang van de zes gebiedsgerichte ‘modules’ beschreven en wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van ontwikkelingsplanologie voor individuele bedrijven. Ook wordt melding gemaakt van de eind maart ondertekende intentieverklaring ten behoeve van de deelname van het georganiseerde bedrijfsleven aan de activiteiten en projecten van het Offensief van Teylingen. De nieuwsbrief is te lezen of te downloaden op de website van Holland Rijnland. http://www.hollandrijnland.net/Projecten/Offensief_van_Teylingen
Terug naar inhoudsopgave

Extra subsidie voor structuurverbetering glastuinbouw

De regeling Structuurverbetering glastuinbouw wordt voor het onderdeel afbraak wegens groot succes rond de zomer opnieuw opengesteld. Dit heeft minister Veerman van LNV gemeld tijdens een periodiek overleg met LTO Nederland. Voor de afbraaksubsidie is een totaalbedrag van 5 miljoen euro beschikbaar. De regeling was eerder opengesteld van 22 november 2004 tot en met 15 maart 2005. Op de eerste dag waren er al zoveel aanmeldingen dat de subsidiepot van 4 miljoen euro direct op was. De regeling Structuurverbetering glastuinbouw is gebaseerd op de kaderverordening plattelandsontwikkeling van de Europese Unie en maakt deel uit van het Nederlandse plattelandsontwikkelingsprogramma. De subsidie is bedoeld om afbraak van verouderde kassen te stimuleren. Een van de voorwaarden voor toekenning van de subsidie is dat de aanvrager het uitoefenen van glastuinbouw definitief moet staken. Andere tuinders kunnen de vrijgekomen kavel benutten om bijvoorbeeld een moderne kas te bouwen. (Ministerie van LNV, 20/04/05)
Terug naar inhoudsopgave

28 april: Vergadering stuurgroep Pact van Teylingen

De stuurgroep Pact van Teylingen vergadert op 28 april om 14.00 uur in gemeente Voorhout. Hier worden de stand van zaken met betrekking tot de modules van het Offensief van Teylingen besproken en ligt een verzoek van de gemeente Voorhout voor een bijdrage van 10.000 euro aan de module ruïne van Teylingen. Er zullen afspraken gemaakt worden over de totstandkoming van een Greenportvisie. De conceptreactie van de stuurgroep Pact op de notitie Graslanden/veehouderijen van LTO Noord ligt voor en een nota van beantwoording Middengebied Noordwijk en de nota Keuze tussen twee visies op de inrichting van het Middengebied. De reactie van het Toeristisch Platform om het nieuwe vrijetijdsbeleid van de provincie 2006-2010 wordt besproken. Het verslag van het project Behoud en herbestemming bollenschuren 2004 ligt ter instemming voor.
Terug naar inhoudsopgave

13 mei: Gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Verkeer en Vervoer

Op vrijdag 13 mei 2005 is van 13.00 tot 15.00 uur een gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg in de burgerzaal van het gemeentehuis van Katwijk. De Tracékeuze van de Rijnlandroute is onderwerp van de agenda.
Terug naar inhoudsopgave

18 mei: Extra vergadering Algemeen Bestuur over de Rijnlandroute

Met het oog op een tijdige indiening van de rijkssubsidie MIT (Meerjarenprogramma Investeringen Transport en Logistiek) voor de Rijnlandroute vindt een extra vergadering van het Algemeen Bestuur plaats op 18 mei 2005 in het gemeentehuis van Oegstgeest.
Terug naar inhoudsopgave

18, 19 en 20 mei: Portefeuillehoudersoverleggen (PHO)

In de derde week van mei aanstaande vinden de openbare vergaderingen van de portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland plaats. De portefeuillehoudersoverleggen vinden dit keer plaats in het gemeentehuis van Noordwijk.
—18 mei 13.30 – 16.30 uur, PHO Sociale Agenda.
Tijdens deze vergadering wordt een plan van aanpak Meerjarenafspraken met de provincie Zuid-Holland gepresenteerd en is gelegenheid voor gedachtewisseling over de speerpunten. Verder worden onder andere het plan van aanpak Prestatie-afspraken Wonen, Zorg en Welzijn toegelicht en zullen de onderwerpen ondersteuning Stichting IJshal Leiden, het convenant Veilige school en de evaluatie RPA en de ontwikkeling van regionaal Arbeidsmarktbeleid besproken worden.
—19 mei 9.00 – 12.00 uur, PHO Ruimte.
De prestatie-afspraken Wonen, Zorg en Welzijn (ook geagendeerd voor het pho Sociale Agenda) worden toegelicht. Het portefeuillehoudersoverleg wordt gevraagd te adviseren over het verzoek lokaal maatwerk Warmond, het uitvoeringsplan Water Holland Rijnland deel 1, het project Zuidvleugel Zichtbaar Groener en het plan van aanpak Regionale Structuurvisie. Er zal een meningvormende discussie plaatsvinden over de startnotitie Regionale Woonvisie. De heer M. Vissers geeft een presentatie over de stand van zaken van het Offensief van Teylingen.
—19 mei 14.00 – 17.00 uur, PHO Economische Zaken.
De regionale VVV Holland Rijnland geeft een toelichting op de notitie ‘Duurzame promotie en productontwikkeling’ en een voorstel met betrekking tot een meerjarenbegroting 2006-2008. Er zal terugkoppeling gegeven en advies gevraagd worden met betrekking tot het regionaal detailhandelsbeleid. Daarnaast liggen onder andere een rapportage actualisering regionale Kantorenstrategie, het rapport en de werkagenda ‘Naar een nieuw industrieel elan in Rijnland’ en de nota Arbeidsmarktbeleid voor.
—20 mei 9.30 – 12.30 uur, PHO Bestuur en Middelen.
Tijdens deze vergadering zal onder andere geadviseerd worden over de Ontwerp-Begroting 2006 en de Ontwerp-Inspraakverordening.
—20 mei 13.30 – 16.30 uur, PHO Verkeer en Vervoer.
De heer de Jong presenteert de plannen van gemeente Hillegom inzake de noordelijke oost-west verbinding N205-N206 c.q. de N208 door Hillegom. Het portefeuillehoudersoverleg wordt onder andere gevraagd een advies te geven over de startnotitie uitvoeringsprogramma RVVP, de regionale Verkeer en Milieukaart en het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2005-2007.

De agenda’s en stukken zijn vanaf 28 april 2005 te vinden op www.hollandrijnland.net >> vergaderingen/stukken >> hierna klikt u door op het betreffende portefeuillehoudersoverleg.
Terug naar inhoudsopgave

26 mei: Zuid-Hollandse netwerkdag Water

Het Bestuurlijke Overleg Waterpartners (BOW)organiseert op donderdag 26 mei 2005 in het WTC te Rotterdam van 10.00 tot 14.00 uur een zogenaamde netwerkdag Water voor Zuid-Holland. De dag is bedoeld om te informeren en inspireren om zodoende een impuls te geven aan de uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water. De doelgroep bestaat uit bestuurders en ambtenaren van gemeenten, waterschappen, provincie, rijk en maatschappelijke organisaties werkzaam om waterterrein. Centraal staan presentaties van successen in de regio. De heer van Rooy houdt een inleiding over ontwikkelingsplanologie. Het Bestuurlijk Overleg Waterpartners (BOW) Zuid-Holland is de opvolger van de twee voormalige stuurgroepen deelstroomgebiedsvisie. Op donderdag 17 maart kwam het BOW voor het eerste bijeen. Wethouder van der Kooi van Zoeterwoude en burgemeester Mans van Hillegom vertegenwoordigden in dit overleg de regio Holland Rijnland.
Terug naar inhoudsopgave

30 mei: Voorjaarscongres Pact van Teylingen over binnenduinrand

Op maandagavond 30 mei 2005 vindt van 19.30 tot 22.30 uur het voorjaarscongres Pact van Teylingen plaats in theater De Muze in Noordwijk. Dit keer staat de binnenduinrand in de Duin- en Bollenstreek centraal. De overgang van duinen naar achterland is landschappelijk van zeer hoge waarde. Hier zijn tal van ruimtelijke ontwikkelingen van zeer uiteenlopende aard: woningbouw, intensieve recreatie, natuurontwikkeling etc. In het congres zal een overzicht worden geboden van de kwaliteiten en wordt ingegaan op ontwikkelingen en kansen/bedreigingen. Centraal staat in hoeverre de huidige ruimtelijke ontwikkelingen op gespannen voet staan met de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten, c.q. op welke wijze deze kwaliteiten verder ontwikkeld kunnen worden. Het congres start met een fraaie audiovisuele presentatie van de gehele zone van Lentevreugd tot De Zilk.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net