Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

—Vergadering 29 april 2005
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten de Voorschotense variant, het zogenaamde ‘Korte Vliettracé’ toe te voegen aan de tracévarianten voor de planstudie Rijnlandroute. Voor de vacature in het Dagelijks Bestuur die ontstaat door het vertrek van de heer Polman (burgemeester Noordwijkerhout, D66) draagt het Dagelijks Bestuur de heer H.H.M. Groen (burgemeester Noordwijk, VVD) voor. Het Algemeen Bestuur besluit hierover op 18 mei.
—Vergadering 19 mei 2005
Op deze agenda staan de opheffing van de deurwaarderstaak bij regio Holland Rijnland en een notitie over de woonruimteverdeling Holland Rijnland met de stand van zaken betreffende besluitvormingsprocedure, bindingseisen, pilot woonwaarde, modelverordening, mandatering bevoegdheden en organisatie en kostenverdeling.
Terug naar inhoudsopgave

DB-delegatie langs bij gemeenteraden

Op donderdag 12 mei bezoeken de heer Wienen en mevrouw Verver de commissievergadering Bestuur in de gemeente Sassenheim. Donderdag 19 mei bezoeken de heren Lenferink en Witteman de raadsvergadering van Lisse en de heer Hillebrand en mevrouw Verver die van de gemeente Voorhout. Woensdag 25 mei bezoeken de heren Lenferink en Wienen de raadsvergadering in Noordwijk en op donderdag 26 mei zijn de heren Lenferink en Mans bij de raadsvergadering van Warmond.
Terug naar inhoudsopgave

Werkbezoek statenfractie

De statenfractie SGP/ChristenUnie is 10 mei op werkbezoek in de regio. In het gebouw van bloemenveiling Flora Holland presenteert de programmamanager Economische Zaken, Marian van Wolferen, de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. In het bijzonder die in de As Leiden-Katwijk. De vertegenwoordigers kunnen hierover ‘s middags ook met de aanwezige Jos Wienen, vice-voorzitter en tevens portefeuillehouder Ruimte van Holland Rijnland, van gedachte wisselen. Na een presentatie van de bloemenveiling wordt het bezoek aan de regio vervolgd in Katwijk. Waar ‘s avonds met wethouders en raadsleden van de SGP en ChristenUnie in de regio wordt gesproken.
Terug naar inhoudsopgave

Inspraak ontwerpverordening woonruimteverdeling Holland Rijnland

Vanaf 14 april tot en met 18 mei 2005 liggen de ontwerp “Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005”, het ontwerp-“Convenant Woonruimteverdeling Holland Rijnland 2005” (dat afgesloten zal worden met de vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland) en het “Beslisdocument” ter inzage op het regiokantoor en ten kantore van de deelnemende gemeenten van Holland Rijnland. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze op de ontwerpverordening tot uiterlijk 18 mei 2005 schriftelijk kenbaar maken door deze te sturen aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Via www.hollandrijnland.net zijn alle stukken te vinden. Op basis van de ingekomen reacties zal het Dagelijks Bestuur na de inspraakprocedure de definitieve ontwerpverordening vaststellen.
Aan de gemeenteraden is gevraagd hun zienswijze uiterlijk 28 juni aanstaande kenbaar te maken.
Definitieve besluitvorming over de “Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005” vindt plaats door het Algemeen Bestuur op 29 juni 2005. Ook wordt dan een modelverordening vastgesteld, die vervolgens wordt aangeboden aan de gemeenten die hun bevoegdheden (nog) niet hebben overgedragen. Deze gemeenten (Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg en Valkenburg) worden verzocht de verordening vast te stellen uiterlijk 3 maanden na dit besluit.
Terug naar inhoudsopgave

Uit stuurgroep Pact van Teylingen

Op 28 april jl. vergaderde de stuurgroep Pact van Teylingen. De Noordwijkse wethouder Barnhoorn heeft zijn plannen voor het middengebied toegelicht. Hij zal met name met de Land- en Tuinbouworgaisatie-Noord (LTO-Noord) nog verder spreken over toekomst van de bollenteelt in dit gebied. Offensief-boegbeeld Marcel Vissers lichtte de voortgang in de Offensief-modules toe. Het beeld is wisselend: modules met zichtbare voortgang, maar ook modules die moeizaam gaan. In het najaarscongres Pact (november 2005) zal het Offensief centraal staan. De Stuurgroep heeft ook gediscussieerd over de veehouderij en graslanden in de streek. Er is overeenstemming over een kwalitatieve benadering (natuur- en landschapswaarden, vitaliteit bedrijven). Als de kwaliteit verder in beeld is, kan worden gekeken naar de kwantitatieve kant (omvang areaal). Overige onderwerpen waren de Greenport (komt nadrukkelijk aan de orde op extra stuurgroepoverleg 22 juni a.s.), het vrijetijdsbeleid van de provincie en de bollenschuren.
Terug naar inhoudsopgave

Special SamenGevat over Rijnlandroute

Holland Rijnland brengt een Special uit van haar regiomagazine. Naast bestuurders van de regio en de provincie komen diverse partijen aan het woord die de voors en tegens van de Rijnlandroute beargumenteren. Op woensdag 11 mei wordt deze Holland Rijnland SamenGevat verzonden aan alle raadsleden, colleges van Burgemeester en Wethouders en andere geabonneerde lezers. SamenGevat is als pdf te downloaden vanaf www.hollandrijnland.net .
Terug naar inhoudsopgave

13 mei: Gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Verkeer en Vervoer

Op vrijdag 13 mei 2005 vindt een gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg plaats in het gemeentehuis van Katwijk. De Tracékeuze van de Rijnlandroute is onderwerp van de agenda. Doel van de vergadering is te komen tot een advies aan het Algemeen Bestuur van 18 mei a.s. over de tracé-varianten voor de planstudie Rijnlandroute.
Terug naar inhoudsopgave

18 mei: Extra vergadering Algemeen Bestuur over de Rijnlandroute

Met het oog op een tijdige indiening van de rijkssubsidie MIT (Meerjarenprogramma Investeringen Transport) voor de Rijnlandroute vindt een extra vergadering van het Algemeen Bestuur plaats op 18 mei 2005 in het gemeentehuis van Oegstgeest.
Terug naar inhoudsopgave

18, 19 en 20 mei: Portefeuillehoudersoverleggen

In de derde week van mei vinden de openbare vergaderingen van de portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland plaats.
—18 mei 13.30 – 16.30 uur, PHO Sociale Agenda.
Tijdens deze vergadering wordt het plan van aanpak Meerjarenafspraken met de provincie Zuid-Holland gepresenteerd en is gelegenheid voor gedachtewisseling over de speerpunten. Verder worden onder andere het plan van aanpak prestatie-afspraken Wonen, Zorg en Welzijn toegelicht en zullen de onderwerpen ondersteuning Stichting IJshal Leiden, het convenant Veilige School en de evaluatie Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) en de ontwikkeling van regionaal arbeidsmarktbeleid besproken worden.
—19 mei 9.00 – 12.00 uur, PHO Ruimte.
De prestatie-afspraken Wonen, Zorg en Welzijn (ook geagendeerd voor het pho Sociale Agenda) worden toegelicht. Het portefeuillehoudersoverleg wordt gevraagd te adviseren over het verzoek lokaal maatwerk Warmond, het uitvoeringsplan Water Holland Rijnland deel 1, het project Zuidvleugel Zichtbaar Groener en het plan van aanpak Regionale Structuurvisie. Er zal een meningvormende discussie plaatsvinden over de startnotitie Regionale Woonvisie. De heer M. Vissers geeft een presentatie over de stand van zaken van het Offensief van Teylingen.
—19 mei 14.00 – 17.00 uur, PHO Economische Zaken.
De regionale VVV Holland Rijnland geeft een toelichting op de notitie Duurzame Promotie en Productontwikkeling en een voorstel met betrekking tot een meerjarenbegroting 2006-2008. Er zal terugkoppeling gegeven en advies gevraagd worden met betrekking tot het regionaal detailhandelsbeleid. Daarnaast liggen onder andere een rapportage actualisering regionale kantorenstrategie, het rapport en de werkagenda Naar een nieuw industrieel elan in Rijnland en de nota Arbeidsmarktbeleid voor.
—20 mei 9.30 – 12.30 uur, PHO Bestuur en Middelen.
Tijdens deze vergadering zal onder andere geadviseerd worden over de ontwerp-Begroting 2006 en de ontwerp-Inspraakverordening.
—20 mei 13.30 – 16.30 uur, PHO Verkeer en Vervoer.
De heer de Jong (wethouder Hillegom) presenteert de plannen van de gemeente Hillegom inzake de noordelijke oost-west verbinding N205-N206 c.q. de N208 door Hillegom. Het portefeuillehoudersoverleg wordt onder andere gevraagd een advies te geven over de startnotitie uitvoeringsprogramma RVVP, de regionale Verkeer en Milieukaart en het meerjarenplan Verkeersveiligheid 2005-2007.

Deze overleggen zijn openbaar en worden dit keer in het gemeentehuis van Noordwijk gehouden.
De agenda’s en stukken zijn te vinden op www.hollandrijnland.net >> vergaderingen/stukken >> hierna klikt u door op het betreffende portefeuillehoudersoverleg.
Terug naar inhoudsopgave

26 mei: Zuid-Hollandse netwerkdag Water

Het Bestuurlijke Overleg Waterpartners (BOW) organiseert op donderdag 26 mei 2005 in het WTC te Rotterdam van 10.00 tot 14.00 uur een zogenaamde netwerkdag Water voor Zuid-Holland. De dag is bedoeld om te informeren en inspireren om zodoende een impuls te geven aan de uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water. De doelgroep bestaat uit bestuurders en ambtenaren van gemeenten, waterschappen, provincie, rijk en maatschappelijke organisaties werkzaam op waterterrein. Centraal staan presentaties van successen in de regio. De heer van Rooy houdt een inleiding over ontwikkelingsplanologie. Het BOW Zuid-Holland is de opvolger van de twee voormalige stuurgroepen deelstroomgebiedsvisie. Op donderdag 17 maart kwam het BOW voor het eerste bijeen. Wethouder Van der Kooi van Zoeterwoude en DB-portefeuillehouder Mans van Hillegom vertegenwoordigden in dit overleg de regio Holland Rijnland.
Terug naar inhoudsopgave

30 mei: Voorjaarscongres Pact van Teylingen over binnenduinrand

Op maandagavond 30 mei 2005 vindt van 19.30 tot 22.30 uur het voorjaarscongres Pact van Teylingen plaats in theater De Muze in Noordwijk. Dit keer staat de binnenduinrand in de Duin- en Bollenstreek centraal. De overgang van duinen naar achterland is landschappelijk van zeer hoge waarde. Hier zijn tal van ruimtelijke ontwikkelingen van zeer uiteenlopende aard: woningbouw, intensieve recreatie, natuurontwikkeling etc. In het congres zal een overzicht worden geboden van de kwaliteiten en wordt ingegaan op ontwikkelingen en kansen/bedreigingen. Centraal staat in hoeverre de huidige ruimtelijke ontwikkelingen op gespannen voet staan met de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten, c.q. op welke wijze deze kwaliteiten verder ontwikkeld kunnen worden. Het congres start met een fraaie audiovisuele presentatie van de gehele zone van Lentevreugd tot De Zilk. Vervolgen zullen er presentaties gegeven worden vanuit vier invalshoeken: de cultuurhistorische betekenis van de duinrand; stedelijke ontwikkelingen in de duinrandzone; natuur, water en ecologie in de duinrandzone; hoe gaat de recreatie-ondernemer om met de duinrand.
U kunt zich aanmelden voor het voorjaarscongres bij het secretariaat Holland Rijnland [email protected] (0252) 262 400 of via het aanmeldingsformulier op onze website www.hollandrijnland.net .
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net