Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Algemeen Bestuur Holland Rijnland

Vergadering 18 mei 2005
—In de extra vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland met als hoofdagendapunt de Rijnlandroute, werd unaniem ingestemd met de door het Dagelijks Bestuur voorgestelde tracékeuzes. Het Algemeen Bestuur koos vier tracévarianten die verder in de planstudie onderzocht zullen gaan worden. Drie van de varianten, een verbreding van de N206, Valkenburg-Zuid en N11 of A11 zijn afkomstig uit de ‘Verkenning Rijnlandroute’ van 17 april 2005. De vierde variant, het zogenaamde Korte Vliet tracé is toegevoegd naar aanleiding van een voorstel van de gemeente Voorschoten. De inzet van de regio in de stuurgroep Rijnlandroute van 2 juni aaanstaande is hiermee bepaald. Voor meer informatie www.hollandrijnland.net/Projecten/Verkeerscorridor_A4-N206.
—De heer H.H.M. Groen is benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur. De heer Groen volgt de heer Polman als lid van het Dagelijks Bestuur en portefeuillehouder Sociale Agenda van Holland Rijnland op.
De persberichten over de Rijnlandroute en de benoeming van de heer Groen zijn te vinden op www.hollandrijnland.net/Algemeen/Publicaties/Persberichten.
Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

—Vergadering 19 mei 2005
Het Dagelijks Bestuur discussieerde over de regionale woonruimteverdeling en de pilot woonwaarde. Het streven is om in het Algemeen Bestuur van 29 juni aanstaande te komen tot besluitvorming. Voor die tijd dienen de financiële consequenties voor gemeenten in de begroting van 2006 als gevolg van bezwaarschriften en klachtencommissie, zo concreet mogelijk in beeld gebracht worden.
Tijdens deze vergadering ging het Dagelijks Bestuur akkoord met het voorstel de regionale dwanginvordering op te heffen.
—Vergadering 3 juni 2005
Op de agenda komen de voorstellen die op de agenda van het Algemeen Bestuur van 29 juni staan met betrekking tot de regionale woonruimteverdeling, de regionale structuurvisie en de subsidiegrondslag woningbouw. Ook wordt instemming gevraagd ten behoeve van de opleiding: Nederlands als Tweede Taal 2005, voor de aanvullende bijdrage bij de productovereenkomst tussen Holland Rijnland en ROC Leiden.
Terug naar inhoudsopgave

DB-delegatie langs bij gemeenteraden

Woensdag 25 mei bezoeken de heren Meerburg en Wienen de raadsvergadering in Noordwijk en op donderdag 26 mei zijn de heren Lenferink en Mans bij de raadsvergadering van Warmond. De heren Lenferink en Mans bezoeken op donderdag 2 juni de raadsvergadering in Voorschoten (hier zal ook DB-lid mevrouw Verver aanwezig zijn) en de commissievergadering Bestuurlijke aangelegenheden en Middelen in Noordwijkerhout. Op Maandag 6 juni bezoeken de heren Wienen en Mans de Raadsvergadering van gemeente Leiderdorp.
Terug naar inhoudsopgave

Subsidieverlening Gedeputeerde Staten

In haar vergadering van 10 mei hebben Gedeputeerde Staten uit het Ontwikkelingsfonds Bedrijventerreinen (OFB) een subsidie verleend aan de gemeente Leiderdorp voor het project: Infrastructuur Parallelweg, van 238.000 euro. De gemeente Alkemade krijgt een maximale bijdrage van 755.000 euro voor het project: Reconstructie Floreweg/Geestweg/Kerkweg/Fransche Brug/Westeinde.
Terug naar inhoudsopgave

Ontwerp-beleidsnota Water aangepast met inbreng waterpartners en vastgesteld door GS

De ontwerp-beleidsnota Water is door Gedeputeerde Staten ter reactie voorgelegd aan de waterpartners. Er zijn veel reacties binnengekomen. “Uit de reacties van de waterschappen blijkt dat zij het in grote lijnen eens zijn met de rol en taakverdeling zoals beschreven in deze nota. De ontwerp-beleidsnota Water gaat over de taakverdeling tussen provincie, rijk, waterschappen en gemeenten in het waterveld. Een belangrijke wijziging is dat de rol van Rijkswaterstaat als waterbeheerder is opgenomen in de nota. Een andere wijziging is dat er meer nadruk op de lagenbenadering is gelegd. Dat betekent dat bij het maken van ruimtelijke plannen in Zuid-Holland al in het beginstadium expliciet aandacht is voor water, het gaat om ontwikkelingsgebieden zoals de Oude Rijnzone en de As Leiden-Katwijk. De ontwerp-beleidsnota Water is door GS vastgesteld en voor besluitvorming aan Provinciale Staten gezonden.
Terug naar inhoudsopgave

Gedeputeerde Staten akkoord met plan van aanpak Valkenburg

De zienswijze op het plan van aanpak voor de locatie Valkenburg is door Gedeputeerde Staten in haar vergadering van 17 mei 2005 goedgekeurd. De uitgangspunten en de ruimtelijke plannen die op verschillende overheidsniveaus bestaan voor de voormalige vliegbasis zijn in dit plan van aanpak vastgelegd. De keuzes die nog gemaakt moeten worden, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid woningen die wordt gebouwd, waar de benodigde infrastructuur komt en hoe de financiering geregeld wordt staat ook in het plan van aanpak.
Terug naar inhoudsopgave

Gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Verkeer en Vervoer van 13 mei

Op vrijdag 13 mei 2005 vond een gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Verkeer en Vervoer plaats. De Tracékeuze van de Rijnlandroute was onderwerp van de agenda. Tijdens de vergadering werden de zienswijzen over de tracé-varianten voor de planstudie Rijnlandroute, ter voorbereiding aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 mei, uitgewisseld.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleggen van 18, 19 en 20 mei

In de derde week van mei vonden de openbare vergaderingen van de portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland plaats.
—18 mei: PHO Sociale Agenda.
Tijdens deze vergadering werd het plan van aanpak Meerjarenafspraken met de provincie Zuid-Holland toegelicht. De portefeuillehouders Sociale Agenda zijn akkoord met de voorgestelde aanpak en de thema’s Jeugd, Zorg, Participatie en Cultuur. Met betrekking tot het plan van aanpak prestatie-afspraken Wonen, zorg en welzijn werd aangekondigd dat op 24 juni een werkconferentie zal plaatsvinden voor portefeuillehouders. Tijdens het portefeuillehoudersoverleg bleek er onvoldoende draagvlak voor een regionale ondersteuning Stichting IJshal Leiden. Naar aanleiding van de evaluatie Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) wordt aan het Dagelijks Bestuur geadviseerd door te gaan met een ontwikkeling van een Arbeidsmarktbeleid op Holland Rijnland niveau. Ten behoeve van de besteding middelen Volwasseneneducatie adviseren de portefeuillehouders het Dagelijks Bestuur in te stemmen met de aanvullende bijdrage bij de productovereenkomst Nederlands als Tweede Taal met het ROC Leiden.
—19 mei: PHO Ruimte.
Het portefeuillehoudersoverleg Ruimte adviseert het Dagelijks Bestuur om met betrekking tot het verzoek lokaal maatwerk Warmond vooruitlopend op de nieuwe verordening aan te geven, dat het verzoek gehonoreerd zal worden. Daarnaast adviseren de portefeuillehouders positief over het Uitvoeringsplan Water Holland Rijnland deel 1, het project Zuidvleugel Zichtbaar Groener en het Plan van Aanpak Regionale Structuurvisie. Er vond een meningvormende discussie plaats over de startnotitie regionale Woonvisie. De heer M. Vissers gaf een korte toelichting op de stand van zaken omtrent het Offensief van Teylingen. Aangekondigd werd dat in het najaar een brede discussie over de methode van het Pact gevoerd zal worden.
—19 mei: PHO Economische Zaken.
Het Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken heeft vooral gesproken over de rol voor de regio bij Toerisme en de gezamenlijke financiering van regionale projecten als bijvoorbeeld het fietsknooppuntensysteem. De discussie op 19 mei kon worden gezien als een opmaat voor de discussie in het najaar, wanneer verder zal worden gesproken over de Meerjarenbegroting 2006-2008 van Holland Rijnland. Duidelijk is wel dat alle 16 gemeenten nog niet op één lijn zitten voor wat betreft de regionale taken op het gebied van toerisme. Op de agenda stonden verder het regionale detailhandelsbeleid, een rapport over de maakindustrie in Rijnland en het Arbeidsmarktbeleid. Hierover is slechts in algemene zin gesproken.
—20 mei: PHO Bestuur en Middelen.
Tijdens de vergadering gingen de portefeuillehouders Bestuur en Middelen unaniem akkoord met zowel het voorstel positief te adviseren over de vaststelling van de Begroting 2006 als de vaststelling van de ontwerp-Inspraakverordening. Over beide voorstellen zal het Algemeen Bestuur op 29 juni aanstaande besluiten.
—20 mei: PHO Verkeer en Vervoer.
Tijdens het portefeuillehoudersoverleg is ingestemd met de startnotitie uitvoeringsprogramma RVVP en heeft er een inventarisatie plaatsgevonden over de onderwerpen die in de volgende fase meegenomen worden. De discussie ging over de aard van de projecten die deel gaan uitmaken van het mobiliteitsfonds en de manier van financiering en het al dan niet betrekken van het bedrijfsleven hierbij. De portefeuillehouders waren akkoord met het voorstel voor een regionale Verkeer- en Milieukaart, inclusief de actualisatie van de bestaande RVMK van de Leidse Regio. De portefeuillehouders stemden unaniem in met het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2005-2007.

De verslagen zijn vanaf woensdag 1 juni te vinden op www.hollandrijnland.net/Vergaderingen > hierna klikt u door op het betreffende portefeuillehoudersoverleg.
Terug naar inhoudsopgave

26 mei: Zuid-Hollandse netwerkdag Water

Het Bestuurlijke Overleg Waterpartners (BOW) organiseert op donderdag 26 mei 2005 in het WTC te Rotterdam van 10.00 tot 14.00 uur een zogenaamde netwerkdag Water voor Zuid-Holland. De dag is bedoeld om te informeren en inspireren om zodoende een impuls te geven aan de uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water. De doelgroep bestaat uit bestuurders en ambtenaren van gemeenten, waterschappen, provincie, rijk en maatschappelijke organisaties werkzaam op waterterrein. Centraal staan presentaties van successen in de regio. De heer van Rooy houdt een inleiding over ontwikkelingsplanologie. Het BOW Zuid-Holland is de opvolger van de twee voormalige stuurgroepen deelstroomgebiedsvisie. Op donderdag 17 maart kwam het BOW voor het eerste bijeen. Wethouder Van der Kooi van Zoeterwoude en DB-portefeuillehouder Mans van Hillegom vertegenwoordigden in dit overleg de regio Holland Rijnland.
Terug naar inhoudsopgave

30 mei: Voorjaarscongres Pact van Teylingen over binnenduinrand

Op maandagavond 30 mei 2005 vindt van 19.30 tot 22.30 uur het voorjaarscongres Pact van Teylingen plaats in theater De Muze in Noordwijk. De binnenduinrand in de Duin- en Bollenstreek zal centraal staan. De overgang van duinen naar achterland is landschappelijk van zeer hoge waarde. Hier zijn tal van ruimtelijke ontwikkelingen van zeer uiteenlopende aard: woningbouw, intensieve recreatie, natuurontwikkeling etc. In het congres zal een overzicht worden geboden van de kwaliteiten en wordt ingegaan op ontwikkelingen en kansen/bedreigingen. Centraal staat in hoeverre de huidige ruimtelijke ontwikkelingen op gespannen voet staan met de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten, c.q. op welke wijze deze kwaliteiten verder ontwikkeld kunnen worden. Het congres start met een fraaie audiovisuele presentatie van de gehele zone van Lentevreugd tot De Zilk. Vervolgen zullen er presentaties gegeven worden vanuit vier invalshoeken: de cultuurhistorische betekenis van de duinrand; stedelijke ontwikkelingen in de duinrandzone; natuur, water en ecologie in de duinrandzone; hoe gaat de recreatie-ondernemer om met de duinrand. Na de pauze worden vragen aan de inleiders gesteld en is er een discussie met de zaal. Het congres wordt afgesloten met een debat over ‘Vliegkamp Valkenburg en de duinrand, woningbouw met respect voor de binnenduinrandzone, hoe doe je dat?’. Het Voorjaarscongres is gratis toegankelijk voor iedereen die zich vooraf aanmeldt. Aanmeldingsformulieren zijn te vinden op www.hollandrijnland.net en op te vragen bij Holland Rijnland, tel. 0252-462400 of [email protected].
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net