Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

—Vergadering 3 juni 2005
Het Dagelijks Bestuur stelde de definitieve ontwerp-Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005 en de bijbehorende toelichting vast en daarbij een (inhoudelijk gelijkluidende) Model-Huisvestingsverordening in ontwerp voor de gemeenten die hun bevoegdheden wat betreft woonruimteverdeling (nog) niet hebben overgedrage (Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg en Valkenburg). Vooruitlopend op het af te sluiten convenant Woonruimteverdeling Holland Rijnland is door een Mandaatbesluit de Vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland gemachtigd om per 1 januari 2006 de uitvoering van het woonruimteverdelingsysteem op zich te nemen. Op 29 juni a.s. vindt over de regionale en lokale (model)-verordening de definitieve besluitvorming plaats in het Algemeen Bestuur. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur biedt het Dagelijks Bestuur de Model-Huisvestingsverordening aan de 5 gemeenten aan met het verzoek deze vast te stellen.
Ook stemde het Dagelijks Bestuur in met het voorstel plan van aanpak Regionale Structuurvisie, en stelde zij de subsidiegrondslag Woningbouwafspraken 2005-2009 vast. Ten behoeve van de opleiding Nederlands als Tweede Taal 2005 werd ingestemd met de aanvullende bijdrage bij de productovereenkomst tussen Holland Rijnland en het ROC Leiden. De subsidieaanvraag lokale projecten verkeersveiligheid werd vastgesteld.
—Vergadering 16 juni 2005
Op donderdag 16 juni a.s. brengt het Dagelijks Bestuur een bezoek aan bloemenveiling Flora in Rijnsburg. Aansluitend wordt de vergadering van het Dagelijks Bestuur gehouden met op de agenda onder andere een voorstel voor een regionaal Groenfonds naar aanleiding van het advies van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte en de productovereenkomst inburgering 2005 met het ROC.
Terug naar inhoudsopgave

Algemeen Bestuur en portefeuillehoudersoverleggen van mei 2005

Het verslag van de vergadering Algemeen Bestuur van 18 mei jl. en de conceptbesluitenlijsten van de portefeuillehoudersoverleggen die op 18, 19 en 20 mei plaatsvonden zijn te vinden op http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen, boven de agenda van betreffende vergadering.
Terug naar inhoudsopgave

DB-delegatie langs bij gemeenteraden

Woensdag 25 mei jl. bezochten de heren Meerburg en Wienen de raadsvergadering in Noordwijk en op donderdag 26 mei waren de heren Lenferink en Mans bij de raadsvergadering van Warmond. De heren Lenferink en Mans bezochten op donderdag 2 juni de raadsvergadering in Voorschoten (hier was ook DB-lid mevrouw Verver bij aanwezig) en de commissievergadering Bestuurlijke aangelegenheden en Middelen in Noordwijkerhout. Maandag 6 juni bezocht de heer Wienen de raadsvergadering van de gemeente Leiderdorp. Op donderdag 9 juni a.s. bezoeken de heren Wienen en Meerburg en mevrouw Verver de raadsvergadering van de gemeente Alkemade. Op dinsdag 14 juni bezoeken de heren Wienen en Mans de raadscommissie van de gemeente Rijnsburg.
Terug naar inhoudsopgave

Gedeputeerde Staten beantwoordt schriftelijke vragen SGP/Christenunie over de RijnGouweLijn

De statenleden A. van Dijk en G.W. van Veelen van de SPG/Christenunie hebben vragen gesteld over de veiligheid van de RijnGouweLijn (RGL) in de Breestraat in Leiden. Naast het historische overzicht van officiële besluiten van Provinciale Staten (PS) over de tracékeuze voor de RGL, vragen de statenleden of Gedeputeerden Staten (GS) de problemen die ROVER en de Fietsersbond constateren met betrekking tot het binnenstadtracé kennen. GS kennen deze opvattingen, maar antwoorden dat de situatie ten aanzien van risico’s een stuk genuanceerder ligt dan wordt voorgesteld. Door de komst van de RGL verdwijnen de 60 bussen uit de Breestraat. Trams, in vergelijking tot bussen, hebben een voorspelbaarder rijgedrag. Hierdoor ontstaat een helder en voorspelbaar wegbeeld voor alle weggebruikers, dus ook voor de fietser. Uiteraard streven alle partijen naar een zo veilig mogelijke situatie na de komst van de RGL. Daarom gaat een speciaal ingestelde veiligheidscommissie een onderzoek naar de veiligheid in de Breestraat uitvoeren.
Terug naar inhoudsopgave

Subsidies Gedeputeerde Staten

Voor het project Vijfjarenprogramma Fiets Haaglanden: F 271 Oegstgeest-Wassenaar is een maximale subsidie van 907.000 euro beschikbaar gesteld. Het project wordt uitgevoerd onder de regie van de provincie Zuid-Holland.
Terug naar inhoudsopgave

KRV-gemeenten ontvangen investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

Gedeputeerden Staten hebben een besluit genomen over het investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Aan de gemeenten Katwijk-Valkenburg-Rijnsburg wordt onder condities een budget van 2.680.164 euro verleent. De condities houden in, dat de gemeenten hun programma’s voor 15 juli moeten verbeteren op verschillende toetsingscriteria van de wet Stedelijke Vernieuwing. Met deze bedragen zullen woningen worden gebouwd op verschillende locaties en zal de omgeving worden verbeterd.
Terug naar inhoudsopgave

Positief advies havo-afdeling Teylingen college in Voorhout

Provinciale Staten (PS) adviseren de minister van OCW over aanvragen voor het stichten van een nieuwe school of afdeling in de provincie Zuid-Holland. GS stellen PS voor positief te adviseren over de aanvraag van het Teylingen college in Voorhout, die een havo-afdeling aanvraagt (locatie Oegstgeest-Duinzigt). Er is een gemeenschappelijk bezwaar ingediend tegen het advies om een havo-afdeling toe te staan aan het Teylingen college voor Oegstgeest door het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest, het DaVinci College in Leiden, het Visser ‘t Hooft Lyceum in Leiden en het Bonaventura College in Leiden. Dit bezwaar maken de betrokken scholen uit het oogpunt van concurrentie en mogelijk leerlingenverlies op de eigen havo-afdelingen. GS adviseren positief op grond van het feit dat de provincie groot belang hecht aan doorstroming van vmbo-leerlingen naar havo waarbij de jongeren op dezelfde locatie onderwijs kunnen gaan volgen (Oegstgeest).
Terug naar inhoudsopgave

Kwaliteit van de milieuhandhaving in Zuid-Holland in stijgende lijn

De handhaving van milieuregels door gemeenten, waterschappen en provincies dient in 2005 te voldoen aan nieuwe regelgeving van het Rijk. Gedeputeerde Staten (GS) hebben op 3 juni de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek naar de kwaliteit van de milieuhandhaving in Zuid-Holland. Nog niet iedere instantie voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen, maar er is duidelijk een stijgende lijn, het verbetertraject wordt voortgezet. Het onderzoek van de provincie is onderdeel van het landelijke traject van professionalisering van de handhaving. In de nu vastgestelde rapportage zijn resultaten verwerkt van eindmetingen van 86 Zuid-Hollandse gemeenten, de hoogheemraadschappen en de waterschappen. Indien organisaties op 1 oktober 2005 niet voldoende voortgang kunnen laten zien dan kunnen de provincies hier tegen optreden. Die mogelijkheid wordt nog dit jaar opgenomen in de wet Milieubeheer. Doel van deze eisen is om de handhaving van milieuregels effectiever te laten verlopen en overtreders sneller aan te pakken. Onder andere de gemeenten Noordwijk, Sassenheim en Voorhout blijven achter en zullen nu alle zeilen moeten bijzetten om alsnog het vereiste kwaliteitsniveau te behalen.
Terug naar inhoudsopgave

Pact van Teylingen en de Binnenduinrand

Op 30 mei jl. kwamen zo’n 200 belangstellenden naar theater De Muze in Noordwijk. Hier vond het voorjaarscongres Pact van Teylingen plaats, dat dit keer werd georganiseerd door Holland Rijnland en stichting Duinbehoud. Het congres werd geopend door de heer Jos Wienen, die naast burgemeester van Katwijk ook voorzitter is van de stuurgroep Pact van Teylingen. Avondvoorzitter Steven Slabbers – opsteller van het landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek uit 1997 – gaf in een aantal historische kaarten aan hoe ingrijpend het landschap gewijzigd is. Jan Beenakker gaf zijn visie als historisch-geograaf en als een van de trekkers van het Cultuurhistorisch Genootschap uit onze regio. Wethouder Piet Barnhoorn van Noordwijk liep alle projecten langs in de binnenduinrand waarmee zijn gemeente bezig is. Marc Janssen, directeur van stichting Duinbehoud, gaf uitleg over de natuurprojecten. Als laatste spreker kwam Flip Kromhout met een ondernemersvisie op verantwoord bouwen in de duinrand. In de discussie na de pauze kwamen de militaire barakken in Katwijk en de woningbouw op locatie vliegkamp Valkenburg aan de orde.
Eeen uitgebreid verslag, de presentaties en de getoonde film kunt u vinden op www.hollandrijnland.net.
Terug naar inhoudsopgave

13 juni: Informatiebijeenkomst over Rijnlandroute

Op 13 juni komt de Stuurgroep RijnlandRoute, waarin bestuurders van Holland Rijnland, de Provincie Zuid-Holland en het stadsgewest Haaglanden zitten, de keuze toelichten voor de tracés die in het vervolgonderzoek zullen worden meegenomen. De informatieavond vindt plaats in hotel Holiday Inn, Schouwweg 10 te Leiden van 19.00-21.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst zullen gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland, mevrouw Van Nieuwenhoven en de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van Holland Rijnland, de heer Witteman het besluit van de stuurgroep toelichten. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De ontvangst is van 19.00-19.30 uur. Meer informatie over de Rijnlandroute kunt u vinden op http://www.hollandrijnland.net/Projecten/Verkeerscorridor_A4-N206.
Terug naar inhoudsopgave

23 juni: Presentaties van projecten Ruimte Holland Rijnland

Holland Rijnland organiseert een extra bijeenkomst Ambtelijke Advies Groep (AAG) Ruimte op donderdag 23 juni a.s. De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van Sassenheim en begint om 9.30 uur. De AAG Ruimte leek het zinvol om op diverse projecten nader te worden geïnformeerd. Gelet op het informatieve karakter zijn uiteraard ook naast de ambtenaren Ruimte ook de portefeuillehouders en andere belanghebbenden van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de projectleiders gedurende 15 tot 20 minuten over de laatste stand van zaken van hun project. Hierna is gelegenheid tot het stellen van vragen. Per onderwerp wordt maximaal 30 minuten uitgetrokken. De voorlopige lijst van projecten: As Leiden-Katwijk; Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek; Oude Rijn doet nieuwe zaken; Landgoederen verbinden; Offensief van Teylingen; Zuid-Holland Zichtbaar Groener; regionaal Bestuursakkoord Water; Groene diensten: Naar ontwikkeling Groene Diensten in het Land van Wijk en Wouden. Het programma eindigt om 15.00 uur. U kunt zich aanmelden via e-mail aan [email protected] met uw naam, adres en eventueel organisatie, o.v.v. extra bijeenkomst AAG Ruimte 23 juni 2005. Als u met meer personen komt, dit graag met naam aangeven.
Terug naar inhoudsopgave

24 juni: Werkconferentie Wonen, Zorg en Welzijn

Op 12 mei jl. stelde de stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn van de regionale commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord het ontwerp plan van aanpak Prestatieafspraken Wonen, Zorg en Welzijn vast. Door het maken van prestatie-afspraken met gemeenten, zorgvragers, zorgaanbieders, woningcorporaties en zorgvragers worden de ambities op het terrein van wonen, zorg en welzijn te geoperationaliseerd. Uitgangspunt daarbij is dat inwoners met een zorgbehoefte in hun eigen omgeving kunnen wonen en dat er een voldoende aanbod is van aansluitende zorg en dienstverlening. Tijdens de werkconferentie kunnen de gemeenten van Holland Rijnland zich bezinnen op de reikwijdte en consequenties van de prestatieafspraken Wonen, Zorg en Welzijn. De conferentie bedoeld voor bestuurders en ambtenaren Wonen, Zorg en Welzijn uit Holland Rijnland. De leden van de stuurgroep Wonen/Zorg/Welzijn, waar de betrokken partijen in zijn vertegenwoordigd, zullen tevens voor deze conferentie worden uitgenodigd.
Terug naar inhoudsopgave

13 oktober: Vooraankondiging conferentie Wonen, Welzijn en Zorg

Het hoe en waarom van integraal beleid op het vlak van wonen, welzijn en zorg in het algemeen, en van de te maken prestatie-afspraken in het bijzonder, zal het centrale thema zijn van een grote conferentie Wonen, Welzijn en Zorg: van Ambitie naar Prestatie die de stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn van de RCG ZHN organiseert op donderdag 13 oktober 2005. De conferentie is bedoeld voor iedereen die in Zuid-Holland Noord betrokken is bij het thema Wonen, Welzijn en Zorg: bestuurders en medewerkers van gemeenten, woningcorporaties, verzekeraars, aanbieders van zorg en welzijn, mantelzorgers, vertegenwoordigers van zorgvragersorganisaties, ouderenbonden, seniorenraden etc.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net