Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

Het Dagelijks Bestuur van de nieuwe regio Holland Rijnland, dat op 6 oktober werd gekozen door het Algemeen Bestuur van de regio, heeft op 11 oktober jl. de portefeuilles verdeeld en de onderlinge vervanging vastgesteld:
– de heer H.J.J. Lenferink (PvdA-burgemeester Leiden): voorzitter en Algemeen Bestuurlijke Zaken
– de heer J. Wienen (CDA-burgemeester Katwijk): vice-voorzitter en Ruimtelijke Ordening
– de heer R. Hillebrand (PvdA-wethouder Leiden): Wonen
– de heer J.M.M. Polman (D66-burgemeester Noordwijkerhout): Sociale Agenda
– mevrouw W.M. Verver-Aartsen (VVD-burgemeester Voorschoten): Economische Zaken
– de heer A.H. Meerburg (CDA-burgemeester Alkemade): Financiën, P&O; en Communicatiebeleid
– de heer M.J.D. Witteman (PvdA-wethouder Hillegom): Verkeer & Vervoer
– de heer J.H. Brussee (VVD-wethouder Sassenheim): Milieu, Natuur & Landschap.
Secretaris van het Algemeen en Dagelijks Bestuur Holland Rijnland is de heer R.M. van Netten.
Terug naar inhoudsopgave

Nieuws uit de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft op 18 oktober haar reactie vastgesteld op de ontwerp-woonvisie Zuid-Holland 2005-2014. In de reactie stemt het Dagelijks Bestuur in met de uitgangspunten van de woonvisie. In 2005 zal de regio conform de provinciale uitgangspunten beschikken over een eigen regionale woonvisie, een regionaal nieuwbouw- en herstructureringsscenario en een regionaal woonruimteverdelingsysteem. In nader overleg zullen onder meer afspraken gemaakt moeten worden over de mogelijkheden van een gezamenlijke uitvoeringsagenda en de (kwantitatieve en
kwalitatieve) eisen die de provincie aan de regio’s stelt. Onder die eisen valt onder meer de door de provincie gewenste productie van 30% sociale sector woningen bij nieuwbouw.

Verder heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met de notitie Uitgangspunten Woningbouwafspraken 2005-2009 Holland Rijnland. Deze afspraken gaan over de realisatie van ruim 14.000 woningen in de periode 2005-2009, wat neerkomt op het terugdringen van het regionale woningtekort tot 1,75 procent. Het rijk stelt hiervoor een budget van ruim 22 miljoen euro beschikbaar. De uitgangspunten worden in een convenant en een grondslag voor subsidieverdeling vastgelegd.
Naar verwachting wordt het convenant in november ondertekend door rijk, provincie, regio en de gemeente Leiden. Alvorens het convenant definitief in december door het Algemeen Bestuur bekrachtigd wordt, wordt het eerst op 11 november a.s. voor advies voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg Ruimte.

De vastgestelde besluitenlijsten van de DB-vergaderingen zijn te vinden op www.hollandrijnland.net onder de kop: Algemeen > Bestuur en Organisatie > Dagelijks Bestuur > Besluitenlijsten DB.
Terug naar inhoudsopgave

Regionale samenwerking toerisme hard nodig

Binnen de regio moet meer worden samengewerkt op het gebied van toerisme en recreatie, zowel tussen de gemeenten en de provincie onderling als tussen de overheid en toeristische bedrijven en organisaties. De VVV Holland Rijnland zou door alle gemeenten in de regio Holland Rijnland gefinancierd moeten worden. Op die manier kunnen toerisme en recreatie uitgroeien tot belangrijke economische factoren voor de regio, met als sterke punten: strand en kust, bloemen en bollen, kunst en cultuur, watertoerisme en congrestoerisme.
Dat zijn de belangrijkste conclusies van de conferentie Toerisme in Holland Rijnland, die op 11 oktober jl. in kasteel Keukenhof in Lisse werd gehouden. De gemeenten, de regio, de provincie en toeristische bedrijven en organisaties als de VVV Holland Rijnland en het Zuid-Hollands Bureau voor toerisme, praatten daar met elkaar over thema’s als het fietsknooppuntensysteem, toeristisch-recreatieve bewegwijzering, cultuurhistorie, promotie en arrangementen, de week van de Fleurige kust/week van de Bollenstreek, de toeristische overlegstructuren, congrestoerisme en agrotoerisme. Het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken zal over concrete voorstellen een advies aan het Dagelijks Bestuur en vervolgens de gemeenten voorleggen.
Terug naar inhoudsopgave

As Leiden-Katwijk een stap dichterbij

Op 18 oktober heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland besloten het plan van aanpak voor het project As Leiden-Katwijk aan het portefeuillehoudersoverleg Ruimte om advies voor te leggen. In het plan wordt beschreven wat er moet gebeuren om de structurele problemen van de regio op te lossen en het programma van verstedelijking binnen de as te realiseren. In de As Leiden-Katwijk wordt een koppeling gelegd tussen de vier grote projecten in de regio: het vliegkamp Valkenburg, de knoop Leiden-West, de Rijnlandroute en de RijnGouweLijn. Die projecten vormen de startmotor voor de opgaven van de as en hebben dan ook de hoogste prioriteit. Ze hebben sterke onderlinge relaties en dragen het meeste bij aan het oplossen van structurele problemen op het gebied van bereikbaarheid, bouwruimte en economische ontwikkeling in de regio. Het plan van aanpak is opgesteld door een stuurgroep met vertegenwoordigers uit de regio Holland Rijnland en omgeving, de ministeries van VROM en Defensie en de provincie Zuid-Holland. In het plan zijn een opzet voor samenwerking en financiële afspraken opgenomen
Terug naar inhoudsopgave

Varianten woonruimteverdeling in de praktijk getest

Op 14 oktober jl. hebben 75 bestuurders en medewerkers van de gemeenten, de regio, woningcorporaties en huurderverenigingen kennis gemaakt met drie uitgewerkte varianten voor een nieuw woonruimteverdelingsysteem. Zij konden in de rol van woningzoekende, woonconsulent, mutatiemedewerker of lid van de urgentiecommissie aan den lijve ondervinden hoe de verschillende methodes werken. De drie nagespeelde varianten heten ‘aanbod op maat’, ‘gelijke kansen’ en ‘aanbod in de mix’. In alle varianten is uitgegaan van de gezamenlijke doelstellingen van de corporaties en gemeenten: er zijn geen bindingseisen of passendheidscriteria, doorstroming wordt niet langer belemmerd door een ‘straf op verhuizing’ en het woningaanbod wordt inzichtelijker voor de klant. In het huidige systeem verliest de woonconsument zijn gehele opgebouwde woonduur als hij verhuist. Mede daardoor bedenkt hij zich wel drie keer voordat hij een nieuwe woning betrekt. Daarom is in twee varianten naast inschrijfduur het begrip woonwaarde geïntroduceerd.
In alle varianten kan de woningzoekende een zoekprofiel opgeven. Hij krijgt automatisch bericht als er in het complete bezit van de corporaties een woning is die daaraan voldoet. Na afloop bleek dat de aanwezigen sympathiek staan tegenover de introductie van ‘woonwaarde’. Er was geen meerderheid te vinden voor de variant ‘gelijke kansen’. Voor een ‘aanbod in de mix’ gingen echter wel meer stemmen op. Loting werd door sommigen ervaren als een doekje voor het bloeden. Aan de hand van alle verzamelde reacties zal de kerngroep, bestaande uit wethouders volkshuisvesting, directeuren van corporaties en bestuursleden van de koepels van huurderorganisaties, op 27 oktober een besluit nemen over het nieuwe woonruimteverdelingsysteem voor Holland Rijnland.
Meer informatie op www.hollandrijnland.net > Speerpunt-projecten > Regionale woonruimteverdeling.
Terug naar inhoudsopgave

Overeenkomst agrarisch bedrijventerrein Hillegom getekend

Op 15 oktober 2004 is in Hillegom de intentieovereenkomst ondertekend voor het realiseren van een agrarisch bedrijventerrein aan de Pastoorslaan. Doel van deze overeenkomst is om te komen tot een ontwikkelingsplan voor dit gebied. Daarin wordt bekeken of de realisatie van een agrarisch bedrijventerrein een haalbare kaart is.
Het agrarisch bedrijventerrein Pastoorslaan moet ruimte gaan bieden aan agrarische handels- en exportbedrijven die op hun huidige plaats niet meer kunnen uitbreiden. Dat is van belang voor de toekomst van het totale ‘bollencomplex’ (de totale economie rondom de bollen-, bloemen- en plantenteelt).
De gemeente Hillegom had in het bestemmingsplan al de mogelijkheid opgenomen voor ontwikkeling van het betreffende gebied, maar dat is niet van de grond gekomen. Daarom is in het kader van het Offensief van Teylingen een verkenning gemaakt van de problemen. De uitkomsten daarvan zijn zodanig dat de gemeente Hillegom, de Koninklijke Bond voor de Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerijproducten (KBGBB) en de grondeigenaren het project steunen.
De grondeigenaren en de gemeente Hillegom leggen in de intentieovereenkomst afspraken vast over het haalbaarheidsonderzoek voor realisatie van dit agrarisch bedrijventerrein. Op grond daarvan verwachten partijen dat er binnen vijf maanden helderheid komt over definitieve realisatie van het agrarisch bedrijventerrein aan de Pastoorslaan. Parallel aan dit onderzoek wordt in opdracht van de regio Holland Rijnland gewerkt aan een marktanalyse waarin de bereidheid van bedrijven tot verplaatsing wordt onderzocht.
Terug naar inhoudsopgave

Provinciale nota Regels voor Ruimte vraagt om regionaal antwoord

De provincie Zuid-Holland wil meer snelheid en duidelijkheid brengen in de planologische procedures. Uit de provinciale nota Regels voor Ruimte blijkt dat de provincie de 180 regels uit de huidige nota Planbeoordeling wil vervangen door 70 regels voor het beoordelen van plannen. Dit betekent dat de gemeenten meer vrijheid krijgen bij het opstellen van bestemmingsplannen, onder andere op het gebied van agrarische bebouwing, inrichtingseisen voor het stedelijke gebied en bij plannen voor toerisme en recreatie. Vanwege het verruimde vrijstellingsbeleid in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) hoeven gemeenten niet meer iedere afwijking van een bestemmingsplan vooraf aan de provincie voor te leggen. Deze sterke deregulering van de ruimtelijke ordening strookt met de opvattingen uit de nota Ruimte. Het vraagt echter ook om een antwoord hierop van de regio Holland Rijnland: een integrale regionale structuurvisie zal hierbij het kader moeten bieden, waarbinnen de gemeenten hun plannen uitwerken.
Terug naar inhoudsopgave

Regionaal beleidskader Sociaal Beleid

De regio Holland Rijnland heeft een regionaal beleidskader Sociaal Beleid opgesteld. Hierin staat op welke manier de 16 gemeenten gezamenlijk antwoord willen geven op maatschappelijke vraagstukken als een evenwichtige arbeidsmarkt, goede en voldoende zorgvoorzieningen, onderwijs, educatie en jeugdbeleid, integratie en aanpak van het voortijdig schoolverlaten. In het beleidskader worden het sociaal beleid van de regio’s Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio gecombineerd tot één beleidskader, dat de komende jaren het sociaal beleid weergeeft van Holland Rijnland. Het regionaal beleidskader is aan de gemeenten voorgelegd. Zij hebben nog tot 15 november de tijd om hierop te reageren.
Het concept beleidskader is te vinden op www.hollandrijnland.net > Beleidsvelden > Sociale Agenda.
Terug naar inhoudsopgave

Opening VSV jongerenloket op 26 oktober

Op 26 oktober wordt het VSV jongerenloket in Leiden feestelijk geopend door de heer J.M.M. Polman, portefeuillehouder Sociale Agenda en mevrouw W.M. Verver. portefeuillehouder Economische Zaken van Holland Rijnland. In het jongerenloket wordt op één plek hulp geboden aan jongeren die voortijdig en zonder diploma de school verlaten. Het is de bedoeling ze terug naar school te krijgen voor het behalen van een startkwalificatie. Vervolgens worden ze begeleid naar regulier werk, een werkervaringsplaats, gesubsidieerde arbeid, scholing of training of waar nodig een zorgtraject. Met het jongerenloket wil de regio een bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid. In de Leidse regio waren in het jaar 2003 een groot aantal voortijdige schoolverlaters, dat aantal moet in 2005 tot 850 zijn gedaald. Aan het jongerenloket wordt meegewerkt door het regionaal bureau Leerplicht Zuid-Holland Noord, het regionaal platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe, de regio Holland Rijnland, de centra voor Werk en Inkomen, tal van onderwijsinstellingen en jeugdhulpverleningsinstanties in de regio. Het is de bedoeling dat in 2005 in de Duin- en Bollenstreek ook een VSV jongerenloket wordt geopend.
Terug naar inhoudsopgave

Gebiedsontwikkelaar Offensief van Teylingen aangesteld

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft de heer Piet Jan Visser aangesteld als gebiedsontwikkelaar voor het Offensief van Teylingen, voor de periode oktober 2004 tot en met december 2005. Samen met Offensief ‘boegbeeld’ Marcel Vissers en projectleider Frank Zaalberg vormt Visser het team dat het Offensief van Teylingen.
Terug naar inhoudsopgave

Najaarscongres Pact van Teylingen op 29 november

Op maandag 29 november a.s. wordt het najaarscongres Pact van Teylingen gehouden. Het congres, dat geheel gewijd is aan de glastuinbouw in de regio, wordt gehouden in de veiling FloraHolland, vestiging Rijnsburg. Aan de orde komen onder meer: de huidige ruimtelijk-economische positie van de glastuinbouw in de streek; de rol van glastuinbouw in het bollencomplex en in de Greenport Bollenstreek en het Offensief van Teylingen en glastuinbouw. Sprekers zijn vestigingsmanager J. de Mol van FloraHolland Rijnsburg, gedeputeerde L. van der Sar van de provincie Zuid-Holland, WLTO-regiovoorzitter J. de Jong en burgemeester A. van der Lee van Rijnsburg. De organisatie is in handen van de gemeente Rijnsburg, de WLTO, FloraHolland Rijnsburg en de regio Holland Rijnland. Het najaarscongres vindt plaats op maandag 29 november 2004 van 19.30 uur tot 22.30 uur in de veiling FloraHolland in Rijnsburg.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleggen november 2004

In de tweede week van november 2004 vinden de portefeuillehoudersoverleggen plaats. De volledige agenda’s en onderliggende stukken treft u aan op www.hollandrijnland.net > Vergaderingen

Economische Zaken; 8 november 2004 om 13.30 uur in het gemeentehuis van Voorhout
Verkeer & Vervoer; 8 november 2004 om 16.00 uur in het gemeentehuis van Voorhout
Sociale Agenda; 11 november 2004 om 13.30 uur in het gemeentehuis van Katwijk
Ruimte; 11 november 2004 om 16.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk
ABZ/Middelen; 12 november 2004 om 9.30 uur in het gemeentehuis van Katwijk.
Deze vergaderingen zijn openbaar.
Terug naar inhoudsopgave

Ontwerpbegroting 2005 voorgelegd aan gemeenteraden

Op grond van de gemeenschappelijke regelingen is afgelopen week de ontwerpprogrammabegroting van Holland Rijnland aan de gemeenteraden voorgelegd. De raden worden in de gelegenheid gesteld om hun opvattingen omtrent deze ontwerpbegroting aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te maken. De ontwerpprogrammabegroting 2005 zal met reacties vanuit de gemeenteraden aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. Besluitvorming over de begroting 2005 vindt plaats in de vergadering van 15 december 2004.

Gelijktijdig is ter kennisname de ontwerpproductbegroting 2005 aan de raden gezonden. De programmabegroting wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur en vervult feitelijk de rol van ‘contract’ tussen gemeenten en regio. De productbegroting wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en vervult feitelijk de rol van ‘contract’ tussen Dagelijks Bestuur en de portefeuillehoudersoverleggen. De afgelopen periode heeft de stuurgroep ‘Integratie SDB/SLR’ in samenspraak met de gezamenlijke SDB/SLR-portefeuillehoudersoverleggen de nu voorliggende ontwerp-begroting 2005 opgesteld.

Voor wat betreft de indeling van de programma’s, het financiële kader en de gekozen speerpunten is nadrukkelijk aansluiting gezocht bij het Programma van Afspraken van november 2002 en uiteraard bij de uitgangspunten zoals in het fusieproces vastgesteld.
De ontwerpbegroting 2005 treft u aan op www.hollandrijnland.net > Algemeen
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net