Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

– Vergadering 16 juni 2005 –
Op donderdag 16 juni bracht het Dagelijks Bestuur een bezoek aan Bloemenveiling Flora Holland in Rijnsburg. Aansluitend wordt de vergadering van het Dagelijks Bestuur gehouden waarbij onder andere de verhouding tussen de provincie en de regio’s in Zuid-Holland werd besproken, waarbij geconstateerd werd dat WGR+ status in de fusie een punt ter bespreking is geweest. De vraag welke bevoegdheden en instrumenten verbonden zijn aan WGR+ status zijn punten die bepalend zijn voor de afweging. Gemeenten hebben zich hierover nog niet uitgesproken. In dezelfde vergadering stemde het Dagelijks Bestuur in met de productovereenkomsten Inburgering Nieuwkomers 2005 met ROC-Leiden en ID-College voor de Duin- en Bollenstreek. Nieuwkomers zijn verplicht in te burgeren. Gemeenten ontvangen hiervoor WIN-gelden. In de productovereenkomsten worden afspraken gemaakt over o.a. de prijs voor het inburgeringstraject van de nieuwkomers. Er werd akkoord gegaan met het voorstel een aanbesteding te doen ten behoeve van de verkenning invoering huishoudelijke zorg in Holland Rijnland. De verkenning is een handreiking aan gemeenten die binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 juli 2006 de taak Huishoudelijke Zorg krijgen overgedragen van de AWBZ. Tenslotte werd ingestemd met het voorstel de vrijvallende middelen GDU 2001 te besteden aan het spaarproject reconstructie N208 van de gemeente Hillegom.

– Vergadering 27 juni 2005 –
Ter instemming zal onder andere het ontwerp-conceptregioprofiel voorliggen. Na verwerking van de ingekomen reacties van maatschappelijke organisaties is het conceptprofiel, dat eerst uit een globale beschrijving van de regio bestond met veel openstaande vragen, herschreven en aangescherpt met een beschrijving van de specifieke kenmerken van de regio en de keuzes waarvoor de regio staat. Wil Holland Rijnland zich ontwikkelen tot een internationaal aansprekend topmilieu, waar het goed wonen, werken en recreëren is? Kiest de regio voor een ontwikkeling als woonregio, geaccommodeerd door het regionaal verzorgend bedrijfsleven waar slechts wordt ingezet op toerisme, bioscience en bollencomplex? Het Dagelijks Bestuur zal beoordelen op welke manier zij de raadsleden gaan vragen te reageren.
Terug naar inhoudsopgave

DB-delegatie langs bij gemeenteraden

Op donderdag 9 juni bezochten de heren Wienen en Meerburg en mevrouw Verver de raadsvergadering van gemeente Alkemade en op dinsdag 14 juni bezochten de heren Wienen en Mans de raadscommissie van gemeente Rijnsburg.
Terug naar inhoudsopgave

Start module recreatief netwerk Keukenhof

Op 7 juni kwam een groot aantal betrokken partijen bijeen om te brainstormen over de opzet van een recreatief netwerk op en om de Keukenhof. Naast de stichting Landgoed Keukenhof en de Bloemententoonstelling Keukenhof waren gemeenten, provincie , VVV, LTO-Noord, ANLV Geestgrond, PPO het Zuid-Hollands Landschap vertegenwoordigd. De aanwezigen waren het over eens dat hier grote kansen liggen om de voornemens uit het zgn. ‘Bonteloperplan’ echt tot uitvoering te brengen Zo zou een recreatief knooppunt op de parkeerplaats van de Keukenhof startpunt moeten worden voor bezoekers en bewoners van de regio, van waaruit ze wandelen, fietsen, varen, skaten of paardrijden. Ideeën zijn ondermeer een NS-dagwandeltocht van Hillegom naar Voorhout langs de landgoederen en kanovaren ten noorden van de Keukenhof. Op korte termijn worden de wandelmogelijkheden op het landgoed Keukenhof uitgebreid.
Terug naar inhoudsopgave

Na de basisschool een zomerlang gratis musea ontdekken in Nederland!

Op 8 juni reikte mevrouw Verver, burgemeester in de gemeente Voorschoten, de eerste 21 Museumkaarten voor jongeren uit aan de leerlingen in groep 8 van basisschool De Vos in Voorschoten. Samen met circa 1900 andere leerlingen uit groep 8 in de regio Leiden volgden zij dit schooljaar voor de laatste keer een lesprogramma van Museum en School Leiden. Via het Museum en School programma in Leiden hebben de jongeren kennis gemaakt met vele diverse erfgoedinstellingen en musea leren kennen als een leuke plek Het Museum en Schoolprogramma in Leiden startte in 1997 op initiatief van de Leidse musea. Doel van de museale lesprogramma’s is een structurele inpassing van museumbezoek in het lespakket van basisscholen. Dit wordt gerealiseerd door het verzorgen van speciaal op een basisschoolgroep toegesneden lesprogramma in zeven verschillende erfgoedinstellingen onder begeleiding van museummedewerkers. Provincie Zuid-Holland droeg via regio Holland Rijnland € 43.333,- bij aan dit project.
Terug naar inhoudsopgave

Herindeling herindeling Teylingen stap dichterbij

De Tweede Kamer heeft op 16 juni het wetvoorstel aangenomen, waarmee zij de knoop heeft doorgehakt over de fusie tussen de gemeenten Warmond, Sassenheim en Voorhout. Als ook de Eerste kamer – waar de behandeling vóór 1 juli op de agenda staat – voor de fusie stemt vormen de drie gemeenten op 1 januari 2006 de gemeente Teylingen.
Terug naar inhoudsopgave

22 juni: Stuurgroep Pact van Teylingen

De Greenport Duin- en Bollenstreek en de financiering van het Offensief van Teylingen zijn de hoofdthema’s van dit overleg. Stichting Hou het Bloeiend legt namens de marktpartijen haar plan van aanpak voor over de Greenport, die zij in samenwerking met de overheid wil vormgeven. De mogelijkheden voor financiering van het Offensief zijn in beeld gebracht door NIB-consult. Dat bureau heeft de kansrijke opties uitgewerkt om de vele miljoenen euro’s te verkrijgen die nodig zijn voor ondermeer de vitale bollenteelt en een mooi landschap. De komende maanden zal de regio hiervoor keuzes moeten maken.
Terug naar inhoudsopgave

23 juni: Extra bijeenkomst AAG Ruimte, presentaties van projecten Ruimte Holland Rijnland

Voor bestuurders, ambtenaren en belanghebbenden vindt een extra bijeenkomst Ambtelijke Advies Groep (AAG) ruimte plaats over de lopende projecten m.b.t. Ruimte in regio Holland Rijnland. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 23 juni 9.15 – 15.00 uur in de raadszaal van de gemeente Sassenheim. U kunt zich aanmelden via e-mail aan [email protected] met uw naam, adres en eventueel organisatie, o.v.v. “extra bijeenkomst AAG Ruimte 23 juni 2005”. Als u met meer personen komt, dit graag ook melden. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de projectleiders gedurende 15 tot 20 minuten over de laatste stand van zaken van hun project. Hierna is gelegenheid tot het stellen van vragen. Per onderwerp wordt maximaal 30 minuten uitgetrokken. De programma biedt de volgende onderwerpen: As Leiden-Katwijk; Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek; Regionaal Bestuursakkoord Water, Uitvoering Belvedère (Oude Rijn doet nieuwe zaken; Landgoederen verbinden); Offensief van Teylingen; Zuid-Holland Zichtbaar Groener; Regionaal Bestuursakkoord Water; Groene diensten: “Naar ontwikkeling Groene Diensten in het Land van Wijk en Wouden” en Stedenbaan. Het programma eindigt om 15.00 uur. Het programma is te vinden op www.hollandrijnland.net.
Terug naar inhoudsopgave

24 juni: Werkconferentie Wonen, Zorg en Welzijn

Voor bestuurders en ambtenaren Wonen, Zorg en Welzijn uit Holland Rijnland wordt op 24 juni een werkconferentie Wonen, Zorg en Welzijn georganiseerd. Tijdens de werkconferentie kunnen de gemeenten van Holland Rijnland zich bezinnen op de reikwijdte en consequenties van de prestatieafspraken Wonen, Zorg en Welzijn. Het ochtenddeel van de werkconferentie – voor ambtenaren bedoeld – duurt van 9.30 tot 13.00 uur en vindt plaats in Verzorgingshuis Rijn en Vliet te Leiden. Het middagdeel van de werkconferentie – bedoeld voor ambtenaren en bestuurders – duurt van 13.00 tot 15.30 uur en vindt plaats in Verpleeghuis Zuydtwijck te Leiden. U kunt zich aanmelden via e-mail aan [email protected] met uw naam, adres en eventueel organisatie, o.v.v. “werkconferentie Wonen, Zorg en Welzijn 23 juni 2005”. Op 12 mei stelde de stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn van de Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord het Ontwerp Plan van Aanpak Prestatieafspraken Wonen, Zorg en Welzijn vast. Door het maken van prestatie-afspraken met gemeenten, zorgvragers, zorgaanbieders, woningcorporaties en zorgvragers worden de ambities op het terrein van wonen, zorg en welzijn te geoperationaliseert. Uitgangspunt daarbij is dat inwoners met een zorgbehoefte in hun eigen omgeving kunnen wonen en dat er een voldoende aanbod is van aansluitende zorg en dienstverlening. De leden van de stuurgroep Wonen/Zorg/Welzijn, waar de betrokken partijen in zijn vertegenwoordigd, zijn ook voor deze conferentie worden uitgenodigd.
Terug naar inhoudsopgave

29 juni: Algemeen Bestuur Holland Rijnland

Op woensdag 29 juni zal het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland onder andere een besluit nemen over het voorstel dat voorziet in de definitieve besluitvorming over regionale woonruimteverdeling. Met een gemeenschappelijke woningmarkt en het invoeren van een nieuw systeem voor de verdeling van woningen hoopt de regio meer dynamiek in de woningmarkt te brengen en mensen meer dan voorheen in staat te stellen een vrije keuze te maken. De Subsidiegrondslag woningbouwafspraken Holland Rijnland 2005-2009 zullen worden vastgesteld. Een herzien voorstel wordt hiervoor vandaag verzonden aan de leden van het AB. (het herziene voorstel is te vinden op de site www.hollandrijnland.net). Het Rijk stelt ruim € 24 miljoen beschikbaar voor de uitbreiding van de woningvoorraad met 14.620 woningen in de periode 2005-2009. Op basis van de subsidiegrondslag worden deze gelden verdeeld over de gemeenten. Het Plan van Aanpak Regionale Structuurvisie Holland Rijnland ligt ter vaststelling voor en vormt de start voor een samenhangende ruimtelijke visie waarin de visies over wonen, bouwen, bedrijfsterreinen, verkeer en vervoer en natuur en landschap samen komen.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net