Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 29 juni

In haar vergadering van woensdag 29 juni stemde het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland unaniem in met het nieuwe woonruimteverdeelsysteem en de regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005. Ter vergadering werden bij dit voorstel acht errata en twee amendementen aangenomen. Met dit besluit komt er een nieuw wooruimteverdeelsysteem waarbij er nieuwe mogelijkheden zijn voor alle woningzoekenden voor de hele regio Holland Rijnland. Op een nieuwe website worden alle vrijkomende sociale huur- en koopwoningen binnen de regio op een overzichtelijke manier aangeboden. Bestaande belemmeringen voor woningzoekenden als inkomen, huishoudengrootte, etc. komen te vervallen. Per 1 januari 2006 zal straks sprake zijn van een regionale woningmarkt op de schaal van zestien gemeenten. Klantgerichtheid, doorstroming en flexibiliteit zijn de belangrijkste uitgangspunten.
De voorgestelde errata hielden in dat de gemeenten gebruik willen blijven maken van een plaatselijke bezwarencommissie, een vermogensgrens vaststellen voor de afweging voor een urgentie, inkomensgrenzen aanpassen conform nieuwe Rijksgrenzen en conform art. 11.2, ook voor koopwoningen de mogelijkheid tot vergunningverstrekking in regionale verordening en modelverordening opnemen, de typefout herschrijving herstellen, het artikel met betrekking tot echtscheiding zodanig aanpassen, waarbij niet automatisch urgentie wordt verleend en de lokale stadsvernieuwingsurgenten voorrang laten krijgen op die van buiten de gemeente.
Het amendement van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout hield in aan artikel 13, lid 1, toe te voegen sub f: Starters. Het amendement van Oegstgeest hield in artikel 14 uit te breiden met een vijfde lid dat voor woonruimte aangewezen senioren het Dagelijks Bestuur lokale toewijzing mogelijk kan maken en afwijkende toewijzingsregels kan vaststellen. De lijst met errata en de amendementen zijn te vinden op www.hollandrijnland.net bij de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur.

In dezelfde vergadering stemde het Algemeen Bestuur unaniem in met de Subsidiegrondslag woningbouwafspraken Holland Rijnland 2005-2009. Het Rijk stelt ruim 24 miljoen euro beschikbaar voor de uitbreiding van de woningvoorraad met 14.620 woningen in de periode 2005-2009. Op basis van de subsidiegrondslag worden deze gelden verdeeld over de gemeenten. Het plan van aanpak Regionale Structuurvisie Holland Rijnland werd vastgesteld en vormt de start voor een samenhangende ruimtelijke visie waarin de visies over wonen, bouwen, bedrijfsterreinen, verkeer en vervoer en natuur en landschap samen komen. Ook de Beleidsarme Begroting 2006 werd vastgesteld.

Agendapunt 9, over de naamgeving van de regio was op verzoek van Noordwijkerhout door het Dagelijks Bestuur geagendeerd. Op voorstel van de heer Waal (vertegenwoordiger gemeente Sassenheim) besloot het Algemeen Bestuur om kwart over twaalf het punt niet meer te bespreken. De heer Waal beargumenteerde zijn voorstel, dat hij gelet op het late tijdstip niet uitsloot dat bespreking ongeacht de uitkomst van de discussie uiteindelijk als onbevredigend zou worden ervaren. Het Dagelijks Bestuur werd verzocht en heeft toegezegd de eerstvolgende AB-vergadering een schriftelijk voorstel te agenderen.
Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland van 27 juni

Het Dagelijks Bestuur stemde op hoofdlijnen in met het voorstel ontwerp-conceptregioprofiel. Na verwerking van de ingekomen reacties van maatschappelijke organisaties is het conceptprofiel, dat eerst uit een globale beschrijving van de regio bestond met veel openstaande vragen, herschreven en aangescherpt met een beschrijving van de specifieke kenmerken van de regio en de keuzes waarvoor de regio staat. Wil Holland Rijnland zich ontwikkelen tot een internationaal aansprekend milieu, waar het goed wonen, werken en recreëren is? Kiest de regio voor een ontwikkeling als woonregio, geaccommodeerd door het regionaal verzorgend bedrijfsleven waar slechts wordt ingezet op toerisme, zorg, bioscience en bollencomplex? Besloten is om de concepttekst ter bespreking voor te leggen aan raadsleden tijdens drie conferenties. Besluitvorming vindt plaats in de regioraad.
Het Dagelijks Bestuur besloot op verzoek van Noordwijkerhout, die een motie met betrekking tot de naamgeving van de regio indiende, een agendapunt 9 toe te voegen aan de agenda van het Algemeen Bestuur van 29 juni.

De vergadering van het Dagelijks Bestuur van 14 juli komt te vervallen. Tijdens het zomerreces zal door het Dagelijks Bestuur op vrijdag 29 juli vergaderd worden.
Terug naar inhoudsopgave

Stuurgroep Pact van Teylingen van 22 juni

De Greenport Duin- en Bollenstreek en de financiering van het Offensief van Teylingen zijn de hoofdthema’s van dit overleg. Stichting Hou het Bloeiend legt namens de marktpartijen haar werkwijze voor over de Greenport, die zij in samenwerking met de overheid wil vormgeven. De mogelijkheden voor financiering van het Offensief zijn in beeld gebracht door NIB-consult. Met het oog op het continueren van de projectorganisatie Offensief zal een voorstel worden gedaan om te komen tot 1/3 financiering direct betrokken gemeenten, 1/3 regio Holland Rijnland en 1/3 provincie.
Terug naar inhoudsopgave

Extra bijeenkomst AAG Ruimte, presentaties van projecten Ruimte Holland Rijnland van 23 juni

Voor bestuurders, ambtenaren en belanghebbenden vond op 23 juni een extra bijeenkomst Ambtelijke Advies Groep (AAG) Ruimte plaats over de lopende projecten m.b.t. Ruimte in regio Holland Rijnland. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden de projectleiders de laatste stand van zaken van hun project. Het programma bood de onderwerpen As Leiden-Katwijk, Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek, Regionaal Bestuursakkoord Water, Uitvoering Belvedere (Oude Rijn doet nieuwe zaken, Landgoederen verbinden), Offensief van Teylingen, Zuid-Holland Zichtbaar Groener, Regionaal Bestuursakkoord Water, Groene diensten: Naar ontwikkeling Groene Diensten in het Land van Wijk en Wouden en Stedenbaan. De presentaties zijn te vinden op www.hollandrijnland.net.
Terug naar inhoudsopgave

Manifest Nederlandse Greenports van 23 juni

Overheden en bedrijfsleven hebben stevige afspraken gemaakt over de toekomstagenda van de glastuinbouwsector. Op donderdag 23 juni jl. werd de toekomstagenda samengesteld op basis van een plenaire discussie waarbij overheid en bedrijfsleven hun inbreng leverden en zich committeerden. Onder leiding van initiatiefnemer J. van der Tak, burgemeester van de gemeente Westland, stelden de Nederlandse Greenports in een gezamenlijk Manifest de speerpunten vast, namelijk kennis en innovatie, ruimtegebruik, infrastructuur, regelgeving en (Europese) financiering. De Nederlandse Greenports, tuinbouwclusters opererend op internationale schaal, zijn in de Nota Ruimte door de overheid erkend als de derde belangrijke pijler onder de Nederlandse economie. Nederland kent vijf Greenports: Westland/Oostland, Aalsmeer e.o., Venlo, Duin- en Bollenstreek en Boskoop.
Terug naar inhoudsopgave

Werkconferentie Wonen, Zorg en Welzijn van 24 juni

Op vrijdag 24 juni jl. vond een door Holland Rijnland georganiseerde werkconferentie voor ambtenaren en bestuurders plaats over Wonen, Zorg en Welzijn. Onderwerp van de conferentie was het mogelijk maken dat mensen met een zorgbehoefte in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Dit brengt met zich mee dat er voldoende aangepaste woningen gebouwd worden en dat er in de buurt van deze woningen voldoende zorg en welzijnsvoorzieningen, maar ook openbaar vervoer en winkelvoorzieningen aanwezig zijn. De portefeuillehouders concludeerden dat het belangrijk is regionaal de eerstgenoemde behoefte aan aangepaste woningen en het gewenste voorzieningenniveau te definiëren, zodat dit opgenomen kan worden in de regionale woonvisie en het bouwprogramma. Het verslag van de conferentie is te vinden op www.hollandrijnland.net.
Terug naar inhoudsopgave

Lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland Victor Molkenboer vertrekt

Algemeen Bestuurslid Victor Molkenboer, sinds 1998 wethouder voor de Partij van de Arbeid in Leiderdorp zal hoogstwaarschijnlijk per 1 september burgemeester van Leerdam worden. Door zijn vertrek als wethouder zal ook het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland vervallen.
Terug naar inhoudsopgave

Provincie werkt aan verbeteren externe veiligheid

De provincie Zuid-Holland is samen met de partners in de regio begonnen met het opstellen van een programma om de structurele uitvoering van het externe veiligheidsbeleid een flinke impuls te geven. Hiertoe ontvangt de provincie tot en met 2010 jaarlijks 6.145.000 euro van het Rijk. De externe veiligheid richt zich op het verbeteren van veiligheid buiten inrichtingen en transport-assen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Gedeputeerde Staten hebben op 28 juni besloten op welke manier ze dat bedrag over de verschillende activiteiten en regio’s zullen verdelen. Daarnaast zijn er doelen gesteld voor de periode tot 2010, voor de verschillende terreinen waar de externe veiligheid verbeterd moet worden. Dit om binnen de hele provincie de uitvoering van externe veiligheidstaken op een gelijk niveau te brengen. Bij de formele indiening van het provinciaal programma eind dit jaar zal de provincie een informatietraject starten.
Terug naar inhoudsopgave

Geluidsniveaus gevisualiseerd op Schiphol.nl

Vanaf heden is op internet precies te zien hoe hoog het geluidsniveau door vliegverkeer in omgeving van luchthaven Schiphol is. Daarnaast is te zien welke start- en landingsbanen op dat moment in gebruik zijn en worden de vliegroutes weergegeven. Het geluidsmeetssysteem NOMOS (Noise Monitoring System) heeft binnen de regio Holland Rijnland een meetpost in Leiden. De metingen zijn super actueel en historische gegevens zijn te achterhalen. Met deze functionaliteit op zijn website (www.schiphol.nl) wil Schiphol de helderheid over het vliegverkeer voor omwonenden vergroten en mensen meer betrekken bij de activiteiten van de luchthaven. De raad voor Verkeer en Waterstaat adviseert aan minister Peijs van Verkeer dat Luchthaven Schiphol in de toekomst, zij het onder voorwaarden moet kunnen blijven groeien. Met het huidige stelsel van geluidsnormen loopt de luchthaven mogelijk al in 2008 tegen grote problemen op. De Raad pleit voor een nieuw stelsel geluidsnormen. Verder vindt de Raad dat de luchthaven het geluid voortaan moet meten in plaats van berekenen. Zo kan er duidelijkheid worden gegeven over de overlast.
Terug naar inhoudsopgave

Subsidieregelingen van Provincie Zuid-Holland

In haar vergadering van 28 juni hebben Gedeputeerde Staten subsidieregelingen vastgesteld die 1 juli a.s. in werking treden. Voor elk van de regelingen geldt dat u ze (binnenkort) kunt vinden op het subsidieportaal van www.zuid-holland.nl, op de homepage onder subsidies. Het gaat om de subsidieregeling Vrije tijd, Samenleving en Cultuur, Economische Zaken, Milieu en subsidieregeling Groene Ruimte.
Terug naar inhoudsopgave

14 juli bijeenkomst Detailhandelsbeleid

Het Regionaal Economisch Overleg organiseert een bijeenkomst met bestuurders, raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van het georganiseerd bedrijfsleven in het werkgebied van de Kamer van Koophandel Rijnland. De bijeenkomst zal gaan over het detailhandelsbeleid. Binnenkort vindt er een zeer brede schriftelijke inventarisatieronde onder alle betrokkenen plaats. Doel van de bijeenkomst is uit deze inventarisatieronde een aantal aandachtspunten / hoofdlijnen te trechteren. Dit wordt gebruikt voor de op te stellen regionale detailhandelsvisie voor Holland Rijnland / Rijnstreek. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Stapper (0252-462423 of [email protected])
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net