Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

Vergadering 29 juli 2005
Op de agenda staan o.a. de bouwstenennotitie gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek, de woonvisie Zuid-Holland 2005-2014, project Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG), regionaal programma Externe Veiligheid, inzet Holland Rijnland m.b.t. Wonen-Zorg-Welzijn, voorrangsregeling rotondes, toegankelijkheid OV-haltes, subsidieaanvraag lokale projecten Verkeersveiligheid, Kantorenstrategie, planning Educatie 2005 en inzet Educatiemiddelen 2006, conferentie WMO, de jaarrekening 2004 en de concept-agenda’s voor de portefeuillehoudersoverleggen van eind augustus/begin september 2005.
Terug naar inhoudsopgave

Bijeenkomst Regionale Detailhandelsvisie van 14 juli

Tijdens een werkconferentie in april van dit jaar kwamen bestuurders en ondernemers in het werkgebied van de Kamer van Koophandel Rijnland bij elkaar m.b.t. de actualisering van het detailhandelsbeleid. Tijdens deze bijeenkomst is afgesproken om voor de KvK-regio (Holland Rijnland en Rijnstreek) uiterlijk in oktober 2005 een geactualiseerde detailhandelsvisie te hebben. De werkgroep detailhandel van het REO (Regionaal Economisch Overleg) is vervolgens met de voorbereidingen aan de slag gegaan.
Op 14 juli jl. vond in Katwijk de eerste bijeenkomst (Kiestafel) plaats. Ongeveer 35 ondernemers en andere vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, bestuurders, raadsleden en ambtenaren hebben met elkaar de doelstelling voor de op te stellen visie vastgesteld. Deze doelstelling luidt: Faciliteren van een sterke en evenwichtige regionale detailhandelsstructuur voor ondernemers en bewoners, waarin iedere gemeente zich kan herkennen, met in achtneming van de volgende criteria: primair aandacht voor bestaande aankoopplaatsen, aandacht voor kleine kernen, versterken van de koopkrachtbinding, ruimte bieden aan vernieuwende concepten en het vergroten van de aantrekkelijkheid van winkelgebieden. Op 8 en 22 september a.s. vindt een vervolgbijeenkomst plaats, waarna de conceptvisie zal worden opgesteld. De stuurgroep REO stelt de visie voorlopig vast en stuurt deze vervolgens naar alle gemeenten (Colleges en Raden) met de vraag ermee in te stemmen dan wel zienswijzen in te dienen.
Terug naar inhoudsopgave

Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek

Het project gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek is een opdracht van de minister van VROM aan de provincie Noord- en Zuid-Holland. Doel is een gezamenlijk advies over de mogelijke ruimtelijke inrichting van deze regio. Het is een gezamenlijk project van gemeente Haarlemmermeer, Bennebroek, regio Holland Rijnland als vertegenwoordiger van de Bollengemeenten Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse, Noordwijk, Voorhout, Sassenheim en Warmond, en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het gaat in het project om de vraag of en zo ja waar nieuwe locaties voor 10.000 tot 20.000 woningen in het zoekgebied kunnen worden gevonden buiten de bestaande stedelijke gebieden en de benodigde ruimte voor onder andere waterbeheer en recreatie. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar behoud en versterking van het bollencomplex (Greenport) en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de bollenstreek. Dit alles in een gebied waar huidig beleid, dat als kader geldt, zoals bijvoorbeeld 20 KE contour Schiphol, het Groene Hart, strategisch groenproject Haarlemmermeer, de richtlijnen luchtkwaliteit en het Pact van Teijlingen, ruimtelijke ontwikkelingen moeilijk maakt. Waar alle deelnemers in het project naar streven is een door alle partijen gedragen ruimtelijk beeld – voor woningbouw, waterbeheer, landschappelijke kwaliteitsverbetering, groen en recreatie, landbouw, bedrijvigheid en bereikbaarheid – vast te stellen door de beide provincies. Gestreefd wordt om het advies in april 2006 aan de Minister van VROM aan te bieden.

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net