Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland van 29 juli

Het Dagelijks Bestuur heeft de volgende onderwerpen ter advisering aan de portefeuillehoudersoverleggen voorgelegd: het rapport Woonvisie Zuid-Holland 2004-2015; het rapport Zuidvleugel Zichtbaar groener; het regionaal programma Externe Veiligheid; conclusies en aanbevelingen uit de eindrapportage naar aanleiding van de werkconferentie Wonen, Zorg en Welzijn; het plan van aanpak Wonen, Zorg en Welzijn; toegankelijkheid OV-haltes, aanvullende subsidieaanvraag lokale projecten Verkeersveiligheid, de Kantorenstrategie, planning Educatie 2005 en inzet educatiemiddelen 2006; het organiseren van een conferentie Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) voor gemeenten in het najaar 2005; de jaarrekening 2004; de claim van gemeente Leiden inzake de frictiekosten en de financiele consequenties regionale Woonruimteverdeling.
De conceptagenda’s voor de portefeuillehoudersoverleggen van eind augustus en begin september 2005 zijn vastgesteld. Deze agenda’s en onderliggende stukken worden 9 augustus verzonden en zijn vanaf 10 augustus in te zien via de website http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen
Terug naar inhoudsopgave

Tentoonstelling focus locus Oude Rijn in Katwijk

Het project focus locus Oude Rijn is onderdeel van het InterregIIIB-project Sustainable Open SpaceII (SOS-II) en ontvangt in dat kader financiele ondersteuning van de Europese Unie. In het SOS-II project werken diverse projecten uit zeven regio’s in Noordwest Europa samen. Doel van het SOS-II project is het ontwikkelen van strategieen voor het gebruiken van de identiteit van het landschap in planvorming, marketing en communicatie in open gebieden die onder stedelijke druk staan. Initiatief van het project ligt bij de provincies Zuid-Holland en Utrecht. In het project Focus Locus Oude Rijn staat de beleving van de Oude Rijn centraal. Bewoners hebben tijdens Oude Rijn ateliers foto’s gemaakt van plaatsen en gebouwen die ze karakteristiek vonden. Er zijn vijf vaartochten gemaakt waarbij steeds een stuk van de Oude Rijn werd bekeken. Op de terugtocht is besproken wat de deelnemers opviel. Naast de bewoners hebben drie fotografen en twee schrijvers hun visie op het gebied gegeven. De resultaten van de manifestatie leveren een boeiend verslag op, met veel verschillende meningen over de Oude Rijn. Bewoners, kunstenaars, landschapsarchitecten en schrijvers geven door middel van foto’s en verhalen hun mening over het karakter van de Oude Rijn van Katwijk tot Utrecht. Een deel van de foto’s en verhalen wordt geëxposeerd tijdens een langs de Oude Rijn reizende tentoonstelling. Van 12 tot 25 augustus is de tentoonstelling in het gemeentehuis van Katwijk te bezichtigen (Gemeentehuis Katwijk, Zeeweg 127 openingstijden: ma-vr 8.00-17.00 uur, do 8.00-19.00 uur). Op de site www.focuslocusouderijn.nl zijn de resultaten van het project te zien, alsmede de locaties van de reizende tentoonstelling buiten Holland Rijnland.
Terug naar inhoudsopgave

Website Holland Rijnland

Tijdens het zomerreces wordt de website van Holland Rijnland gereorganiseerd. Er komen extra pagina’s, waardoor er uitgebreider op bepaalde onderdelen van beleidsvelden kan worden ingegaan. De agenda’s en stukken van de openbare vergaderingen van de portefeuillehoudersoverleggen en het Algemeen Bestuur blijven onder het vertrouwde tabje VERGADERINGEN/STUKKEN gehandhaafd. www.hollandrijnland.net
Terug naar inhoudsopgave

31 augustus, 1 en 2 september: Portefeuillehoudersoverleggen (PHO)

Eind augustus en begin september aanstaande staan de openbare vergaderingen van de portefeuillehoudersoverleggen (PHO) Holland Rijnland gepland en vinden dit keer plaats in het gemeentehuis Voorschoten.
—31 augustus 13.30 – 16.30 uur, PHO Sociale Agenda.
Tijdens deze vergadering zal de nieuwe portefeuillehouder de heer H.H.M. Groen (burgemeester van Noordwijk) zich presenteren en zijn visie met betrekking tot de Sociale Agenda uiteenzetten. Vervolgens zal de stand van zaken met betrekking tot de Meerjarenafspraken met de provincie Zuid-Holland aan de orde komen. Er zal gediscussieerd worden over de toekomst regionaal Arbeidsmarktbeleid/ Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA). Ook de invoering nieuwe wet Inburgering en de prestatie-afspraken Wonen, Zorg en Welzijn staan op de agenda.
—1 september 9.30 – 12.30 uur, PHO Ruimte.
De heer M. Vissers zal een presentatie geven over de stand van zaken van het Offensief van Teylingen en de opgedane ervaringen in de samenwerking met derden. Ook vanuit de milieudienst zal een presentatie gegeven worden met als onderwerp het regionaal programma Externe Veiligheid 2006-2010. Vervolgens staan de volgende punten op de agenda: Bespreking eindadvies 24 juni 2005 Tijdelijke arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa in de Bollenstreek; gebiedsuitwerking Haarlemmermeer en omstreken; woonvisie Zuid-Holland 2005-2014; verslag werkconferentie Wonen, Zorg en Welzijn; inventarisatie knelpunten Huisvestingsverordening en Convenant; project Zuidvleugel Zichtbaar Groener (voorheen GIOS) en oprichting van een regionaal projectfonds.
—1 september 13.30 – 16.30 uur, PHO Economische Zaken.
Op de agenda staan onder anderen de volgende onderwerpen: invulling themabijeenkomst Toerisme en recreatie over vrijetijdsbeleid 5 oktober aanstaande; kantorenstrategie; regionale Detailhandelsvisie; gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Bollenstreek en het regionaal Arbeidsmarktbeleid.
—2 september 9.30 – 12.30 uur, PHO Bestuur en Middelen.
In dit portefeuillehoudersoverleg wordt onder andere gesproken over: jaarrekening 2004; huisvesting regiokantoor en bestuurlijke inbedding regionaal bureau Leerplicht.
—2 september 13.30 – 16.30 uur, PHO Verkeer en Vervoer.
Er zal een presentatie gegeven worden door de Stichting Reizigers Adviesraad voor het openbaar vervoer en een presentatie over de plannen van de gemeente Hillegom inzake de noordelijke oost-west verbinding N205-N206 c.q. de N208 door Hillegom. Vervolgens staan de volgende punten op de agenda: stand van zaken uitvoeringsprogramma RVVP en voortgang Mobiliteitsfonds; toegankelijkheid OV-haltes; de Stedenbaan en de Verkeersveiligheid. Tot slot komen de projecten uit het programma van afspraken, de Rijngouwelijn, de benutting N206, wegverbinding N205-N206 / aanpassing N208 en de Rijnlandroute aan de orde.

De agenda’s en stukken zijn vanaf woensdag 10 augustus aanstaande te vinden op http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen hierna klikt u door op het betreffende portefeuillehoudersoverleg.
Terug naar inhoudsopgave

5 september: Informatieavond over Project Locatie Valkenburg (PLV)

Project Locatie Valkenburg (PLV) is een initiatief van de gemeenten Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Wassenaar. Zij werken samen met de regio Holland Rijnland, stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland. De stuurgroep PLV en een projectbureau stellen de komende periode een voorlopig projectplan op. De basis van dit projectplan wordt gevormd door het plan van aanpak. Ook de zienswijzen van de regio Holland Rijnland, het stadsgewest Haaglanden, de provincie Zuid-Holland en de opmerkingen en aanbevelingen die in de raadscommissies van de KRVW-gemeenten zijn gedaan zullen daarin worden meegenomen. Op 5 september zal er uitgebreide informatie gegeven worden. De avond vindt plaats in sport- en recreatiecentrum De Terp te Valkenburg.
Terug naar inhoudsopgave

14 en 27 september, 5 oktober: Debatten voor gemeenteraadsleden over profiel van de regio

Zestien gemeenten in Holland Rijnland vormen één inspirerende regio; een regio, gekenmerkt door veelzijdigheid. In het profiel van de regio komen de kenmerken van de regio tot uitdrukking die de regio uniek maken en onderscheiden van anderen. Het is belangrijk om de regio te profileren: om richting te geven aan toekomstige ontwikkelingen, om concurrerend te zijn en om een gevoel van saamhorigheid te hebben. De komende jaren moeten de ambities van de regio vorm krijgen. De regionale structuurvisie is hierbij een belangrijk instrument. Het is de toekomstvisie op de ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling van de regio tot 2015, met een doorkijk naar 2020. Het profiel van de regio is een richtinggevende stap hierin.
In de afgelopen periode is aan bedrijven en maatschappelijke organisaties gevraagd te reageren op de vraag hoe het profiel van de regio er uit zou moeten zien. Ook heeft er tijdens de regiomanifestatie op 1 april jl. een discussie plaatsgevonden over diverse thema’s uit het profiel van de regio. De startnotitie en de reacties hebben geresulteerd in de beschrijving van een conceptprofiel met daarin de basiskeuzes die worden voorgesteld.
Op 14 en 17 september en 5 oktober worden de gemeenteraadsleden van de 16 regiogemeenten uitgenodigd om met elkaar de basiskeuzes te bediscussieren.
Definitieve agenda en de locatie worden begin september bekend gemaakt. Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website http://www.hollandrijnland.net/Ruimte/Structuurvisie/Profiel_van_de_regio.
Terug naar inhoudsopgave

5 oktober: Themabijeenkomst voor portefeuillehouders Economische Zaken en Toerisme

Op 5 oktober zal een extra portefeuillehoudersoverleg worden georganiseerd met als thema Toerisme en Vrijetijdsbeleid. Dit overleg vindt plaats van 10.00 tot 12.30 uur in het gemeentehuis van Lisse. Voor deze bijeenkomst worden enkele sprekers uitgenodigd, die vanuit eigen ervaring het belang van een goed toeristisch of vrijetijdsbeleid zullen toelichten.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net