Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

Vergadering 25 augustus 2005
Op de agenda staan onder andere de financieringsstrategie Holland Rijnland, de agenda’s van de komende portefeuillehoudersoverleggen, het vergaderschema 2006 en de naamgeving regionaal samenwerkingsorgaan.
Terug naar inhoudsopgave

Website Holland Rijnland

Tijdens het zomerreces is de website van Holland Rijnland gereorganiseerd. Er zijn extra pagina’s, waardoor er uitgebreider op bepaalde onderdelen van beleidsvelden wordt ingegaan. De agenda’s en stukken van de openbare vergaderingen van de portefeuillehoudersoverleggen en het Algemeen Bestuur zijn onder het vertrouwde tabje VERGADERINGEN/STUKKEN gehandhaafd.
Terug naar inhoudsopgave

Milieudienst start campagne Duurzaam Vervoer

De Milieudienst West-Holland start begin september met een grootschalige campagne Duurzaam Vervoer. Het initiatief is onderdeel van het gemeentelijke klimaatbeleid dat de reductie van de CO2-uitstoot beoogt. De campagne brengt gedeeld autogebruik, milieuvriendelijke soorten auto’s en openbaar vervoer en technieken om minder brandstof te verbruiken onder de aandacht. Om het goede voorbeeld te geven doen de milieudienst en haar deelnemende gemeenten mee met de actie Op de Fiets werkt beter. Zo laten veel medewerkers de auto staan om te fietsen van huis naar werk of naar werkafspraken. De komende maanden zal er in de huis-aan-huisbladen regelmatig gepubliceerd worden over onderwerpen en zaken als milieuvriendelijk vervoer, de autoloze dag en fietsen in de regio.
Terug naar inhoudsopgave

31 augustus, 1 en 2 september: Portefeuillehoudersoverleggen (PHO)

Eind augustus en begin september aanstaande staan de openbare vergaderingen van de portefeuillehoudersoverleggen (PHO) Holland Rijnland gepland en vinden dit keer plaats in het gemeentehuis van Voorschoten. De agenda’s en stukken zijn te vinden op http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen hierna klikt u door op het betreffende portefeuillehoudersoverleg.
Terug naar inhoudsopgave

31 augustus: PHO Sociale Agenda

Tijdens deze vergadering zal de nieuwe portefeuillehouder de heer H.H.M. Groen (burgemeester van Noordwijk) zich presenteren en zijn visie met betrekking tot de Sociale Agenda uiteenzetten. Vervolgens zal de stand van zaken met betrekking tot de Meerjarenafspraken met de provincie Zuid-Holland aan de orde komen. Er zal gediscussieerd worden over de toekomst regionaal Arbeidsmarktbeleid/ Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA). Ook de invoering nieuwe wet Inburgering en de prestatie-afspraken Wonen, Zorg en Welzijn staan op de agenda.
Terug naar inhoudsopgave

1 september: PHO Ruimte

De heer M. Vissers zal een presentatie geven over de stand van zaken van het Offensief van Teylingen en de opgedane ervaringen in de samenwerking met derden. Ook vanuit de milieudienst zal een presentatie gegeven worden met als onderwerp het regionaal programma Externe Veiligheid 2006-2010. Vervolgens staan de volgende punten op de agenda: bespreking eindadvies 24 juni 2005 tijdelijke arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa in de Bollenstreek; gebiedsuitwerking Haarlemmermeer en omstreken; woonvisie Zuid-Holland 2005-2014; verslag werkconferentie Wonen, Zorg en Welzijn; inventarisatie knelpunten Huisvestingsverordening en Convenant; project Zuidvleugel Zichtbaar Groener (voorheen GIOS) en oprichting van een regionaal projectfonds.
Terug naar inhoudsopgave

1 september: PHO Economische Zaken

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: invulling themabijeenkomst Toerisme en recreatie over vrijetijdsbeleid 5 oktober aanstaande; kantorenstrategie; regionale Detailhandelsvisie; gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Bollenstreek en het regionaal Arbeidsmarktbeleid.
Terug naar inhoudsopgave

2 september: PHO Bestuur en Middelen

In dit portefeuillehoudersoverleg wordt onder andere gesproken over: jaarrekening 2004; huisvesting regiokantoor en bestuurlijke inbedding Regionaal Bureau Leerplicht.
Terug naar inhoudsopgave

2 september: PHO Verkeer en Vervoer

Er zal een presentatie gegeven worden door de Stichting Reizigers Adviesraad voor het openbaar vervoer en een presentatie over de plannen van de gemeente Hillegom inzake de noordelijke oost-west verbinding N205-N206 c.q. de N208 door Hillegom. Vervolgens staan de volgende punten op de agenda: stand van zaken uitvoeringsprogramma RVVP en voortgang Mobiliteitsfonds; toegankelijkheid OV-haltes; de Stedenbaan en de Verkeersveiligheid. Tot slot komen de projecten uit het programma van afspraken, de Rijngouwelijn, de benutting N206, wegverbinding N205-N206 / aanpassing N208 en de Rijnlandroute aan de orde.
Terug naar inhoudsopgave

5 september: Informatieavond over de ontwikkeling van vliegkamp Valkenburg

Op maandag 5 september aanstaande is er in De Terp te Valkenburg een informatieavond over de toekomstige ontwikkelingen op het terrein van marinevliegkamp Valkenburg. Inwoners van de betrokken gemeenten worden geïnformeerd over hoe het ervoor staat met het project Locatie Valkenburg. Stuurgroepvoorzitter Jos Wienen, burgemeester van Katwijk, komt aan het woord, gevolgd door de projectleider, Martien Reissenweber. Hij is door de gemeenten Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Wassenaar aangesteld om het project in goede banen te leiden. Na een pauze bestaat er de mogelijkheid om vragen te stellen aan leden van de stuurgroep en om met hen te discussiëren. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De organisatie is in handen van de stuurgroep Locatie Valkenburg. Meer informatie kunt u vinden op http://www.hollandrijnland.net/Ruimte/
Project_Locatie_Valkenburg_PLV.
Terug naar inhoudsopgave

14 en 27 september, 5 oktober: Debatten voor gemeenteraadsleden over profiel van de regio

Zestien gemeenten in Holland Rijnland vormen één inspirerende regio; een regio, gekenmerkt door veelzijdigheid. In het profiel van de regio komen de kenmerken van de regio tot uitdrukking die de regio uniek maken en onderscheiden van anderen. Het is belangrijk om de regio te profileren: om richting te geven aan toekomstige ontwikkelingen, om concurrerend te zijn en om een gevoel van saamhorigheid te hebben. De komende jaren moeten de ambities van de regio vorm krijgen. De regionale structuurvisie is hierbij een belangrijk instrument. Het is de toekomstvisie op de ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling van de regio tot 2015, met een doorkijk naar 2020. Het profiel van de regio is een richtinggevende stap hierin. In de afgelopen periode is aan bedrijven en maatschappelijke organisaties gevraagd te reageren op de vraag hoe het profiel van de regio er uit zou moeten zien. Ook heeft er tijdens de regiomanifestatie op 1 april jl. een discussie plaatsgevonden over diverse thema’s uit het profiel van de regio. De startnotitie en de reacties hebben geresulteerd in de beschrijving van een conceptprofiel met daarin de basiskeuzes die worden voorgesteld. Op 14 en 17 september en 5 oktober worden de gemeenteraadsleden van de 16 regiogemeenten uitgenodigd om met elkaar de basiskeuzes te bediscussiëren. Definitieve agenda en de locatie worden begin september bekend gemaakt. Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website http://www.hollandrijnland.net/Ruimte/Profiel_van_de_regio.
Terug naar inhoudsopgave

5 oktober: Themabijeenkomst voor portefeuillehouders Economische Zaken en Toerisme

Op 5 oktober zal een extra portefeuillehoudersoverleg worden georganiseerd met als thema: Toerisme en Vrijetijdsbeleid van 10.00 tot 12.30 uur in het gemeentehuis van Lisse. Voor deze bijeenkomst worden nog enkele sprekers uitgenodigd, die vanuit eigen ervaring het belang van een goed toeristisch of vrijetijdsbeleid zullen toelichten.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net