Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Vergadering 25 augustus 2005 —
Het Dagelijks Bestuur heeft de agenda’s voor de portefeuillehoudersoverleggen van deze week besproken. Daarnaast sprak zij over de samenhangende investeringsstrategie van de regio Holland Rijnland. Het Dagelijks Bestuur constateerde dat op dit dossier de komende maanden het accent in Holland Rijnland zal komen te liggen. Het welslagen van de hier neergelegde problematiek zal bepalend zijn of de, door de gezamenlijke gemeenten neergelegde, inhoudelijke ambities daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd. Het Dagelijks Bestuur constateerde dat de planning zeer ambitieus is, maar dat de onderhandelingstrajecten met de provincie en het Rijk dit ook noodzakelijk maakt. Vervolgens werd de agenda besproken voor de ontmoeting van het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland met het Dagelijks Bestuur van de regio Haaglanden van 15 september aanstaande.
— Vergadering 8 september 2005 —
Op de agenda staan onder andere een korte mondelinge terugkoppeling uit de portefeuillehoudersoverleggen en de agenda van het Algemeen Bestuur van 12 oktober 2005. Op verzoek van het Algemeen Bestuur zal het Dagelijks Bestuur een nieuw voorstel maken met betrekking tot de naam van het samenwerkingsorgaan.
Terug naar inhoudsopgave

Zuidvleugel Zichtbaar Groener: aanzienlijke verschuiving kostendragers

Er heeft inmiddels nader overleg plaats gevonden met de provincie en betrokken gemeenten over het voorstel Zuidvleugel Zichtbaar Groener die geagendeerd staat op de agenda’s van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte van 1 september en het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van 2 september aanstaande. Dit nadere overleg heeft geleid tot een aanzienlijke verschuiving in kostendragers, waardoor de regionale bijdrage behoorlijk lager komt uit te vallen. Was 1,59 euro de laatste stand van zaken, op grond van de huidige informatie kan er nu worden uitgegaan van 0,17 euro bijdrage per inwoner. Deze informatie is middels een nazending voorgelegd aan de portefeuillehoudersoverleggen Ruimte en Bestuur en Middelen.
Terug naar inhoudsopgave

Kantorenstrategie

In het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken van 1 september aanstaande is de kantorenstrategie geagendeerd. Dit voorstel leidt tot veel discussie. De gemeente Leiden heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn bij het portefeuillehoudersoverleg en verzoekt om uitstel. Op zich is het voorstel geagendeerd en is de intentie van de portefeuillehouder dat het Algemeen Bestuur nog deze raadsperiode een uitspraak doet.
Terug naar inhoudsopgave

Verkeersveiligheidsproject

Afgelopen donderdag 25 augustus zijn nagenoeg alle bij het verkeersveiligheidsproject Holland Rijnland betrokken partijen voor een middag-workshop bij elkaar geweest. Doel van deze middag was het bemensen van de projectgroepen die moeten gaan zorgen voor de concrete uitvoering van de projecten die zijn opgenomen in het meerjarenplan 2005-2007. Aan het einde van de middag was de samenstelling van de projectgroepen een heel eind gevorderd. Met enkele partijen zoals de politie zullen nog afspraken worden gemaakt over de personele bijdrage aan de verschillende projectgroepen en het programmateam. Ten behoeve van de begeleiding van de educatieve projecten zal een onderwijs begeleidingsdienst ingehuurd worden. Van twee diensten zijn offertes ontvangen welke in gesprekken zijn toegelicht. De stuurgroep Verkeersveiligheid buigt zich nog deze week over de voorstellen over beide onderwerpen (bemensing structuur van het project en keuze begeleidingsdienst). Op 2 september aanstaande zal het portefeuillehoudersoverleg de voorstellen van de stuurgroep over beide onderwerpen bespreken en een advies hierover uitbrengen aan het Dagelijks Bestuur.
Terug naar inhoudsopgave

Holland Rijnland en wel of geen aanbeveling voorrangsregels op rotondes

In het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer is de vraag naar voren gekomen of de samenwerkende gemeenten niet kunnen komen tot één uniforme voorrangsregeling op rotondes. Naar aanleiding van deze vraagstelling is een ambtelijk advies opgesteld. Het Dagelijks Bestuur heeft geoordeeld dat het niet op de weg van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland ligt om aan de gemeenten een aanbeveling te doen voor voorrangsregels op rotondes. Uiteraard staat het gemeenten vrij om in een portefeuillehoudersoverleg met elkaar van gedachten te wisselen over een dergelijke vraagstelling. Een aanbeveling vanuit Holland Rijnland gaat echter een stap te ver. Het behoort niet tot de directe taken waarvoor Holland Rijnland is opgericht. Inzet van regionale ambtelijke formatie op dit soort vraagstellingen acht het Dagelijks Bestuur dan ook niet opportuun.
Terug naar inhoudsopgave

Ontwerpplan van aanpak invoering Wet Inburgering in Nederland

Op 29 juni jongstleden is door de werkgroep Toekomst Inburgering voor de ambtenaren Educatie, Sociale Zaken en Welzijn in de regio’s Holland Rijnland en Rijnstreekberaad een bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is uitgebreid informatie gegeven over de inhoud en de gevolgen van de nieuwe wet Inburgering. Ook is vooral aandacht besteed aan de punten die nodig zijn voor een plan van aanpak voor de integrale invoering van deze nieuwe wet. Samen met de werkgroep Toekomst Inburgering zal dit najaar een ontwerp plan van aanpak voorgelegd worden aan de gemeenten in regio.
Terug naar inhoudsopgave

Meerjarenafspraken Programma Samenleving 2006-2008

De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland willen graag met elkaar afspraken maken over de inzet in de Sociale Agenda over de periode 2006-2008. Deze meerjarenafspraken komen in de plaats van de huidige jaarlijkse afspraken in het kader van het programma Samenleving, alsmede enkele andere subsidieregelingen.
In overleg met de provincie en na goedkeuring in het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda is afgesproken om op 4 punten afspraken te maken: Jeugd(inclusief Onderwijs); Zorg; participatie (Educatie, Inburgering en reïntegratie) en Cultuur. Per thema lopen reeds initiatieven en zijn in het regionale beleidskader voor de Sociale Agenda reeds voornemens geuit. Er zal per thema worden uitgewerkt welke concrete doelstellingen gewenst zijn en welke prestatie-indicatoren daarbij gehanteerd worden. Op dit moment zijn per thema ambtelijke werkgroepen aan de slag om dit gestalte te geven. Tevens is de wens om medio oktober per thema hierover een dialoog met maatschappelijke partners te hebben.
Terug naar inhoudsopgave

Verkiezingen in de nieuwe gemeente Katwijk

Op 1 januari 2006 worden de drie Zuid-Hollandse gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg formeel samengevoegd tot de nieuwe gemeente Katwijk. Het aantal raadsleden in de nieuwe gemeente is vastgesteld op 33. Dat is het aantal dat de Gemeentewet voorschrijft voor gemeenten met een inwoneraantal tussen 60.000 en 70.000. De datum van de kandidaatstelling is bepaald op 27 september 2005. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 9 november 2005.
Terug naar inhoudsopgave

Backoffice basisbibliotheek Bollenstreek

In de Bollenstreek wordt gewerkt aan de vorming van een basisbibliotheek om het bibliothecaire netwerk van de gehele Bollenstreek te versterken. Eén van de bibliotheken gaat dan voor alle deelnemende bibliotheken een aantal backoffice-taken uitvoeren. De provincie Zuid-Holland draagt 75.000 euro bij aan de huisvestingskosten voor de backoffice.
Terug naar inhoudsopgave

31 augustus, 1 en 2 september: Portefeuillehoudersoverleggen (PHO)

Deze week staan de openbare vergaderingen van de portefeuillehoudersoverleggen (PHO) Holland Rijnland gepland en vinden dit keer plaats in het gemeentehuis Voorschoten. De agenda’s en stukken zijn te vinden op http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen hierna klikt u door op het betreffende portefeuillehoudersoverleg.
De nagezonden stukken en aanpassingen voor de portefeuillehoudersoverleggen: Bestuur en Middelen, Ruimte en Verkeer en Vervoer zijn hierin verwerkt.
Terug naar inhoudsopgave

5 september: Informatieavond over de ontwikkeling van vliegkamp Valkenburg

Op maandag 5 september aanstaande is er in De Terp te Valkenburg een informatieavond over de toekomstige ontwikkelingen op het terrein van Marinevliegkamp Valkenburg. Inwoners van de betrokken gemeenten worden geïnformeerd over hoe het ervoor staat met het Project Locatie Valkenburg. Stuurgroepvoorzitter Jos Wienen, burgemeester van Katwijk, komt aan het woord, gevolgd door de projectleider, Martien Reissenweber. Hij is door de gemeenten Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Wassenaar aangesteld om het project in goede banen te leiden. Na een pauze bestaat er de mogelijkheid om vragen te stellen aan leden van de stuurgroep en om met hen te discussiëren. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De organisatie is in handen van de Stuurgroep Locatie Valkenburg. Meer informatie kunt u vinden op
http://www.hollandrijnland.net/Ruimte
/Project_Locatie_Valkenburg_PLV
Terug naar inhoudsopgave

8 september: Holland Rijnland op de Internationale Dag van Alfabetisering

Op 8 september aanstaande wordt, in opdracht van het ministerie OC&W;, de Internationale Dag van Alfabetisering georganiseerd door CINOP, stichting Lezen en Schrijven in samenwerking met de provincie Zuid-Holland. Dit in het kader van het landelijke actieplan Alfabetisering Autochtone Nederlanders 2003 – 2006. Het doel van deze jaarlijkse dag is het bevorderen van de bewustwording van de problematiek van het analfabetisme en het promoten van het alfabetiseringsonderwijs. Prinses Laurentien en staatssecretaris Rutte zullen aanwezig zijn. Het middagprogramma vindt plaats op het provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag. Er zal een presentatie worden gegeven over het alfabetiseringsproject Haaglanden. Aan het eind van deze presentatie zal een wethouder van Delft een feestelijk estafettestokje doorgeven aan de heer Groen (portefeuillehouder Sociale Agenda). Verder zal er een stand van het project in onze regio op de infomarkt staan. Wethouders en ambtenaren van Holland Rijnland zijn van harte uitgenodigd. De uitnodiging en het aanmeldingsformulier vindt u op www.hollandrijnland.net op de homepage onder het kopje agenda.
Terug naar inhoudsopgave

14 en 27 september, 5 oktober: Debatten voor gemeenteraadsleden over profiel van de regio

Op 19 januari jl. vond in het Scheltemacomplex in Leiden de aftrap plaats van een brede discussie over het profiel van de regio Holland Rijnland. Aan maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van deze regio is gevraagd zich uit te spreken over wat voor regio Holland Rijnland is en wat voor regio Holland Rijnland zou moeten zijn. Ook de colleges van burgemeesters en wethouders is via de portefeuillehoudersoverleggen in februari jl. gevraagd hun visie op een eerste aanzet tot een profiel van de regio te geven. Op 1 april jl. vond de eerste grote regiomanifestatie Holland Rijnland plaats bij het ROC Leiden, met als afsluiting een debat over het profiel van de regio tussen maatschappelijke organisaties en instellingen en bestuurders en raadsleden van de gemeenten. Dit voortraject heeft input geleverd voor de voorlopige tekst van de profielschets; “Holland Rijnland kiest koers!” Deze voorlopige tekst bevat een aantal belangrijke keuzes. Tijdens één van de drie debatten worden raadsleden uitgenodigd om met andere raadsleden de discussie aan te gaan over de keuzes waar de regio Holland Rijnland voor staat. Wat leeft er? Waar is draagvlak voor? Welke keuze stuit op verzet? Waar wilt u naartoe met deze regio? Welke consequenties bent u bereid daarvoor te nemen? Tijdens de debatten zal er door een bijzondere aanpak geprikkeld worden tot een levendige discussie. Een voorstel tot een uiteindelijk profiel zal aan het Algemeen Bestuur (vergadering 14 december a.s.) worden voorgelegd. De tekst zoals deze aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd zal de resultante zijn van de input zoals vanuit de samenleving is gegeven, de drie raadsdebatten én schriftelijke reacties van de gemeenteraden. Vervolgens zal de profielschets richtinggevend zijn voor de uitwerking van de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland waar in 2006 aan gewerkt gaat worden.
Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website http://www.hollandrijnland.net/Ruimte
/Structuurvisie/Profiel_van_de_regio
Terug naar inhoudsopgave

5 oktober: Themabijeenkomst voor portefeuillehouders Economische Zaken en Toerisme (onder voorbehoud)

Op 5 oktober staat een extra portefeuillehoudersoverleg gepland met als thema: Toerisme en Vrijetijdsbeleid van 10.00 tot 12.30 uur in het gemeentehuis van Lisse. Dit overleg is nog onder voorbehoud. In het portefeuillehoudersoverleg van 1 september aanstaande wordt besproken of dit ook daadwerkelijk door zal gaan.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net