Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Algemeen Bestuur Holland Rijnland

Op 12 oktober a.s. zal het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland vanaf 20.00 uur vergaderen in het gemeentehuis van Oegstgeest. De Jaarrekening 2004, de financiering van het project ‘Zuidvleugel Zichtbaar Groener’ en de huisvesting van de regionale ambtelijke organisatie zijn punten die op de agenda staan. Ook zal een aanpak ten aanzien van de uitwerking van het regionaal programma Externe Veiligheid 2006-2010 ter instemming voorliggen. De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op www.hollandrijnland.net onder het tabje vergaderingen.
Terug naar inhoudsopgave

Naamgeving regio, agendapunt 3 van vergadering Algemeen Bestuur 12 oktober a.s.

Op 10 oktober jl. zijn de gemeenten per brief geïnformeerd over de uitwerking van het agendapunt over de naamgeving van de regio voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 oktober aanstaande. Op verzoek van de gemeente Noordwijkerhout was aan de agenda voor 29 juni jl. het agendapunt naamgeving toegevoegd. Dit agendapunt is vanwege tijdgebrek verdaagd tot de volgende vergadering, zijnde 12 oktober. Bij het besluit om de bespreking van het toegevoegde agendapunt naamgeving van de regio te verschuiven naar de volgende vergadering is het Dagelijks Bestuur verzocht te komen met een voorstel. Het Dagelijks Bestuur heeft hier uitvoerig over gesproken en besloten niet met een voorstel te komen een andere naam te kiezen, maar wel het beeldmerk aan te passen en een ondertitel te introduceren. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 oktober a.s. zal het nieuwe beeldmerk en de ondertitel worden gepresenteerd. Het Dagelijks Bestuur heeft zich bij zijn standpuntbepaling laten leiden door de omstandigheid dat de naam Holland Rijnland inmiddels al lang gebruikt wordt en een wijziging in dit stadium niet meer wenselijk wordt geacht. Verder heeft een rol gespeeld dat deze regio een grote verscheidenheid kent. De Bollenstreek is één van de parels, maar ook de historische stad Leiden, de kuststreek, de Kagerplassen èn het Groene Hart zijn parels in deze regio. Met het nieuwe beeldmerk en de ondertitel meent het Dagelijks Bestuur dat enigszins recht wordt gedaan aan de gevoelens in de Bollenstreek, zonder de gevoelens in andere delen van de regio uit het oog te verliezen.
Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Vergadering 7 oktober 2005—
Het Dagelijks Bestuur heeft onder andere gesproken over de samenhangende regionale Investeringsstrategie, het regionaal bestuursakkoord Water, de pilot ‘Woonwaarde’, het ruimtelijke project ‘Oude Rijn doet nieuwe zaken’ en de subsidieaanvraag voor het meerjarenplan Alfabetisering. Het Dagelijks Bestuur heeft de gewijzigde begroting 2006 vastgesteld. Deze gewijzigde begroting wordt 19 oktober a.s. verzonden aan de portefeuillehoudersoverleggen en gemeenteraden. Vanaf deze datum is de begroting ook te downloaden vanaf de website www.hollandrijnland.net. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur staat gepland op 14 december aanstaande.
— Vergadering 20 oktober 2005 komt te vervallen —
Terug naar inhoudsopgave

Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek

Op woensdag 28 september heeft de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Hooijmaijers, als voorzitter van de stuurgroep van het project Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek het tweede tussenproduct van het project gepresenteerd. De gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek is een opdracht van het rijk, geformuleerd door de minister van VROM aan de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Doel is een door alle partijen gedragen ruimtelijk beeld voor waterbeheer, natuur en recreatie, bereikbaarheid, woningbouw, landbouw en bedrijvigheid vast te stellen. “Om te komen tot een concrete gebiedsuitwerking zijn er vier pespectieven ontwikkeld, zogenaamde discussiemodellen. Deze perspectieven staan voor verschillende mogelijke oplossingen in het gebied en dienen als input voor de (politieke) discussie. Bestuurders en maatschappelijke organisaties voeren de discussie over de gewenste ontwikkelingen van het gebied in de toekomst. Verschillende ingrediënten uit de vier perspectieven vormen samen uiteindelijk de gebiedsuitwerking”, aldus Hooijmaijers. Eén van de vragen die beantwoord moet worden is of en zo ja in welke mate deze perspectieven in strijd zijn met vooraf geformuleerde uitgangspunten zoals verwoord in het Pact van Teylingen, de ontwikkelingsmogelijkheden van de Greenport Bollenstreek of de ontwikkelingsmogelijkheden voor Schiphol. De vier perspectieven en projectenveloppen worden ook besproken op twee conferenties die begin november gehouden worden. Partijen krijgen vervolgens tot half januari 2006 de tijd om te reageren op de modellen. Deze reacties worden afgewogen en meegenomen in de uiteindelijke gebiedsuitwerking. Kijk voor meer info op http://www.gebiedsuitwerking.nl/home.asp of op www.hollandrijnland.net
Terug naar inhoudsopgave

Uitslag pilot Woonwaarde positief

Woonwaarde wordt als een belangrijk instrument gezien om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Er waren echter signalen dat als ongewenst neveneffect de kansen voor twee groepen woningzoekenden zouden dalen, namelijk die van starters en van ouderen in een minder populaire woning. RIGO heeft daarop de effecten van woonwaarde voor deze groepen in een pilotstudie onderzocht.
Op 16 september jl. besprak de kerngroep regionale Woonruimteverdeling, bestaande uit vertegenwoordigers van het regiobestuur, het bestuur van de Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland (VWHR) en de beide huurdersorganisaties (FHLO en SRH), de uitkomsten van het RIGO-onderzoek. Gebleken is dat starters en ouderen evenveel kans zullen maken op een geschikte woning als voorheen. Kanttekening is wel dat starters eerder genoegen zullen moeten nemen met een eenvoudigere woning. In de oude situatie konden zij in sommige gevallen een grote sprong maken in de wooncarrière als ook grotere, luxere woningen voor hen werden gelabeld. Senioren in een woning met lage woonwaarde kunnen ook voor populaire ouderenwoningen (met een hoge woonwaarde) in aanmerking komen indien zij een langere inschrijfduur hebben. Er is nu een groep ouderen die al lange tijd in hun woning met een lage woonwaarde woont en die verwacht door te kunnen verhuizen op grond van hun lange woonduur. Voor hen wordt gezocht naar een aparte regeling in de overgangsfase, zodat ook zij in aanmerking kunnen komen voor de ouderenwoning met een hogere woonwaarde. Al met al lijkt de introductie van woonwaarde binnen het nieuwe woonruimteverdeelsysteem een haalbare kaart.

Terug naar inhoudsopgave

Terugblik raadsledendebat over het profiel van de regio van 5 oktober

De bijeenkomst voor raadsleden van 5 oktober jl. in het gemeentehuis van Valkenburg leverde een levendige en bevlogen discussie op over het profiel van de regio.
Naar aanleiding van de folder ‘Holland Rijnland kiest koers’ debatteerden raadsleden uit de gemeenten Leiden, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten over de keuzes die gemaakt moeten worden om richting te geven aan het profiel van de regio en daarmee aan de regionale structuurvisie. Er werd gesproken over, waar men naartoe wil met deze regio en welke consequenties men bereid is daarvoor te nemen. Het voorstel tot een uiteindelijk profiel dat op 14 december a.s. wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur zal de resultante zijn van de input zoals vanuit de samenleving, de raadsdebatten en de portefeuillehoudersoverleggen is gegeven èn van de schriftelijke reacties van de gemeenteraden. Vervolgens zal de profielschets richtinggevend zijn voor de uitwerking van de regionale structuurvisie Holland Rijnland waar in 2006 aan gewerkt gaat worden.

Terug naar inhoudsopgave

Workshop Verkeersveiligheid van 25 augustus

In het kader van het meerjarenplan Verkeersveiligheid 2005-2007 is op 25 augustus jl. een workshop gehouden in het gemeentehuis van Leiderdorp. Een groot deel van de gemeenten uit de regio was deze middag vertegenwoordigd. Het doel van de workshop was het invullen van de projectgroepen, die in het meerjarenplan zijn opgenomen. De workshop bleek succesvol. Met name de belangstelling voor de projectgroepen 4 tot 12 jarigen en de 50 plussers was groot. De volgende stap in het proces is om op korte termijn de projectgroepen bij elkaar te laten komen.
Terug naar inhoudsopgave

Concept convenant Zuidvleugel Zichtbaar Groener

De samenwerking in het project Zuidvleugel Zichtbaar Groener heeft geleid tot een concept convenant van het bureau Zuidvleugel, dat wordt gesteund door de provincie en vijf regio’s. De planning van de Zuidvleugel is dat op 7 december a.s. de regio’s en provincie dit convenant ondertekenen. Of de portefeuillehouder van Holland Rijnland de heer Mans dit convenant ook ondertekent is afhankelijk van de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 12 oktober aanstaande.
Terug naar inhoudsopgave

Cultuurfonds voor monumenten Zuid-Holland van start

De provincie Zuid-Holland lanceert samen met het nationaal Restauratiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds een provinciaal cultuurfonds voor Monumenten. Provinciale Staten heeft bijna 2,7 miljoen euro beschikbaar voor provinciale of gemeentelijke monumenten of panden in beschermde stads- en dorpsgezichten. Het nationaal Restauratiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds dragen samen 2 miljoen euro bij. Eigenaren daarvan kunnen uit het provinciale Cultuurfonds een lening met lage rente aanvragen. Voor de eigenaren van bijvoorbeeld bollenschuren die gemeentelijk monument zijn/worden lijkt dit een goed bericht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de provincie Zuid-Holland, afdeling Communicatie.
Terug naar inhoudsopgave

’t Schouw/A44 meest succesvolle transferium

Uit ANWB-onderzoek naar transferia blijkt dat ‘t Schouw/A44 bij Leiden een van de beste transferia is. De transferia werden beoordeeld op bewegwijzering, bereikbaarheid, verlichting, kwaliteit van het wegdek en veiligheid. Op alle onderdelen scoorde ‘t Schouw/A44 goed. De provincie is bezig het succes van het transferium te vertalen naar andere plaatsen. Provinciale Staten hebben een motie aangenomen waarin dat wordt gevraagd. Het provinciale onderzoek leert verder dat de bezettingsgraad van ‘t Schouw/A44 tussen 60 en 70 procent ligt. Provinciale Staten kunnen naar verwachting nog dit najaar een plan van aanpak tegemoet zien.
Terug naar inhoudsopgave

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Tijdens haar vergadering van 27 september jl. kende Gedeputeerde Staten een subsidie toe aan de gemeente Hillegom voor een investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing van 1.405.530,00 euro voor het project Wonen en Zorg.
Terug naar inhoudsopgave

12 oktober: Vierde bijeenkomst (Kiestafel) regionale Detailhandelsvisie

Op 12 oktober a.s. vindt de vierde bijeenkomst (Kiestafel), georganiseerd door het Regionaal Economisch Overleg (REO) plaats in de reeks van vier voor de nieuwe regionale Detailhandelsvisie Rijn- en Bollenstreek van 9.00 – 12.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk. Bestuurders, raadsleden, ambtenaren en ondernemers uit het werkgebied van de Kamer van Koophandel Rijnland zijn van harte welkom.
Terug naar inhoudsopgave

13 oktober: Conferentie Wonen Zorg en Welzijn

Wonen, Zorg en Welzijn is een onderwerp dat momenteel volop in de belangstelling staat. Doelstelling is het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen in alle fasen van hun leven. Daarbij is het van belang om mensen met een zorgbehoefte optimale keuzemogelijkheden te bieden en de kwaliteit en samenhang van woon-, welzijns- en zorgvoorzieningen te vergroten. Op donderdag 13 oktober 2005 organiseert de stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn van de regionale commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord een grote conferentie over het thema Wonen, Zorg en Welzijn, onder de titel ‘Van ambitie naar prestatie’. Deze conferentie wordt gehouden in het congrescentrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout en duurt van 13.00 tot ongeveer 21.15 uur. De conferentie is bedoeld voor iedereen die in Zuid-Holland Noord betrokken is bij het thema Wonen, Zorg en Welzijn. Meer informatie en/of aanmelden op de website: www.rcgzhn.nl.
Terug naar inhoudsopgave

26 oktober: Extra portefeuilleoverleg Economische zaken

Op 26 oktober a.s. vindt een extra portefeuillehoudersoverleg plaats van 11.00 tot 13.00 uur met als thema Toerisme en Kantorenstrategie. Voor deze bijeenkomst worden nog enkele sprekers uitgenodigd, die vanuit eigen ervaring het belang van een goed toeristisch of vrijetijdsbeleid zullen toelichten. Aansluitend zal een lunch worden gehouden, waarna vervolgens van 13.30 tot 15.00 uur het thema Kantorenstrategie aan bod zal komen. De bijeenkomst vindt plaats in Oud Poelgeest te Oegstgeest.
Terug naar inhoudsopgave

27 oktober: Themabijeenkomst Woonruimteverdeling

Op 27 oktober zal een themabijeenkomst worden georganiseerd van 10.00 tot 12.30 uur met als thema: Woonruimteverdeling. Doel van deze bijeenkomst is het bespreken van technische aanpassingen van de verordening en van gedachten wisselen over andere aanpassingen van de verordening. Voor deze bijeenkomst worden de portefeuillehouders Ruimte en vertegenwoordigers van de Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland uitgenodigd. De locatie is de burgerzaal van de gemeente Katwijk.
Terug naar inhoudsopgave

27 oktober: Stuurgroep Pact van Teylingen

Het concept Greenportvisie zal op 27 oktober van 14.00 tot 17.00 uur a.s. aan de orde komen in de stuurgroep Pact van Teylingen. Adviesbureaus Ecorys en LEI werken samen aan dit concept met ondermeer de Kamer van Koophandel en Holland Rijnland. De langetermijnvisie op de bollen, de glastuinbouw en het toerisme in de Bollenstreek staat centraal, maar ook de ruimtebehoefte van water en groen krijgt aandacht. De vergadering vindt plaats in het gebouw van de Kamer van Koophandel te Leiden.
Terug naar inhoudsopgave

31 oktober: Startbijeenkomst Regionale Structuur Visie

31 oktober 2005 wordt een start van het proces gemaakt om te komen tot een regionale Structuurvisie Hollland Rijnland door middel van een eerste ‘officiële’ en plenaire ambtelijke bijeenkomst. Hiervoor worden alle leden van de Ambtelijke Advies Groepen (AAG) uitgenodigd. Tevens wordt momenteel een start gemaakt met de verschillende thema’s binnen de structuurvisie d.m.v. het opstarten van werkgroepen. In deze werkgroepen zullen ambtenaren van de gemeenten gevraagd gaan worden mee te denken en inhoud te geven aan de diverse thema’s. De bijeenkomst vindt ‘s middags plaats en start met een gezamenlijke lunch in het gemeentehuis van Katwijk.
Terug naar inhoudsopgave

1 november Werkconferentie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De werkconferentie over de WMO voor gemeenten, zorgvragers en zorgaanbieders van 1 november a.s. wordt uitgesteld tot na de behandeling van de wet in de Tweede Kamer. Zodra bekend is wanneer de kamerbehandeling plaats vindt, zal er een nieuwe datum worden gezocht. De bijeenkomst met de WMO portefeuillehouders van de gemeenten van Holland Rijnland ‘s-middags vanaf 15.00 uur zal wel doorgang vinden! Agenda en stukken zullen een week van te voren worden verstuurd.
Terug naar inhoudsopgave

7 en 8 november: Congressen gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek

In november vinden twee congressen plaats over de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek. Op 7 november vindt de politieke conferentie plaats voor alle college- en raadsleden van de gemeenten binnen het zogenaamde zoekgebied van de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek, alsmede alle statenleden van de provincies Noord- en Zuid-Holland. De 3 noordelijke bollengemeenten zullen al op 2 november samen komen om zich hierop voor te bereiden. Op 8 november zijn maatschappelijke organisaties welkom bij een conferentie over hetzelfde thema. Beide conferenties vinden plaats in het ‘Palace Hotel’ in Noordwijk van 17.00 – 22.00 uur.
Terug naar inhoudsopgave

7 december: Bestuursconferentie Zuidvleugel

Het platform Zuidvleugel organiseert de derde bestuurdersconferentie op 7 december a.s. in het Circustheater in Scheveningen. De conferentie staat dit jaar vooral in het teken van de samenwerking met het rijk in het Zuidvleugelprogramma. Het kabinet neemt in 2006 besluiten over dit programma èn over de uitvoering van een aantal projecten. Minister Dekker (VROM) is programmaminister voor het Zuidvleugelprogramma en houdt de openingstoespraak. Verder zal burgemeester Deetman (Den Haag) namens het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ) het vernieuwde ontwikkelingsperspectief Zuidvleugel en de prioriteiten voor de periode tot 2020 uiteenzetten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Zuidvleugelbureau, telefoon 070 – 441 83 03 www.zuidvleugelbureau.nl.
Terug naar inhoudsopgave

21 juni 2006: Regiomanifestatie Holland Rijnland

Op woensdag 21 juni 2006 zal in de middag en avond de regiomanifestatie Holland Rijnland worden georganiseerd. Ambtenaren, raadsleden, bestuursleden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overige betrokkenen bij de regio zullen hiervoor worden uitgenodigd. Er wordt gedacht aan een begintijd van 14.00 uur en de manifestatie door te laten lopen tot ongeveer 22.00 uur. Deze tijden zijn nog onder voorbehoud, maar het zal in ieder geval wel doorlopen naar de avond om iedereen in de gelegenheid te stellen de regiomanifestatie te bezoeken.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net