Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Marc Witteman benoemd tot waarnemend burgemeester van Warmond

Per 13 januari 2005 is de heer M.J.D. Witteman (lid van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland en wethouder van Hillegom) benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Warmond. Dit betekent dat hij niet langer voor de gemeente Hillegom lid is van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland en er een vacature in het Dagelijks Bestuur ontstaat. Marc Witteman is op 6 oktober jl. gekozen tot lid van het Dagelijks Bestuur van de regio, met als portefeuille Verkeer en Vervoer. Per 13 januari 2005 ontstaat hierdoor een vacature in het Dagelijks Bestuur, die door het Algemeen Bestuur van de regio ingevuld zal worden.
Terug naar inhoudsopgave

Holland Rijnland ondertekent bestuursovereenkomsten op 5 november

Tijdens de bestuurlijke conferentie, Bundeling van bestuurskracht, op vrijdag 5 november 2004 in het provinciehuis te Den Haag van 13.30 tot 16.00 uur gaat Holland Rijnland twee overeenkomsten aan. De heer A.H. Meerburg, portefeuillehouder Middelen en Communicatie in het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland, zal – onder voorbehoud van bekrachtiging door het Algemeen Bestuur op 15 december a.s. – deze overeenkomsten namens het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland ondertekenen. De eerste overeenkomst betreft de verlenging van de bestuursovereenkomst Milieu en Water. Uit deze overeenkomst volgen onder meer stimuleringsgelden die de provincie verbonden heeft aan haar beleidsplan Milieu en Water (BMW). Tevens zullen de bestuurlijke afspraken voor de uitvoering van regionale projecten in het kader van programmafinanciering Externe Veiligheid worden ondertekend. In het kader van de kwaliteitsimpuls voor de uitvoering en handhaving van externe veiligheid heeft het ministerie van VROM gelden beschikbaar gesteld uit het project Programmafinanciering Externe Veiligheid. Voor zowel de voormalige Leidse regio als de Duin- en Bollenstreek zijn de projecten, Risico-inventarisatie (versnelde uitvoering) en Voorbereiding sanering en actualisatie vergunningen, gehonoreerd en dient een overeenkomst met de regio te worden aangegaan om tot uitvoering te kunnen komen. De uitvoering van beide bestuursovereenkomsten met de regio is door Holland Rijnland aan de milieudienst West-Holland overgedragen.
Terug naar inhoudsopgave

Komende week: portefeuillehoudersoverleggen

In de week van 8 tot en met 12 november worden de portefeuillehoudersoverleggen gehouden. Daarin overleggen de vakwethouders van de regiogemeenten met elkaar. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda en stukken zijn te vinden op www.hollandrijnland.net > Vergaderingen en stukken.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken

Het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken vergadert op 8 november 2004 over o.a. de volgende onderwerpen: de As Leiden Katwijk, de bedrijventerreinenstrategie in Holland Rijnland en het detailhandelsbeleid in de regio. Verder blikt het overleg terug op de conferentie Toerisme van 11 oktober jl. en worden besluiten genomen over de speerpunten die daaruit voortvloeien.
De openbare vergadering vindt plaats op maandag 8 november 2004 om 13.30 uur in het gemeentehuis van Voorhout. De agenda en stukken zijn te vinden op www.hollandrijnland.net > Vergaderingen en stukken.

Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer

Het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer vergadert op 8 november 2004 over o.a. de volgende onderwerpen: een onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van het systeem voor collectief vraagafhankelijk vervoer naar de gemeenten in de Duin en Bollenstreek, Stedenbaan-stations in de regio en actualisatie van het regionaal en provinciaal fietspadenplan.
De openbare vergadering vindt plaats op maandag 8 november 2004 om 16.00 uur in het gemeentehuis van Voorhout. De agenda en stukken zijn te vinden op www.hollandrijnland.net > Vergaderingen en stukken.

Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda

Het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda vergadert op 11 november 2004 over o.a. de regionale aanpak bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de besteding van middelen voor volwasseneneducatie 2005 en andere onderwerpen op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, educatie en jeugd en werk en inkomen.
De openbare vergadering vindt plaats op donderdag 11 november 2004 om 13.30 uur in het gemeentehuis van Katwijk. De agenda en stukken zijn te vinden op www.hollandrijnland.net > Vergaderingen en stukken.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleg Ruimte

Het portefeuillehoudersoverleg Ruimte vergadert op 11 november 2004. Een van de belangrijkste punten is de notitie Uitgangspunten Woningbouwafspraken 2005-2009 Holland Rijnland. Deze afspraken gaan over de bouw van circa 14.500 woningen in de regio in de periode 2005-2009. Het rijk stelt hiervoor aan de gemeenten een budget van ruim 22 miljoen euro beschikbaar. Het rijk wil hierover al rond 15 november a.s. een convenant sluiten met de regio Holland Rijnland. Belangrijk in de discussie is de vraag over de regionale verdeling van het budget, de verdeling van de bouw van sociale sectorwoningen en mogelijke aanvullende afspraken over de benodigde infrastructuur, zoals de Rijnlandroute en de RijnGouweLijn.
Een ander belangrijk punt is het zogenaamde Basisdocument Woonruimteverdeling, dat meningsvormend wordt besproken. Daarin staat hoe het woonruimteverdelingsysteem moet gaan werken en staan de uitgangspunten voor de verordening en het samenwerkingsconvenant met de regionale koepel van Woningcorporaties (VWHR). Ook wordt naar aanleiding van moties van de gemeente Hillegom besproken hoe sociale koopwoningen regionaal moeten worden verdeeld. Tenslotte staan op de agenda van het portefeuillehoudersoverleg o.a. het plan van aanpak voor de As Leiden-Katwijk, dat nadien door het Dagelijks Bestuur zal worden vastgesteld, een voorstel voor een gebiedsprogramma Natuur en Landschap 2005-2007 in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied, het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Leiden en de ontwerp-Woonvisie van de provincie Zuid-Holland.
De vergadering, die openbaar is, vindt plaats op donderdag 11 november 2004 om 16.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk. De agenda en stukken zijn te vinden op www.hollandrijnland.net > Vergaderingen en stukken.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen

Het portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen vergadert op 12 november 2004 over o.a. de instelling van vijf portefeuillehoudersoverleggen, waarin de vakwethouders van de regio vergaderen. Verder staan op de agenda: het ontwerp voor de financiele verordening en een aantal andere overeenkomsten en regelingen voor financieel beheer en controle van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.
Deze openbare vergadering vindt plaats op vrijdag 12 november 2004 om 9.30 uur in het gemeentehuis van Katwijk. De agenda en stukken zijn te vinden op www.hollandrijnland.net > Vergaderingen en stukken.
Terug naar inhoudsopgave

Jongerenloket voortijdige schoolverlaters Leidse regio geopend

Op 26 oktober jl. is het VSV-Jongerenloket voor de Leidse regio officieel geopend door de heer J.M.M. Polman en mevrouw W.M. Verver-Aartsen, portefeuillehouders Sociale Agenda en Economische Zaken van Holland Rijnland. Het loket richt zich op jongeren tot 23 jaar die zonder diploma van school zijn gegaan en die met weinig opleiding geringe kansen hebben op de arbeidsmarkt. Jongeren in de Leidse regio die buiten de boot dreigen te vallen, krijgen meer hulp bij het zoeken naar een opleiding en het vinden van een geschikte baan. De organisaties die zich met het zogenaamde voortijdig schoolverlaten (VSV) bezighouden, hebben hun krachten gebundeld in een VSV-Jongerenloket. Doel van het Jongerenloket is terugdringen van het voortijdig schoolverlaten en bestrijding van de jeugdwerkloosheid. In het Jongerenloket werken het Centrum voor Werk en Inkomen Leiden (CWI), het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) Leiden, het ROC ID College en het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Zuid-Holland Noord en de gemeenten Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Het project Jongerenloket is financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland. In de regio Duin- en Bollenstreek gaat vanaf 2005 eveneens een Jongerenloket van start.
Terug naar inhoudsopgave

Kerngroep Woonruimteverdeling kiest voor Aanbod op Maat-model

Op 27 oktober jl. heeft een kerngroep van wethouders volkshuisvesting en directeuren van corporaties belangrijke richtinggevende besluiten genomen over het nieuwe woonruimteverdelingsysteem voor de regio Holland Rijnland. Gekozen is voor het zogenoemde Aanbod op Maat-model, met een passieve lotingmodule voor specifieke woningen. Tijdens de Variantenparade op 14 oktober – bezocht door o.a. vertegenwoordigers van gemeenten, corporaties en huurders – kwam dit model ook als meest geschikte uit de bus. Het Aanbod op Maat-model biedt een open woningmarkt zonder knellende bindings- en passendheidseisen, waarin woningzoekenden optimale keuzemogelijkheden hebben. Woningzoekenden kunnen zich inschrijven voor een bepaald type woning en daarbij een zoekprofiel opgeven. Daarmee kunnen zij zoeken in het totale bezit van de corporaties en worden ze automatisch op de hoogte gebracht van vrijkomende woningen die binnen hun profiel passen. De woningen worden toegewezen op grond van inschrijfduur.
Een relatief nieuw element is de woonwaarde: woningzoekenden die een woning achterlaten (doorstromers) verliezen bij acceptatie van een woning hun opgebouwde inschrijfduur, maar behouden de woonwaarde van hun achtergelaten woning. De woonwaarde is de gemiddelde inschrijfduur/wachttijd die voor de betreffende woning geldt om die te verkrijgen. Op 11 november spreken de portefeuillehouders Ruimte zich uit over de keuze van de kerngroep. Het Algemeen bestuur neemt hierover op 15 december een besluit.
Terug naar inhoudsopgave

Informatieavond RijnlandRoute op 9 november

Op dinsdag 9 november organiseert de provincie Zuid-Holland een informatieavond over de RijnlandRoute. De RijnlandRoute moet de oplossing bieden voor de bereikbaarheid in het gebied van Leiden tot de kust. Daarbij gaat het om aanpassingen aan de oost-westverbinding N206 tussen Katwijk en Leiden en om verbetering van de verbinding tussen de A4 en de A44. Deze oost-west verbindingen zijn al jaren overbelast en dat zal de komende jaren nog toenemen door toekomstige ontwikkelingen in Leiden-West, de Oostvlietpolder en Katwijk en Valkenburg. Oplossing van de bereikbaarheidsproblemen kan de ruimtelijke en economische ontwikkeling stimuleren en de overlast verminderen. De gemeenten Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude, de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland onderzoeken daarom hoe de situatie geoptimaliseerd kan worden.
Tijdens deze bijeenkomst wordt de stand van zaken van het project Rijnlandroute toegelicht. Ook is er een mogelijkheid tot het stellen van vragen.
De informatieavond vindt plaats in hotel Holiday Inn, Haagse Schouwweg 10, Leiden. Aanvang 19.30 uur, einde circa 21.30 uur.
Terug naar inhoudsopgave

Regionale Vrijwilligersdag: Expert in vrijwilligerswerk

Op donderdag 11 november a.s. organiseert de regio Holland Rijnland de bijeenkomst Expert in vrijwilligerswerk. Vrijwilligers, bestuursleden en professionals uit de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek kunnen daar informatie en advies krijgen over allerlei aspecten van vrijwilligerswerk. Er zijn workshops en er is een informatiemarkt, waar een overzicht wordt gegeven van het cursus- en trainingsaanbod in de regio. Ook provinciale steunfuncties presenteren zich.
Expert in Vrijwilligerswerk vindt plaats op donderdag 11 november van 15.30 tot 21.30 uur in het ROC-Leiden, Lammenschanspark 4 te Leiden. Meer informatie en een inschrijfformulier is te vinden op de website www.pjpartners.nl.
Terug naar inhoudsopgave

Vinex-plannen moeten voor 2005 klaar

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen de Vinex-bouwlocaties in de regio Holland Rijnland snel afronden. Op de locaties Roomburg in Leiden, Krimwijk in Voorschoten en Hooghkamer in Voorhout moeten in totaal nog bijna 2.500 woningen worden gebouwd. Op elf kleinere locaties in deze gemeenten en in Alkemade, Leiderdorp en Zoeterwoude moeten ook nog ruim 400 woningen worden gebouwd. Op dit moment zijn alleen de plannen klaar voor de locaties Roomburg, Zuidhoflandse Polder, EWR-Slachthuisterrein en Visser t Hooft. Voor de Voorhoutse wijk De Hooghkamer worden nog onderhandelingen met projectontwikkelaars gevoerd. Daardoor is het nog niet gelukt om het bestemmingsplan tijdig aan te passen. De provincie heeft de gemeenten laten weten dat de plannen voor al die locaties voor 1 januari 2005 rond moeten zijn, omdat anders de subsidie in gevaar komt. De betrokken gemeenten voeren inmiddels overleg met de provincie over de vertragingen in het regionale bouwscenario. Er wordt naar gestreefd de subsidie in elk geval voor de regio te behouden.
Terug naar inhoudsopgave

Provinciale bijdragen voor aanpak wegen

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben in hun vergadering van 2 november jl. subsidies toegekend in het kader van de Gebundelde Doeluitkeringen voor regionale verkeers- en vervoerproblematiek. Er komt € 542.317,- beschikbaar voor het project N208, Rotonde Tweede Poellaan/ Catharijnelaan in Lisse. Voor het project N208, Rotonde Meer en Duin en Rotonde Keukenhofdreef te Lisse komt een GDU-bijdrage van € 711.817,- beschikbaar. Het project N208, rotonde Van Pallandtlaan/Parklaan in Sassenheim kan rekenen op een GDU-bijdrage van €390.000,-. De gemeente Leiden tenslotte ontvangt een GDU-bijdrage van € 200.000,- voor het project Busbaan Roomburg-Grote Polder.
Terug naar inhoudsopgave

Najaarscongres Pact over glastuinbouw op 29 november

Op maandag 29 november a.s. wordt het najaarscongres Pact van Teylingen gehouden. Het congres, dat geheel gewijd is aan de glastuinbouw in de regio, wordt gehouden in de veiling FloraHolland, vestiging Rijnsburg. Aan de orde komen onder meer: de huidige ruimtelijk-economische positie van de glastuinbouw in de streek; de rol van glastuinbouw in het bollencomplex en in de Greenport Bollenstreek en het Offensief van Teylingen en glastuinbouw. Sprekers zijn vestigingsmanager J. de Mol van FloraHolland Rijnsburg, gedeputeerde L. van der Sar van de provincie Zuid-Holland, WLTO-regiovoorzitter J. de Jong en burgemeester A. van der Lee van Rijnsburg. De organisatie is in handen van de gemeente Rijnsburg, de WLTO, FloraHolland Rijnsburg en de regio Holland Rijnland.
Het najaarscongres vindt plaats op maandag 29 november 2004 van 19.30 uur tot 22.30 uur in de veiling FloraHolland in Rijnsburg.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net