Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Vergadering 17 november 2005 —
Ter voorbereiding op de ambtelijke conferentie samenhangende regionale Investeringsstrategie van 24 november a.s. is nader van gedachten gewisseld over mogelijke kostendragers en opbrengstpotenties. Geconstateerd wordt dat voor het welslagen van dit proces het van cruciaal belang is dat elke gemeente met de juiste mensen vertegenwoordigd is. Dit heeft bestuurlijke aandacht nodig. Vervolgens werden de voorstellen aan het Algemeen Bestuur van 14 december besproken. Het Dagelijks Bestuur stemde in met het tekstvoorstel ‘profiel van de regio’ en de voorstellen huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005 en ontwerpconvenant Woonruimteverdeling. Ook het voorstel aan het Algemeen Bestuur over de samenstelling van het Dagelijks Bestuur na 1 januari 2006 werd besproken. De gespreksnotitie ‘Bestuurlijke drukte in Holland Rijnland’ gaf aanleiding de bestuurlijke organisatie in dit gebied en de relatie regio – provincie goed te bezien. Bij de samenstelling van een nieuw Dagelijks Bestuur na maart 2006 is het wenselijk dat de uitgangspunten de bespreking leidraad zijn. In lijn met deze bespreking werd geaccentueerd dat één regionale bestuurder in de stuurgroep As Leiden Katwijk voldoende is. Vervolgens ging het Dagelijks Bestuur op hoofdlijnen akkoord met het voorstel Meerjarige gebiedsgerichte afspraken met de provincie Zuid-Holland. Ten aanzien van het onderwerp Luchtkwaliteit schat het Dagelijks Bestuur in dat de gevraagde informatie al aanwezig is in het bouwscenario en de Regionale Milieu Verkeerskaart.
— Vergadering 1 december 2005 —
Naast de samenhangende regionale Investeringsstrategie bespreekt het Dagelijks Bestuur op 1 december de Evaluatie van 1 jaar Holland Rijnland. Ook staat de samenwerking met het Rijnstreekberaad op de agenda. Een reactie vanuit het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer wordt betrokken bij de vaststelling van de actualisering van de Kantorenstrategie Holland Rijnland. Ook zullen de agenda’s en onderliggende stukken voor de portefeuillehoudersoverleggen van begin januari a.s. worden vastgesteld.
Terug naar inhoudsopgave

Conferenties gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek van 7 en 8 november

Op 7 en 8 november jl. vonden twee conferenties plaats over de opdracht van de minister van VROM om te onderzoeken of het mogelijk is om (in 2020) 20.000 extra woningen te accommoderen in de Haarlemmermeer en de Bollenstreek. De conferentie van 7 november werd bezocht door bijna 150 bestuurders, op 8 november waren ongeveer 60 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties aanwezig. De deelnemers werden geïnformeerd over de opdracht van de minister van VROM. Vier perspectieven dienden als input voor een discussie over de richting waarin het gebied zich zou moeten ontwikkelen. Versterking van het economische klimaat is het uitgangspunt voor de inrichting van het gebied. De focus moet blijven liggen op Schiphol en de bollenteelt. De Greenport is een grote banenmotor, die zowel economisch als toeristisch niet mag worden onderschat. Hierbij is handhaving van minimaal 2500 ha bollenteelt nodig om een internationale positie te behouden. Daarbij gaat het om het bollencomplex, dat is meer dan de teelt alleen. De discussie over het thema wonen ging over ‘voor wie’ en ‘waar’. De infrastructuur zagen veel aanwezigen als een punt van zorg. Kansen werden gezien vooral in het combineren van functies met water: wonen op en aan het water, werken op het water (drijvende kassen), maar ook recreatie en water, groen en water.
Zowel bestuurders als maatschappelijke organisaties kunnen hun standpunten tot 15 december ook schriftelijk kenbaar maken door een reactie als bijlage te sturen aan:
[email protected] of per post naar: Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek
p/a Provincie Noord-Holland, t.a.v. Ton Bossink, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.
Meer informatie kunt u vinden op www.gebiedsuitwerking.nl.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda van 9 november

In overleg met de provincie Zuid-Holland is besloten een bestuursovereenkomst af te sluiten met een meerjaren Regionale Agenda Samenleving 2006-2008. Hoewel de Tweede Kamer nog geen besluit over de Wet Maatschappelijke Opvang heeft genomen, gaan de voorbereidingen op de invoering van de wet bij de gemeenten in Holland Rijnland nog gestaag door. De uitwerking van de bestuursopdracht zal een concrete operationele handreiking voor de gemeenten moeten zijn met duidelijke keuzemogelijkheden. Het actieplan Jeugd 2006 werd besproken waarbij de voorzitter toezegde overleg te voeren met het Regionaal Bureau Leerplicht. De de aansluiting tussen het convenant ‘Schooluitval’ en het actieplan Jeugd zal dan ter sprake komen. Bij de stand van zaken leerlingenplaatsen VSO/ZMOK (Voortgezet Speciaal Onderwijs / Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen) werd besproken dat de Leo Kannerschool bereid is de verantwoordelijkheid te nemen als lesplaats. De financiële consequenties hiervan worden uitgewerkt en onderbouwd in een notitie die het volgende portefeuillehoudersoverleg voor zal liggen. De toekomst regionaal Arbeidsmarktbeleid/ Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) werd besproken in het licht van het voornemen van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland om samen met de sociale diensten te onderzoeken aan welke ondersteunende dienstverlening op het terrein van arbeidsmarkt behoefte is. Hierbij zal worden aangegeven hoe het samenwerkingsorgaan dit zelf kan invullen. Voor eventuele specifieke dienstverlening zal offerte bij het bureau RPA worden aangevraagd. De portefeuillehouders werden geïnformeerd over de invoering nieuwe wet Inburgering. De in Holland Rijnland geformeerde werkgroep zal het ontwerp Plan van Aanpak voor invoering van de nieuwe wet Inburgering aan het volgende portefeuillehoudersoverleg voorleggen. De stand van zaken met betrekking tot de Volwasseneneducatie is voor kennisgeving aangenomen. Voor de besluitenlijst zie www.hollandrijnland.net.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 9 november

Binnenkort start het aanbestedingstraject Collectief Vraagafhankelijk Vervoer voor de gemeenten in de oude Leidse Regio. De ontwikkelingen hieromtrent worden afgewacht door de portefeuillehouders waarbij wordt afgesproken ook de portefeuillehouders sociale agenda te betrekken. De voorstellen Verkeersveiligheid, en de reacties betreffende de dienstregeling voor het Openbaar Vervoer Holland Rijnland wordt ter kennisgeving aangenomen. Mevrouw Ellen Lastdrager, projectdirecteur Stedenbaan, gaf een toelichting op de laatste stand van zaken van het project Stedenbaan in het algemeen en station Sassenheim in het bijzonder. Langs het gehele tracé is sprake van een combinatie van infrastructurele maatregelen en ruimtelijke ontwikkelingen. Bij station Sassenheim is onder de huidige omstandigheden sprake van voldoende nieuwe reizigers. Er worden vragen gesteld naar aanleiding van de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeers- en Vervoersplan en Investeringsstrategie Holland Rijnland. Er werden opmerkingen gemaakt bij de reactie de Actualisatie Kantorenstrategie. Er werd kennis genomen van de stand van zaken van de projecten Rijn Gouwe Lijn, Rijnlandroute en Swingh (samen werken in groot Haaglanden). Voor de besluitenlijst zie www.hollandrijnland.net.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken van 10 november

Bij de presentatie over het Fietsknooppuntensysteem werd benadrukt dat provincie en Leader subsidie hebben klaarliggen, maar dat gewacht wordt op een positief besluit van gemeenten. Voor wat betreft het voorstel Fietsknooppuntensysteem werd geadviseerd aan het Dagelijks Bestuur om in te stemmen met het systeem, waarbij de beslissing om te participeren de verantwoordelijkheid blijft van individuele gemeenten, maar waarbij gestreefd wordt naar maximale subsidiemogelijkheden. Het voorstel Kantorenstrategie werd besproken, waarbij met uitzondering van de gemeente Zoeterwoude geadviseerd werd in te stemmen met het voorstel. Voor wat betreft de Regionale Detailhandelsstructuurvisie, heeft het Dagelijks Bestuur besloten om meer ruimte te geven aan behandeling in de gemeenteraden. Hierdoor vergt de procedure meer tijd. De portefeuillehouders adviseerden positief hierover. Voor de besluitenlijst zie www.hollandrijnland.net.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van 11 november

De gemeentelijke herindelingen in de regio hebben per 1 januari 2006 direct gevolgen voor de samenstelling van zowel het Algemeen als het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland. De portefeuillehouders namen kennis van de gevolgen en zullen voor 14 december blijk geven van de gevoelens van de gemeenten ten aanzien van de samenstelling van het Dagelijks Bestuur per 1 januari 2006. De begroting 2006 is besproken en er is positief geadviseerd betreffende de vaststelling. Onder leiding van een externe gespreksleider Peter Teunisse van Price Waterhouse & Coopers, vond een groepsbespreking plaats gericht op het evalueren van 1 jaar samenwerking in de regio Holland Rijnland. Peter Teunisse zal zijn bevindingen presenteren in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 1 december aanstaande.
Voor de besluitenlijst zie www.hollandrijnland.net.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleg Ruimte van 11 november

Over de politieke conferentie Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek werd mondeling teruggekoppeld. De betrokken gemeenten en maatschappelijke organisaties kunnen de stuurgroep voor 15 december hun reactie op de perspectieven sturen. Gelet op de enthousiaste reacties werkt Hillegom haar projectenveloppe uit. Het concept eindrapport ‘Oude Rijn doet nieuwe zaken’ werd besproken. Naar aanleiding van de presentatie van de heer van Dijk van de woonvisie van de provincie Zuid-Holland adviseerden de portefeuillehouders de woningproductie te monitoren op provinciaal niveau en de ‘Goldcard’ benadering toe te passen, waarbij extra procedurele aandacht aan grote projecten wordt besteed. Ook de samenwerking tussen de provincie, Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland en corporaties konden op steun van de portefeuillehouders rekenen. Er werd negatief geadviseerd ten aanzien van het aanhouden van de huur- en koopprijsgrens van respectivelijk 335 Euro en 133.275 Euro voor sociale sectorwoningen. De portefeuillehouder Wonen lichtte de stand van zaken van de regionale woonvisie toe. Portefeuillehouders adviseerden de woonwaarde als rangorde criterium in de woonruimteverdeling als uitgangspunt te nemen. Ook werd geadviseerd een overgangsregeling op te nemen in de huisvestingsverordening waarmee het voor 60-plussers met een lange woonduur in een woning met een lage woonwaarde mogelijk wordt te verhuizen naar een seniorenwoning met een hoge woonwaarde. Ten aanzien van de wijzigingen in de huisvestingsverordening en het convenant werd positief geadviseerd met enkele kanttekeningen. Op voorstel van de gemeente Voorschoten wordt nagegaan of het loslaten van de financiële passendheidscriteria kan leiden tot boetes van het Rijk aan gemeenten, omdat het huursubsidiebeslag te hoog wordt. De heer De Roon is voorgedragen als nieuw lid van de stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn. Voor wat betreft het convenant van het project Zuidvleugel Zichtbaar Groener waren de portefeuillehouders het ermee eens dat de portefeuillehouder Natuur en Landschap het convenant tekent op basis van de afspraken die in het Algemeen Bestuur zijn gemaakt. Voor de besluitenlijst zie www.hollandrijnland.net.
Terug naar inhoudsopgave

RijnGouweLijn kan veilig door binnenstad Leiden volgens rapport Veiligheidsadviescommissie

De RijnGouweLijn kan veilig worden aangelegd door de binnenstad van Leiden. Dit concludeert de Veiligheidsadviescommissie in het rapport dat 10 november jl. gepresenteerd werd. Drie plekken uit het schetsontwerp van het traject van de lightrail moeten volgens de commissie nog nader worden bekeken. Gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven en de Leidse wethouder Ruud Hessing kregen het rapport overhandigd door de voorzitter van de Veiligheids-adviescommissie prof. dr. Andrew Hale (tevens hoogleraar veiligheidskunde van de TU Delft). Het veiligheidsadvies is geschreven door een groep van elf experts op het gebied van veiligheid. Zij zitten op persoonlijke titel in de commissie. Zij zijn werkzaam bij de TU Delft, de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV), Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), 3VO, de gemeente Amsterdam, de openbaarvervoerbedrijven van Rotterdam (RET) en Den Haag (HTM) en Ligtermoet en partners. Het complete rapport van de veiligheidsadviescommissie is te downloaden via www.rijngouwelijn.nl.
Terug naar inhoudsopgave

Wienen per 1 januari a.s. waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Katwijk

Door de Commissaris van de Koningin is de heer Wienen benoemd tot waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Katwijk, waarin de bestaande gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zijn opgegaan. De heer Wienen, sinds 16 oktober 2001 burgemeester van de oude gemeente Katwijk, zal als waarnemend burgemeester het college leiden totdat een door de kroon benoemde burgemeester kan aantreden. Door het samengaan van de drie gemeenten waren verkiezingen nodig voor een nieuwe gemeenteraad. Deze vonden plaats op 9 november 2005. De nieuwe gemeente telt ruim 60.000 inwoners. De raad telt 33 zetels. Nadat de gemeenteraad op 2 januari 2006 is geïnstalleerd wordt de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester gestart.
Terug naar inhoudsopgave

24 november: Ambtelijke conferentie regionale Investeringsstrategie

Op donderdag 24 november a.s. vindt van 11.45 tot 17.00 uur een ambtelijke conferentie plaats m.b.t. de ontwikkeling van een financieringsstrategie voor grote projecten in Holland Rijnland. De conferentie vindt plaats in het gemeentehuis van Leiderdorp. De conferentie is bedoeld voor hoofden Ruimtelijke Ordening, hoofden Grondzaken, hoofden Verkeer en Vervoer, hoofden Middelen/Financiën en de gemeentesecretarissen van de regiogemeenten. Holland Rijnland heeft zich ten doel gesteld om voor het voorjaar 2006 een strategie te ontwikkelingen voor de financiering van enkele grote regionale projecten zoals de RijnlandRoute, RijnGouweLijn-west, het Offensief van Teylingen en het Groenfonds. Deze strategie dienst als basis voor onderhandelingen met het Rijk en de provincie Zuid-Holland over investeringen in de regio. Holland Rijnland heeft Boer en Croon gevraagd deze werkconferentie voor te bereiden en te begeleiden. Onder voorzitterschap van ex-staatssecretaris en ex-minister Willem Vermeend zullen de mogelijkheden verder verkend worden. De ambtelijke conferentie, waarin de problematiek nog eens wordt bekeken en een aantal financieringsopties verder wordt uitgewerkt, vormt de opmaat voor een bestuurlijke conferentie op 12 januari 2006. Bevestiging van deelname kan plaatsvinden voor 15 november op faxnummer 0252-462444, of via een mailbericht aan [email protected], onder vermelding van uw functie en gemeente. Voor uitgebreide informatie zie www.hollandrijnland.net/Algemeen/Investeringsstrategie.
Terug naar inhoudsopgave

30 november: Stemming voor nieuwe gemeenteraad Teylingen

Op 30 november 2005 zullen de verkiezingen gehouden worden in de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Teylingen. Op 2 januari 2006 zal de eerste raadvergadering van de nieuwe gemeente plaatsvinden in het gemeentehuis van Voorhout.
Terug naar inhoudsopgave

2 december: Installatie nieuwe burgemeester van gemeente Noordwijkerhout

Op vrijdag 2 december a.s. zal de heer drs. G. Goedhart worden geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Noordwijkerhout. Goedhart (50 jaar, CDA) was voor zijn burgemeesterbenoeming hoofd Maatschappelijke Opvang en Verslavingsbeleid bij de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam en van 1994 tot 2002 fractievoorzitter van het CDA in Amsterdam. Goedhart volgt als burgemeester J.J.M. Polman (D66) op die per 19 mei 2005 benoemd is tot burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom.
Terug naar inhoudsopgave

7 december: Bestuursconferentie Zuidvleugel

Het platform Zuidvleugel organiseert de derde bestuurdersconferentie op 7 december a.s. in het Circustheater in Scheveningen. De conferentie staat dit jaar vooral in het teken van de samenwerking met het Rijk in het Zuidvleugelprogramma. Het kabinet neemt in 2006 besluiten over dit programma en over de uitvoering van een aantal projecten. Minister Dekker (VROM) is programmaminister voor het Zuidvleugelprogramma en houdt de openingstoespraak. Verder zal de heer Deetman (burgemeester van Den Haag) namens het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ) het vernieuwde ontwikkelingsperspectief Zuidvleugel en de prioriteiten voor de periode tot 2020 uiteenzetten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Zuidvleugelbureau, telefoon 070 – 441 83 03 www.zuidvleugelbureau.nl.
Terug naar inhoudsopgave

12 januari 2006: Bestuurlijke conferentie regionale Investeringsstrategie

Op donderdag 12 januari 2006 is een bestuurlijke conferentie over de regionale Investeringsstrategie gepland. De conferentie zal plaatsvinden in het congreshotel Oud Poelgeest te Oegstgeest van 14.30 tot 22.30 uur. Tijdens deze plenair bestuurlijke bijeenkomst zal worden vastgesteld of de bereidheid bestaat om de benodigde investeringen aan te gaan en hiervoor de financiële consequenties te dragen en over welke kostendragers deze investeringen gespreid worden. De conferentie zal door Boer & Croon begeleid worden. Het resultaat van de op 24 november geplande ambtelijke conferentie zal als input dienen voor deze bestuurlijke conferentie. Voor uitgebreide informatie www.hollandrijnland.net/Algemeen/Investeringsstrategie.
Terug naar inhoudsopgave

21 juni 2006: Regiomanifestatie Holland Rijnland

Op woensdag 21 juni 2006 zal in de middag en avond de regiomanifestatie Holland Rijnland worden georganiseerd. Ambtenaren, raadsleden, bestuursleden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overige betrokkenen bij de regio zullen hiervoor worden uitgenodigd. Meer informatie volgt later.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net