Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Algemeen Bestuur Holland Rijnland

— Vergadering 14 december—
Op 14 december a.s. zal het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland vergaderen over de huisvestingsverordening en het uitvoeringsconvenant. In dit voorstel zijn de aanpassingen verwerkt die als resultante van de wijzigingsvoorstellen na 29 juni zijn besproken. Bij de invoering van de regionale woonruimteverdeling is gesproken over de volgorde bepaling. Om de populariteit van de achter te laten woning mee te laten wegen, mogen doorstromers de ‘woonwaarde’ meetellen bij hun inschrijfduur. Het Algemeen Bestuur zal besluiten of de woonwaarde gehanteerd zal gaan worden bij de uitvoering van de Huisvestingsverordening. De begroting 2006 staat ter vaststelling op de agenda en de begrotingswijziging 2005. Het profiel van de regio Holland Rijnland vormt de bouwsteen voor de regionale Structuurvisie. Het tekstvoorstel dat na uitgebreide consultatie van raads- en collegeleden en maatschappelijke organisaties tot stand is gekomen zal ter vaststelling voorliggen. Na 31 december 2005 zal als gevolg van gemeentelijke herindeling de samenstelling van het Dagelijks Bestuur wijzigen. Een voorstel hiervoor zal voorliggen. De bestuursovereenkomst Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Leidse regio zal ter vaststelling voorliggen en aangeboden worden aan de provincie Zuid-Holland. Naar aanleiding van de herindelingen van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg en Sassenheim, Voorhout en Warmond zal ook de samenstelling van het Algemeen Bestuur worden aangepast. Het Algemeen Bestuur zal daarom in deze vergadering afscheid nemen van een aantal AB-leden. De agenda en stukken zijn te vinden op www.hollandrijnland.net
Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Vergadering 1 december 2005 —
Het Dagelijks Bestuur keek terug op een goede ambtelijke bijeenkomst samenhangende regionale Investeringsstrategie. De bijeenkomst vormt een goede basis voor de bestuurlijke bijeenkomst op 12 januari a.s. De heer Peter Teunisse (Price Waterhouse en Coopers) presenteerde zijn bevindingen en aanbevelingen n.a.v. de evaluatie van 1 jaar Holland Rijnland. Voor de volgende vergadering zal een concreet voorstel m.b.t. de aanbevelingen voorliggen. De heer Witteman en mevrouw Verver zullen een verkennend gesprek voeren namens het Dagelijks bestuur met het Rijnstreekberaad. Het projectplan van de Regionale Structuurvisie werd besproken en aangepast. Andere agendapunten waarbij het Dagelijks Bestuur instemde met de voorstellen zijn onder andere, een regionale collectie Bollenschuren met een regionaal Bollenschurenbeleid, tijdelijke arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa in de Bollenstreek en luchtkwaliteit.

— Vergadering 15 december 2005 —
Op de agenda staat een concreet voorstel n.a.v. de evaluatie 1 jaar Holland Rijnland. Voor wat betreft de Sociale Agenda worden een bestuursovereenkomst Meerjarenafspraken, een bestuursopdracht regionale samenwerking Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de inzet van de rijksbijdrage Educatie 2006 en de invoering van de Nieuwe Wet Inburgering Holland Rijnland besproken. De benoeming van de leden van de Urgentiecommissie en de commissie van Beroep en Bezwaar voor de woonruimteverdeling staan op de agenda. Andere agendapunten met betrekking tot woonruimteverdeling zijn verzoeken van diverse gemeenten.
Terug naar inhoudsopgave

Uit de vergadering van Gedeputeerde Staten van 29 november

Een basisschool in Katwijk is één van de scholen die in 2006 de ondersteuning van de provincie krijgt wanneer het gaat om accentverschuiving Brede School naar VMBO Brede Scholen. De investering onderwijs-arbeidsmarkt wordt verdrievoudigd door de aanvullende investeringen van het bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeenten. De eerste streekplanherziening gaat over de bebouwingscontouren van onder andere de gemeente Alkemade. Het betreft hier de verstedelijking van een glastuinbouwtransformatiegebied. Ook gaat de herziening over uitbreiding van het Valkenburgse Meer, ten behoeve van zandwinning. Voor wat betreft de RijnGouweLijn is er een tweede bestuursovereenkomst met Leiden en de provincie. Zij zijn overeengekomen twee varianten uit te werken voor het tracé langs de Lammenschansweg, een tracé door de middenberm en een tracé langs de oostelijke kant van de weg. Kijk voor meer informatie op www.rijngouwelijn.nl
De vergaderingen van Gedeputeerde Staten worden op www.zuidholland.nl gepubliceerd.
Terug naar inhoudsopgave

Ambtelijke conferentie regionale Investeringsstrategie van 24 november

Op donderdag 24 november werd een ambtelijke conferentie georganiseerd waarvoor hoofden Ruimtelijke Ordening, hoofden Grondzaken, hoofden Verkeer en Vervoer, hoofden Middelen/Financiën en de gemeentesecretarissen van de regiogemeenten waren uitgenodigd. Vanuit elke gemeente was minstens één vertegenwoordiger aanwezig. Een aantal projecten die op de rol staan werden geschetst met daarnaast een voorzichtige raming van wat elk project zou kunnen gaan kosten. Er werd aangegeven welke overheden zouden kunnen gaan meebetalen, met een globale inschatting voor welk bedrag. In de discussie was het een ieder duidelijk dat het om grote bedragen voor de gemeenten gaat, echter vanuit het regiobelang was er de sfeer dat gemeenten er niet voor zouden moeten weglopen. Daarnaast werd er gesproken over de meerwaarde van de projecten, het inzichtelijk maken en het werken aan draagkracht. Er zal gekeken moeten worden naar een goede verdeelsleutel, welke kostendrager welk deel van het budget draagt en aan welke gemeentelijke verplichting het wordt gewogen. Er wordt getracht om tijdens de bestuurlijke conferentie van 12 januari a.s. een aantal modellen voor te leggen, hoe op hoofdlijnen een bijdrage van de samenwerkende gemeenten over de diverse kostendragers zou kunnen worden verdeeld. Uitgebreide informatie kunt u vinden op: www.hollandrijnland.net/Algemeen/Investeringsstrategie
Terug naar inhoudsopgave

7 december: Bestuursconferentie Zuidvleugel

Het platform Zuidvleugel organiseert de derde bestuurdersconferentie op 7 december a.s. in het Circustheater in Scheveningen. De conferentie staat dit jaar vooral in het teken van de samenwerking met het rijk in het Zuidvleugelprogramma. Het kabinet neemt in 2006 besluiten over dit programma en over de uitvoering van een aantal projecten. Minister Dekker (VROM) is programmaminister voor het Zuidvleugelprogramma en houdt de openingstoespraak. Verder zal Deetman de burgemeester(Den Haag) namens het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ) het vernieuwde ontwikkelingsperspectief Zuidvleugel en de prioriteiten voor de periode tot 2020 uiteenzetten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Zuidvleugelbureau, telefoon 070 – 4418303 of op de website www.zuidvleugelbureau.nl
Terug naar inhoudsopgave

9 december: Extra vergadering stuurgroep Pact van Teylingen

Op 9 december a.s. zal van 9.30 tot 12.30 uur een extra vergadering van de stuurgroep Pact van Teylingen plaatsvinden. Op de agenda van deze vergadering staan de Greenport met onder andere een voorstel over de ruimtebehoefte glastuinbouw. Het Rapport ‘Balans van het Offensief’ ligt ter vaststelling voor. Voor de modules Trappenberg en Ruïne van Teylingen liggen tussenrapportages en voorstellen voor. Deze zullen besproken worden. De agenda en stukken zijn in te zien via de website www.hollandrijnland.net
Terug naar inhoudsopgave

12 januari Bestuurlijke conferentie regionale Investeringsstrategie

Op donderdag 12 januari 2006 is de bestuurlijke conferentie over de regionale Investeringsstrategie gepland. De conferentie zal plaatsvinden in het congreshotel Oud Poelgeest te Oegstgeest van 14.30 tot 22.30 uur. Tijdens deze plenaire bestuurlijke bijeenkomst zal worden vastgesteld of de bereidheid bestaat om de benodigde investeringen aan te gaan en hiervoor de financiële consequenties te dragen en over welke kostendragers deze investeringen gespreid worden. De conferentie zal door Boer en Croon begeleid worden. Het resultaat van de ambtelijke conferentie van 24 november jl. zal als input dienen voor deze bestuurlijke conferentie. Voor meer informatie www.hollandrijnland.net/Algemeen/Investeringsstrategie
Terug naar inhoudsopgave

27 januari: Vervolg Bestuurlijke conferentie regionale Investeringsstrategie

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland evalueert de bestuurlijke conferentie van 12 januari jl. met betrekking tot de ontwikkeling financieringsstrategie voor grote projecten Holland Rijnland.
Terug naar inhoudsopgave

21 juni 2006: Regiomanifestatie Holland Rijnland

Op woensdag 21 juni 2006 zal in de middag en avond de regiomanifestatie Holland Rijnland worden georganiseerd. Ambtenaren, raadsleden, bestuursleden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overige betrokkenen bij de regio zullen hiervoor worden uitgenodigd. Meer informatie volgt later.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net