Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Fijne feestdagen!

Hartelijk dank voor uw belangstelling in 2005! Medewerkers en bestuur van Holland Rijnland wensen u heel fijne feestdagen toe en zien uit naar een gelukkig weerzien in 2006!
Terug naar inhoudsopgave

Algemeen Bestuur Holland Rijnland

— Vergadering 14 december—
Voorafgaand aan de vergadering nam Dagelijks Bestuurslid de heer Witteman het woord. Per 1 januari 2006 zal hij niet langer burgemeester van Warmond zijn en daarmee vervalt van rechtswege zijn lidmaatschap van het Algemeen en Dagelijks Bestuur Holland Rijnland. De heer Witteman benadrukte in zijn woorden het belang van de Rijnlandroute en andere infrastructuur en de investeringsstrategie.
Het Algemeen Bestuur van de regio Holland Rijnland stemde in haar vergadering van 14 december jl. in met enkele kleine aanpassingen in de huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005 en met de woonwaarde als volgordecriterium bij woonruimteverdeling. Met dit besluit staan alle seinen op groen voor het nieuwe woonruimteverdelingsysteem per 1 januari 2006 en gaan de woningmarkten van de Leidse regio en van de Duin- en Bollenstreek op in één grote regionale woningmarkt Holland Rijnland. Het Algemeen Bestuur stelde de Begroting 2006 en de Begrotingswijziging 2005 vast. Over het profiel van de regio Holland Rijnland vond een geanimeerde discussie plaats die uiteindelijk resulteerde in de aanname van het amendement waarin de rol van Holland Rijnland bij de ontwikkeling van de regio als Greenport werd verduidelijkt en waarbij het tekstvoorstel werd vastgesteld als profiel van de regio en bouwsteen voor de Regionale Structuurvisie. Het Dagelijks Bestuur droeg de heer Wienen (waarnemend burgemeester Katwijk) voor per 1 januari 2006 te herbenoemen tot lid van het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur stemde hiermee in. Het Algemeen Bestuur stemde in met de bestuursovereenkomst Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Leidse Regio. Tenslotte werd afscheid genomen van de leden van het Algemeen Bestuur die nu namens de gemeenten Sassenheim, Voorhout, Warmond, Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg deelnemen. Na 1 januari 2006 zullen de nieuwe leden uit de raden en colleges van de nieuwe gemeenten Katwijk en Teylingen gekozen worden.
Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Vergadering 15 december 2005 —
Tijdens de vergadering van 15 december besprak het Dagelijks Bestuur de evaluatie 1 jaar Holland Rijnland. Het Dagelijks Bestuur zal aanbevelingen doen aan het Algemeen Bestuur op basis van het evaluatieonderzoek en zal wijzigingen voorstellen van de gemeenschappelijke regeling. Het Dagelijks Bestuur ging voor wat betreft de Sociale Agenda akkoord met de bestuursovereenkomst Regionale Agenda Samenleving en de bestuursopdracht regionale samenwerking Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook de voorstellen Inzet Rijksbijdrage Educatie 2006 en het ontwerp plan van aanpak Invoering Nieuwe Wet Inburgering mochten op instemming rekenen. Voor de regionale Woonruimteverdeling ging het bestuur akkoord met het voorstel dat voorzag in de benoeming van de leden regionale Urgentie Commissie en de leden regionale Bezwaarschriftencommissie. Het verzoek van Portaal en de gemeente Leiden om tijdelijke verhuur van bepaalde woningen in Leiden te verlengen werd gehonoreerd. Ook ging het bestuur akkoord met de subsidieaanvraag project ‘Gebiedsfonds Ade’. Ten aanzien van de bemensing van de stuurgroep As Leiden Katwijk, besloot het bestuur de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening de vaste deelnemer aan de stuurgroep te laten zijn.
— Vergadering 5 januari 2006 —
De vergadering van het Dagelijks Bestuur dat gepland stond voor 5 januari komt te vervallen. De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op 18 januari 2006.
Terug naar inhoudsopgave

Woonzicht.nl: nieuw woonruimtezoeksysteem Holland Rijnland

Meer beweging op de woningmarkt, meer keuzevrijheid en meer service, dat zijn de belangrijkste doelstellingen van Woonzicht.nl; het nieuwe zoeksysteem voor huurwoningen en nieuwe sociale koopwoningen van de gemeenten en woningcorporaties in de regio Holland Rijnland. Invoering van woonwaarde, het afschaffen van de passendheidseisen (financieel en woninggrootte) en het opheffen van de bindingseisen zijn de middelen om deze doelen te bereiken. Tegelijkertijd beseffen de gemeenten en woningcorporaties dat de schaarste op de woningmarkt pas verdwijnt als er voldoende woningen worden bijgebouwd. Woonzicht.nl wordt begin april 2006 ingevoerd. Voorafgaand aan de invoering van het nieuwe systeem begint op 1 januari een overgangsperiode van drie maanden. Het Algemeen Bestuur van regio Holland Rijnland heeft op 14 december 2005 de verordening, die Woonzicht.nl mogelijk maakt, vastgesteld. Kijk voor meer informatie tijdelijk op www.duinenbollen.nl of www.huis-aan-bod.nl en vanaf 1 januari op www.woonzicht.nl
Vanaf 22 december 2005 vindt u de volledige huisvestingsverordening en convenant op de website van Holland Rijnland: www.hollandrijnland.net/Woonruimteverdeling/

Terug naar inhoudsopgave

De heer J. Staatsen waarnemend burgemeester in Teylingen

De nieuwe gemeente Teylingen, waarin de bestaande gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond per 1 januari 2006 fuseren, komt voorlopig onder leiding te staan van Jeroen Staatsen, de onlangs teruggetreden burgemeester van Den Helder. De heer Staatsen zal als waarnemend burgemeester aanblijven tot het moment dat een door de kroon benoemde burgemeester kan aantreden. De heer Staatsen (58 jaar, lid van de VVD) is benoemd door de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer J. Franssen. De fractievoorzitters van de nieuwe gemeenteraad van Teylingen gaven de voorkeur aan een waarnemer van buiten de nieuwe gemeente. Zij hebben ingestemd met de voordracht van de heer Staatsen. Op 1 januari aanstaande treedt de heer Staatsen in functie. Hij was sinds 2001 burgemeester van Den Helder en daarvoor van 1989 tot 2001 algemeen directeur van de provincie Overijssel. De nieuwe gemeente Teylingen telt circa 35.000 inwoners. De nieuwe raad telt 23 zetels. De procedure voor werving van een kroonbenoemde burgemeester zal worden gestart nadat de gemeenteraad op 2 januari 2006 is geïnstalleerd. De nieuwe gemeenteraad van Teylingen zal op korte termijn een profielschets opstellen en die bespreken in het bijzijn van de commissaris. Medio volgend jaar kan de kroonbenoemde burgemeester in functie treden. Voor meer informatie zie: www.teylingen.info
Terug naar inhoudsopgave

Holland Rijnland wordt zichtbaar groener

De realisatie van recreatieve groengebieden is een stap verder door het akkoord Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) waarin de ministeries van LNV en VROM, provincie en regiobesturen de voorwaarden hebben vastgelegd om 4.200 hectare nieuwe recreatieve groengebieden te realiseren. De realisatie van dit recreatief groen is hiermee financieel zo goed als geregeld. Het rijksbudget is tot 2013 gegarandeerd. Bewoners van de Zuidvleugel (het gebied langs de grote steden Leiden, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Gouda) hebben door dit akkoord binnen tien jaar meer recreatiemogelijkheden dicht bij huis. Het akkoord werd door genoemde partijen ondertekend tijdens de Zuidvleugelconferentie op 7 december 2005. Per regio en project zijn afspraken gemaakt over aankoop, inrichting en beheer en de betrokken projectverantwoordelijke. Het unieke van het akkoord is dat regionale partijen in korte tijd de door het Rijk verlangde cofinanciering hebben geregeld waarmee een basisinrichting wordt gerealiseerd. Voor Holland Rijnland betreft het een taakstelling van 13,5 ha in Rijnfront, 140 ha Haarlemmermeer, 18 ha Ghoybos, 29 ha Duivenvoorde corridor, 38,5 As Leiden-Katwijk, 17 ha Oostvlietzone en 45 ha Vlietlandzone. De volledige tekst van het Onderhandelingsakkoord Zuidvleugel Zichtbaar Groen staat op www.zuidvleugel.nl
Terug naar inhoudsopgave

Bestuursconferentie Zuidvleugel van 7 december

Op woensdag 7 december jl. vond de derde bestuursconferentie Zuidvleugel plaats. De conferentie werd georganiseerd door het platform Zuidvleugel. Tijdens de conferentie onderstreepte minister Dekker (VROM) het belang van samenwerking op Zuidvleugelniveau. Door Holland Rijnland werd het convenant Zuidvleugel Zichtbaar Groener mede ondertekend. Hierin worden afspraken tussen het Rijk, provincie en regio gemaakt over de financiering van een aantal groenprojecten in de Zuidvleugel. Holland Rijnland ondertekende ook de intentieverklaring Luchtkwaliteit. De strekking hiervan is, dat provincie, regio’s en de vier grote steden de intentie uitspreken om in de Zuidvleugel gezamenlijk het probleem van de luchtkwaliteit aan te pakken. Verder is gesproken over het project Stedenbaan, waarin gestimuleerd wordt om woningbouw en kantoren te concentreren in de buurt van stations. Het is de bedoeling dat op elk station in de Zuidvleugel, dus ook in Holland Rijnland minimaal 4-6 keer per uur een trein stopt. Vanaf 2007 moet dit plan van de Stedenbaan vorm gaan krijgen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.zuidvleugel.nl
Terug naar inhoudsopgave

Extra vergadering stuurgroep Pact van Teylingen van 9 december

Op 9 december vond een extra vergadering van de stuurgroep Pact van Teylingen plaats. De stuurgroep stemde in met het rapport ‘Balans van het Offensief’ het definitieve rapport is vanaf 22 december te vinden op www.hollandrijnland.net
Het Offensief werd als methode door de stuurgroepleden breed gedragen, maar mag volgens een aantal leden wel sneller en slagvaardiger. De stuurgroep nam kennis van de drie varianten om het glastuinbouwgebied Trappenberg-Kloosterschuur uit te breiden. Of de uitbreiding plaatsvindt, hangt af van de vraag of hier noodzaak toe is. In de Greenportvisie zal dit aan de orde komen. De stuurgroep drong bij Hou het Bloeiend aan op spoed bij de ontwikkeling van deze visie. Land- en Tuinbouw Organisatie-Noord presenteerde een voorstel om duidelijkheid te geven aan de veeteelthouders in de Bollenstreek. Voorgesteld werd om een keuze te maken tussen het overeind houden van de veeteelt of het opkopen en een goed alternatief bieden aan de veeteelthouders. De stuurgroep reageert in januari 2006 op dit voorstel. Voor wat betreft de verplaatsing van ondermeer de kistenfabriek in Sassenheim, laat de stuurgroep het initiatief aan de provincie om dit op goede wijze te regelen, waarbij de opbrengsten door grondwaardestijging deels ten goede kunnen komen aan het Offensief.
Terug naar inhoudsopgave

Tweede Kamer bespreekt Rijnlandroute bij nota-overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) van 12 december 2005

Op maandag 12 december besprak de Tweede Kamer de nota MIT. Het regionale bedrijfsleven, de Kamer van Koophandel en de regio Holland Rijnland hebben hiervoor het belang van de Rijnlandroute onder de aandacht gebracht van de leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat. Besproken werd, dat de Rijnlandroute in samenhang met de ontwikkeling van de locatie Valkenburg en de RijnGouweLijn wordt bezien. Zowel in de nota Ruimte als in de nota Mobiliteit is een reservering gemaakt voor een nieuwe wegverbinding, namelijk de A11-West. Verstedelijking kan pas plaatsvinden als er een goede ontsluiting van de locatie wordt verzorgd, zowel over de weg als per openbaar vervoer. In de netwerkanalyse van de Zuidvleugel wordt gekeken wat de impact van toekomstige nieuwbouw is. Op basis van die netwerkanalyse worden eind 2006 afspraken gemaakt.
Terug naar inhoudsopgave

12 januari Bestuurlijke conferentie regionale Investeringsstrategie

Op donderdag 12 januari 2006 is de bestuurlijke conferentie over de regionale Investeringsstrategie gepland. De conferentie zal plaatsvinden in het congreshotel Oud Poelgeest te Oegstgeest van 14.30 tot 22.30 uur. Tijdens deze plenaire bestuurlijke bijeenkomst zal worden vastgesteld of de bereidheid bestaat om de benodigde investeringen aan te gaan en hiervoor de financiële consequenties te dragen en over welke kostendragers deze investeringen gespreid worden. De conferentie zal door Boer en Croon begeleid worden. Het resultaat van de ambtelijke conferentie van 24 november jl. zal als input dienen voor deze bestuurlijke conferentie. Voor meer informatie www.hollandrijnland.net/Algemeen/Investeringsstrategie
Terug naar inhoudsopgave

27 januari: Vervolg Bestuurlijke conferentie regionale Investeringsstrategie

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland evalueert de bestuurlijke conferentie van 12 januari jl. met betrekking tot de ontwikkeling financieringsstrategie voor grote projecten Holland Rijnland.
Terug naar inhoudsopgave

14 februari: Congres Pact van Teylingen “Balans van het Offensief”

Op dinsdag 14 februari 2006 vindt van 19.45 tot 22.45 uur het concres Pact van Teylingen plaats in Nieuw Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Dit wintercongres zal gaan over ruim anderhalf jaar ontwikkelingsplanologie in de Duin- en Bollenstreek: De balans van het Offensief van Teylingen 2004-2005. In een film worden alle modules van het Offensief getoond. Na de film gaan de congresdeelnemers uiteen in vijf groepen. In iedere groep zal verder ingegaan worden op thema’s die direct met het Offensief te maken hebben, zoals: het Bollencomplex anno 2030: welk perspectief?; kruip in de huid van de bollenteler; ruimte vóór of ván de graslanden?; bollenbuurten als geldbron voor het Offensief?; …… in een groen, groen Bollenland?. Hierbij is aangesloten op ander actuele zaken zoals de Greenport Duin- en Bollenstreek en de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek. Voor het congres wordt een brede doelgroep aan bestuurders en belangstellenden uitgenodigd, zoals raadsleden, bestuurders van de pactpartijen en Provinciale Staten.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net